Tabon sa Dughan ni San Patrisyo

Mobangon ko karong adlawa
pinaagi sa gamhanang kusog: Ang pagsangpit sa Trinidad,
pinaagi sa pagtuo sa pagkatulo,
pinaagi sa pagsugid sa pagkausa
sa Magbubujat sa kabuhatan.

Mobangon ko karong adlawa
pinaagi sa kusog sa pagkatawo ni Kristo ug sa Iyang bunyag,
pinaagi sa kusog sa Iyang pagpalansang sa krus ug sa Iyang paglubong,
pinaagi sa kusog sa Iyang pagkabanhaw ug sa Iyang pagkayab,
pinaagi sa kusog sa Iyang kagikan alang sa paghukom sa kalaglagan.

Mobangon ko karong adlawa
pinaagi sa kusog sa gugma sa mga kerubin,
sa pagtuman sa mga anghel,
sa pag-alagad sa mga arkanghel,
sa paglaum sa pagkabanhaw aron pagsugat sa ganti,
sa mga pag-ampo sa mga patriarka,
sa mga pagsangyaw sa mga apostoles,
sa pagtuo sa mga tigsugid,
sa kaulay sa mga birhen,
sa mga buhat sa matarung nga mga tawo.

Mobangon ko karong adlawa
pinaagi sa kusog sa langit;
sa kahayag sa adlaw,
sa katahom sa kalayo,
sa kakusog sa kilat,
sa katulin sa hangin,
sa kahiladman sa dagat,
sa kalig-on sa yuta,
sa kagahi sa bato.

Mobangon ko karong adlawa
pinaagi sa kusog sa Dios sa pagpiloto kanako;
sa kusog sa Dios, aron matuboy ako,
sa kaalam sa Dios, aron magiya kanako,
sa mata sa Dios, sa pagtan-aw sa akong padulungan,
sa dalunggan sa Dios, aron magpatalinghog kanako,
sa pulong sa Dios, sa pagsulti alang kanako,
sa kamot sa Dios, aron magbantay kanako,
sa dalan sa Dios, alang sa akong padulungan,
sa taming sa Dios, aron manalipod kanako,
sa mga kasundalohan sa Dios, aron maluwas ako
gikan sa mga lit-ag sa yawa,
gikan sa pagtintal sa mga bisyo,
gikan sa matag usa nga nagtinguha og kadaot alang kanako,
sa halayo ug sa haduol,
sa pag-inusara o diha uban sa panon sa katawohan.

Ipatawag nako karon kining tanang mga gahum sa taliwala kanako ug sa dautan,
batok sa matag mabangis ug walay-kaluoyng gahum nga nagsupak sa akong lawas ug kalag,
batok sa mga yamyam sa bakak nga mga propeta,
batok sa itum nga kabalaoran sa kapagano,
batok sa bakak nga kabalaoran sa mga erehes,
batok sa kaigmat sa pagdiwata,
batok sa mga lamat sa mga babaye ug mga mananalsal, ug sa mga salamangkiro,
batok sa matag kahibalo nga makadunot sa lawas ug kalag sa tawo.

Hinaut nga si Kristo ang manalipod kanako karong adlawa
batok sa hilo, batok sa pagsunog,
batok sa pagkalumos, batok sa pagsamad,
aron nga moabot ang ganti kanako sa madagayaon gayud.

Si Kristo maanaa uban kanako, si Kristo maanaa sa atubangan kanako, si Kristo maanaa sa likud kanako,
si Kristo maanaa sulod kanako, si Kristo maanaa ilalum kanako, si Kristo maanaa ibabaw kanako,
si Kristo maanaa sa akong tuo, si Kristo maanaa sa akong wala,
si Kristo sa akong paghigda, Si Kristo sa akong paglingkod,
si Kristo diha sa kasingkasing sa matag tawo nga naghinumdom kanako,
si Kristo diha sa baba sa matag tawo nga mohisgot kanako,
si Kristo sa mata nga nagtan-aw kanako
si Kristo sa dalunggan nga nakadungog kanako.

Mobangon ko karong adlawa
pinaagi sa gamhanang kusog: Ang pagsangpit sa Trinidad,
pinaagi sa pagtuo sa pagkatulo,
pinaagi sa pagsugid sa pagkausa
sa Magbubuhat sa kabuhatan.