Panihida kong walay Pari

Magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo, among Dios, malooy ka kanamo ug luwasa kami.

Ang tanan: Amen.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang tungod sa imong ngalan.

Ginoo malooy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, malooy ka kanamo. Amen.

Ginoo, malooy ka. (12x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 90
Siya nga nagapuyo sa pasilonganan sa Labing Halangdon, magapahulay sa ilalum sa landong sa Dios sa langit. Magaingon siya sa Ginoo: Ang akong katabang ug dalangpanan; Dios ko, nga kaniya misalig ako. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, ug gikan sa matag makasamok nga pulong. Sa iyang mga abaga pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong ikaw: ang iyang kamatuoran mao ang sagang ug ang taming. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw; ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa demonyo sa kaudtohon. Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, ug ang napulo ka libo sa imong toong kamot; apan kanimo kini dili makaabut. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, ug makita mo ang balus sa mga dautan. Kay ikaw, Ginoo, mao ang akong paglaum; ang Labing Hataas gihimo mo nga imong puloy-anan. Dili moabut kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong puloy-anan. Kay siya magasugo sa iyang mga anghel sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Ikaw magatunob sa ibabaw sa halas, ug sa sawa nga malala: pagayatakan mo ang leon ug ang dragon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; ubanan ko siya diha sa kalisdanan: akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Magbabasa: Sa ikawalong tono: Aleluya, aleluya, alleluya.

Ang tanan: Aleluya, aleluya, aleluya.

Magbabasa: Bulahan ang tawo nga imong pagapilion, ug paduolon mo nganha kanimo. (Salmo 64:5)

Ang tanan: Aleluya, aleluya, aleluya.

Magbabasa: Gikan sa henerasyon ngadto sa henerasyon ang iyang [ilang mga] halandumon.

Ang tanan: Aleluya, aleluya, aleluya.

Magbabasa: Ang iyang [ilang mga] kalag mopuyo uban sa mga bulahan.

Ang tanan: Aleluya, aleluya, aleluya.

Tropar, Tone 8
Oh bugtong Maglalalang, pinaagi sa lawom nga kaalam, ikaw maluloy-ong naghusay sa tanang mga butang, ug ang ikahatag sa mapuslanong mga butang sa tanang katawhan. Oh Ginoo, pahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad nga nangatulog. Kay diha kanimo misalig siya [sila], oh among Magbubuhat ug Maglalalang ug among Dios.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Birheng Theotokos, adunay kami kanimo nga ingon sa usa ka kuta ug dalangpanan, ug usa ka tigpataliwala makapahimuot ngadto sa Dios nga imong nahimugso, ikaw nga kaluwasan sa mga matinud-anon.

Ang mga Tropar, Tone 5
Dalayegon ikaw, oh Ginoo: tudloi ako sa imong kabalaoran. Ang panon sa mga santos nakakaplag sa tuburan sa kinabuhi ug ang pultahan sa Paraiso. Hinaot nga ako usab makakita sa dalan pinaagi sa paghinulsol. Ang karnero ko nga nawala. Tawga ako sa pagbalik, oh Manluluwas, ug luwasa ako.

Dalayegon ikaw, oh Ginoo: tudloi ako sa imong kabalaoran. Ako mao ang imahe sa imong himaya
apan ako adunay mga uwat tungod sa akong mga sala. Kaloy-i ang imong gama, oh Ginoo, ug sa imong puangod, hinloi ako.

Dalayegon ikaw, oh Ginoo: tudloi ako sa imong kabalaoran. Sa sinugdan giumol mo ako gikan sa wala, Gipasidunggan mo ako sa imong balaang imahe. Apan sa dihang ako misupak sa imong balaod, giuli mo ako ngadto sa yuta nga gikan ako giumol. I-uli ako sa imong pagkasama aron umolon pag-usab ang karaang katahum.

Dalayegon ikaw, oh Ginoo: tudloi ako sa imong kabalaoran. Papahulaya ang imong [mga] alagad, oh Ginoo, naghatag kaniya [kanila] og dapit didto sa Paraiso, diin ang mga santos ug mga matarong mosidlak sama sa mga suga. Papahulaya ang imong [mga] alagad nga nahikatulog karon, ug pasayloa siya [sila] sa tanan niyang [nilang] mga sala.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dayegon nato ang bugtong pagkadios
ingon nga masanagon Trinidad, ug awiton nato: “Balaan ka, kahangturang Amahan, ug Anak nga managsamang walay sinugdanan, ug Espiritu Santo. Lamdagi kami samtang simbahon namo kanimo diha sa pagtuo ug luwasa kami gikan sa kalayong walay katapusan.”

Karon ug sa kanunay, ug hantod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Pagmaya, O Rayna kinsa nanganak sa Dios diha sa unod. Pinaagi kanimo, nakaplagan sa katawhan ang kaluwasan. Pinaagi kanimo, makaplag unta namo ang Paraiso, oh Theotokos, putli ug bulahan.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Pag-ampo:
Oh among Manluluwas, pahulaya ang imong [mga] alagad [nga si N., N.] uban sa mga matarung. Tukora siya [sila] didto sa imong mga sawang, ingon sa nahisulat. Isalikway ang iyang [ilang] mga kalapasan, tinuyo ug dili tinuyo, nasayran ug ang wala masayri; kay maloloy-on ka ug mahigugmaon sa katawhan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Kristo nga among Dios, gikan sa Birhen ikaw misidlak ngadto sa kalibutan, pinaagi kaniya giusab mo kami sa mga anak sa kahayag. Malooy ka kanamo.

Salmo 50
Malooy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa halad; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Ang Canon, Tono 6

Awit 1
Sa dihang ang Israel mitabok sa dagat nga naglakaw ingon sa yutang kamad-an, ug nakita nga nalumos ang ilang maglulutos nga si Faraon, misinggit sila sa Dios: Awiton namo ug mga alawiton sa kadaugan!

Ang mga Awit-Balikbalikon
Magbabasa: Oh Ginoo, pahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad nga nangatulog.

Ang tanan: Oh Ginoo, pahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad nga nangatulog.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Ang tanan: Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Awit 3
Walay bisan kinsa nga balaan sama kanimo, oh Ginoo nga akong Dios. Gibayaw mo ang gahum sa imong mga matinud-anon, ug nalig-on mo kami sa ibabaw sa bato sa pagsugid sa imong ngalan.

Ang mga Awit-Balikbalikon
Magbabasa: Oh Ginoo, pahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad nga nangatulog.

Ang tanan: Oh Ginoo, pahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad nga nangatulog.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Ang tanan: Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Awit 6
Nakita nako ang dagat sa kinabuhi, nga nagbul-og sa bagyo sa mga panulay. Nagakalagiw ako ngadto sa imong kalma pantalan, ug nagatu-aw kanimo: “Dad-a ang akong kinabuhi gikan sa pagkadunot, oh Maluluy-on!”

Kontak, Tono 8
Uban sa mga santos, oh Kristo, papahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad: diin walay kaantusan, ni kagul-anan, ni pagpanghupaw, hinuon ang kinabuhing walay katapusan.

Ikos, Tono 8
Ikaw mao ang bugtong Walay-Kamatayon. Ikaw ang nagbuhat sa ug nag-umol sa tawo. Kay gikan sa yuta gihimo kaming mamatayng mga tawo, ug ngadto sa sama nga yuta mobalik kami pag-usab, sumala sa imong sugo sa dihang gihimo mo ako, nga nag-ingon kanako: “Ikaw mao ang abog, ug ngadto sa abog ikaw mobalik.” Diin moadto kaming tanang mamatayng mga tawo, nga nanagminatay sa awit: Aleluya, Alleluia, Aleluya.

Awit 9
Ang Dios mao ang dili makita sa tawo. Ang panon sa mga anghel dili mangahas sa pagtan-aw kaniya. Apan pinaagi kanimo, oh labing-putling Birhen, gipadayag ngadto sa katawhan ang Pulong nga nagpakatawo. Himayaon siya namo, ug uban sa langitnong mga panon, magtawag kami kanimo nga bulahan.

Magbabasa: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang tungod sa Imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, malooy ka kanamo. Amen.

Mga tropar, Tono 4
Uban sa mga espiritu sa mga matarung nga nangahimong hingpit, papahulaya ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad, oh Manluluwas. Bantayi siya [sila] diha sa bulahang kinabuhi nga anaa uban kanimo, nga mahigugmaon sa katawhan.

Sa imong dapit nga kapahulayan, oh Ginoo, diin ang tanang imong mga santos nagpahulay, papahulaya usab ang [mga] kalag sa imong [mga] alagad, kay ikaw ang bugtong Walay-Kamatayon.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ikaw mao ang Dios nga mikanaug sa Hades, ug mibadbad ang mga gapos sa mga binihag. Papahulaya usab ang mga kalag sa imong [mga] alagad, oh Manluluwas.

Karon ug sa kanunay ug hangtud sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Oh Birhen, nga bugtong putli ug walay sala, nga nanganak sa Dios sa dili-maasoy nga paagi: iampo mo ang mga kalag sa imong [mga] alagad aron maluwas siya.

Magbabasa: Oh Ginoo, pahulaya ang imong [mga] alagad [nga si N., N.] nga nangatulog, diha sa bulahang pahulay nga dayon, ug sa kahangtoran unta ang iyang [ilang] handumanan.

Ang tanan: Sa kahangtoran ang iyang [ilang] handumanan!
Sa kahangtoran ang iyang [ilang] handumanan!
Sa kahangtoran ang iyang [ilang] handumanan!