Ang Pag-ampo sa Gabii

Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Ang mga Troparia

Maluoy ka kanamo, oh Ginoo, maluoy ka kanamo; kay sa napukan sa bisan unsang depensa, kaming mga makasasala naghalad niining among mga pag-ampo kanimo ingon nga Agalon; maluoy ka kanamo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Ginoo maluoy ka kanamo, kay ikaw ang among paglaum, ayaw intawon kasuko pag-ayo kanamo, ni hinumdoman mo ang among mga kasal-anan; apan tan-awa kami karon kay ikaw maloloy-on, luwasa kami gikan sa among mga kaaway, kay ikaw mao ang among Dios, ug kami, ang imong katawhan; kaming tanan mga binuhat sa imong mga kamot, ug kami nagsangpit sa imong ngalan.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang pultahan sa kaluoy ablihi alang kanamo, oh bulahang Inahan sa Dios, kay sa among pagsalig kanimo, dili kami mangahanaw; pinaagi kanimo hinaut nga kami maluwas gikan sa kalisdanan, kay ikaw mao ang kaluwasan sa Kristohanong kaliwat.

Ginoo maluoy ka. (12x)

Pag-ampo 1, ni San Macario

Oh kahangtorang Dios ug Hari sa tanang binuhat, kinsa nagtugot kanako nga moabot niining taknaa, pasayloa ako sa mga sala nga akong nahimo niining adlawa sa buhat, sa pulong, ug sa hunahuna; ug hinloi, oh Ginoo, ang akong uyamot nga kalag sa tanang kahugawan sa unod ug sa espiritu. Ug itugot kanako, oh Ginoo, nga makatulog niining gabhiona nga malinawon; aron nga sa pagbangon gikan sa akong higdaanan, ako makadayeg sa imong labing balaang ngalan sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi; ug makabuntog sa mga kaaway, unodnon man o espirituhanon, nga kanunay nakiggubat batok kanako. Ug luwasa ako, oh Ginoo, gikan sa mga walay pulos nga mga hunahuna ug mga daut nga mga tinguha nga nakahugaw kanako. Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 2, ni San Antiokyo

Oh Hari sa tanan, Pulong sa Amahan, Oh Jesus Kristo, ikaw kinsa hingpit: Tungod sa imong dakong kalooy, ayaw intawon ako biyai; apan kanunay pabilin kanako, nga imong sulugoon. Oh Jesus, maayong Magbalantay sa imong mga karnero, luwasa intawon ako gikan sa lingla sa bitin; ayaw intawon ako ibilin sa gahum ni Satanas, kay ang binhi sa kasal-anan anaa kanako. Apan ikaw, oh Ginoo, Dios nga ginasimba, balaang Hari, Jesus Kristo, sa akong pagkatulog, bantayi akopinaagi sa walay pagkapalong mong kahayag, ang imong Balaan nga Espiritu, nga maoy nagbalaan sa imong mga tinun-an. Oh Ginoo, ihatag kanako, nga imong dili takus nga sulugoon, ang imong kaluwasan diha sa akong higdaanan. Lamdagi ang akong hunahuna sa kahayag sa pagtugkad sa imong santos nga Ebanghelyo; ang akong kalag sa gugma sa imong Krus; ang akong kasingkasing sa kaputli sa imong pulong; ang akong lawas, uban sa imong Pasyon nga walay pasyon. Tipigi ang akong mga hunahuna diha sa imong pagkamapainubsanon, ug pabaroga ako sa hustong panahon alang sa paghimaya kanimo. Kay labing dalaygon ikaw, uban sa imong walay sinugdanang Amahan, ug sa labing Santos nga Espiritu, hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 3, ngadto sa Espiritu Santo

Oh Ginoo, langitnong Hari, Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, ipakita kanako, imong makasasala nga sulugoon, ang puangod ug kaluoy, ug palingkawas ako sa akong pagkadili-takus. Ug pasayloa ako sa tanan kong mga sala batok kanimo karon isip sa usa ka tawo, ug dili lamang ingon sa usa ka tawo, kondili, labaw pa gani kay sa usa ka mapintas nga mananap, ang akong mga sala tinuyo ug dili-tinuyo, nasayran ug wala masayri, bisan gikan pa sa akong pagkabatan-on, ug gikan sa dautang sugyot, o kon gikan sa pagpabagag nawong ug pagkawalay paglaum.

Kon ako nanumpa sa imong ngalan, o nagpasipala niini sa akong hunahuna; o nakapasubo ni bisan kinsa, o nasuko mahitungod sa bisan unsa nga butang; o namakak, o nagsige na lag katulog bisan wala kinahanglana, o kon ang usa ka makililimos miduol kanako ug gitamay ko siya; o kon ako nakapasubo sa akong igsoon, kon nakig-away, o naghukom ni bisan kinsa; o kon ako nangandak, o puno sa garbo, o nasuko; kon diha nga ako mitindog sa pag-ampo, sa akong hunahuna nabalda sa mga lalang niini nga kalibutan, o sa mga hunahuna sa pagkadautan; o kon ako nagpatuyang sa pagkaon, o nakainum sa hilabihan, o mikatawa sa pagpatuyang; kung ako naghunahuna og dautan, o nakakita sa katahum sa uban ug nga nahugaw ang akong kasingkasing; kon ako nakasulti og sayop nga mga butang, o nangatawa sa pagbiaybiay sa mga sala sa akong igsoon bisan nga ang akong kaugalingon nga mga sala mas daghan og dili maihap; kon ako mapasagaron sa pag-ampo, o nakabuhat og mga sayop nga wala nako mahinumdumi, alang niining tanan ug sa mga labaw pa niini nga akong nabuhat: maluoy ka kanako, O Magtutudlo, akong Magbubuhat, ang imong nagmasulob-on ug dili takus nga sulugoon. Ug hukasi ug pasayloa ako niining tanan, kay ikaw mao ang matarong ug mahigugmaon sa mga tawo; aron nga kining tawong maibugon, makasasala, ug makapasubo sama kanako, makahigda, makatulog, ug makapahulay diha sa kalinaw. Ug ako mosimba, moawit, ug magahimaya sa imong labing halangdon nga ngalan, uban sa Amahan ug sa iyang bugtong Anak, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 4, ni San Macario

­Unsa ma’y akong igahalad kanimo, o unsa ma’y akong igahatag kanimo, oh manggihatagon nga Hari nga walay kamatayon, oh maloloy-on nga Ginoo kinsa ginahigugma sa katawhan? Kay bisan tuod ako tapulan sa pagpahimuot kanimo, ug walay nabuhat nga maayo, gigiyahan mo ako ngadto sa katapusan niining adlawa nga nahuman, ug gipalig-on mo ang pagkabig ug kaluwasan sa akong kalag. Kaloy-i ako, nga usa ka makasasala, kulang sa bisan unsang maayong buhat, ug ipabangon ang akong nahulog nga kalag nga nahugawan sa dili maihap nga mga sala, ug kuhaa gikan kanako ang tanang dautan nga hunahuna niining makita nga kinabuhi. Pasayloa ang akong mga sala, oh bugtong Walay-Sala nga Ginoo, diin ako nakasala batok kanimo niining adlawa, nasayran ug ang wala masayri, sa pulong ug sa buhat, sa hunahuna, ug sa tanan nakong mga pagbati. Panalipdi ug bantayi ako gikan sa matag nasupak nga kahimtang, pinaagi sa imong balaang kamandoan ug gahum ug dili-matukib nga gugma alang sa katawhan. Oh Dios, papasa ang kadaghan sa akong mga sala. Ginoo, diha sa imong pagbuot, palingkawasa ako sa pukot sa dautan, ug luwasa ang akong kalag, nga puno sa mga pasyon; ug lamdagi ako sa kahayag sa imong panagway, sa diha nga ikaw moanhi diha sa himaya. Itugot nga magtulog ako karon nga dili-hinukman ug walay damgo, ug ampingi ang imong sulugoon nga dili masamok sa mga hunahuna. Ipahilayo gikan kanako ang tanang mga buhat ni Satanas, ug hatagig kahayag ang mga mata sa akong kasingkasing diha sa panabot, aron ako dili makatulog ngadto sa kamatayon. Ug ipadala kanako ang usa ka anghel sa kalinaw, nga magbalantay ug maggiya sa akong kalag ug lawas, aron siya moluwas kanako sa akong mga kaaway; aron nga sa akong pagbangon gikan sa akong higdaanan, mahimo kong ihalad kanimo  mga pag-ampo sa pasalamat. Ginoo, patalinghugi ako, ang imong makasasala ug alaot nga sulugoon, diha sa pagsugid ug konsensya. Sa panahon sa akong pagbangon, itugot nga ako matudloan sa imong mga pulong. Ug pinaagi sa imong mga anghel, hinaut nga ang yawan-ong kawalay paglaum mapahilayo gikan kanako: aron akong pasidunggan ang imong balaang ngalan, ug himayaon ug dayegon ang labing-putli nga Theotokos Maria, kinsa gihatag nimo kanamong mga makasasala isip tigpanalipod. Dawata siya nga nagpataliwala alang kanamo, kay ako nasayud nga siya nagpakita sa imong gugma alang sa katawhan, ug nag-ampo siya alang kanamo nga walay hunong. Pinaagi sa iyang pagpanalipod, ug pinaagi sa timaan sa bibilhong krus, ug tungod sa tanan nimong mga santos, bantayi ang akong alaot nga kalag, oh Jesus Kristo nga among Dios: Kay santos gayud ikaw, ug labing-himayaon sa kahangtoran.

Pag-ampo 5

Oh Ginoo nga among Dios, tungod kay ikaw maayo ug mahigugmaon sa mga tawo, pasayloa ako sa akong mga sala karong adlawa sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Hatagi ako og malinawon ug dili matugaw nga pagkatulog; ipadala ang imong anghel nga magbalantay sa pagpanalipod kanako gikan sa tanang kadautan. kay ikaw mao ang Magbalantay sa among mga kalag ug mga lawas, ug nganha kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 6

Oh Ginoo nga among Dios, kinsa among gituohan, ug kang kinsang ngalan among ginasangpit labaw sa tanang mga ngalan: Ihatag kanamo, samtang kami mangatulog, ang kapahulayan sa kalag ug sa lawas, ug bantayi kami gikan sa tanang mga damgo, ug sa ngitngit nga kalipayan. Pahunonga ang pag-atake sa mga pasyon ug palonga ang makasunog nga tinguha sa unod. Itugot nga kami makabuhi sa kaputli sa buhat ug sa pulong, nga kami makaangkon og usa ka mahiyason nga kinabuhi, ug dili mahulog gikan sa imong gisaad nga mga panalangin; kay dalaygon ikaw hangtod sa kahangturan. Amen.

Pag-ampo 7, ni San Juan Krisostomo

Sumala sa mga 24 oras sa adlaw ug gabii

Oh Ginoo, ayaw ihikaw kanako ang imong langitnon ug maayong mga butang.

Oh Ginoo, luwasa ako gikan sa walay-katapusang kasakit.

Oh Ginoo, kung ako nakasala sa hunahuna o sa buhat, pasayloa ako.

Oh Ginoo, luwasa ako gikan sa tanang pagkawalay alamag, pagkalimtanon, pagkatalawan, pagkagahi ug pagkawalay pagbati.

Oh Ginoo, luwasa ako gikan sa tanang tintasyon.

Oh Ginoo, lamdagi ang akong kasingkasing nga buot pangitngiton sa dautan.

Oh Ginoo, ingon nga usa ka tawo ako nakasala, apan ikaw, ingon nga maloloy-on nga Dios, maluoy ka kanako, lantawa ang mga kasakit sa akong kalag.

Oh Ginoo, ipadala ang imong grasya aron pagtabang kanako, aron ako magahimaya sa imong balaang ngalan.

Oh Ginoong Jesus Kristo, isulat ako, imong alagad diha sa Basahon sa Kinabuhi, ug hatagi ako og usa ka maayong katapusan.

Oh Ginoo nga akong Dios, bisan tuod ako walay nahimo nga maayo sa imong panan-aw, apan hatagi ako pinaagi sa imong grasya og usa ka maayo nga sinugdanan.

Oh Ginoo, sabligi ang akong kasingkasing sa tun-og sa imong grasya.

Oh Ginoo sa langit ug sa yuta, hinumdumi ako, imong makasasala, makauulaw ug mahugaw nga alagad, diha sa imong Gingharian, Amen.

Oh Ginoo, dawata ang akong paghinulsol.

Oh Ginoo, ayaw ako pagbiyai.

Oh Ginoo, ayaw ako itugyan sa panulay.

Oh Ginoo, hatagi ako og maayong mga hunahuna.

Oh Ginoo, hatagi ako og mga luha, sa paghinumdom sa kamatayon, ug paghinolsol.

Oh Ginoo, hatagi ako og hunahuna sa pagsugid sa akong mga sala.

Oh Ginoo, hatagi ako og pagkamapainubsanon, pagpugong sa kaugalingon, ug pagkamasulundon.

Oh Ginoo, hatagi ako og pailub, kaisug, ug sa kaaghup.

Oh Ginoo, itisok kanako ang gamut sa katarong, ang kahadlok kanimo diha sa akong kasingkasing.

Oh Ginoo, tudloi ako sa paghigugma kanimo sa akong tibuok nga kalag ug hunahuna, ug diha sa tanang mga butang sa pagbuhat sa imong kabubut-on.

Oh Ginoo, panalipdi ako gikan sa dautang mga tawo, ug sa mga demonyo, ug mga pasyon, ug gikan sa tanang dili angay nga butang.

Oh Ginoo, ikaw nahibalo nga ikaw nagabuhat sa imong kabubut-on: itugot usab ang imong pagbuot nganhi kanako nga usa ka makasasala; kay dalaygon ikaw hangtod sa kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 8, ngadto sa atong Ginoong Jesus Kristo

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, tungod sa mga pag-ampo sa imong labing-halangdong Inahan, sa imong mga anghel nga walay lawas, sa imong propeta ug mag-uuna ug magbubunyag nga si Juan, sa tanang mga apostoles nga napuno sa Dios, sa magilakon ug madaugong mga martir, sa santos nga mga amahan nga maghulagway sa Dios, ug pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, luwasa ako gikan sa naglutos nga presensya sa yawa. Oh Ginoo ug Magbubuhat ko, wala ka nagatinguha sa kamatayon sa makasasala, apan aron siya mobalik ug mabuhi. Ihatag usab kanako ang pagkakabig, bisan og ako alaot ug dili-takus. Kuhaa ako gikan sa mga apapangig sa makadaut nga bitin, kinsa gigutom sa paglamoy kanako ug moguyod kanako ngadto sa impyerno bisan buhi pa ako. Ginoo ko, Manluluwas ko, ikaw gisul-oban sa madunoton nga unod tungod sa akong kaayohan; luwasa ako gikan sa kagul-anan ug hupaya ang akong makaluluoy nga kalag. Itanum diha sa akong kasingkasing ang pagtuman sa imong mga sugo, ug ang pagbiya sa akong dautang mga buhat, ug ang pagdawat sa imong mga kalipay. Luwasa ako, kay kanimo naglaum ako, Ginoo. Amen.

Pag-ampo 9, ngadto sa Labing Santos nga Inahan sa Dios

Oh maayong Inahan sa maayong Hari, labing putli ug bulahang Theotokos Maria, ibubo ang kaluoy sa imong Anak ug among Dios sa ibabaw sa akong timawa nga kalag, ug pinaagi sa imong pagpataliwala, giyahi ako ngadto sa maayong mga buhat, aron nga ang nahabilin nga mga adlaw sa akong kinabuhi walay ikasaway, ug makaabot sa paraiso pinaagi kanimo, oh Birheng Inahan sa Dios, bugtong ulay ug bulahan.

Pag-ampo 10, ngadto sa atong Anghel nga Magbalantay

Oh anghel ni Kristo, ang balaang magbalantay ug tigpanalipod sa akong kalag ug lawas: pasayloa ako sa tanan kong mga sala nga akong nahimo karon adlawa. Luwasa ako gikan sa tanan nga mga limbong sa kaaway, aron dili ako mapasuko sa akong Dios pinaagi sa bisan unsa nga sala. Iampo ako, ang makasasala ug dili-takus nga sulugoon, aron imong mapadayag kanako nga takus sa kalooy ug kapuangod sa santisima Trinidad ug sa Inahan sa akong Ginoong Jesus Kristo, ug sa tanang mga santos. Amen.

Pag-ampo ngadto sa atong Santong Patron

Iampo mo ako sa Dios, oh N. nga santos ug makapahimuot sa Dios, kay ako hugot nga midangop kanimo, ang dali nga katabang ug tigpataliwala sa akong kalag.

Kontakion alang sa Inahan sa Dios

Oh Theotokos, manlalaban ug tigmando, kami nga imong mga sulugoon nagahalad kanimo og awit sa kadaugan ug pagpasalamat, tungod sa among kagawasan gikan sa tanang dautan. Apan tungod kay ikaw walay kapildihan sa gahum, ilikay kami gikan sa mga kakuyaw, aron nga kami magasinggit kanimo: Pagmaya, pangasaw-onon nga wala gikasal.

Labing mahimayaon, kanunayng-Birhen, Inahan ni Kristong Dios, ipadangat ang among mga pag-ampo sa imong Anak nga atong Dios, aron nga pinaagi kanimo ang among mga kalag maluwas.

Ang tanan kong paglaum itugyan ko kanimo, oh Inahan sa Dios: bantayi ako ilalum sa imong panalipod.

Oh Birheng Theotokos, ayaw ako isalikway ang usa ka makasasala, kay nagkinahanglan ako sa imong tabang ug pagpanalipod; kaloy-i ako, kay ang akong kalag naglaum kanimo.

Ang akong paglaum mao ang Amahan, ang akong dalangpanan mao ang Anak, ang akong pagpanalipod mao ang Espiritu Santo. Oh santisima Trinidad, himayaon ka.

Angay og matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod saa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo maluoy ka. (3x) Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing santos nga Inahan, sa among balaang mga amahan nga naghupot sa Dios, ug sa tanang mga santos, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Pag-ampo ni San Juan sa Damasco

Isulti samtang nagtudlo sa higdaanan:

Oh Ginoo kinsa nahigugma sa katawhan, mahimo ba kining higdaanan nga akong lungon? O buot mong dan-agan ang a lot kong kalag sa ua pa ka adlaw? Tan-awa, ang lungon nahimutang sa akong atubangan, ug ang kamatayon nagasukat kanako. Oh Ginoo, nahadlok ako sa imong paghukom ug sa walay-katapusan nga mga kasakit, apan dili ako makahunong sa pagbuhat ug dautan. Ang akong Ginoong Dios, kanunay nga gipasuko ko ikaw, ug sa imong putli nga Inahan, ug sa tanang langitnong mga gahum, ug sa akong balaang anghel nga magbalantay. Ginoo, nahibal-an ko nga dili ako takus sa imong gugma, apan hinoon takus ko sa kasilotan ug sa matag kasakit. Apan, sa gusto ko kini o dili, luwasa ako, oh Ginoo! Kay dili katingala ang pagluwas sa usa ka matarung nga tawo, kay takus siya sa imong kaluoy. Apan ipakita ang imong katingalahang kaluoy kanako, nga makasasala. Dinhi ibutyag ang imong gugma alang sa mga tawo, aron nga ang akong pagkadautan dili magpatigbabaw sa imong dili-matukib nga kaayo ug kalooy. Ug ihusay ang akong kinabuhi sumala sa imong buot.

Sa paghigda sa higdaanan, ingna:

Lamdagi ang akong mga mata, oh Kristo nga Dios, aron dili ako matulog sa kamatayon, aron nga ang akong kaaway dili moingon: “Gilupig ko siya.”

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Mahimong manglalaban sa akong kalag, oh Dios, kay nagalakaw ako taliwala sa daghang mga lit-ag. Ayaw ako itugyan kanila, ug luwasa ako, oh maluloy-ong Dios, diha sa imong gugma alang sa katawhan.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dili kita magpakahilom sa pag-awit sa labing mahimayaong Inahan sa Dios, kinsa mas balaan kay sa balaang mga anghel; hinoon magpahayag kita, pinaagi sa kasingkasing ug baba, nga siya mao ang Theotokos, kay matuod nga nanganak siya sa Dios kinsa nagpakatawo alang kanato, ug nag-ampo siya nga walay paghunong alang sa atong mga kalag. Amen.

Haloki ang imong krus. Krusan higdaanan gikan sa ulohan ngadto sa tiilan ug sa matag kilid, ug dayon isulti kining pag-ampo ngadto sa talahurong Krus.

Mobangon unta ang Dios; motibulaag ang iyang mga kaaway. Molayas kadtong nagdumot kaniya gikan sa iyang nawong. Sama sa aso nga mahanaw, mohanaw unta sila, sama sa kandila nga matunaw sa atubangan sa kalayo. Mao usab ang pagkalaglag sa mga demonyo gikan sa atubangan sa mga nahigugma sa Dios, kinsa nagapanalipod sa ilang kaugalingon sa ilhanan sa krus, kinsa nag-ingon sa kasadya: Pagmaya, labing bililhon ug maghahatag-kinabuhi nga krus sa Ginoo! Kay napalayas nimo ang mga yawa pinaagi sa gahum sa atong Ginoong Jesus Kristo nga ginlansang kanimo. Siya nikanaog ngadto sa Hades, ug iya giyatakan ang gahum sa yawa, ug gihatagan kita niya sa iyang halangdong krus, alang sa pagpahawa sa tanang mga kaaway. Oh labing bililhon ug maghahatag-kinabuhi nga krus, tabangi ako, uban sa santos nga Rayna nato, ang Birheng Inahan sa Dios, ug uban sa tanang mga santos sa tibuok nga kapanahonan.

Oh Dios, hingpita, palingkawasa, ug pasayloa kami sa among mga sala, tinuyo ug dili tinuyo; sa pulong ug sa buhat, nasayran ug wala masayri; sa adlaw ug sa gabii, sa hunahuna ug sa handurawan; pasayloa kaming tanan, sa imong pagkamaayo ug pahigugma alang sa mga tawo.

Ang Pagpangaliya

Oh Ginoo, mahigugmaon sa katawhan, pasayloa kadtong nagadumot ug nakasala kanamo. Himoa og maayo sa mga nagahimo sa maayo. Ihatag sa atong mga igsoon ug mga paryente ang ilang mga hangyo nga mapuslanon alang sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Duawa ang masakiton ug hatagi sila’g kaayohan. Giyahi ang mga naglayag sa kadagatan; i-uban ang mga nanagbiyahe. Paningkamot uban sa mga Orthodox. Alang niadtong nag-alagad kanamo ug maloloy-on kanamo, ihatag ang kapasayloan sa ilang mga sala. Sumala sa imong dakung kalooy, kaloy-i kadtong nangayo kanamong mga dili-takus nga mag-ampo alang kanila. Ginoo, hinumdomi ang among mga ginikanan ug kaigsoonan nga nangatulog, ug pahulaya sila diin mosidlak ang kahayag sa imong nawong. Ginoo, hinumdomi kadtong mga mamunga ug magbuhat sa maayong mga buhat diha sa imong santos mga simbahan, ug ihatag kanila ang ilang mga hangyo nga alang sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Hinumdomi kami usab, oh Ginoo, ang imong mapainubsanon, makasasala ug dili-takus nga mga sulugoon. Ug lamdagi ang among mga hunahuna pinaagi sa kahayag sa pagkahibalo kanimo, ug giyahi kami sa alagianan sa imong kasugoan. Pinaagi sa mga pag-ampo sa among labing-putli nga Rayna, ang Inahan sa Dios ug kanunayng-Birhen Maria, ug sa tanan nimong mga santos; kay dalayegon ka sa hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Adlaw-adlaw nga Pagkumpisal sa mga Sala

Nagakumpisal ako kanimo, akong Ginoo, Dios ug Magbubuhat, ngadto sa bugtong Dios, gihimaya ug gisimba diha sa santisima Trinidad, sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang tanan nakong kasal-anan, nga akong nabuhat sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, sa matag takna, karon ug kaniadto, sa adlaw ug sa gabii, sa hunahuna, pulong ug buhat: pinaagi sa pagkaulitan, paghuboghubog, sa pagkaon og tago, walay-pulos nga pakigsulti, pagkawalay-paglaum, pagkatapolan, panagsumpaki, pagpasagad, pagkaagresibo, gugma sa kaugalingon, pagtipig, pagpangawat, pagpamakak, pagkadili matinuoron, sobra nga pagkamaukiton, pangabugho, kasina, kasuko, kayugot, ug paghinumdom sa mga sayop, pagdumot, kahakog; ug pinaagi sa tanan nakong pagbati: panan-aw, pandungog, panimaho, pagtilaw, paghikap; ug ang tanang ubang mga sala, espirituhanon ug lawasnon, nga pinaagi niini gikasuk-an ka nako, akong Dios ug Magbubuhat, ug naghimo sa inhustisya sa akong mga silingan. Naguol tungod niini, apan mapiho sa paghinulsol, nagbarug ako nga sad-an sa imong atubangan, akong Dios. Tabangi lamang ako, akong Ginoo ug Dios, mapainubsanon akong nangaliyupo kanimo uban sa mga luha. Pasayloa ang akong nangaging mga kasal-anan pinaagi sa imong kaluoy, ug pasayloa ako gikan sa tanan nga akong gisugid dinhi sa imong atubangan, kay ikaw maayo gayud ug mahigugmaon sa katawhan. Amen.

Sa dili ka pa mopiyong ug matulog, isulti:

Sa imong mga kamot, oh Ginoong Jesus Kristo, itugyan ko ang akong espiritu ug lawas; bendisyoni ako, luwasa ako, ug ihatag ako ang kinabuhing dayon. Amen.