Ang Pagpasalamat Human sa Pangalawat

Himayaon ka oh Dios. (3x)

Ako nagapasalamat kanimo, oh Ginoo nga akong Dios, nga ikaw wala nagsalikway kanako, usa ka makasasala, apan gitugotan mo ako nga makaambit sa imong santos nga mga butang. Nagpasalamat ako kanimo tungod kay gitugotan mo ako, ang dili takus, sa pag-ambit sa imong labing putli ug langitnong mga Gasa. Apan, oh Ginoo, mahigugmaon sa mga tawo, tungod kanamo ikaw nagpakamatay, ug nabanhaw pag-usab ug ikaw naghatag kanamo sa makalilisang ug makahatag-kinabuhi nga mga misteryo alang sa kaayohan ug sa pagbalaan sa among mga kalag ug mga lawas; itugot nga kini makahatag kaayohan kanako sa kalag ug sa lawas, alang sa paghilikay sa bisan unsang kaaway, alang sa lamdag sa mga mata sa akong kasingkasing, alang sa kalinaw sa mga gahum sa akong kalag, alang sa hugot nga pagtuo nga dili ikaulaw, alang sa tiunay nga paghigugma, alang sa kahingpitan sa kaalam, alang sa pagtuman sa imong mga sugo, alang sa pag-uswag sa imong balaan nga grasya, ug alang sa pagkab-ot sa imong gingharian; aron nga sa ingon ako matipigan diha sa imong pagkabalaan, kanunay ako makahinumdom sa imong grasya, ug dili na mabuhi alang sa akong kaugalingon, apan alang kanimo, ang among Magtutudlo ug Magtatabang. Ug aron nga, sa diha nga ako mobiya niining kinabuhi diha sa paglaum sa kinabuhing dayon, ako makakab-ot ngadto sa walay katapusan nga kapahulayan, diin walay paghunong ang tingog niadtong kinsa nagpadayon sa kapistahan, ug walay katapusan ang kalipay niadtong kinsa makakita sa dili-matukib nga katahum sa imong panagway. Kay ikaw mao ang tinuod nga tinguha ug dili matukib nga kalipay kanila nga nahigugma kanimo, oh Kristo nga among Dios, ug ang tanang binuhat nagaawit kanimo hangtod sa kahangtoran. Amen.

Pag-ampo ni San Basilio

Oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, Hari sa mga katuigan, ug Maglalalang sa tanang butang, ako nagapasalamat kanimo tungod sa tanang mga maayong mga Gasa nga gihatag mo kanako, ug tungod sa pagkalawat sa imong labing putli ug makahatag-kinabuhi nga mga misteryo. Busa nag-ampo ako kanimo, oh bugtong matarong ug mahigugmaon sa mga tawo: Panalipdi ako kanunay sa landong sa imong mga pako ug ihatag kanako, bisan pa sa akong katapusang gininhawa, nga makaambit sa paagi nga takus, uban sa usa ka putli nga hunahuna, sa imong santos nga mga Gasa alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa kinabuhing walay katapusan. Kay ikaw mao ang Tinapay sa kinabuhi, ang Tinubdan sa pagkabalaan, ang Tighatag sa maayong mga butang, ug nganha kanimo among ibalik ang himaya, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Mga Bersikulo ni Simon nga Maghuhubad

Oh ikaw kinsa naghatag kanako sa kinabubut-on sa imong Unod nga kalan-on, ikaw kinsa mao kalayo nga nagaut-ut sa mga dili takus, ayaw intawon ako pagsunoga, oh akong Magbubuhat. Apan hinoon, sulod kanako, ngadto sa tanan kong mga lutahan, mandoi ug harii ang akong kasingkasing. Sunoga ang mga tunok sa tanang kong mga sala. Himoang putli ang akong kalag, balaana ang akong mga hunahuna. Lig-ona ang akong pagkatawo uban sa akong mga bukog. Lamdagi ang akong mga pagbati. Ilansang ang tibuok kong pagkatawo sa kahadlok kanimo. Panalipdi ako kanunay, ampingi, ug bantayi ako gikan sa tanang buhat ug pulong nga makadaut sa akong kalag. Himoang putli, hinloi ug dayan-dayani ako; himoa akong matahum, ihatag kanako ang salabutan ug dan-agi ako. Ipakita kanako nga mahimong puloy-anan sa imong Espiritu lamang, ug dili na usa ka puloy-anan sa sala, aron nga gikan kanako sa imong pagpuyo pinaagi sa pagkalawat, ang matag buhat nga dautan, matag makasasala nga pasyon, mokalagiw ingon nga gikan sa kalayo. Ingon nga mga tigtabang akong gihalad sa tanang mga santos, sa tanang pangulo sa mga panon nga langitnon, sa tig-andam sa imong dalan, sa maalamon nga mga apostoles, ug sa imong walay buling ug putli nga Inahan, kansang mga pagpangaliyupo imong ginadawat, oh akong maloloy-ong Kristo, ug himoa kining imong alagad nga usa ka anak sa kahayag. Kay ikaw lamang makabalaan kanamo, oh bugtong Matarong, ug ang kahayag sa among mga kalag, ug kanimo ingon Dios ug Ginoo, among ibalik ang tanang himaya kanunay ug sa tanang mga adlaw.

Dugang Pag-ampo

Oh Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, hinaut nga ang imong balaang Lawas maghatag kanako sa kinabuhing walay katapusan, ug ang imong bilihong Dugo alang sa kapasayloan sa mga sala; ug kining pagkalawat maghatag kanako og kalipay, maayong panglawas, ug kasadya. Ug sa imong makalilisang nga pagbalik, tugoti ako, usa ka makasasala, nga makabarug sa tuong kamot sa imong himaya, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing lunsay nga Inahan, ug sa tanang mga santos.

Ngadto sa Theotokos

Oh labing santos nga Reyna ug Inahan sa Dios, ikaw ang kahayag sa akong ngitngit nga kalag, ang akong paglaum, ang akong panalipod, ang akong dalangpanan, ang akong pahulay, ug ang akong kalipay. Nagpasalamat ako kanimo, tungod kay ikaw nagtugot kanako, ang dili takus, nga mahimong makaambit sa labing putli nga Lawas ug bililhong Dugo sa imong Anak. Ihatag ang kahayag sa pagsabot sa mga mata sa akong kasingkasing, kay ikaw nagpahimugso sa tinuod nga Kahayag. Buhia ako kinsa gipatay sa sala, kay ikaw nagpahimugso sa Tuboran sa pagka-walay kamatayon. Kaloy-i ako, oh mahigugmaong Inahan sa maloloy-ong Dios. Ihatag kanako ang pagbasol ug paghinulsol sa kasingkasing, ang pagpaubos sa akong mga hunahuna, ugĀ  ang pagpalingkawas gikan sa pagkaulipon sa akong kaugalingong mga pangatarungan. Ug itugot kanako, bisan sa akong katapusan nga gininhawa, nga makadawat ako sa pagbalaan sa labing putling mga Sakramento, alang sa kaayohan sa kalag ug lawas. Hatagi ako og mga luha sa paghinulsol ug pagkumpisal, aron ako maghimaya kanimo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi; kay ikaw bulahan ug gihimaya sa kahangtoran. Amen.

Ginoo, maluoy ka. (12x)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.