Unang Stasis

Salmo 1

1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa agianan sa mga makasasala, ni maglingkod sa lingkoranan sa mayubiton.
2 Hinunoa, ang kalipay niya naa sa balaod sa Ginoo, ug sa pagpamalandong sa iyang kasugoan, adlaw ug gabii.
3 Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon.
4 Dili sama niini ang mga daotan, dili gayud; kondili sila ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin gikan sa nawong sa yuta.
5 Busa dili magabangon ang mga dili-diosnon sa paghukom, ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarung.
6 Kay naila sa Ginoo ang dalan sa mga matarung; apan ang dalan sa mga dautan mawala.

Salmo 2

1 Ngano nga nagalungotlungot ang kanasoran, ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang?
2 Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga punoan nanagsabutsabut sa tingub, batok sa Ginoo ug batok sa iyang Kristo,
3 Nga nagaingon: Pagabugtoon nato ang ilang mga kadena, ug igasalibay ta gikan kanato ang ilang mga talikala.
4 Siya nga nagalingkod sa kalangitan magakatawa: Ang Ginoo magahimo kanila nga yubitonon.
5 Unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgut, ug diha sa iyang kapungot siya magagubot kanila.
6 Apan gibutang ko niya ingon nga hari ibabaw sa Siyon, ang akong bungtod nga balaan.
7 Magamantala ako sa sugo: Ang Ginoo nag-ingon kanako: Ikaw mao ang akong anak; gianak ko ikaw niining adlawa.
8 Kanako mangayo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasud nga imong panulondon, ig mapanag-iya mo ang mga kinatumyang dapit sa yuta.
9 Pagabantayon mo sila sa sungkod nga puthaw: Pagapulpugon mo sila ingon sa banga sa magkokolon.
10 Busa karon, oh mga hari, magmaalamon kamo, magpatudlo kamo, mga maghuhukom sa yuta.
11 Sa kahadlok, umalagad kamo sa Ginoo, ug managlipay kamo diha kaniya uban sa pagkurog.
12 Guniti ang iyang panudlo, aron siya dili masuko, ug mangawala kamo diha sa dalan, kay ang kapungot niya mosilaub sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga modangup diha kaniya.

Salmo 3

Usa ka salmo ni David sa dihang mikagiw siya gikan sa panagway ni Absalom nga iyang anak, didto sa kamingawan.

1 Ginoo, nganong daghan kaayong mga nagalutos kanako? Daghan ang nakigbatok kanako.
2 Daghan ang nagaingon bahin sa akong kalag: Walay tabang alang kaniya diha sa iyang Dios.
3 Apan ikaw, oh Ginoo, ang bulig ko, ang himaya ko ug ang magbabangon sa akong ulo.
4 Sa akong tingog nagatu-aw ako sa Ginoo, ug siya naminaw nako gikan sa balaan niyang bukid.
5 Mihigda ako ug nakatulog; nahigmata ako kay ang Ginoo mibulig kanako.
6 Dili ako mahadlok sa linibo nga kaaway nga naglibot kanako.
7 Tindog, oh Ginoo, luwasa ako, oh Dios ko; kay kadtong mga kaaway ko sa walay katarongan gihampak mo sa apapangig.
8 Iya sa Ginoo ang kaluwasan. Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan.

Ikaduhang Stasis

Salmo 4

Alang sa katapusan: usa ka awit ni David, uban sa mga salmo.

1 Sa dihang mituaw ako kanimo, oh Dios sa akong pagkamatarung, namati mo ako. Diha sa akong kalisdanan, nabuksan mo ang akong kasingkasing.
2 Kaloy-i ako ug dungga intawon ang akong pag-ampo!
3 Oh kamo nga mga anak sa mga tawo, hangtod kanus-a ba kamo mahinay og kasingkasing? Hangtod anus-a ba ang paghigugma ninyo sa kakawangan, ug ang pagpangita ninyo sa kabakakan?
4 Timan-i ninyo nga gihimong kahibulongan sa Ginoo ang iyang matarong nga tawo; mamati ang Ginoo sa akong pagsangpit kaniya.
5 Sa imong kasuko, ayaw pagpakasala. Pamalandongi kini diha sa inyong kasingkasing; paghinulsol ug paghilum diha sa inyong mga higdaanan
6 Ihalad ang sakripisyo sa pagkamatarung ug paglaum kamo diha sa Ginoo. Daghan ang mga nagaingon: Kinsa ang magapakita kanato ug butang maayo?
7 Ibanwag, Ginoo, ang kahayag sa imong nawong sa ibabaw namo. Nagbutang ikaw ug kalipay sa akong kasingkasing.
8 labaw pa kay sa ilang hingbatonan sa panahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang bino.
9 Mohigda ug matulog ako nga malinawon.
10 Kay ikaw lamang, Ginoo, ang nagapapuyo kanako diha sa paglaum.

Salmo 5

Alang sa katapusan: ang salmo ni David alang sa babayeng nakadawat sa panulundun.

1 Patalinghugi ang akong mga pulong, oh Ginoo; tagda ang akong pagtu-aw!
2 Pamatia ang tingog sa akong pag-ampo, Hari ko ug Dios ko: kay kanimo mag-ampo ako.
3 Oh Ginoo, sa buntag magapatalinghug ka sa akong tingog;
4 Sa buntag magabarog ako sa imong atubangan ug ikaw magatan-aw kanako.
5 Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa pagkamalinapason; ang dautan dili magapuyo uban kanimo.
6 Ang mga malapason dili magabarog sa atubangan sa imong mga mata.
7 Laglagon mo ang tanang mga bakakon; nadumtan mo ang tanang mga mamumuhat sa pagkamalinapason.
8 Apan tungod sa dako mong kalooy, makasulod ako sa imong balay; makasimba ako ngadto sa imong templo diha sa kahadlok kanimo.
9 Mandoi ako, Ginoo, sa imong pagkamatarung tungod sa akong mga kaaway; tul-iron mo sa akong atubangan ang imong dalan.
10 Kay sa ilang baba walay kamatuoran; kawang ang ilang kasingkasing. Ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: naglimbong sila pinaagi sa ilang dila.
11 Siloti sila, oh Dios. Ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag. Tungod sa pagkadaghan sa ilang dautang mga laraw isalikway sila; kay sila misukol batok kanimo.
12 Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; sa kahangtoran maglipay sila tungod kay magapuyo ka sa taliwala kanila. Maglipay diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan.
13 Kay ikaw magapanalangin sa mga matarung. Oh Ginoo, nakoronahan mo kami sa imong maayong buot ingon nga usa ka taming.

Salmo 6

Alang sa katapusan: ang salmo ni David uban sa mga huni alang sa ikawalong adlaw.

1 Ginoo, ayaw ako pagbadlonga diha sa imong kapungot, ni pagcastigohon mo ako diha sa imong mainit nga kaligutgut.
2 Kaloy-i ako, Ginoo; kay maluya ako: ayoha ako, Ginoo, kay ang akong mga bukog nangatay-og.
3 Ang akong kalag usab nagubot sa hilabihan gayud: ug ikaw, Ginoo, hangtod ba anus-a?
4 Bumalik ka, Ginoo, luwasa ang akong kalag. Luwasa ako tungod sa imong kaluoy.
5 Kay diha sa kamatayon walay paghandum mahitungod kanimo: kinsa ba ang magapasalamat kanimo didto sa Hades?
6 Gikapuyan na ako sa akong pagagulo: sa matag-gabii ginapalunopan ko ang akong higdaanan; basa ang akong unlan sa luha.
7 Ang akong mata namad-an na tungod sa kaguol; ako natigulang sa taliwala sa akong mga kaaway.
8 Palayo kamo kanako, kamong nagahimo ug daotan, kay gidungog sa Ginoo ang tingog sa akong pagbakho.
9 Nadungog sa Ginoo ang akong pagpangayo og tabang, ug dawaton niya ang akong pag-ampo.
10 Maulawan ug mahadlok gayod ang tanan kong mga kaaway, ug dali-dali silang magpahilayo tungod sa kaulaw.

Ikatulong Stasis

Salmo 7

Usa ka salmo ni David, nga iyang giawit sa Ginoo mahitungod sa mga pulong ni Kush, nga anak ni Benhamin.

1 Oh Ginoo nga akong Dios, kanimo ako nagadangop; luwasa ako sa mga nagagukod kanako,
2 Kay kon dili, kunis-kunison nila ang akong kalag sama sa ginahimo sa liyon, ug walay makaluwas kanako.
3 Oh Ginoo nga akong Dios, kon nakahimo man ako kini; kong sa akong mga kamot adunay kasal-anan:
4 Kong ako nakabalus og dautan kaniya nga nagbuhat ug dautan kanako, unya tugoti ako nga mapildi gikan sa akong mga kaaway.
5 Pasagdi nga sulongon ako sa akong mga kaaway ug pildihon; pasagdi nga tunob-tunoban nila ako hangtod nga mamatay, ug biyaan nga magbuy-od ang akong himaya didto sa abog.
6 Tindog, oh Ginoo, diha sa imong kasuko: bangon batok sa labing layo nga utlanan sa imong mga kaaway.
7 Ug pukawa ang imong kaugalingon, oh Ginoo nga akong Dios, sa sugo nga imong gipatuman, ug ang panon sa katawhan magapalibut kanimo. Ug tungod kanila, balik sa kahitas-an.
8 Ang Ginoo magahukom sa mga katawhan. Hukmi ako, Ginoo, sumala sa akong pagkamatarung, ug sumala sa akong kainosente nga ania kanako.
9 Santaa ang daotang binuhatan sa mga tawong daotan, ug giyahi ang matarong, oh Dios nga nagasusi ang mga hunahuna ug mga kasingkasing.
10 Matarung ang akong panabang nga gikan sa Dios, kinsa nagaluwas sa mga matul-id sa kasingkasing.
11 Ang Dios usa ka maghuhukom nga matarong, kusgan ug mapailubon, ug dili mopahamtang sa kasuko sa adlaw-adlaw.
12 Kon dili ikaw maghinulsol, iyang bairon ang iyang espada; ihana niya ang iyang pana, ug andamon kini.
13 Ug diha niini siya nag-andam og mga himan sa kamatayon; gihingpit niya ang iyang mga udyong alang kanila nga nag-agulo nga mainiton.
14 Tan-awa, siya nag-antus, ingon nga mabdos sa dautan; nanamkon siya og kahago, ug nagaanak og paglapas.
15 Gikalot niya ang usa ka gahong, ug naandam kini, ug siya mahulog ngadto sa lungag nga iyang gihimo.
16 Ang iyang dautang buhat magabalik sa ibabaw sa iyang ulo, ug ang iyang kabangis mahulog sa iyang alimpulo.
17 Magpasalamat ako sa Ginoo sumala sa iyang pagkamatarung, ug magaawit ako sa ngalan sa Ginoo nga Labing Halangdon.

Salmo 8

Alang sa katapusan: ang salmo ni David, mahitungod sa mga pigsanan ug ubas

1 Ginoo nga Ginoo namo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok nga yuta, nga gibutang mo ang imong himaya sa ibabaw sa mga langit!
2 Gikan sa baba sa mga magagmayng bata ug sa mga nagasuso gipahamutang mo ang kalig-on, tungod sa imong mga kabatok, aron ikaw makapahilum sa kaaway ug sa tigpanimalus.
3 Sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, aa bulan ug sa mga bitoon nga imong gibut-an;
4 Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tawo, nga ikaw nagdu-aw man kaniya?
5 Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang ug diyutay kay sa mga anghel, ug gipurongpurongan mo siya uban sa himaya ug dungog.
6 Binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot; ang tanan gibutang mo sa ilalum sa iyang mga tiil:
7 Tanang mga karnero ug mga baka, oo, ug ang mga mananap sa kapatagan,
8 Ang mga langgam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat, bisan unsa nga moagi sa mga alagianan sa kadagatan.
9 Ginoo, nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok nga yuta.