Ang mga Oras sa Paskuwa

Gikan sa pagsugod sa Paskuwa sa Pagkabanhaw, sa tibuok Semana sa Kahayag, kining pag-ampo nagpuli sa mga Pag-ampo sa Buntag ug sa Gabii, sa mga Oras, ug sa Pagpasalamat human sa Pagkalawat.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Ang Awit sa Pagkabanhaw, Tono 6
Sa pagtan-aw sa pagkabanhaw ni Kristo,
atong simbahon ang balaang Ginoong Jesus,
ang bugtong nga walay sala.
Nagasimba kami sa imong krus, oh Kristo,
Ug nagaawit ug nagahimaya kami sa imong balaang Pagkabanhaw.
Kay ikaw ang among Dios,
ug kami nasayod nga wala nay lain pa;
Kami mosangpit sa imong ngalan.
Dali, kamong mga magtotoo,
manimba kita sa balaang pagkabanhaw ni Kristo,
kay pinaagi sa iyang Krus,
ang kalipay miabot sa tibuok kalibutan.
Kanunayng nagadayegon kita sa Ginoo,
magaawit kita sa iyang pagkabanhaw,
kay sa pag-antus niya sa krus alang kanato,
gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa kamatayon. (3x) 

Ang Hipákoi, Tono 8
Sa pagkabanag-banag, ang mga babaye uban si Maria
nakita ang bato nga naligid gikan sa lubnganan,
ug nakadungog sa tingog sa anghel:
Nganong gipangita man ninyo siya diha sa mga patay, nga daw siya mortal,
ang buhi nga mao ang walay katapusang kahayag?
Tan-awa ang saput sa lubong.
Lakaw pagdali ug imantala sa kalibutan,
nga ang Ginoo nabanhaw, ug gipatay niya ang kamatayon,
kay siya ang Anak sa Dios,
ang Manluluwas sa katawhang kaliwat.

Ang Kontak, Tono 8
Mikunsad ka sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Gibuntog mo ang gahum sa Hades.
Mibangon ka ingon nga Mananaog, oh Kristo nga among Dios,
nga nagaingon, “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og pahumot;
naghatag kalinaw sa imong mga apostoles,
Ikaw nga naghatag sa pagkabanhaw ngadto sa mga nangahulog.

Ang mga Tropar, Tono 8
Sulod sa lubnganan diha ang imong lawas,
sulod sa Hades diha ang imong kalag, ingon nga Dios,
diha sa Paraiso uban sa kawatan
ug diha sa trono uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo,
mao ikaw, nga nagapuno sa tanang butang,
oh Kristo nga dili malitok.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Maghahatag sa kinabuhi,
mas maanindot pa kay sa Paraiso,
ug mas masidlakon pa kay sa harianong palasyo
gipakita ang imong lubnganan
ang tinubdan sa among pagkabanhaw.

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pagmaya, oh balaan ug diosnong tabernakulo sa Labing-Uyamot,
kay pinaagi kanimo, oh Theotokos,
ang kalipay gihatag ngadto sa nanagsinggit:
Bulahan ka sa taliwala sa mga babae nga tanan,
oh Reyna nga walay lama.

Ginoo maluoy ka. (40x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin,
ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin.
Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong.
Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon diha sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espirito Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran ug sa mga kahangtoran, Amen

Ginoo, malooy ka. (3x)

Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Oh Ginoong Jesus Kristo among Dios, kinsa nabanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing-putli nga Inahan, sa among santos nga mga Amahan nga nagkab-ot sa Dios, ug sa tanang mga santos, kaloy-i ug luwasa kami, kay ikaw matarong ug mahigugmaon sa mga tawo. Amen.