Ang Pag-ampo sa Buntag

Inig-bangon sa higdaanan, sa dili pa magbuhat sa bisan unsang gimbuhaton, bumarog ka ug ibutang ang kaugalingon diha sa presensya sa Dios nga maoy nasayud sa tanan, panguros ug pag-ingon:

Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Ang mga Pag-Ampo sa Pagsugod

Oh Dios, maluoy ka kanako nga makasasala. (3x)

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing putli nga Inahan ug sa tanang mga santos, maluoy ka kanamo. Amen

Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Ang mga Troparia sa Santisima Trinidad

Sa pagbangon gikan sa katulogon, nagayukbo kami kanimo, oh bugtong Matarong, ug sa alawiton sa mga anghel, nagapangilaba kami kanimo sa makusog, O Bugtong Makagagahum. Santos, santos, santos ka oh Dios; pinaagi sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, maluoy ka kanamo.

Himaya sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Gikan sa higdaanan ug katulogon gipukaw mo ako, oh Ginoo: dan-agi ang akong hunahuna ug kasingkasing ug ablihi ang akong mga ngabil aron makaawit ako kanimo, oh Santisima Trinidad: Santos, santos, santos ka, oh Dios; pinaagi sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, maluoy ka kanamo.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Sa kalit ang maghuhukom moabot, ug ang binuhatan sa tagsa-tagsa igabutyag; apan uban sa kahadlok nagapangilaba kami kanimo tunga-tunga sa kagabhion. Santos, Santos, Santos ka oh Dios; pinaagi sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, maluoy ka kanamo.

Ginoo maluoy ka. (12x)

Pag-Ampo ni San Basilio ngadto sa Santisima Trinidad

Sa akong pagbangon gikan sa pagkatulog, nagpasalamat ako kanimo, oh santos nga Trinidad, kay pinaagi sa imong dakung kaayo ug pailub wala ka masuko kanako, ang usa ka tapulan ug makasasala, ni wala mo ako gilaglag bisan sa akong mga kasal-anan, apan ikaw nagpakita sa imong naandan nga gugma alang sa katawhan; ug sa diha nga ako naghapa kay nawad-an nag paglaum, gipabangon mo ako sa pagtuman sa pagbantay sa kabuntagon ug paghimaya sa imong gahum. Ug karon lamdagi ang akong salabutan ug ang akong baba aron ako mamalandong sa imong mga pulong, ug makasabut sa imong mga sugo ug magbuhat sa imong kabubut-on, ug moawit og pagdayeg kanimo sa kinasingkasing nga paghinolsol, ug mag-awit ug mga pagdayeg sa imong labing balaang ngalan: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 50

Maluoy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. I-uli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa mga sakripisyo; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Ang Simbolo sa Pagtuo

Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili Makita. Ug sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo, ang bugtong Anak sa Dios, nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan. Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usa og pagka-Dios sa Amahan. Pinaagi kaniya ang tanan nangahimo. Alang kanatong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaug siya gikan sa langit; sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antus ug gilubong; ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan. Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan. mobalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Magbubuhat sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan; uban sa Amahan ug sa Anak siya gisimba ug gihimaya; siya nagasulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga Simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Pag-ampo 1, ni San Makario

Oh Dios, hinloi ako nga usa ka makasasala, kay wala akoy nabuhat nga matarong sa imong panan-aw; apan luwasa ako gikan sa mga dautan, ug matuman ang imong pagbuot kanako, aron maablihan ko kining dili takus nga mga ngabil nga dili mapanghimaraut, sa pagdayeg sa imong balaan nga ngalan: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 2, ni San Makario

Sa akong pagbangon gikan sa pagkatulog, naghalad ako kanimo, oh Manluluwas, niining alawiton sa tungang gabii, naghapa ug nagatu-aw ako kanimo: Itugot nga dili ako makatulog sa kamatayon sa sala, apan maluoy ka kanako, oh ikaw kinsa kinabubut-ong nagpalansang sa krus, dali ug tabanga ako gikan sa paglunang sa pagkatapulan, ug luwasa ako pinaagi sa pag-ampo ug sa mga pangamuyo; ug human sa pagkatulog sa kagabhion, ipadan-ag nganhi kanako karong adlawa ang kaluwasan sa sala ug luwasa ako.

Pag-ampo 3, ni San Makario

Sa akong pagbangon gikan sa pagkatulog, midangop ako kanimo, oh Ginoo, nga mahigugmaon sa mga tawo, pinaagi sa imong kaluoy. Naningkamot ako sa paghimo sa imong mga buhat, ug nangamuyo ako kanimo: tabangi ako sa tanang panahon, sa tanang mga butang, ug luwasa ako gikan sa tanang dautan ug kalibutanong butang ug sa tanang yawan-ong mga pag-atake, ug giyahi ako ngadto sa imong walay katapusang gingharian. Kay ikaw mao ang akong Magbubuhat, ang tighatag ug tinubdan sa tanang maayong mga butang ug kanimo ipadangat ang tanang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 4, ni San Makario

Oh Ginoo, kinsa sa imong pagkamaayo ug sa imong dakung kaluoy mitugot kanako, imong alagad, nga makalabang sa kagabhion nga luwas gikan sa pagsamok sa mga dautan: Ginoo, Magbubuhat sa tanang mga butang, lamdagi ako pinaagi sa imong tinuod nga kahayag ug giyahi ang akong kasingkasing sa pagbuhat sa imong kabubut-on, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 5, ni San Basilio

Makagagahum nga Ginoo, Dios sa mga gahum ug sa tanang unod, nagpuyo ka sa kahitas-an ug nag-atiman alang sa mga mapainubsanon. Nagasusi ka sa among mga kasingkasing ug mga pagbati, ug tin-aw nga nahibal-an sa mga tinago sa mga tawo. Oh Kahayag nga mahangturon ug kanunayng-buhi, kang kinsa walay kausaban ni anino sa kausaban; oh Hari nga walay-kamatayon: dawata ang among mga pag-ampo nga sa karong panahona naghalad kami kanimo gikan sa mahugaw nga mga ngabil, nagasalig sa kadaghanan sa imong mga kalooy. Pasayloa ang among kasal-anan nga nahimo namo, sa hunahuna, pulong, o buhat, sa kahibalo ug sa pagka-walay alamag, ug hinloi kami sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu. Itugot, oh Ginoo, nga kami binantayan sa gabii niining tibuok nga kinabuhi uban sa maigmatong kasingkasing ug mabuot nga hunahuna, kanunayng nagpaabut sa pag-anhi sa masanag nga adlaw sa pagpakita sa imong bugtong Anak, ang among Ginoo ug Dios ug Manluluwas, si Jesus Kristo, sa dihang ang Maghuhukom sa tanan moabut uban sa himaya aron pagganti sa matag usa sumala sa ilang mga buhat. Hinaut nga dili kami makaplagan nga napukan ug naghunong, apan magtukaw nga maabtikon alang sa paglihok, andam sa pag-uban kaniya ngadto sa kalipay ug diosnong palasyo sa iyang himaya, diin adunay walay-hunong nga tingog niadtong mga nagsaulog sa kapistahan ug ang dili-matukib nga kalipay sa mga nakakita sa dili mausab na katahum sa imong panagway. Kay ikaw mao ang matuod nga kahayag nga nagasiga ug nagbalaan sa tanan, ug ang tibuok binuhat nag-awit kanimo sa tibuok nga kapanahonan. Amen.

Pag-ampo 6, ni San Basilio

Nagadayeg kami kanimo, oh labing taas nga Dios ug Ginoo sa kalooy, nga kanunayng nagabuhat sa dili-maihap nga mga dagko ug dili-maisip nga mga butang uban kanamo, mahimayaon ug maanindot; kinsa naghatag kanamo sa pagkatulog alang sa pagpahulay gikan sa among mga kaluyahon, ug paghupay gikan sa mga palas-anon sa atong nagbudlay nga unod. Kami nagpasalamat kanimo nga wala nimo kami gilaglag uban sa among mga sala, apan gihigugma mo kami ingon sa kanunay; ug bisan kami nalunod sa kawalay-paglaum, gibanhaw mo kami aron sa paghimaya sa imong gahum. Busa nangamuyo kami sa imong dili-matupngang pagkamaayo: lamdagi ang mga mata sa among pagsabut ug pataasa ang among hunahuna gikan sa mabug-at nga pagkatulog sa pagkatapulan; ablihi ang among baba ug pun-a kini sa imong pagdayeg, aron nga walay babag, makaawit kami ug magsugid kanimo, si kinsa nga ang Dios gihimaya sa tanan ug alang sa tanan: ang walay katapusan nga Amahan, uban sa imong bugtong Anak, ug ang imong labing-santos, maayo ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 7, ngadto sa Theotokos

Nagaawit ako sa imong grasya, oh Rayna, ug nagaampo kanimo sa paghatag og grasya sa akong hunahuna. Tudloi ako sa paglakaw nga matul-id diha sa dalan sa kasugoan ni Kristo. Lig-ona ako aron magpadayon sa pagtukaw diha sa awit, ug wagtanga ang damgo sa kawalay-paglaum. Oh pangasaw-onon sa Dios, pinaagi sa imong mga pag-ampo, palingkawasa ako, kinsa nga ako ginapos sa mga talikala sa sala. Bantayi ako sa gabii ug sa adlaw, ug aboga ang akong mga kaaway nga naglutos kanako. Oh Inahan sa Dios, kinsa mao ang naghatag sa kinabuhi, buhia ako nga gipatay sa mga pasyon. Oh Inahan sa dili mapakyas nga kahayag, paglamdag sa akong nabuta nga kalag. Oh kahibulongan nga palasyo sa Magtutudlo, himoa ako nga usa ka balay sa Balaang Espiritu. Oh Inahan sa Mananambal, ayoha ang malungtarong mga pasyon sa akong kalag. Giyahi ako ngadto sa dalan sa paghinulsol, kay gilabay ako diha sa bagyo sa kinabuhi. Luwasa ako gikan sa kalayo nga walay katapusan, gikan sa dautan nga gubat ug gikan sa Gehenna. Dili unta ako mahimong hinungdan sa kalipayan sa mga demonyo, bisan pa nga ako sad-an sa daghang mga sala. Pabag-oha ako, kinsa layot diha sa dili-makatarunganon nga mga sala, oh labing-putli. Ipakita kanako nga wala-matandog sa tanang kasakit, ug i-ampo ako ngadto sa Magtutudlo sa tanan. Itugot nga makita nako ang mga kalipay sa langit uban sa tanang mga santos. Oh labing-balaang Birhen, patalinghugi ang tingog sa imong walay-pulos nga sulugoon. Hatagan mo ako og mga bunok sa mga luha, oh labing-putli, aron paghinlo sa akong kalag sa hugawan. Naghalad ako kanimo sa mga pag-agulo sa akong kasingkasing sa walay paghunong: paningkamot alang kanako, oh Rayna. Dawata ang akong paghalad sa pangamuyo ug ihalad kini sa maloloy-on nga Dios. Oh ikaw nga labaw sa mga anghel, ipataas ako labaw sa kalibog niining kalibutana. Oh magilakon, langitnong tabernakulo, tultoli ang grasya sa Espiritu sulod kanako. Gibayaw nako ang akong mga kamot ug mga ngabil sa imong pagdayeg, bisan tuod nga nahugawan kini, oh ikaw nga labing walay-buling. Luwasa ako gikan sa mga dautan nga nagdaot sa kalag; ug pagpangamuyo nga mainiton uban ni Kristo. Kay iya man ang himaya ug ang pagsimba, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

   Pag-ampo 8, Ngadto sa Ginoong Jesus Kristo

Oh akong madagayaong maloloy-on ug labing maloloy-on nga Dios, Ginoong Hesu Kristo: pinaagi sa imong dakung gugma ikaw mikanaug ug nagpakatawo, aron makaluwas ka sa tanan. Ug usab, oh Manluluwas, nagaampo ako kanimo, luwasa ako pinaagi sa imong grasya. Kay kon ikaw moluwas kanako alang sa akong mga buhat, dili kini ang grasya o gasa, apan hinoon usa ka katungdanan; oo, ikaw kinsa adunahan sa puangod ug dili-matukib sa kaluoy. Kay miingon ka, oh akong Kristo, “Ang motoo nako mabuhi ug dili na makakita sa kamatayon.” Busa, kon sa pagtuo nimo maluwas ang mga nawad-an sa paglaum, tan-awa, ako nagatoo, luwasa ako, kay ikaw ang akong Dios ug Magbubuhat. Himoa nga ang pagtuo maisip ngari kanako, imbis sa mga buhat, oh akong Dios, kay ikaw dili makakita og mga buhat nga momatarung kanako. Apan hinaut nga ang akong pagtuo igo na imbis sa tanang buhat; unta magtubag ang pagtuo alang kanako; hinaut nga ang pagtuo magpalingkawas kanako; hinaut nga ang pagtuo makahimo kanako nga mag-aambit sa imong walay katapusan nga himaya. Ug, oh Pulong, ayaw itugot nga si Satanas nga dakpon ako ug manghambog nga siya migunit kanako gikan sa imong kamot ug sa imong mga panon. Apan bisan kon ako nagtinguha niini o dili, luwasa ako, oh Kristo nga akong Manluluwas! Babagi ako dayon, sa pagbuhat og dautan, pagdali kay mamatay ako Ikaw ang akong Dios gikan sa tiyan sa akong inahan. Ihatag ako, oh Ginoo, sa paghigugma kanimo karon nga mainiton ingon sa kaniadto akong gihigugma sa sala mismo, ug usab sa pagtrabaho alang kanimo nga walay pagtinapulan, makugihon, ingon nga ako nagtrabaho kaniadto alang sa malimbongong si Satanas. Apan labaw sa tanan magtrabaho ako alang kanimo, akong Ginoo ug Dios, si Jesus Kristo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo 9, ngadto sa Santos nga Anghel Magbalantay

Oh balaang anghel sa Dios, tigbantay ug tigpanalipod sa akong alaot nga kalag ug lawas, pasayloa ako tungod sa tanan diin ako nakapasakit kanimo  sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Ug kung nakasala ako sa miaging gabii, panalipdi ako karong adlawa, ug bantayi ako gikan sa mga pagsulay sa kaaway, aron dili nako mahagit ang Dios pinaagi sa bisan unsang sala. Ug iampo mo ako ngadto sa Ginoo, aron ako iyang mapalig-on sa kahadlok kaniya, ug himoa nga ako, ang iyang alagad, mahimong takus sa iyang kaayo. Amen.

Pag-Ampo 10, Ngadto sa Theotokos

Oh labing santos nga Inahan sa Dios, pinaagi sa imong balaan ug labing-gamhanan nga mga pag-ampo, kuhaa gikan kanako, imong ubos ug alaut nga sulugoon, ang kamalimtanon, ang pagkadili-kataronganon, ang pagdanghag, ug tanang mahugaw, dautan, ug masipad-anong mga hunahuna gikan sa akong alaot nga kasingkasing ug akong mangitngit nga hunahuna. Ug palonga ang kalayo sa akong mga pasyon, kay ako kabus ug timawa. Luwasa ako gikan sa akong daghang mga panumduman ug mga handurawan. ug buhia ako gikan sa tanang dautang mga lihok. Kay dayegon ka sa tanang mga kaliwatan, ug himayaon ang imong halangdon nga ngalan hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo ngadto sa Santos nga Sangay

I-ampo mo ako ngadto sa Dios, oh San N. nga nakapahimuot pag-ayo sa Dios kay ako mainitong midangop kanimo, ang dali nga tigtabang ug tigpangamuyo alang sa akong kalag.

Awit alang sa Labing Santos nga Inahan sa Dios:

Maghimaya ka, Birheng Theotokos, Maria, napuno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Dayegon ikaw sa mga babayeng tanan, ug dayegon ang Bunga sa tiyan mo, kay ikaw nanganak sa Manluluwas sa among mga kalag.

Troparion sa Krus:

Ginoo, luwasa ang imong katawhan, ug panalangini ang imong panulondon; ihatag ngadto sa mga Orthodox ang kadaugan batok sa mga kaaway; ug pinaagi sa imong krus bantayi ang imong katilingban.

Unya paghalad og usa ka mubo nga pag-ampo alang sa panglawas ug kaluwasan sa imong espirituhanon nga amahan, sa imong mga ginikanan, mga paryente, sa mga anaa sa awtoridad, mga tighatag og kaayohan, sa uban nga nailhan nimo, sa mga masakiton, o sa mga anaa sa mga kasub-anan.

Ang Pag-ampo sa mga Tigulang sa Optina

Itugot kanako, oh Ginoo, nga uban sa kalinaw sa hunahuna ako maka-atubang sa tanang mahitabo niining adlawa. Itugot kanako nga hingpit akong ikapahinungod ang akong kaugalingon sa imong balaan nga kabubut-on. Sa matag takna niining adlawa, tudloi ug tabangi ako sa tanang mga butang. Bisan unsa nga mga balita nga akong madawat ning adlawa, tudloi ako sa pagdawat niini diha sa malinawon nga kalag, ug lig-on nga pagtuo nga katuman kining tanan sa imong balaan nga kabubut-on. Giyahi ang akong mga hunahuna ug mga pagbati sa tanan ko nga buhaton ug isulti.  Sa matag wala damha nga mahitabo, itugot nga ako dili makalimot nga ang tanang moabut gikan gayud kanimo. Tudloi ako sa paggawi nga matinud-anon ug makatarunganon ngadto sa matag sakop sa akong pamilya, nga ako dili makahatag kalibog ug kasubo ngadto ni bisan kinsa. Oh Ginoo, ihatag kanako ang kalig-on sa paglahutay sa kakapoy sa adlaw nga moabot ug ang akong bahin sa tanang mga panghitabo. Giyahan mo ang akong kabubut-on ug tudloi ako sa pag-ampo, sa pagtuo, sa paglaum, sa pagpailob, sa pagpasaylo, ug sa paghigugma. Amen.

Katapusang Pag-ampo:

Angay og matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing santos nga Inahan, sa among balaang mga amahan nga naghupot sa Dios, ug sa tanang mga santos, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.