Ang Domingo sa Paralitiko

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 3
Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
kay gipakita sa Ginoo ang iyang gahum pinaagi sa iyang kamot.
Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang kamatayon.
Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay.
Gikan sa sabakan sa Hades gihaw-as kita niya
ug gihatag niya ang dakong kaluoy sa kalibutan.

Himaya…

Kontak sa Paralitiko, Tono 3
Ingon sa karaan gipabangon mo ang paralitiko,
pinaagi sa imong balaang gahum,
oh Ginoo, ipabangon usab ang akong kalag,
nga paralisado sa akong mga sala
ug mga walay-panghunahuna nga lihok;
aron nga, isip usa ka tawong naluwas,
ako makaawit kanimo:
Himayaon ang imong gahum, oh maloloy-on nga Kristo!

Kontak sa Paskua, Tono 8 
Nanaog ka ngadto sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Naglaglag ka sa gahum sa Hades.
Nagbangon ka ingon sa Mananaog, oh Kristo nga among Dios,|
nagsinggit, “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og pahumot;
naghatag og kalinaw sa imong mga apostoles,
ug nagbanhaw sa mga nahulog.

Karon…

Prokimenon, Tono 1, Salmo 32:22,1

  • Itugot nga ang imong kaluoy maanaa kanamo, oh Ginoo, kay kami naglaum kanimo.
  • Paglipay sa Ginoo, kamong mga matarong; pagdayeg ang angay sa mga matul-id.

Ang pagbasa sa mga buhat sa santos nga mga Apostoles.

Niadtong panahona, daghang dapit ang giadto ni Pedro aron sa pagpamisita sa mga katawhan sa Dios. Miadto usab siya sa mga tumutuo sa Lida. Didto nakita ni Pedro ang tawo nga ginganlag Eneas. Paralitiko siya ug wala gayod makabangon sa iyang higdaanan sulod sa walo ka tuig. Miingon si Pedro kaniya, “Eneas, giayo ka ni Jesu-Cristo. Busa bangon na ug hiposa ang imong higdaanan.” Diha-diha mibangon si Eneas. Nakita sa tanang mga lumulupyo sa Lida ug sa Saron nga maayo na si Eneas, ug mituo usab sila sa Ginoo.

Ug didto sa Jopa, may tumutuo nga babaye nga ginganlag Tabita. (Ang iyang ngalan, nga gihubad, nagpasabot sa Binaw.) Kini nga babaye daghan ug maayong mga binuhatan ilabi na gayod sa mga kabos. Niining higayona nagsakit siya ug namatay. Gilimpyohan nila ang iyang patay nga lawas ug gihaya nila sa kuwarto sa taas. Ang Jopa dili kaayo layo sa Lida. Busa pagkadungog sa mga sumusunod ni Jesus nga si Pedro atua didto sa Lida, gisugo nila ang duha ka tawo nga hangyoon siya nga moadto sa Jopa. Pag-abot sa mga gisugo didto kang Pedro, diha-diha nangandam si Pedro ug miuban kanila. Pag-abot nila sa Jopa gidala nila siya didto sa kuwarto sa taas nga gihayaan sa patay. May mga balo didto nga nanghilak. Gipakita nila kang Pedro ang mga bisti nga gipanahi ni Tabita sa buhi pa siya. Unya gipagawas silang tanan ni Pedro sa kuwarto. Miluhod siya ug nag-ampo. Pagkahuman miatubang siya sa patay nga lawas ug miingon, “Tabita, bangon na!” Mibuka ang mga mata ni Tabita ug sa pagkakita niya kang Pedro milingkod siya. Gikuptan siya ni Pedro sa kamot ug gitabangan nga makatindog. Pagkahuman gitawag niya ang mga balo ug ang ubang mga tumutuo didto sa gawas ug gipakita niya kanila si Tabita nga buhi na. Kining hitaboa nabalitaan sa tibuok nga Jopa, ug daghan ang mituo kang Ginoong Jesus. (Mga Buhat 9:32-42)

Aleluya, Tono 5, Salmo 88:1,2

  • Ginoo, awiton ko kanunay ang imong mga kaluoy; ngadto sa tanang mga henerasyon.
  • Kay ikaw miingon, ang kaluoy pagatukoron hangtod sa kahangtoran.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona, miadto si Jesus sa Jerusalem aron sa pagtambong sa usa ka pista sa mga Judio. Didto sa paril sa Jerusalem may usa ka pultahan nga agianan sa mga karnero. Duol niini may linaw nga kaligoanan nga sa Hebreo nga pinulongan gitawag ug Betesda. Sa palibot niini may lima ka silonganan diin nanghigda ang daghang mga masakiton — mga buta, mga bakol, ug mga paralitiko. Nagahulat sila nga molihok ang tubig. Kay may mga higayon nga may anghel sa Dios nga mokanaog didto aron tandogon ang tubig. Ang makauna ug tuslob sa tubig human kini matandog sa anghel mamaayo bisan unsa pa ang iyang sakit. May usa ka tawo didto kinsa katloan ug walo na ka tuig nga nagsakit. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda didto, ug nahibalo si Jesus nga ang iyang sakit ingon na niadto kadugay. Busa miingon si Jesus kaniya, “Gusto mo ba nga mamaayo?” Mitubag ang masakiton, “Unta, Ginoo, apan walay tawo nga modala kanako didto sa tubig kon tandogon na sa anghel. Samtang nagpadulong pa lang ako sa tubig maunhan na ako kanunay sa uban.” Miingon si Jesus kaniya, “Bangon, dad-a ang imong banig ug lakaw.” Diha-diha dayon naayo ang tawo sa iyang sakit, ug gidala niya ang iyang banig ug milakaw.

Nahitabo kini sa Adlaw nga Igpapahulay. Busa miingon ang mga tigdumala sa mga Judio ngadto sa tawo nga giayo, “Hoy, dili ba Adlaw nga Igpapahulay karon, ug sumala sa atong kasugoan dili mahimong magtrabaho bisan sa pagdala sa imong banig?” Miingon ang tawo nga giayo. “Ang tawo nga nag-ayo kanako mao ang nagsugo nga dad-on ko ang akong banig ug molakaw.” Busa gipangutana nila siya kon kinsa ang tawo nga nagsugo kaniya sa paglakaw ug pagdala sa iyang banig. Apan wala siya makaila kon kinsa ang nag-ayo kaniya, kay nawala man dayon si Jesus tungod sa kadaghan sa mga tawo. Didto sa templo nakita pag-usab ni Jesus ang tawo nga iyang giayo ug miingon si Jesus kaniya, “Ania karon, maayo ka na karon. Ayaw na  aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangil-ad nga mga butang.” Milakaw dayon ang tawo ug miadto sa mga tigdumala sa mga Judio. Gisultihan niya sila nga si Jesus mao ang nag-ayo kaniya. (Juan 5:1-15)

Theotokion (imbis sa “Angay og matarung…”)
Misinggit ang anghel sa Rayna nga puno sa grasya:
Maghimaya ka, putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: maghimaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban sa iyang kaugalingon gibanhaw niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!
Pagsidlak, pagsidlak, oh bag-ong Jerusalem!
Gilamdagan ka sa himaya sa Ginoo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Pagsidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak!

Imbis sa “Nakita namo ang matuod nga kahayag…”

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.