Ang mga Pag-ampo sa Tibuok Adlaw

Pag-ampo sa dili pa mokaon ug moinom sa Prospora ug Balaang Tubig

Oh Ginoo akong Dios, hinaut nga ang imong balaang gasa ug imong balaang tubig maghatag ug lamdag sa akong huna-huna, ngadto sa pagpalig-on sa akong espirituhanong ug lawasnong kusog, ngadto sa kahimsog sa akong kalag ug lawas, ngadto sa pagpugong sa akong mga pasyon ug sa akong mga kahuyang, sumala sa imong walay kinutuban nga kalooy, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing-putli nga Inahan ug sa tanang mga santos. Amen.

Pag-Ampo sa Dili Pa Mangaon

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Pag-Ampo Human og Pangaon

Nagpasalamat kami kanimo, oh Kristo nga among Dios, nga gitagbaw mo kami sa imong yutan-ong mga gasa. Ayaw kami hikawi sa imong langitnong gingharian, apan ingon nga ikaw mitungha taliwala sa imong mga tinun-an, oh Manluluwas, ug naghatag kanila sa kalinaw, umanhi ka kanamo ug luwasa kami.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kaloy-i ug luwasa kami. Amen.

Pag-Ampo sa Dili Pa Magsugod sa Bisan Unsang Buluhaton

Oh Ginoong Jesus Kristo, akong Dios, miingon ka nga, “Kon wala ako, kamo walay mahimo.” Diha sa pagtuo midawat ako sa imong mga pulong, oh Ginoo, ug moyukbo ako sa atubangan sa imong pagkamaayo. Tabangi ako nga makompleto ang trabaho nga akong sugdan, kay kanimo man ang himaya: sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Pag-Ampo Pagkahuman sa Bisan Unsang Buluhaton

O Kristo, ikaw ang katumanan sa tanang maayo nga mga butang. Pun-a ang akong kalag sa kalipay ug kasadya, ug luwasa ako, oh Labing Maloloy-on. Amen.

Pag-ampo sa Dili pa Pagtuon

Oh Kristo, ang tinuod nga kahayag, kinsa nagdan-ag ug nagbalaan sa matag tawo  nga moanhi sa kalibutan, itugot nga ang kahayag sa imong panagway modan-ag kanako aron makita ko ang imong dili-maduol nga kahayag. Ug giyahi ako sa dalan sa imong kasugoan, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing-santos nga Inahan ug sa tanang mga santos. Amen.

Pag-ampo sa Dili pa Magtuon sa Biblia

Oh Magtutudlo kinsa mahigugmaon sa mga tawo, ipasidlak sulod sa akong kasingkasing ang kayahag sa kahibalo kanimo, ug bukha ang mga mata sa akong hunahuna alang sa pagsabot sa imong Ebanghelyo. Itanum sulod kanako ang pagtahud alang sa imong balaang kasugoan, aron nga, human sa pagbuntog sa masalad-on nga mga tinguha, makalakaw ako sa espirituhanong dalan sa kinabuhi, nga naghunahuna ug nagbuhat sa tanang nga makapahimuot kanimo. Kay ikaw mao ang kahayag sa among mga kalag ug mga lawas, ug kanimo ipadangat ang himaya, sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-ampo Human sa Pagtuon

Nagapasalamat ako kanimo, oh Ginoo nga among Dios, nga gibuka mo ang akong mga mata sa kahayag sa imong kaalam, ug gikalipay mo ang akong kasingkasing sa pagkahibalo sa kamatuoran. Naghangyo ako kanimo, Ginoo, tabangi ako kanunay nga buhaton ang imong kabubut-on. Bendisyoni akong kalag ug lawas, akong mga pulong ug buhat. Itugot nga ako makatubo diha sa grasya, sa hiyas ug sa maayong batasan, aron mahimayaon ang imong ngalan, sa Amahan, ug Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pag-Ampo Alang sa Usa ka Masakiton

Oh Ginoo nga among Dios, ang Mananambal sa among mga kalag ug mga lawas, lantawa ang imong alagad na si N. ug ayoha siya sa tanan nga mga kaluya sa unod, sa ngalan sa among Ginoo ug Manluluwas nga si Jesus Kristo, kinsa ginadayeg, uban sa imong labing santos, maayo ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh maloloy-ong Ginoo, duawa ug ayoha ang imong masakiton nga alagad nga si N., kinsa karon naghigda sa higdaanan sa sakit ug sa grabeng balatian; sama nga ikaw, oh Manluluwas, nag-ayo sa ugangan ni Pedro ug sa paralitiko nga gidala diha sa iyang higdaanan: kay ikaw lamang ang mipas-an sa mga balatian ug sa mga sakit sa tawhanong kaliwat, ug diha kanimo walay butang nga dili mahimo, kay ikaw maloloy-on sa tanan. Amen.

Pag-ampo alang sa Atong Kaugalingon Diha sa Panahon sa Kasakit

Oh Ginoong Jesus Kristo nga among Manluluwas, ang Mananambal sa among mga kalag ug mga lawas, nga nahimong tawo ug nag-antus sa kamatayon didto sa krus alang sa among kaluwasan, ug pinaagi sa imong malumong gugma ug kaluoy nag-ayo sa tanang matang sa kasakitan ug balatian:

Duawa ako sa akong pag-antos, ug hatagi ako og grasya ug kalig-on aron paglahutay niining balatian nga akong gibati, pinaagi sa Kristohanong pailub ug pagtugyan sa imong kabubut-on, kay nagasalig ako sa imong mahigugmaong kaluoy ug malumong puangod.

Naga-ampo ako kanimo: Panalangini ang mga paagi nga gigamit alang sa akong pagbulong, ug ang tanang mga nagaalagad kanako. Nahibal-an ko, oh Ginoo, nga ako angayan sa bisan unsa nga silot nga mahimo nimong ipahamtang kanako, kay kanunay nakabaliwala ako kanimo ug nakasala batok kanimo, sa hunahuna, pulong, ug buhat.

Busa, ako mapainubsanong naga-ampo kanimo: tan-awa ang akong kahuyang, ug ayaw hukmi ako sumala sa akong mga sala, apan sumala sa kadaghan sa imong mga kaluoy. Kaloy-i intawon ako. Diha sa imong puangod ug kamatinud-anon, luwasa ako gikan sa sakit ug pag-antus nga akong gisagubang. Ihatag nga ang akong sakit mahimo nga paagi sa akong tinuod nga paghinulsol ug pag-amendar sa akong kinabuhi sumala sa imong kabubut-on, aron akong mapalabay ang nahabilin sa akong mga adlaw diha sa gugma ug kahadlok kanimo; aron nga ang akong kalag, nga gitabangan sa imong grasya, ug gibalaan pinaagi sa imong balaang mga sakramento, mahimo nga andam alang sa paghubad ngadto sa kinabuhing dayon; ug didto, kauban sa imong bulahang mga santos, magdayeg ug maghimaya kanimo uban sa imong mahangturong Amahan ug imong magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu. Amen.

Oh balaang Amahan, langitnong Mananambal sa lawas ug kalag, kinsa nagpadala sa imong bugtong Anak, nga among Ginoong Jesus Kristo, alang sa pag-ayo sa mga balatian ug pagluwas kanamo gikan sa kamatayon: Pag-ayo intawon kanako, ang imong sulugoon, sa tanang pag-antos. Ug ipasig-uli ako sa kahimsog pinaagi sa grasya sa imong balaang Anak, pinaagi sa mga pagpangamuyo sa among labing santos nga Rayna, nga kanunayng Birheng Maria, ang Inahan sa Dios, ug sa tanang mga santos. Kay ikaw ang Tuburan sa tanang pag-ayo, oh Ginoo, ug nagapasalamat kami kanimo: sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug kanunay, ug hangtod sa kahangturan sa mga kahangtoran. Amen.

Pagpasalamat Human sa Pagkaayo

Makagagahum nga Dios ug langitnong Amahan, Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi ug kaayohan. Modayeg ako sa imong balaan nga ngalan ug mohalad kanimo sa pagpasalamat tungod sa pagluwas kanako gikan sa balatian ug pagpahiuli kanako sa maayong panglawas. Ihatag kanako ang imong dumalayong grasya, nagaampo ako, aron ako mabuhi sa bag-ong kinabuhi sa matuod nga pagtuman kanimo. Giyahi ko sa pagtuman sa imong kabubut-on diha sa tanang mga butang, aron nga ang tibuok nakong kinabuhi mahatag sa pag-alagad kanimo. Sa ingon niini, nagabuhi alang kanimo, hinaut nga iisip mo ako nga takus sa imong gingharian, diin ikaw nagpuyo sa himaya, uban sa imong Anak ug sa imong Espiritu Santo hangtod sa kahangtoran. Amen.

Oh Ginoong Dios, Jesus Kristo, ang kinabuhi ug kusog sa tanan nga naglaum kanimo, dili maihap ang imong mga kaluoy, ug walay kinutuban ang bahandi sa imong kaayo. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga panalangin nga imong gihatagan, ug mapainubsanon nga nangamuyo kami aron ipadayon ang imong kaayo kanamo. Ingon nga nahimuot ka sa pagpasig-uli kanamo sa maayong panglawas sa unod, sa sama pun-a ang among mga kalag sa tanang mga grasya sa langit, sa katubayan sa maayong mga buhat. Ug pag-andam kanamo pinaagi sa imong mga panalangin niining kinabuhia alang sa walay katapusan nga kalipay sa kinabuhi nga moabut. Kay kanimo angay ang tanang himaya, dungog ug pagsimba, uban sa imong walay-katapusang Amahan ug sa imong labing santos, maayo, ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Pag-ampo sa mga Ginkanan Alang sa Ilang Kabataan

Oh Dios, among langitnong Amahan, kinsa mahigugmaon sa tawo, labing maloloy-on ug mapuangoron, kaloy-i ang among mga anak, ang imong mga alagad nga sila si N., kinsa akong mapainubsanong gi-ampo kanimo, ipailalom sila sa imong walay sukod nga proteksyon. Oh Dios, mahimo unta ka nga ilang giya ug magbalantay diha sa tanan nilang mga paningkamot; tultoli sila sa dalan sa imong kamatuoran, ug dal-a sila duol kanimo, nga magbuhat sa imong kabubut-on sa tanang butang. Hatagi sila sa grasya nga sila mahimo nga kasarangan, kugihan, makugihon, masimbahon, ug manggihatagon. Panalipdi sila batok sa mga pag-atake sa kaaway, ug hatagi sila sa kaalam ug sa kalig-on sa pagbuntog sa tanang mga tintasyon ug pagsulay niini nga kinabuhi; ug giyahi sila sa dalan sa kaluwasan. Tungod sa mga kalooy sa imong bugtong Anak, among Ginoo ug Manluluwas nga si Jesus Kristo, ug sa mga pangamuyo sa iyang labing santos nga Inahan, ug sa tanan nimong mga santos. Amen.

Ang Pag-ampo ni San Ephrem

Ginoo ug Agalon sa akong kinabuhi, ayaw ako hatagi og espiritu sa katamhang, sa pagkatapolan, sa pangandoy sa gahum, ug walay-pulos nga mga pulong.

Hinuon ihatag kanako, imong alagad, sa espiritu sa pagpanton sa kaugalingon, pagpaubos, pasensya, ug paghigugma.

Oo, Ginoo ug Hari, ihatag kanako ang katungod sa pagtan-aw sa akong kaugalingong mga sala ug dili ako makahukom sa akong igsoon. Kay dalayegon ka hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Pag-ampo kang Jesus

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanako, usa ka makasasala.