Ang Canon sa Pagpangandam sa Balaang Pagkalawat

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran: anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang; bahandianon sa maayong mga gasa ug magbubuhat sa kinabuhi, umanhi ka og puy-i kami, hinloi kami sa tanang hugawan, ug luwasa ang among mga kalag, oh Maloloy-on.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Oh Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanako. Amen.  

Ginoo, maluoy ka (12x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 50

Maluoy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga Espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa halad; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang Espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Awit 1, Tono 2

Irmos: Dali kamong katawhan, mag-awit kita kang Kristo nga atong Dios, nga nagbahin sa dagat ug naghimo og agianan alang sa nasud nga iyang gipalingkawas gikan sa kaulipnan sa Ehipto; kay siya mahimayaon.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Hinaut nga ang imong balaang Lawas mahimong tinapay sa kinabuhing dayon alang kanako, oh madagayaong Ginoo, ug hinaut nga ang imong bililhong Dugo mahimo unta nga usa ka tambal alang sa akong daghang matang sa sakit.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Nahugawan tungod sa sayop nga mga binuhatan, ako nga alaot ug dili takus sa pag-ambit sa imong labing-hinlo nga Lawas ug balaang Dugo, oh Kristo; apan himoa akong takus niini.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh bulahang Pangasaw-onon sa Dios, oh maayong yuta nga nagpatungha sa wala-madaro nga trigo nga maoy nagluwas sa kalibutan: itugot nga ako maluwas pinaagi sa pagkaon niini.

Awit 3

Irmos: Pinaagi sa pagpabarog kanako diha sa bato sa pagtoo; ginhatagan mo ako og gahum ibabaw sa akong mga kaaway, ug ang akong kasingkasing nagmaya samtang ako naga-awit: Walay balaan sama sa atong Dios, ug walay maayo, kondili ikaw, oh Ginoo.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Oh Kristo, hatagi ako og mga luha, aron paghinlo sa kahugawan gikan sa akong kasingkasing, aron nga, nahinloan, ug inubanan sa maayong tanlag, makaduol ako uban sa kahadlok ug pagtuo, sa pagkalawat sa imong balaang mga gasa, oh Ginoo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Hinaut nga ang imong labing-hinlo nga Lawas ug balaang Dugo alang sa kapasayloan sa akong mga kalapasan, alang sa pakig-ambit sa Espiritu Santo, ug alang sa kinabuhi sakahangtoran, oh ikaw nga mahigugmaom sa mga tawo, ug alang sa pagpalayo gikan sa mga pasyon ug mga kasub-anan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh labing-santos nga Rayna, halaran sa tinapay sa kinabuhi, nga tungod sa kaluoy nikanaog gikan sa kahitas-an ug naghatag og bag-ong kinabuhi sa kalibutan: Himoa bisan pa ako nga dili-takus, mahimong takus karon, uban sa kahadlok mokaon niini ug mabuhi.

Awit 4

Irmos: Gikan sa Birhen mianhi ikaw, dili isip usa ka tinugyanan, ni ingon nga anghel, hinoon ang tinuod nga Ginoo mismo nga nagpakatawo, ug nagluwas kanako, ang tibuok nga tawo. Busa nagtuaw ako kanimo: himayaon ang imong gahum, oh Ginoo!

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Oh labing Maluloy-on, kinsa nagpakatawo alang kanamo, sa imong kabubut-on gipatay ka ingon nga usa ka karnero alang sa mga sala sa mga tawo; busa nangamuyo ako kanimo sa pagpapas sa akong mga kalapasan.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Ayoha ang mga samad sa akong kalag, oh Ginoo, ug balaana ako sa kinatibuk-an, ug himoa akong takus, oh Ginoo, sa pag-ambit sa imong balaan nga Misteryosong Panihapon, kay alaot ako.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pangamuyo usab alang kanako, oh Rayna, ngadto kaniya nga naggikan sa imong sabakan, ug bantayi ako, imong suluguon, aron nga putli ug walay ikasaway, ako mabalaan pinaagi sa pag-angkon sa Espirituhanong perlas.

Awit 5

Irmos: Maghahatag sa kahayag ug Labawng Magbubuhat sa kalibutan, giyahi kami sa kahayag sa imong kasugoan, kay kami walay laing nailhan nga Dios gawas kanimo.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Ingon nga imong gitagna, oh Kristo, matuman unta kini sa imong dautan nga suluguon. Pabilin kanako ingon sa imong gisaad; kay tan-awa, ako nagakaon sa imong balaang Lawas ug naga-inom ang imong Dugo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Oh Pulong sa Dios, ug Dios, hinaut nga ang buhi nga baga sa imong Lawas mahimong alang sa paglamdag kanako kinsa nangitngitan, ug unta ang imong Dugo mahimong alang sa paghinlo sa akong makasasala nga kalag.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Maria, Inahan sa Dios, balaang tabernakulo sa kahumot sa langit, pinaagi sa imong mga pag-ampo, himoa ako nga usa ka piniling sudlanan, aron ako makaambit sa sakramento sa imong Anak.

Awit 6

Irmos: Gilambuyog sa kahiladman sa sala, nangaliya ako ngadto sa dili matupngan nga kahiladman sa imong kalooy: Pabangona ako gikan sa kadaot, oh Dios.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Oh Manluluwas, santosa ang akong hunahuna, kalag, kasingkasing ug lawas, ug ihatag kanako, nga dili mahinukman oh Ginoo, nga makaduol sa mga makalilisang nga mga Misteryo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Ihatag kanako ang pagpalayo gikan sa mga pasyon, ug ang pagtabang sa imong grasya, ug kasigurohan sa kinabuhi pinaagi sa pag-ambit sa imong balaang mga Misteryo, oh Kristo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh balaang Pulong sa Dios, ug Dios, santosa kanako sa kinatibuk-an samtang nagaduol ako karon sa imong balaang mga Misteryo, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong santos nga Inahan.

Ginoo, maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kontak

Oh Kristo, ayaw ako isalikway karon sa pag-ambit sa Tinapay nga mao ang imong Lawas, ug Imong balaang Dugo, ug sa pag-ambit, oh Ginoo, sa imong labing putli ug makalilisang nga mga Misteryo, bisan pa ako alaot; ug dili unta kini mahimong hukom alang kanako, apan alang sa kinabuhing walay katapusan ug walay kamatayon.

Awit 7

Irmos: Ang maalamong tulo ka ulitawo wala magsimba sa bulawan nga diosdios, apan miadto sila ngadto sa nagdilaab nga kalayo ug gisupak ang pagano nga mga dios. Nag-ampo sila diha sa taliwala sa kalayo, ug usa ka anghel ang niwisik og yamog diha kanila ug nag-ingon: Nadungog na ang pag-ampo sa inyong mga ngabil.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Hinaut nga ang pagkalawat sa imong walay-kamatayon nga mga Misteryo, mahimong tinubdan sa tanang kaayo, oh Kristo, mahimo unta nganha kanako nga kahayag ug kinabuhi ug kawalay-pasyon ug mahimong ingon nga usa ka paagi sa pag-uswag ug pagkakahanas sa diosnong kaligdong, oh bugtong Maayo, aron nga ako makahimaya Kanimo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Aron matubos ako gikan sa mga pasyon, mga kaaway, kawad-on, ug tanang kasubo, oh Mahigugmaon sa mga tawo, ako karon uban sa pagkurog, paghigugma ug pagtahud, nagaduol ngadto sa imong walay-kamatayon ug balaang mga Misteryo, ug nagaawit Kanimo: Dalaygon ka, oh Dios sa among mga amahan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh ikaw kinsa napuno sa balaang Grasya, ug kahibulongang nanganak sa Manluluwas nga si Kristo: ako, nga imong sulugoon nga hugaw, karon nangaliyupo kanimo, oh Labing-Putli: hinloi ako gikan sa tanang kahugawan sa lawas ug Espiritu kay buot akong moduol sa putling mga Misteryo.

Awit 8

Irmos: Awita ang mga buhat sa Dios, nga mikanaug ngadto sa nagdilaab nga hudno uban sa mga anak nga Hebreo, ug miusab ang kalayo ngadto sa yamog; ug bayawa siya isip Ginoo sa tanang katuigan.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Tugoti ako, kinsa nahutdan nag paglaum, sa pag-ambit karon sa imong langitnon, makalilisang ug santos nga mga Misteryo, oh Kristo, ug sa imong balaang Misteryosong Panihapon, oh akong Manluluwas ug Dios.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Nagadangop ako ngadto sa imong kaluoy, oh bugtong Maayo, ug nagatuaw ako kanimo diha sa kahadlok: Pabilin kanako, oh Manluluwas, ug ako diha kanimo sumala sa imong giingon. Kay tan-awa, sa pagsalig sa imong kalooy, ako mokaon sa imong Lawas ug moinom sa imong Dugo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Nagakurog ako, samtang nagagunit ako sa kalayo, basig magasunog ako sama sa kandila ug sa mga sagbot. Oh makalilisang nga Misteryo! Oh Diosnong kalooy! Unsaon nako, ako nga usa ka lapok, pag-ambit sa balaang Lawas ug Dugo, ug mahimong dili-madaot!

Awit 9

Irmos: Ang Anak sa walay-katapusang Amahan, ang Dios ug Ginoo nga nagpakatawo pinaagi sa Birhen, nagpakita kanato aron paglamdag sa mga anaa sa kangitngit, ug sa pagtigum sa mga nagkatibulaag. Busa maghimaya kita sa labing-dinuyugan nga Inahan sa Dios.

Buhati ako og usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka husto nga Espiritu sa sulod nako.

Maayo ang Ginoo: Tilawi ug tan-awa! Kay kaniadto nahimo siya nga sama kanato, alang kanato, ug sa makausa naghalad sa iyang kaugalingon ingon nga sakripisyo ngadto sa Iyang Amahan; ug kanunay siyang ginapatay aron sa pagbalaan sa mga magkalawat.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayawg kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Hinaut nga mabalaan ako sa lawas ug kalag, oh Ginoo. Mahayagan unta ako ug maluwas; ug pinaagi sa pagkalawat sa balaang mga Misteryo mahimo unta ako nga imong puloy-anan, nga ikaw uban sa Amahan ug sa Espiritu magapuyo nganhi kanako, oh labing maluluy-ong Tigtabang.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Hinaut nga ang imong labing bililhon nga Lawas ug Dugo, oh akong Manluluwas, mahimo nganhi kanako nga kalayo ug sa kahayag nga nagaut-ut sa sugnod sa sala ug nagasunog sa mga tunok sa akong mga pasyon, samtang nagadan-ag kanako sa bug-os aron sa pagsimba sa imong pagkaDios.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Nagpakatawo ang Dios pinaagi sa imong putli nga dugo, oh Rayna. Busa, ang tanang henerasyon nagaawit kanimo, ug ang panon sa langitnong mga hunahuna nagahimaya kanimo. Kay pinaagi kanimo tinaw namong nakita siya kinsa mao ang Ginoo sa tanan, nga nahiusa sa tawhanong kaliwat.

Unya sa buntag basaha ang mga salmo ug mga pag-ampo nga nga kinahanglan basahon sa wala pa pangalawat.