Akathist alang sa mga Nitaliwan

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos nga Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Ginoong Jesus Kristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (12x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari. Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios. Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Kontakion 1

Oh ikaw kinsa pinaagi sa imong dili matugkad nga pag-atiman giandam mo ang kalibutan alang sa walay katapusan nga kabulahanan ug kinsa nagtudlo sa takna ug sa mga panahon ug sa mga paagi sa among katapusan: Pasayloa, oh Ginoo, ang mga tawo nga namatay sa nangaging mga katuigan sa tanan nilang mga sala, dawata sila ngadto sa dapit sa kahayag ug kalipay, dalii sa pag-abli ang imong amahanong bukton ngadto kanila, ug dungga kami nga nagsaulog sa ilang handumanan ug nanag-awit:

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Ikos 1

Oh ikaw kinsa nagluwas kang Adan ug sa tibuok kaliwatan sa tawo gikan sa walay katapusan nga kapildihan, gipadala mo ang imong Anak nganhi sa kalibutan. oh matarung nga Dios, ug pinaagi sa iyang krus ug pagkabanhaw ikaw naghatag usab kanamo sa kinabuhing dayon. Masaligon sa imong walay katapusan nga kalooy, kami nangandoy alang sa walay kamatayong gingharian sa imong himaya, nangamuyo kami kanimo sa paghatag niini ngadto sa mga tawo nga namahulay, ug kami nag-ampo: Lipaya, oh Ginoo ang mga kalag nga gikapuyan sa mga unos sa kinabuhi, nga ang kasub-anan sa yuta ug mga panghupaw dili unta maglubong kanila sa kalimot. Patalinghugi, oh Ginoo, diha sa imong sabakan, ingon sa usa ka inahan nga nagpatalinghog sa iyang mga anak, ug moingon kanila: Ang imong mga sala napasaylo na. Dawata sila, oh Ginoo, ngadto sa imong malinawon ug bulahang puloy-anan, aron sila magakalipay sa imong balaang himaya.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 2

Nalamdagan pinaagi sa kahayag sa Labing Hataas, ang balaang si San Macario nakadungog og usa ka tingog gikan sa usa ka pagano nga kalabera: “Kon kamo mag-ampo alang sa mga nag-antos didto sa Hades, adunay kahupayan alang sa mga makasasala.” Oh maanindot nga gahum sa Kristohanong pag-ampo, nga bisan pa ang mga kinasuokang bahin malamdagan! Ang mga magtutuo ug mga dili-magtutuo makadawat og kahupayan kon mangilaba alang sa tibuok nga kalibutan: Aleluya.

Ikos 2

Si San Isaac ang Sirianhon sa makausa miingon: “Ang usa ka maloloy-ong kasingkasing mao ang nagdilaab sa gugma alang sa mga tawo ug mga hayop, ug alang sa tanang binuhat, ug sa tanang mga panahon naghalad sa pag-ampo uban sa mga luha aron sila mahimong putli ug inampingan. Kami usab maisugon nga nangamuyo sa Ginoo alang sa tabang sa tanang nangamatay sukad sa sinugdanan sa panahon, ug nagatu-aw: Paanhia kanamo, oh Ginoo, ang gasa sa hugot nga pag-ampo alang sa mga patay. Hinumdumi, oh Ginoo, ang tanang naghangyo kanamo, bisan dili kami takus, sa pag-ampo alang kanila, ug pasayloa ang mga sala nga ilang nakalimtan. Hinumdumi, oh Ginoo, ang tanang gilubong nga walay pag-ampo. Dawata, oh Ginoo, ngadto sa imong mga puloy-anan ang tanang namatay sa kasubo o kalipay sa usa ka kalit o ahat nga kamatayon.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 3

Kami ang mabasol sa mga kalamidad sa kalibutan, a mga pag-antus sa amang nga mga linalang, ug sa mga balatian ug mga kasakitan sa mga insoscnteng kabataan, kay tungod sa pagkapukan sa tawo ang kabulahan ug katahum sa tanang mga binuhat nadaot. Oh Kristo nga among Dios, labawng bantugan sa mga inosenteng nag-antos! Ikaw lamang ang makapasaylo sa tanan. Nan, pasayloa, ang tanan ug ang tanang butang, ug ihatag nganhi sa kalibutan ang sinugdanan sa kauswagan, aron ang mga buhi ug ang mga patay maglipay ug magsinggit: Aleluya.

Ikos 3

Oh malipayong Kahayag, Manunubos sa kalibutan, gakosa ang tibuok uniberso sa imong gugma: ania karon, ang imong pagtu-aw gikan sa krus alang sa imong mga kaaway nadungog: “Amahan, pasayloa sila.” Sa ngalan sa imong labing-mapasayloong gugma, gihimo namo nga maisugon ang pag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan alang sa walay katapusan nga pahulay sa tanan nimo ug among mga kaaway. Pasayloa, oh Ginoo, ang mga tawo nga nag-ula sa dugo nga inosente, ang mga nagtanom sa mga dalan sa among mga kinabuhi sa mga kasub-anan, sa mga tawo nga nagmauswagon pinaagi sa pagpaagas sa mga luha sa ilang mga silingan. Ayaw siloti, oh Ginoo, ang mga tawo nga naglutos kanamo sa mga nagbutangbutang ug sa mga mihimo kanamo og dautan, Balusi og kalooy ang mga tawo nga nakasala o nakapasilo kanamo sa walay kasayuran, ug itugot nga ang among mga pag-ampo alang kanila mahimong balaan pinaagi sa sakramento sa pakig-uli.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 4

l.uwasa, oh Ginoo, ang mga tawo nga namatay sa bug-at nga mga pag-antus, sa mga tawo nga gipatay, ang mga gilubong buhi, sa mga tawo nga nangalumos o gisunog, ang mga gikuniskunis sa mga ihalas nga mananap, sa mga tawo nga namatay sa kagutom o sa labihang katugnaw, sa mga nangamatay tungod sa mga bagyo, o sa mga namatay tungod sa pagkahulog gikan sa taas, ug ihatag kanilang tanan ang walay katapusan ug hingpit nga kalipay tungod sa kasubo sa ilang kamatayon. Hinaut nga ang panahon sa ilang pag-antos mahimong panalangin ingon nga usa ka adlaw sa katubsanan, kay sila nagaawit: Aleluya.

Ikos 4

Balusi og mga kalooy sa imong walay katapusang gugma, oh Ginoo, ang tanang namatay panahon sa ilang pagkabatan-on, nga nakadawat sa kalibotan sa tunokon nga purongpurong sa pag-antos, nga wala nakasinati sa yutan-ong kalipay. Balusi ang mga namatay tungod sa bug-at nga pagtrabaho; dawala, oh Ginoo, ngadto sa imong langitnong kombira sa Paraiso ang mga batang lalaki ug mga babaye, ug ihatag kanila ang hingpit nga kalipay sa panihapon sa kasal sa imong Anak. Hupaya ang kaguol sa mga ginikanan sa ilang mga nangamatay nga mga anak. Hatagi sa kapahulayan, oh Ginoo, sa tanang walay pamilya, kadtong mga nag-inusara, nga walay bisan usa ka mag-aampo alang kanila, nga ang ilang mga sala unta mapapas sa himaya sa imong kapasayloan.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 5

Imong gihatag kanamo ang kamatayon ingon nga usa ka katapusang pahinumdum aron kami mahibalik ngadto sa among maayong panghunahuna ug sa paghinulsol. Oh Ginoo, sa mabagsik nga kahayag, ang kawalay-bili sa kalibotan imong gipahayag, lakip na ang mga kalibotanong mga pangibog ang mga pag-antus, ug ang masinupakong rason gipaubos. Ang tunhay nga hustisya ug ang pagkamatarung iablihan aron among makita ug kadtong mga walay Dios, ug ang mga nabug-alan sa mga sala magsugid sa panahon sa ilang pagtinga sa imong tinuod ug ong paglungtad ug magatu-aw sa imong mahigugmaong kalooy: Aleluya.

Ikos 5

Oh Amahan sa tanang kalipay ug kahupayan, ikaw naghayag uban sa adlaw, nahimuot sa mga bunga, ug nagakalipay uban sa katahum sa kalibutan sa mga imong mga higala ug mga kaaway. Ug kami nagtuo nga bisan sa ilalom sa lubnganan ang imong mahigugmaong kalooy, nga mao ang pagkamaloloy-on bisan pa sa tanan nga sinalikway nga mga makasasala, dili mapakyas. Kami nasubo tungod sa mga tig-a ug sa mga dautang nagpasipala sa imong kabalaan. Hinaot nga ang imong makaluwas ug puno sa grasya nga kabubut-on maanaa ibabaw nila. Pasayloa, oh Ginoo, ang mga tawo nga nangamatay nga wala maghinulsol. Luwasa ang mga tawo nga naghikog diha sa kangitngit sa ilang mga hunahuna, nga ang kalayo sa ilang pagkamakasasala mapalong unta diha sa dagat sa imong grasya.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 6

Makalilisang ang kangitngit sa usa ka kalag nga nibulag sa Dios, ang mga kasakitan sa tanlag, ang pagkagut sa mga ngipon, ang dili mapalong nga kalayo, ug ang walay kamatayong ulod. Ako nagkurog nga naghunahuna sa maong kapalaran, ug ako nag-ampo alang sa mga nag-antos didto sa Hades ingon og alang sa akong kaugalingon. Hinaot nga ang among awit mokunsad ngadto kanila sama sa makapalatisik nga yamog samtang kami nanag-awit: Aleluya.

Ikos 6

Ang imong kahayag, oh Kristo nga among Dios, misidlak kanila nga naglingkod sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon ug sa mga anaa sa Hades nga dili makatuaw kanimo. Mikanaog ka ngadto sa kinahiladmang bahin sa yuta, oh Ginoo; dad-a ngadto sa grasya ang imong mga anak nga mibulag gikan kanimo tungod sa sala apan wala magsalikway kanimo. Ang imong mga anak nag-antus sa labihang pagdagmal; pasayloa sila, kay sila nakasala batok sa langit ug sa imong atubangan, ug ang ilang mga sala labihan ka bug-at; apan ang imong kalooy walay katapusan. Bisitaha ang mapait nga kagul-anan sa mga kalag nga mibulag gikan kanimo. Kaloy-i, oh Ginoo, ang mga tawo nga nagdumot sa kamatuoran tungod sa pagkawalay alamag. Hinaot nga ang imong gugma maanaa kanila ug dili mahimong kalayo nga nagaut-ot apan ang bugnaw nga kalipay sa Paraiso.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 7

Sa pagpaningkamot sa paghatag og tabang pinaagi sa imong kahibulongang gahum alang sa imong mga ulipon nga nangamatay, nagpakita ka sa ilang mga minahal, oh Ginoo, sa misteryosong mga panan-awon tin-aw nga nagdasig kanila sa pag-ampo, aron nga mga mahinumdom sa mga nitaliwan makahimo sa maayong mga buhat, ug mga kabudlay sa pagtuo ug gugma alang kanila, nga nagasinggit: Aleluya.

Ikos 7

Ang tibuok nga Simbahan ni Kristo sa walay hunong naghalad og mga pag-ampo sa matag oras alang sa tanang mibiya sa kalibutan, kay ang mga sala sa kalibotan nahinloan pinaagi sa labing lunsay nga dugo sa imong balaang purong-purong, ug ang mga kalag sa mga tawo nga nangatulog gipalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi ug gikan sa yuta ngadto sa langit pinaagi sa gahum sa mga pag-ampo nga gihalad alang kanila sa halaran sa Dios. Hinaut nga ang mga pangamuyo sa Simbahan alang sa mga patay, oh Ginoo, mahimong usa ka hagdanan ngadto sa langit. Malooy ka kanila, oh Ginoo, pinaagi sa pagpataliwala sa labing santos nga Inahan sa Dios ug sa tanan nga mga santos. Pasayloa sila sa ilang mga sala tungod sa mga pag-ampo sa imong mga magtutuo nga nagatu-aw adlaw ug gabii nganha kanimo. Tungod ug alang sa inosente nga mga kabataan, oh Ginoo, malooy ka sa ilang mga ginikanan, ug pinaagi sa mga luha sa ilang mga inahan, pasayloa ang mga sala sa ilang mga anak. Tungod sa mga pag-ampo sa mga nag-antos nga inosente ug sa dugo sa mga martir, tabangi ug kaloy-i ang mga makasasala. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo ug mga limos ingon nga usa ka handumanan sa ilang mga hiyas.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 8

Ang tibuok kalibutan sagrado ug lubnganan sa tanan, kay ang tanang dapit abo sa among mga amahan ug mga igsoon. Oh Kristo nga among Dios, kinsa sa walay pagbag-o naghigugma kanamo, pasayloa ang tanang nangamatay sukad sa sinugdan hangtud karon, aron sila makahimo sa pag-awit uban sa walay katapusan nga gugma: Aleluya.

Ikos 8

Ang adlaw moabut na,l ingon sa usa ka nagdilaab nga hudno, ang bantugan ug makalilisang nga adlaw sa katapusang paghukom, sa diha nga ang mga tinago sa mga tawo ipadayag ug ang mga basahon sa tanlag pagaablihan. “Balik sa Dios!” nagsinggit si Apostol Pablo, “Balik kamo sa wala pa ang makalilisang nga adlaw.” Tabangi kami, oh Ginoo, nga pun-an sa mga luha sa mga buhi ang mga kakulangon sa mga nangamatay. Hinaut nga ang tingog sa trumpeta sa anghel, oh Ginoo, mahimo alang kanila nga malipayong pahibalo sa ilang kaluwasan ug sa ilang kagawasan sa takna sa imong paghukom. Koronahi sa himaya ang mga tawo nga nag-antus alang kanimo, oh Ginoo, ug taboni ang mga sala sa mga mahuyang sa imong kaayo. Oh Ginoo, kinsa nakaila sa tanan sa ilang mga ngalan, hinumdumi ang mga tawo nga nagtinguha sa kaluwasan diha sa kinabuhi ingon nga usa ka monghe. Hinumdumi ang bulahan nga mga kaparian uban sa ilang mga espirituwal nga mga anak.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 9

Panalangini pagdali ang mga nanglabayng panahon. Kay ang matag oras, matag gutlo nagdala paduol sa kahangtoran. Ang usa ka bag-ong kasubo, ang usa ka bag-ong buhok nga ubanon nagtimaan sa umaabot nga kalibotan, nga mga saksi sa yutan-ong pagkadugta, kay nag-ingon sila kanamo nga ang tanan lumalabay ug ang ginghariang walay katapusan haduol na, diin walay kasubo, walay pagpanghupaw, walay luha, apan malipayon mag-awit: Aleluya.

Ikos 9

Sama nga ang usa ka kahoy mawad-an sa iyang mga dahon human sa usa ka panahon, mao nga ang among mga adlaw human sa pipila ka mga ihap sa mga tuig moabut sa usa ka katapusan. Ang pista sa pagkabatan-on nagakalawos, ang suga sa kalipay matapos, ang paglaylo ug pagkatigulang moabut. Ang mga higala ug mga relasyon matapos. Hain na kamo, mga batan-ong maglilipay? Ang ilang mga lubnganan hilom, apan ang ilang mga kalag anaa sa imong kamot. Atong hunahunaon giunsa kita nila pagbantay gikan sa espirituhanong kalibutan. Oh Ginoo, nga mao ang labing hayaw nga Adlaw, lamdagi ug dasiga ang mga pinuy-anan sa mga tawo nga nangamatay. Hinaot nga sa panahon sa among mapait nga panagbulag, molabay sa kahangtoran. Tugoti kami sa usa ka malipayong panagkita didto sa langit. Itugot nga ang tanan mahiusa uban kanimo, oh Ginoo. Iuli ngadto sa mga nitaliwan, oh Ginoo, ang kaputli sa pagkabata ug sa maayong espiritu sa pagkabatan-on, ug hinaut nga sila magpuyo sa kinabuhing dayon siha sa pista sa pagkabanhaw.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 10

Sa hilom kami nagpatulo sa mga luha diha sa mga lubnganan sa among mga kaparyentehan, kami nag-ampo uban sa paglaum, ug nagatu-aw naglaum: Tug-ani kami, oh Ginoo, nga ang ilang mga sala gipasaylo. Hatagi ang among espiritu sa usa ka tinago nga pasalig niini, aron kdmi makaawit: Aleluya.

Ikos 10

Dihang akong gihumduman ang mga nangagi, nakita ko ang kinatibuk-an sa among nangaging kinabuhi. Unsa ka daghan ang ihap sa mga tawo nga mibiya ning kinabuhia gikan sa unang adlaw hangtod karon! Ug daghan kanila ang naghimo kanako og maayo. Sa pagpasalamat tungod sa akong utang kabubut-on kanila, uban sa gugma ako nagtuaw kanimo: Hatagi sila sa langitnong himaya, oh Ginoo, ngadto sa akong mga ginikanan ug sa mga suod ug sa mga nagmahal kanako nga nagtan-aw sa ibabaw sa akong duyan sa pagkabata, ug nagpadako ug nagtudlo kanako. Pasidunggi, oh Ginoo, sa atubangan sa mga anghel, kanila kinsa nagdala kanako sa Maayong Balita sa kaluwasan ug nagtudlo kanako kon unsa ang matarung ug maayo, husto ug matuod pinaagi sa balaan nga panig-ingnan sa ilang mga kinabuhi. Pun-a sa kalipay, oh Ginoo, ang mga tawo nga nagpakaon kanako sa natago nga mana sa mga adlaw sa akong kasubo ug kasakit. Balusi ug luwasa ang tanang mga maghahatag ug kaayohan, ug sa tanang nakatabang sa uban sa personal ug pinaagi sa pag-ampo.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 11

Oh kamatayon, hain na ang imong ikot? Hain na ang kangitngit ug ang kalisang kaniadto? Sukad karon ikaw ang nangandoy sa paagi aron dili mabulag sa pakighiusa uban sa Dios. Oh, ang dakung kalinaw sa mistikong adlawng igpapahulay! “Kami nangandoy nga mamatay ug mahiuban kang Kristo,” tuaw sa Apostol. Busa, kami usab nagtuo nga ang kamatayon mao ang ganghaan sa kinabuhing dayon, ug nagatu-aw: Aleluya.

Ikos 11

Ang mga patay mobangon, ug ang mga anaa sa mga lubnganan mobarog, ug sila nga mga buhi sa kalibotan sa kalipay sila mobarug diha sa ilang espirituhanong mga lawas, mosidlak sa himaya ug dili madunot. Ang uga nga mga bukog, makadungog sa pulong sa Ginoo nga mag-ingon: Dad-on ko kanimo ang espiritu sa kinabuhi, ug magpahimutang sa imong kaugatan; ug hatagan ko ikaw og unod, ug tabonan ko kamo sa panit. Tindog gikan sa karaang nangagi, kamo kinsa gitubos pinaagi sa dugo sa Anak sa Dios, nga gipuhiuli ngadto sa kinabuhi pinaagi sa yyang kamatayony kay ang kahayag sa pagkabanhaw mibanag kaninyo. Ablihi alang kanila karon, oh Ginoo, ang tibuok nga bung-aw sa imong mga kahingpitan. Ikaw misidlak kanila uban sa kahayag sa adlaw ug bulan, aron sila makakita sa himaya sa masanagong koro sa mga anghel, gilipay mo sila sa kahalangdon sa langitnong mga kahayag sa sidlakan ug sa kasadpan, aron sila usab makakita sa dili mosalop nga kahayag sa imong pagka-Dios.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 12

Ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Samtang kami nagpuyo diha sa unod, kami bulag gikan kang Kristo. Ug kon kami mamatay, kami mabuhi hangtud sa kahangturan. Kay ang among madunoton nga lawas kinahanglan nga mailisan sa dili madunuton, ug kining may kamatayon nga kinaiya kinahanglan nga modan-ag sa pagka-dili madunuton, aron nga diha sa kahayag sa adlawng dayon, kami makahimo sa pag-awit: Aleluya.

Ikos 12

Kami naglaum sa pagsugat sa Ginoo, kami naglaum sa usa ka tin-aw nga banag-banag sa pagkabanhaw, kami naglaum sa pagkabanhaw gikan sa ilang mga lubnganan sa among mga nangamatay nga mga kaliwalatan ug mga kaila ug sa ilang pag-uli ngadto sa labing balaang katahum sa kinabuhi. Ug kami nagkalipay sa mga umaabot kausaban sa dagway sa tanang binuhat, ug nagatu-aw sa among Magbubuhat: Oh Ginoo, nga nagbuhat sa kalibutan alang sa kadaugan sa hingpit nga kalipay ug kaayohan, nga nagpahiuli kanamo sa pagkabalaan gikan sa pagkaulipon sa sala, itugot nga ang mga patay mahimong maghari sa bag-ong binuhat, ug magsidlak ingon sa langitnong mga kahayag sa adlaw sa ilang himaya. Hinaot nga ang Balaang Kordero mahimong ilang walay katapusang iwag. Itugot, oh Ginoo nga kami usab mahimong magsaulog uban kanila sa usa ka walay kamatayong Paskuwa. Hiusaha ang mga patay ug ang mga buhi sa walay katapusang hingpit nga kalipay.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 13

Oh labing maloloy-on ug walay katapusang Amahan, kansang kabubut-on mao nga ang tanan maluwas, kinsa mipadala sa imong Anak alang sa mga nangawala ug nagbubo sa imong makahatag-kinabuhi nga Espiritu: Kaloy-i ang among mga kaliwatan, ang among mga suod ug ang among mga minahal nga nangamatay, ug ang tanang nangamatay sa tanang mga katuigan;m pasayloa ug luwasa sila, ug pinaagi sa ilang mga pangamuyo duawa kami, aron uban kanila kami magasinggit kanimo, among Dios ug Manluluwas, sa awit sa kadaogan: Aleluya.

Ikos 1

Oh ikaw kinsa nagluwas kang Adan ug sa tibuok kaliwatan sa tawo gikan sa walay katapusan nga kapildihan, gipadala mo ang imong Anak nganhi sa kalibutan. oh matarung nga Dios, ug pinaagi sa iyang krus ug pagkabanhaw ikaw naghatag usab kanamo sa kinabuhing dayon. Masaligon sa imong walay katapusan nga kalooy, kami nangandoy alang sa walay kamatayong gingharian sa imong himaya, nangamuyo kami kanimo sa paghatag niini ngadto sa mga tawo nga namahulay, ug kami nag-ampo: Lipaya, oh Ginoo ang mga kalag nga gikapuyan sa mga unos sa kinabuhi, nga ang kasub-anan sa yuta ug mga panghupaw dili unta maglubong kanila sa kalimot. Patalinghugi, oh Ginoo, diha sa imong sabakan, ingon sa usa ka inahan nga nagpatalinghog sa iyang mga anak, ug moingon kanila: Ang imong mga sala napasaylo na. Dawata sila, oh Ginoo, ngadto sa imong malinawon ug bulahang puloy-anan, aron sila magakalipay sa imong balaang himaya.

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Kontakion 1

Oh ikaw kinsa pinaagi sa imong dili matugkad nga pag-atiman giandam mo ang kalibutan alang sa walay katapusan nga kabulahanan ug kinsa nagtudlo sa takna ug sa mga panahon ug sa mga paagi sa among katapusan: Pasayloa, oh Ginoo, ang mga tawo nga namatay sa nangaging mga katuigan sa tanan nilang mga sala, dawata sila ngadto sa dapit sa kahayag ug kalipay, dalii sa pag-abli ang imong amahanong bukton ngadto kanila, ug dungga kami nga nagsaulog sa ilang handumanan ug nanag-awit:

Oh Ginoo sa dili masukod nga gugma, hinumdumi ang imong mga alagad nga nangamatay.

Pag-ampo alang sa mga Nitaliwan

Oh Dios sa mga espiritu ug sa tanang unod, nga nagbuntog sa kamayayon, naglumpag sa yawa, ug naghatag kinabuhi sa imong kalibutan: Hatagi sa kapahulayan, oh Ginoo, ang tanang mga kalag sa imong mga alagad nga nangamata: Ang mga patriarka, mga metropolitan, mga arsobispo, mga obispo, mga pari ug mga diyakono, mga monghe ug mga madre, ug ang tanang nag-alagad kanimo sa imong Simbahan; ang mga magtulukod sa tanang mga simbahan ug monasteryo, ug ang tanang Orthodox nga mga katigulangan, mga amahan, mga igsoon kinsa gilubong dinhi ug bisan asa; mga opisyal sa kagamhanan, mga kasundalohan ug mga nibi kinsa nag buhis sa ilang mga kinabuhi tungod sa ilang pagtuo ug sa nasud, ang tanan nga mga magatutuo nga gipamalay sa sibil nga gubat, ang tanang nalumos, gisunog, mga gipakaging hangtud namatay, gikuniskunis sa mga ihalas nga mga mananap, ang tanang kalit namalay nga walay paghinulsol ug walay panahon sa pagpakig-uli sa Simbahan ug sa ilang mga kaaway; ang tanang naghikog tungod kay nalisoan sa insaktong panghunahuna; ang tanang mihangyo kanamo sa pag-ampo alang kanila, ug sa mga tawo nga walay bisan usa nga nag-ampo alang kanila, ug ang tanang nangamatay nga wala malubong sa paagi nga Kristohanon [ilabina kang N., N.], sa usa ka dapit sa kahayag, sa usa ka dapit sa kahayahay, sa usa ka dapit sa pahulay, diin ang tanang pag-antos, kasubo, ug ang panghupaw mokalagiw.

Pasayloa ang matag sala nga nahimo nila diha sa hunahuna, sa pulong, ug sa buhat, kay ikaw mao ang matarung nga Dios ug mahigugmaon sa mga tawo. Kay walay bisan usa nga nabuhi nga wala makasala. Ikaw lamang ang walay sala, ug ang imong pagkamatarung walay katapusang pagkamatarung, ug ang imong pulong mao ang kamatuoran.

Kay ikaw mao ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, ug ang kapahulayan sa imong mga alagad nga nangamatay [ilabina kang N., N.], oh Kristo nga among Dios, ug kanimo among ipadangat ang himaya, uban sa imong walay-sinugdanang Amahan, ug sa imong santos, matarong ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu; karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Angay og matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo malooy ka. (3x)  Ginoo, bendisyoni.

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, nga nabanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing-putli nga Inahan, ug sa tanan nimong mga santos, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Top of Form

Bottom of Form