Ang Canon sa Paghinulsol, Tono 6

Awit 1

Irmos: Sa dihang ang Israel naglakaw sa dagat ingon sa didto sa mamala nga yuta, sa pagkakita nga nalumos ang ilang gigukod nga si Faraon, sila misinggit: Mag-awit kita sa Dios sa awit sa kadaogan.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Karon, ako nga makasasala ug nabug-atan, moduol kanimo akong Ginoo ug Dios. Apan dili ko mangahas nga ipataas ang akong mga mata ngadto sa kalangitan. Mag-ampo lang ko, nga nag-ingon: Ginoo, ihatag ako ang kaalam sa paghilak nga mahinulsolon tungod sa akong mga buhat.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Pagkaalaot nako nga makasasala! Labawng makaluluoy sa tanang katawhan. Walay paghinulsol kanako. Ginoo, hatagi ako ug mga luha, aron ako makahilak sa paghinulsol tungod sa akong mga buhat.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Binuang, makalulooyng tawo! Giusik mo ang imong panahon diha sa katapol! Ipalandong ang imong kinabuhi, ug dangupa ang Ginoo, ug paghilak sa paghinulsol tungod sa imong mga binuhat.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh labing-putli nga Inahan sa Dios, tan-awa ako, usa ka makasasala, ug buhia ako sa mga lit-ag sa yawa, ug giyahi ako ngadto sa dalan sa paghinulsol, aron ako maghilak sa pagbasol tungod sa akong mga buhat.

Awit 3

Irmos: Walay balaan sama kanimo, oh Ginoo nga akong Dios, kinsa nagpataas sa sungay sa imong mga matinumanon, oh Maloloy-on, ug naglig-on kanamo ibabaw sa bato sa pagsugid nga bahin kanimo.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Sa dihang ang mga trono pahimutangon, sa kahadlokang paghukom, ang mga binuhatan sa tanang katawhan mabutyag. Adunay kaalaot alang sa mga makasasala nga gipadala sa kasakit! Ug nahibal-an kini, oh kalag ko, hinulsoli ang imong dautang mga buhat.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Magakalipay ang mga matarung, apan magahilak ang mga makasasala. Wala gayud bisan usa nga makatabang kanato, hinuon siloton kita sa atong mga buhat. Busa, sa dili pa ang katapusan, hinulsoli ang imong dautang mga buhat.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Alaut ako, ang makalilisang makasasala, kay nahugawan ako sa akong mga buhat ug mga hunahuna. Wala ko’y bisan usa ka luha, tungod sa akong pagkatig-a og kasingkasing. Apan karon, bumangon ka gikan sa yuta, oh kalag ko, ug hinulsoli ang imong dautang mga buhat.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Tan-awa, ang imong Anak nagatawag, oh Reyna; ug naggiya siya kanato unsa ang maayo. Apan ako, nga usa ka makasasala, kanunay ako nagkalagiw gikan sa maayo. Apan kaluy-i ako, oh maloloy-on, aron ako maghinulsol sa akong dautang mga buhat.

Himno sa Paglingkod, Tono 6

Naghunahuna ko sa makalilisang adlaw ug naghilak bahin sa akong mga dautang mga buhat. Unsaon ko pagtubag sa walay kamatayon nga Hari? Ako mao ang anak nga nawala; uban sa unsay kaisug tan-awa ako ang Maghuhukom? Oh maloloy-ong Amahan, oh bugtong Anak, ug Espiritu Santo, maluoy ka kanako.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Ginapos na ako sa daghang mga talikala sa kasal-anan, ug napugngan sa mapintas nga mga pasyon. Nagakalagiw ako ngadto kanimo, akong kaluwasan, ug nagsinggit sa makusog: Tabangi ako, oh Birheng Inahan sa Dios.

Awit 4

Irmos: Si Kristo ang akong gahum, akong Dios ug akong Ginoo, nag-awit ang balaang Simbahan sa diosnon paagi, Ug nagatuaw kini sa putli nga hunahuna, nga nagasaulog sa pista sa Ginoo.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Ang halapad mao ang dalan dinhi, ug sayon alang sa pagpatuyang sa mga kalipayan, apan mapait gayud ang katapusang adlaw,sa dihang ang kalag nahimulag gikan sa lawas! Bantayi kining mga butanga, oh tawo, tungod sa gingharian sa Dios.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Nganong ka naghimo og sayop sa mga kabus? Nganong nga nagdumili sa sweldo sa sinugo? Nganong wala ka mahigugma sa imong igsoon? Nganong ka nagapangita sa kaulag ug garbo? Busa, biyai kining mga butang, oh kalag ko, ug paghinulsol tungod sa gingharian sa Dios.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

O walay hunahuna nga tawo! Hangtud kanus-a ka mobudlay sa pagtigom sa imong bahandi? Kay sa dili madugay mahanaw kini ingon sa abog ug abo. Hinuon pangitaa ang gingharian sa Dios.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Ngadto sa Theotokos: Oh Reyna ug Theotokos, Kaloy-i ako, usa ka makasasala; Paglig-on ug bantayi ako sa hiyas, aron ang kalit nga kamatayon dili mokuha kanako nga dili makapangandam. Ug, oh Birhen, dad-a ako ngadto sa Gingharian sa Dios.

Awit 5

Irmos: Pinaagi sa imong balaang kahayag, oh Maloloy-on, nag-ampo ako, lamdagi ang mga kalag niadtong kinsa mahigugmaon mobangon sa sayo aron mag-ampo kanimo, aron sila makaila kanimo, O Pulong sa Dios, ingon sa matuod nga Dios, kinsa nagtawag kanamo sa pagbalik gikan sa kangitngit sa sala.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Oh makaluluoy nga tawo, Hinumdumi nga giunsa ka nga giulipon sa pagpamakak, pagbutangbutang, pagpangawat, kaluyahon, ihalas nga mga mananap, tungod sa mga sala. Oh akong makasasala nga kalag, kini ba ang imong gitinguha?

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Nangurog ang akong mga bahin, kay sa tanan niini ako nakasala: Uban sa akong mga mata sa pagtan-aw, sa akong mga dalunggan sa pagpaminaw, sa akong dila sa pagsulti ug dautan, ug pinaagi sa pagtugyan sa akong kaugalingon ngadto sa Gehenna. Oh akong makasasala nga kalag, ba kini ang imong gitinguha?

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Gidawat nimo ang anak nga nawala ug ang kawatan nga naghinulsol, oh Manluluwas, ug ako lamang ang misurender sa makasasala nga katapulan, ug naulipon sa dautang mga buhat. Oh akong makasasala nga kalag, ba kini ang imong gitinguha?

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh Inahan sa Dios, katingalahan ug matuling magtatabang sa tanang katawhan, tabangi ako, ang dili takus, kay mao kini ang gitinguha sa akong makasasala nga kalag.

Awit 6

Irmos: Nakita nako ang dagat sa kinabuhi nga nagbaludbalod sa bagyo sa mga pagtintal, ug nagadagan ako sa imong kalmado nga pantalan, ug nangamuyo kanimo: ibawi ang akong kinabuhi gikan sa pagkadunot, oh Maloloy-on.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Ang akong kinabuhi sa kalibutan mao walay pugong ug gihatag ko ang akong kalag ngadto sa kangitngitan; apan karon nangamuyo ako kanimo, oh maloloyon nga Ginoo, buhian ako gikan niining buhat sa kaaway, ug hatagi ako’g kahibalo unsaon pagbuhat sa imong kabubut-on.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Kinsa ang nagbuhat sa ingon nga mga butang sama kanako? Kay sama sa usa ka baboy nga naghigda sa lapok, mao usab ako nagaalagad sa sala. Apan Ginoo, ihatag ako ang kasingkasing sa pagbuhat sa imong mga sugo.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Oh makaluluoy, bumangon ka sa Dios, hinumdumi ang imong mga sala, ug pagtumba sa atubangan sa imong Magbubuhat, paghilak ug pag-agulo; kay siya maloloy-on, ug hatagon ka niya kahibalo unsaon pagbuhat sa iyang kabubut-on.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh Birheng Inahan sa Dios, panalipdi ako sa dautan nga makita ug dili makita. Oh ikaw nga walay sala, dawata ang akong mga pag-ampo, ug ipadangat kini sa imong Anak, aron hatagi ako niya og kahibalo unsaon pagbuhat sa iyang kabubut-on.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Kontak

Oh kalag ko, nganong mahimong adunahan sa mga sala? Nganong ginabuhat mo ang kabubut-on sa yawa? Sa unsa naglaum ka? Hunong gikan niining mga buhat, ug balik ngadto sa Dios uban ang paghilak, ug mosinggit: Oh maloloy-on nga Ginoo, maluoy ka kanako, nga usa ka makasasala.

Ikos

Oh kalag ko, hunahunaa ang makililisang takna sa pagkamatay ug adlaw sa paghukom sa imong Dios ug Magbubuhat. Kay ang mga dautan nga mga anghel mokuha kanimo, oh kalag ko, ug modala kanimo ngadto sa kahangtorang kalayo. Busa, karon, sa dili pa ang imong kamatayon, paghinulsol ka ug pagsinggit: Oh Ginoo, malooy ka kanako, nga usa ka makasasala.

Awit 7

Irmos: Ang usa ka anghel nagsablig og yamog ibabaw sa matarong mga ulitawo diha sa hudno, apan ang sugo sa Dios milamoy sa mga Caldeo, ug mipasinggit kini sa hari: Dalayegon ikaw, oh Dios sa among mga amahan.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Ayaw saligi ang madunot nga bahandi, oh kalag ko, ni ang dili makatarunganon nga pagtag-iya, kay wala ka masayud kong kang kinsa makapanunod niini gikan kanimo; hinuon pagsinggit ka og kusog: Oh Kristo nga among Dios, maluoy ka kanako, nga dili takus.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

O kalag ko, ayaw saligi ang panglawas sa lawas ug katahum nga daling mahanaw. Kay ikaw nagatan-aw nga ang kusganon ug ang batan-on mamatay. Apan ingna: O Kristo nga among Dios, maluoy ka kanako, nga dili takus.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

O kalag ko, hinumdomi ang kinabuhing dayon ug ang langitnong gingharian nga giandam alang sa mga santos, ug ang kangitngit sa gawas ug ang kaligutgut sa Dios alang sa dautan, ug pagsinggit: Oh Kristo nga among Dios, maluoy ka kanako, nga dili takus.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

O kalag ko, matumba sa atubangan sa Inahan sa Dios, ug mag-ampo kaniya; Kay siya mao ang matulin nga magtatabang niadtong maghinulsol. Siya nangaliyupo sa Anak, si Kristo nga Dios, ug adunay kalooy sa mga dili takus.

Awit  8

Irmos: Gikan sa kalayo nagsablig ikaw og yamog ibabaw sa mga santos; ug misunog ka sa halad sa matarung tawo, nga gisablig na sa tubig. Kay ikaw lamang, oh Kristo, ang nagbuhat sa tanan nga buot nimo. Tuboyon ka namo hangtud sa tanang kanasoran.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Unsaon ko dili paghilak kon ako maghunahuna sa kamatayon? kay nakita ko ang akong igsoon sulod sa iyang lubong, nga walay himaya o katahum. Busa unsa man ang akong madahom? Ug unsay akong gilauman? Ginoo, tugoti lang ako nga maghinulsol sa dili pa ang katapusan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Nagatuo ako nga ikaw moanhi aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug nga ang tanan makabarug: Tigulang ug batan-on, mga agalon ug mga prinsipe, mga pari ug mga birhen. Asa ko makita ang akong kaugalingon? Busa ako nagatuaw: Oh Ginoo, hatagi ako sa paghinulsol sa dili pa ang katapusan.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

O labing lunsay nga Theotokos, gawata ang akong dili takus nga pag-ampo, ug luwasa ako gikan sa kalit nga kamatayon; ug ihatag kanako ang paghinulsol sa dili pa ang katapusan.

Awit 9

Irmos: Dili mahimo alang sa mga tawo nga makakita sa Dios, kang kinsa ang mga panon sa mga anghel dili mangahas sa pagtutok; apan pinaagi kanimo, oh labing-putli, gipakita sa katawhan ang Pulong nga nagpakatawo. Himayaon ka namo uban sa langitnong mga panon, ug gitawag ka namo nga bulahan.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Nagakalagiw na ako nganha kaninyo, kamong mga anghel, mga arkanghel, ug tanang mga panon sa langit nga nagabarug didto sa trono sa Dios: pag-ampo sa imong Magbubuhat aron iyang maluwas ang akong kalag gikan sa  kasakit nga walang katapusan.

Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako.

Karon ako nagbalik kaninyo uban sa mga luha, kamong santos nga mga patriarka, mga hari ug mga propeta, mga apostoles ug balaang mga obispo, ug ang tanang mga pinili ni Kristo. Tabangi ako diha sa paghukom, aron siya magluwas sa akong kalag gikan sa gahum sa kaaway.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Karon ginabayaw ko ang akon mga kamut kanimo, kamong santos nga mga martir, mga ermitanyo, mga birhen, mga matarung, ug tanang mga santos, kinsa nag-ampo sa Ginoo alang sa tibuok kalibutan, aron siya maluoy kanako diha sa takna sa akong kamatayon.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh Inahan sa Dios, tabangi ako nga naglaum og hugot diha kanimo; hangyoa ang imong Anak nga siya mopahiluna kanako sa iyang tuong kamot, bisan dili ako takus, sa iyang paglingkod sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Amen.

Pag-ampo human sa Canon

Oh magtutudlo, Kristo nga Dios, kinsa nag-ayo sa akong mga pasyon pinaagi sa imong Pasyon, ug giayo ang akong mga samad pinaagi sa imong mga samad, nakasala ako nga makalilisang batok kanimo. Hatagi ako og luha sa paghinulsol. Ibalhin ang akong lawas sa kahumot sa imong Lawas nga nagahatag sa kinabuhi, ug pahapsay ang akong kalag sa imong bililhong Dugo gikan sa kapaitan nga gipakaon sa kaaway.

Ibayaw ang akong nagdungo nga hunahuna ngadto kanimo, ug kuhaa kini gikan sa gahong sa kapildihan, kay wala ako’y paghinulsol, walay pagbasol, walay makahupay nga mga luha, nga makapabayaw sa mga kabataan ngadto sa ilang kabilin.

Nangitngitan ang akong hunahuna sa yutan-ong mga butang, ug dili ako makatan-aw kanimo tungod sa kasakit. Dili ako pwede magpainit sa akong kaugalingon pinaagi sa mga luha sa gugma alang kanimo.

Apan, oh Magmamandong Ginoong HesuKristo, bahanianon sa maayong mga butang, ihatag kanako ang hingpit church paghinulsol, ug usa ka kugihan church kasingkasing aron ako magapangita kanimo. Ihatag kanako ang imong grasya, ug bag-oha sulod kanako ang pagkasama sa imong dagway.

Gibiyaan ko ikaw – ayaw ako pagbiyai! Anhi ka dinhi ug pangitaa ako; dad-a ako ngadto sa imong sibsibanan ug ibutang ako taliwala sa mga nating karnero sa imong pinili nga panon. Ipakaon ako uban kanila diha sa sagbot sa imong Balaang mga Misteryo, pinaagi sa mga pagpangamuyo sa imong labing putli nga Inahan, ug sa tanan nimong mga santos. Amen.