Ang Pag-ampo sa Pagpangandam sa Balaang Pagkalawat

Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x) Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Ginoong Jesus Kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Ginoo, maluoy ka. (12x).

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 22

Ang Ginoo mao ang akong magbalantay; walay makulang kanako. Siya nagapapuyo kanako sa lunhawng mga sibsibanan; siya nagapakaon kanako sa daplin sa mga tubig nga malinawon. Gipalig-on niya ang akong kalag; ginamandoan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarung tungod sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga dautan; kay ikaw nagauban kanako; gipalig-onan ako sa imong sungkod ug bunal. Giandaman mo ako ang usa ka lamesa atubangan sa akong mga maglulutos. Gidihogan mog lana ang akong ulo; nagaawas ang akong kupa. Ang kaayo ug gugma magasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi; ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kataas sa mga adlaw.

Salmo 23

Iya sa Ginoo ang yuta ug ang pagkapuno niana; ang kalibutan, ug sila nga mga nanagpuyo niini; Kay siya ang nagtukod niana sa ibabaw sa kadagatan, ug gipalig-on niya sa ibabaw sa katubigan. Kinsa ang mosaka ngadto sa bungtod sa Ginoo? ug kinsa ba ang motindog sa iyang dapit nga balaan? Siya nga malinis ug mga kamot ug may usa ka putli nga kasingkasing; siya nga wala magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kakawang, ug wala makapanumpa sa malimbongon. Siya magadawat ug panalangin gikan sa Ginoo, ug kaluoy gikan sa Dios sa iyang kaluwasan. Kini mao ang kaliwatan kanila nga nanagpangita kaniya, nga nagapangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Ihangad ang inyong mga ganghaan, kamong mga principe; ug pagabayawon, kamong mga pultahan nga walay katapusan, ug ang Hari sa gimaya mosulod. Kinsa ba kining Hari sa himaya? Ang Ginoo ang kusgan ug makagagahum, ang Ginoo nga makagagahum sa panggubatan. Ihangad ang inyong mga ganghaan, kamong mga principe; ug pagabayawon, kamong mga pultahan nga walay katapusan, ug ang Hari sa gimaya mosulod. Kinsa ba kining Hari sa himaya? Ang Ginoo sa mga panon, siya mao ang Hari sa himaya.

Salmo 115

Ako mitoo, busa misulti ako: Gipaubos ako sa hilabihan gayud. Sa kalisang ako nakaingon: Ang tanang tawo mga bakakon. Unsa man ang akong igabayad sa Ginoo tungod sa tanan niyang mga kaayohan kanako? Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Magabayad ako sa akong mga panaad sa Ginoo diha sa atubangan sa tanan niyang katawhan. Bililhon diha sa pagtan-aw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga santos. Ginoo, ako mao ang imong alagad: Ako mao ang imong alagad, ang anak sa imong alagad nga babaye; gihubad mo ang akong mga talikala. Akong ihalad kanimo ang halad sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Sa Ginoo magabayad ako sa akong mga panaad diha sa atubangan sa tanan niyang katawhan, Sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, sa kinataliwad-an mo, oh Jerusalem.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios. (3x)

Ginoo, maluoy ka (3x).

Ibaliwala ang akong mga kalapasan, oh Ginoo kinsa natawo sa usa ka Birhen, ug hinloi ang akong kasingkasing, ug himoa kini nga usa ka templo sa imong walay buling nga Lawas ug Dugo. Tugoti ako nga dili masalikway gikan sa imong atubangan, oh ikaw kinsa tinubdan sa walay kinutobang kaluoy.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Unsaon nako ang pangahas sa pagduol pagpakig-ambit sa imong santos nga mga butang? Kay bisan pa kon ako mangahas nga moduol kanimo uban sa mga tawo nga takus, ang akong bisti magabudhi kanako, kay kini dili usa ka kupo sa kombira, ug ako ang mamahimong hinungdan aron mahinukman sa silot ang akong makasasala nga kalag. Oh Ginoo, hinloi ang kahugaw gikan sa akong kalag, ug luwasa ako, kay ikaw ang mahigugmaon sa mga tawo.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Oh Theotokos, labihan kadaghan sa akong mga sala. Busa kanimo ako modangop alang sa akong kaluwasan, oh bugtong putli. Bisitaha ang akong masakiton ug huyang nga kalag ug pangamuyo ngadto sa imong Anak ug atong Dios, nga siya mohatag kanako sa kapasayloan sa makalilisang nga mga butang nga akong nabuhat, oh ikaw nga labing bulahan.

Salmo 50

Maluoy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala. Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan. Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako. Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe. Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok. Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan. Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo. Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung. Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg. Kay ikaw dili malipay sa mga sakripisyo; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon. Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem. Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Unang Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Oh Ginoo nga akong Dios, ako nasayud nga ako dili takus nga mopasilong kanimo ilalum sa mga atop sa balay sa akong kalag, kay ang tanan mga biniyaan, ug napukan, ug dili ka makakaplag og usa ka dapit nga angay sa butangan sa imong ulo. Apan sama nga gikan ka sa labing taas nga langit nagmapainubsanon sa imong kaugalingon alang sa among kaayohan, busa karon ipahiuyon ang imong kaugalingon sa akong pagpaubos. Ug sama sa pag-uyon mo sa paghigda sa usa ka langub, ug sa usa ka pasungan sa amang nga mga mananap, tugoti usab nga ikaw makahigda sa pasungan sa akong kalag ug sulod sa akong nahugawan nga lawas. Ug sama nga wala ka magdumili pagsulod ug pagkaon uban sa mga makasasala sa balay ni Simon nga sanlahon, sa ingon tugoti usab ang pagsulod sa balay sa akong mapaubsanon nga kalag nga sanlahon ug makasasala. Ug sama nga wala mo isalikway ang babaye, nga usa ka bigaon ug usa ka makasasala nga sama kanako, sa diha nga siya miduol ug mihikap kanimo, maluoy ka usab kanako, usa ka makasasala, ug sa akong pagduol ug paghikap kanimo, himoa nga ang kainit sa imong labing balaan nga Lawas ug Dugo magbalaan, maglamdag ug magpalig-on sa akong mapaubsanon nga kalag ug lawas, alang sa kahupayan gikan sa palas-anon sa akong daghang mga sala, alang sa usa ka panalipod gikan sa tanangdautang mga buhat, alang sa pagpugong ug pagsusi sa akong dautan ug walay salabutan nga paagi sa kinabuhi, alang sa kaulawan sa tawhanong tinguha, alang sa pagbantay sa imong mga sugo, alang sa usa ka pagtubo sa imong balaan nga grasya, ug alang sa pag-uswag sa imong gingharian. Kay ako mopaduol kanimo dili aron sa pagpanamastamas, oh Kristo akong Dios, apan ingon nga nagmaisug tungod sa imong dili matukib nga kaayo, ug nga ako unta tungod sa dugay na nga panahon nga wala mokalawat dili unta mahimong tukbonon sa espirituhanon nga lobo. Busa, ako nag-ampo kanimo, oh Ginoo, kay ikaw lamang ang balaan: Santosa ang akong kalag ug lawas, ang akong hunahuna ug kasingkasing, ang akong mga emosyon ug mga pagbati, ug bag-oha ako sa kinatibuk-an. Ibta ang kahadlok kanimo sa akong mga sakop, ug himoa nga ang imong pagkabalaan dili mapapas kanako. Ikaw nga ang akong Katabang ug Manlalaban, giyahi ang akong kinabuhi sa kalinaw, ug himoa ako nga takus nga mobarug sa imong toong kamot uban sa imong mga santos; pinaagi sa pag-ampo ug mga pagpangamuyo sa imong putli nga inahan, sa imong mga anghel nga nag-alagad, sa maputling gahum ug sa tanan nga mga santos nga makapahimuot pag-ayo kanimo. Amen.

Ang Pag-ampo ni San Simeon nga Maghuhubad

Oh bugtong putli ug walay sala nga Ginoo, pinaagi sa dili malitok nga kaluoy sa imong gugma alang sa mga tawo ikaw nagpakatawo ug misul-ob sa among tibuok nga kinaiyahan pinaagi sa putli ug ulay nga dugo kaniya nga nanamkon kanimo pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo ug pinaagi sa kabubut-on sa walay katapusang Amahan: Oh Kristo Jesus, kaalam, kalinaw ug gahum sa Dios, tungod sa imong pagsul-ob sa among kinaiyahan ikaw nag-antus aron paghatag sa imong kinabuhi alang sa among kaluwasan – ang krus, ang lansang, ang bangkaw, ug ang kamatayon – patya ang tanan nga mga makamatay nga mga pasyon sa akong lawas. Ikaw kinsa pinaagi sa imong lubong miagaw sa mga kamandoan sa impyerno, ilubong usab karon uban sa maayo nga mga hunahuna ang akong dautan nga mga laraw, ug patibulaaga ang mga espiritu sa kadautan. Pinaagi sa imong makahatag-kinabuhi nga pagkabanhaw sa ikatulo ka adlaw, ikaw nagbanhaw sa among napukan nga unang mga ginikanan; banhawa usab ako gikan sa pagkaunlod sa sala ug tultoli ako sa mga dalan sa paghinulsol. Pinaagi sa imong mahimayaong pagkayab, gihiusa mo ngadto sa Dios ang unod nga imong gikuha, ug gipasidungog kini pinaagi sa imong paglingkod diha sa tuong kamot sa Amahan; himoa akong takus sa pag-ambit sa imong balaan nga mga misteryo, hatagi og dapit sa imong toong kamot uban sa mga linuwas. Pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang Manlalaban, ikaw naghimo sa imong santos nga mga tinun-an nga takus pagagamiton; himoa usab ako makadawat sa iyang pag-anhi. Ikaw kinsa mobalik nganhi pag-usab aron sa paghukom sa kalibutan uban sa hustisya, itugot usab nga ako makasugat kanimo sa ibabaw sa mga panganod. Ikaw nga naghimo kanako ug akong Magbubuhat, uban sa tanan mong mga santos, aron ako sa walay katapusan maghimaya ug magdayeg kanimo uban sa imong walay katapusang Amahan ug sa imong labing santos, matarong ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Unang Pag-ampo ni San Juan Damasco

Oh labing gamhanang Ginoong Jesus Kristo nga among Dios, kinsa bugtong may kagahum sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tawo: Tungod sa imong kaayo ug gugma alang sa mga tawo, lantawa ang akong mga kalapasan nga nahimo, sa kahibalo o pagka-walay alamag, ug himoa ako nga takus ug dili mahinukman sa silot sa pagdawat sa imong balaan, mahimayaon, walay lama, ug makahatag-kinabuhi nga mga misteryo; dili ingon nga silot, ni ingon nga dugang sa mga sala, kondili alang sa paghinlo ug sa pagbalaan, ug ingon nga usa ka saad sa kinabuhi ug sa gingharian nga moabut, ingon nga usa ka proteksyon ug panabang, alang sa kalaglagan sa mga kaaway, ug alang sa pagpala sa akong daghan nga mga kalapasan. Kay ikaw mao ang Dios sa kalooy, maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo, ug kanimo among ipadangat ang tanang pagdayeg, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ikaduhang Pag-ampo ni San Basilio

Ako nasayud, oh Ginoo, nga ako miambit sa imong putli nga Lawas ug bililhon nga Dugo sa paagi nga dili takus, ug nga ako sad-an, ug ako mikaon ug miinum sa paghukom sa akong kaugalingon tungod sa wala pagpamalandong sa imong Lawas ug Dugo akong Kristo ug Dios. Apan bitbit ang kaisug gikan sa imong kaluoy ako moduol kanimo, kay ikaw miingon: “Siya nga mokaon sa akong Unod ug moinom sa akong Dugo magpabilin kanako ug ako diha kaniya.” Busa maluoy ka, oh Ginoo, ug ayaw ako himoa nga usa ka panig-ingnan, ako nga usa ka makasasala, apan kaloy-i intawon ako sumala sa imong kalooy; ug himoa nga kining santos nga mga butang makahatag kanako og kaayohan, kahinlo lamdag, panalipod, kaluwasan ug kabalaan sa lawas ug kalag, sa pagbiya sa tanang walay pulos nga mga hunahuna, sa tanang dautan nga mga binuhatan ug sa tanang mga dautang kalihokan nga wala mabantayi sa akong mga kaubanan ug ginsakpan, alang sa pagsalig ug paghigugma kanimo, alang sa kabag-ohan sa kinabuhi ug sa seguridad, alang sa dugang nga hiyas ug kahingpitan, alang sa katumanan sa mga sugo, alang sa pakig-uban sa Espiritu Santo, ingon nga usa ka balon sa kinabuhing dayon, ug ingon nga usa ka madawat nga depensa sa imong makalilisang nga hukmanan, dili alang sa paghukom o alang sa pagkahinukman sa silot.

Ikaduhang Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Dili ako takus, oh Ginoo ug Manluluwas, nga ikaw mopasilong sa atop sa akong kalag; apan tungod sa imong gugma alang sa mga tawo imong kabubut-on nga mopuyo kanako, ako uban sa kaisug moduol. Ikaw nagmando: Ablihan ko og halapad ang mga pultahan nga ikaw lamang ang naghimo, aron ikaw makasulod tungod kay ang pagkamahigugmaon maoy imong kinaiya, sulod ug lamdagi ang akong mangitngit nga hunahuna. Nagatuo ako nga imong kabubut-on ang pagbuhat niini, kay wala mo gipapahawa ang babayeng bigaon nga miduol kanimo uban sa mga luha, ni wala mo isalikway ang maniningil sa buhis nga naghinulsol, ni wala mo gi-abog ang kawatan nga miila sa imong gingharian, ni wala mo biyai si Pablo ang mahinulsulon nga maglulutos; apan ang tanang miduol kanimo nga may paghinulsol imong gibutang sa panon sa imong mga higala, oh ikaw kinsa mao lamang ang bugtong dalaygon sa kanunay, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ikatulong Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Ginoong Jesus Kristo nga akong Dios, kalimti, pasayloa, ug wagtanga ang mga sala ug mga kalapasan nga nahimo niining imong makasasala, walay pulos ug dili takus nga sulugoon sukad pa sa akong pagkabatan-on, hangtod niining adlawa ug taknaa, nahimo man tungod sa pagka-walay kahibalo o sa pagka-walay alamag, sa pulong o sa buhat ug sa mga katuyoan o sa mga hunahuna, ug bisan pinaagi sa batasan o pinaagi sa akong mga pagbati. Ug pinaagi sa tabang niya nga nanamkon kanimo sa walay binhi, ang maputli ug kanunayng-birhen Maria, imong Inahan, ang akong bugtong ug tinuod nga paglaum ug panalipod ug kaluwasan, himoa akong takus ug dili mahinukman sa silot sa pagdawat sa imong putli, walay-kamatayon, makahatag-kinabuhi ug makalilisang nga mga misteryo, alang sa kapasayloan sa mga sala ug alang sa kinabuhing dayon, alang sa pagkabalaan, lamdag, kalig-on, sa kaayohan sa kalag ug lawas, ug alang sa pagwagtang sa hingpit sa akong mga dautan nga mga hunahuna ug mga katuyoan ug mga sayop nga mga paghukom ug pangibog sa unod tungod sa hugaw ug dautan nga mga espiritu. Kay imo man ang gingharian, ang gahum, dungog, himaya ug  pagsimba, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ikaduhang Pag-ampo ni San Juan Damasco

Ako nagatindog sa atubangan sa mga pultahan sa imong balaang puloy-anan, apan wala ko nabiyaan ang hugaw ug makalilisang ko nga mga hunahuna. Apan, oh Kristo nga among Dios, nga nagmatarung sa maniningil sa buhis, ug nagpakita og kaluoy sa babayeng taga-Canaan, ug ikaw nag-abli sa mga ganghaan sa Paraiso alang sa kawatan, ablihi alang kanako ang mga kahiladman sa imong gugma sa mga tawo, ug sa akong pagduol ug paghikap kanimo, dawata intawon ako sama sa babayeng bigaon ug sa babayeng nagtalinugo. Kay ang una nakadawat og kaayohan tungod sa paghikap sa sidsid sa imong bisti, ug ang usa pinaagi sa paghikap sa imong sagradong mga tiil napasaylo sa iyang mga sala. Ug ako, uban sa kahadlok, mangahas sa pagdawat sa imong tibuok Lawas. Ayaw intawon itugot nga masunog ako, apan dawata ako sama kanila; hayagi ang mga pagbati sa akong kalag, ug sunoga ang mga lama sa akong mga sala: pinaagi sa pagpataliwala niya nga nanganak kanimo sa walay binhi, ug sa langitnong gahum, kay dalaygon ikaw sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ikaupat nga Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Nagatuo ako, oh Ginoo, ug ako nagakumpisal nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhing Dios, nga mianhi sa kalibotan aron luwason ang mga makasasala, ilabina gayud kanako. Nagatuo usab ako nga kini mao ang imong labing putli nga Lawas ug labing bililhong Dugo.

Busa nangamuyo ako kanimo, Ginoo: maluoy ka kanako. Pasayloa ako sa akong mga sala, tinuyo ug dili tinuyo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, nasayran ug ang wala masayri. Ug himoa akong takus nga makadawat sa imong balaang sakramento, alang sa kapasayloan sa akong mga sala, nganha sa kinabuhing walay katapusan. Amen.

Sa diha nga moduol ka sa kalis, isulti kining mga pulong ni San Simeon mga Maghuhubad.

Tan-awa, moduol ako sa langitnong Pagkalawat. Oh Magbubuhat, ayaw intawon itugot nga ako masunog tungod sa pagkalawat, kay ikaw mao ang kalayo, nga nagasunog sa mga nga dili takus; apan putlia ako gikan sa tanang mantsa.

Dayon kini nga pag-ampo:

Dawata ako karon, oh Anak sa Dios, nga makaambit sa imong Misteryosong Panihapon. Tungod kay dili ko itugyan ang imong mga Misteryo sa imong mga kaaway ug dili ko ikaw paglimbongan sa usa ka halok sama sa gibuhat ni Hudas, apan sama niadtong kawatan, nagakumpisal ako kanimo: Hinumdumi ako, Ginoo, sa imong gingharian.

Kurog, oh tawo, sa diha nga ikaw makakita sa balaang Dugo, kay kini usa ka kalayo nga nagasunog sa mga nga dili takus. Ang Lawas sa Dios nga nagabalaan ug nagaalima; kini nagabalaan sa espiritu ug sa kahibulongan nagapakaon sa mga hunahuna.

Ug kini nga mga troparia:

Gipalipay mo ako uban sa imong gugma, oh Kristo, ug pinaagi sa imong balaan nga kasibot gibag-o mo ako. Apan sunoga sa espirituhanong kalayo ang akong mga sala ug himoa akong takus nga mapuno sa kalipay diha kanimo, aron ako molukso sa kalipay, oh maloloy-ong Ginoo, ug magsangyaw sa imong himayaon nga pagbalik .

Ngadto sa matahom nga panon sa imong mga santos, unsaon kanako ang pagsulod nga dili takus? kay kon ako mangahas sa pagsulod sa imong kombira, ang akong kupo magabudhi kanako, kay kini dili usa ka bisti sa kasal, ug ingon sa usa ka binilanggo ako isalikway sa mga anghel. Hinloi ang akong kalag gikan sa kahugaw ug luwasa ako, oh Ginoo, tungod sa imong gugma sa mga tawo.

Oh Magtutudlo, Mahigugmaon sa mga tawo, Ginoong Jesus Kristo nga akong Dios, ayaw itugot nga kining balaang mga butang mahimong hukom alang kanako tungod sa akong pagka dili takus; kondili, aron sa paghinlo ug sa pagbalaan sa akong kalag ug lawas, ug ingon sa usa ka saad sa kinabuhi ug sa gingharian nga moabut. Kay maayo alang kanako ang pagpabilin diha sa Dios ug sa pagbutang diha sa Ginoo sa akong paglaum sa kaluwasan.