Unang Stasis

Salmo 70

Usa ka salmo ni David, sa mga anak nga lalaki ni Jonadab ug sa unang mga sinikup nga binihag.

1 Kanimo, Ginoo, nagalaum ako; dili ako maulawan sa adlaw nga umaabot.
2 Luwasa ako diha sa imong pagkamatarung, ug bawia ako; ikiling kanako ang imong dalunggan, ug luwasa ako.
3 Himoa nga ikaw maoy akong maglalaban ug salipdanan, aron maluwas mo ako; kay ikaw mao ang akong bato ug ang akong kuta.
4 Luwasa ako, oh Dios ko, gikan sa kamot sa makasasala, gikan sa kamot sa malapason ug dili-matarung nga tawo.
5 Kay ikaw ang akong pailob, oh Ginoo. Ginoo, ikaw mao ang akong paglaum sukad pa sa akong pagkabatan-on.
6 Pinaagi kanimo nasapnay ako gikan sa tagoangkan; ikaw mao ang akong tigpanalipod gikan sa ginhawahan sa akong inahan:
7 Kanimo sa kanunay ang akong pag-awit sa pagdayeg; ako maingon sa usa ka katingalahan sa daghan, ug ikaw mao ang akong dalangpanan nga malig-on.
8 Pun-a ang among mga ngabil sa pagdayeg kanimo, Ginoo, aron makaawit kami sa imong himaya sa tibuok nga adlaw.
9 Ayaw ako pag-isalikway sa panahon sa pagkatigulang; ayaw ako pagbiyai sa diha nga ang akong kusog maluya na.
10 Kay ang akong mga kaaway nanagsulti mahatungod kanako, ug sila nga nanagpaniid sa akong kalag nanagpakitambag sa tingub.
11 Nagaingon sila: Ang Dios mibiya kaniya: Lutosa ug dakpa siya; kay walay bisan usa nga moluwas kaniya.
12 Oh Dios, ayaw pagpahalayo gikan kanako; Oh Dios ko, pagdali sa pagtabang kanako.
13 Ipatugyan sila sa kaulawan ug isalikway, kadtong mga nagbutang-butang kanako; Pakaulawi sila ug liboga sila, kadtong nagtinguha og kadautan alang kanako.
14 Apan maglaum ako kanunay kanimo, ug mosamot pa gayod ang akong pagdayeg kanimo.
15 Ang akong baba magamantala sa imong pagkamatarung, ug sa imong kaluwasan sa tibuok nga adlaw, kay wala ko mahibaloi ang mga isip niini.
16 Ako magsugod diha sa gahum sa Ginoo; magahisgut ako sa imong pagkamatarung, bisan sa imo lamang.
17 Oh Dios, gitudloan mo ako sukad pa sa akong pagkabatan-on; ug hangtod karon ginapahayag ko ang imong mga katingalahang buhat.
18 Oo, bisan sa diha nga matigulang na ako ug maubanon, oh Dios, ayaw ako pagbiyai, hangtod nga ikamantala ko ang imong kusog ngadto sa sunod nga kaliwatan, ang imong gahum ngadto sa tagsa-tagsa nga moanhi.
19 Ang imong walay-katumbas nga gahum ug pagkamatarung, oh Dios. Ug, bisan ngadto sa kalangitan, isugilon ko ang dagkong mga buhat nga gibuhat mo alang kanako. Oh Dios, kinsa ba ang ingon kanimo?
20 Ikaw, nga nagapakita kanako og daghan ug masakit nga mga kagul-anan; gibuhian mo ako, ug nagpabangon kanako pagusab gikan sa kahiladman sa yuta.
21 Gidugangan mo ang imong kahalangdon; ug, sa pagbalik mo, gihupay mo ako.
22 Busa magapasalamat ako kanimo sa taliwala sa mga katawhan, Ginoo, uban sa salterio; kanimo magaawit ako og mga pagdayeg uban sa alpa, oh ikaw nga Balaan sa Israel.
23 Ang akong mga ngabil magahugyaw sa kalipay sa diha nga magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo; bisan ang akong kalag nga gitubos mo.
24 Ang dila ko usab magasulti sa imong pagkamatarung sa tibuok nga adlaw; kay sila pagapakaulawan ug malibog, kadtong nagtinguha og kadautan alang kanako.

Salmo 71

Usa ka salmo alang kang Solomon.

1 Ihatag sa hari ang imong mga paghukom, oh Dios, ug ang imong pagkamatarung sa anak sa hari.
2 Siya sa pagkamatarung magahukom sa imong katawhan, ug sa hustisya sa imong mga kabus.
3 Ang kabukiran magadawat ug pakigdait sa katawhan, ug ang kabungtoran, diha sa pagkamatarung.
4 Pagahukman niya ang mga kabus sa katawhan, pagaluwason niya ang mga anak sa mga hangul, ug magadugmok sa malupigon.
5 Mangahadlok sila kanimo samtang nagalungtad pa ang adlaw, ug samtang usab ang bulan nagapadayon sa tanang mga kaliwatan.
6 Mokunsad siya ingon sa ulan sa ibabaw sa balili nga nagalab, ingon sa taligsik nga nagabisibis sa yuta.
7 Sa iyang mga adlaw molambo ang mga matarung, ug ang kadagaya sa pakigdait, hangtod nga ang bulan mahanaw na.
8 Magahari usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat, ug gikan sa Suba ngadto sa mga kinatumyan sa yuta.
9 Ang mga Etiopiahanon moyukbo sa atubangan niya; ug ang iyang mga kaaway magatilap sa abug:
10 Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga kapupud-an magahatag ug buhis: ang mga hari sa Arabia ug sa Seba magahatag ug mga gasa.
11 Ug ang tanang mga hari sa kalibutan managluhod sa atubangan niya; manag-alagad kaniya ang tanang mga nasud.
12 Kay siya magaluwas sa hangul sa diha nga siya magatu-aw, ug ang kabus, nga walay makatabang.
13 Siya malooy sa kabus ug sa hangul, Ug ang mga kalag sa mga hangul iyang pagaluwason.
14 Pagaluwason niya ang ilang kalag gikan sa pagdaugdaug ug sa paglupig; ug hamili ang iyang ngalan sa ilang pagtan-aw:
15 Ug mabuhi siya; ug kaniya igahatag ang bulawan sa Arabia: ug ang mga tawo magapadayon sa pag-ampo alang kaniya sa kanunay; magapadayon sila sa pagdayeg kaniya sa tibuok nga adlaw.
16 Siya mahimong usa ka lig-on nga pundasyon sa kalibutan sa ibabaw sa mga tumoy sa kabukiran; ang bunga niini magabayawon sama sa Libano: ug sila nga anaa sa syudad magalambo sama sa balili sa yuta.
17 Dalayegon ang iyang ngalan sa mga kahangtoran; ang iyang ngalan magapadayon ingon nga nagapadayon pa ang adlaw: ug ang mga tawo mabulahan diha kaniya; Ug ang tanang kanasoran motawag kaniya nga malipayon.
18 Dalayegon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga mao lamang ang nagabuhat sa mga katingalahang butang:
19 Ug dalayegon ang iyang mahimayaong ngalan sa mga kahangtoran; ug pagapun-on ang tibuok nga yuta sa iyang himaya. Hinaut unta, ug Hinaut unta.

Ikaduhang Stasis

Salmo 72

Usa ka salmo alang kang Asaf.

1 Sa pagkamatuod ang Dios mao ang maayo sa Israel, Bisan kanila nga mga ulay ug kasingkasing.
2 Apan alang kanako, daw mahidalinas na ang akong mga tiil; Diriyut na mahiligas ang akong mga lakang.
3 Kay nasina ako sa mga palabilabihon, Sa diha nga natan-aw ko ang kauswagan sa mga dautan.
4 Kay walay mga kahapdos ang ilang kamatayon; Apan hinonoa ang ilang kusog nagapadayon.
5 Sila wala sa kalisdanan ingon sa uban nga mga tawo; Ni sila gihampak sama sa ubang mga tawo.
6 Busa ang palabilabi maingon sa kulentas sa ilang liog; Ang pagpanlupig nasul-ob kanila ingon sa usa ka bisti.
7 Ang ilang mga mata nagbudlat sa katambok: Ang anaa kanila labaw sa kay sa ikatagbaw sa pangandoy sa kasingkasing.
8 Nanagyubit sila, ug diha sa kadautan nanaglituk sila ug pagdaugdaug: Nanagsulti sila nga mapahitas-on.
9 Ginapatunong nila ang ilang mga baba ngadto sa kalangitan, Ug ang ilang dila nagasuroy latas sa yuta.
10 Tungod niana ang iyang katawhan mingbalik dinhi; Ug ang mga tubig sa usa ka copa nga puno gititi nila.
11 Ug sila nagaingon: Unsaon sa pagkahibalo sa Dios? Ug aduna bay kahibalo ang Labing Halangdon?
12 Ania karon, kini mao ang mga dautan; Ug, sanglit anaa kanunay sa kasayon, sila ming-uswag sa mga bahandi.
13 Sa pagkamatuod kawang lamang ang paghinlo ko sa akong q2 kasingkasing, Ug ang paghunaw sa akong mga kamot sa pagka-inocente;
14 Kay gihampak ako sa tibuok nga adlaw, Ug gicastigo sa matag-buntag.
15 Kong nag-ingon pa unta ako: Magasulti ako niini: Ania karon, ako nagmabudhion sa kaliwatan sa imong mga anak.
16 Sa diha nga naghunahuna ako unsaon ko sa pagkahibalo niini, Kini mahapdos kaayo nga buhat alang kanako;
17 Hangtod nga miadto ako sa balaang puloy-anan sa Dios, Ug nagpamalandong sa katapusan nilang sangputanan.
18 Sa pagkamatuod gayud gibutang mo sila sa mga dapit nga madanglog: Gisalikway mo sila ngadto sa pagkalaglag.
19 Naunsa nga sa pagkadali sila nahimong usa ka awa-aw! Nangaut-ut gayud sila uban ang mga kalisang.
20 Ingon sa usa ka damgo sa diha nga ang usa ka tawo mahagmata, Ingon niini, Ginoo, sa diha nga ikaw mahagmata, pagatamayon mo ang ilang larawan.
21 Kay gisakit ang akong kalag, Ug ako mibati ug kangutngut sa akong kasingkasing:
22 Pagkamabangis nako, ug pagkaburong; Ingon sa usa ka mananap ako sa atubangan mo.
23 Bisan pa niana, ako ania gihapon uban kanimo: Gikuptan mo ang tuo ko nga kamot.
24 Ikaw magamando kanako uban sa imong pagtambag, Ug sa ulahi pagadawaton mo ako sa himaya.
25 Kinsa may ako sa langit kondili ikaw da? Ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitinguha gawas kanimo.
26 Ang akong unod ug ang akong kasingkasing nangaluya; Apan ang Dios mao ang kalig-on sa akong kasingkasing, ug ang akong bahin sa walay katapusan.
27 Kay ania karon, sila nga nanagpahalayo gikan kanimo mangahanaw: Imong gilaglag silang tanan nga nanagpakighilawas, nga mingbulag gikan kanimo.
28 Apan maayo alang kanako ang pagpahaduol ngadto sa Dios: Ang Ginoo nga ang Ginoo gihimo ko nga akong dalangpanan, Aron isugilon ko ang tanan mong mga buhat.

Salmo 73

Usa ka salmo sa pahimangno alang kang Asaf.

1 Oh Dios, ngano nga gisalikway mo kami sa walay katapusan? Ngano ba nga nag-aso ang imong kapungot batok sa mga karnero sa imong sibsibanan?
2 Hinumdumi ang imong katilingban nga imong nasapol sa kakaraanan, Nga imong gitubos aron mahimo nga banay sa panulondon mo; Ug niining bukid sa Siyon, nga imong ginapuy-an.
3 Sakwata ang imong mga tiil ngadto sa mga pagkalaglag nga walay katapusan, Sa tanang mga kadautan nga gibuhat sa kaaway didto sa balaang puloy-anan.
4 Ang imong mga kabatok nanagngulob diha sa kinataliwad-an sa imong katigumanan; Gibutang nila ang ilang mga bandila aron mahimong mga ilhanan.
5 Sila nanag-ingon sa mga tawo nga nanagpahitaas Mga wasay sa ibabaw sa usa ka masiut nga kakahoyan.
6 Ug karon ang tanang mga buhat nga kinulit niana Ilang gipanagdugmok uban sa wasay ug sa mga pakang.
7 Ilang gisunog sa kalayo ang imong balaang puloy-anan; Ilang gipasipalahan ang dapit-nga-puloy-anan sa imong ngalan pinaagi sa pagpukan niini ngadto sa yuta.
8 Nanag-ingon sila sa ilang kasing-kasing: Pagalaglagon nato sila sa tingub: Gisunog nila ang tanang mga sinagoga sa Dios nga didto sa yuta.
9 Wala nato makita ang atong mga ilhanan: Wala nay usa nga manalagna; Ni may mausa sa taliwala nato nga nahibalo hangtod anus-a.
10 Hangtod ba anus-a, oh Dios, nga ang kabatok magatamay? Magapasipala ba ang kaaway sa imong ngalan sa walay katapusan?
11 Ngano ba nga gitagoan mo ang imong kamot, bisan ang tuo mong kamot? Laksi-a kini gikan sa imong sabakan ug ut-uta sila.
12 Bisan pa ang Dios mao ang atong Hari sa kakaraanan, Nabuhat Siya og kaluwasan diha sa kinataliwad-an sa yuta.
13 Imong gibahin ang dagat pinaagi sa imong kusog: Imong gidugmok ang mga ulo sa mga mananap sa mga tubig.
14 Gidugmok mo ang mga ulo sa leviathan; Imong gihatag siya nga kalan-on sa katawhan nga nanagpuyo sa kamingawan
15 Imong gipabuswak ang tinubdan ug ang baha: Gipauga mo ang mga suba nga mabaskug.
16 Imo ang adlaw ug imo usab ang gabii: Imong giandam ang kahayag ug ang adlaw.
17 Gipahamutang mo ang tanang mga utlanan sa yuta: Ang panahon sa ting-init ug katugnaw gibuhat mo.
18 Hinumdumi kini, nga ang kaaway nagpakaulaw, Ginoo, Ug nga ang buangbuang nga katawhan nagpasipala sa imong ngalan.
19 Oh ayaw itugyan sa mga mananap nga ihalas ang kalag sa imong tukmo: Ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus sa walay katapusan.
20 Tahuron mo ang tugon; Kay ang mga dapit nga mangitngit sa yuta napuno sa mga puloy-anan sa pagpanlupig.
21 Oh dili mo itugot nga ang gidaug-daug magabalik sa kaulawan: Papagdayega ang mga kabus ug ang mga hangul sa imong ngalan.
22 Tindog, oh Dios, labani ang imong kaugalingong katungod: Hinumdumi giunsa sa buangbuang nga tawo ang pagtamay kanimo sa tibuok nga adlaw.
23 Ayaw hikalimti ang tingog sa imong mga kabatok: Ang kasaba niadtong mga mingtindog batok kanimo nagasaka sa kanunay.

Ikatulong Stasis

Salmo 74

Alang sa katapusan: ayaw gub-a. Salmo sa usa ka awit alang kang Asaf.

1 Magapasalamat kami kanimo, oh Dios; Magapasalamat kami, tungod kay haduol ang imong ngalan: Ang mga tawo nanagsugilon mahitungod sa imong mga katingalahang buhat.
2 Sa diha nga hipalgan ko ang natudlong panahon, Magahukom ako sa katul-id gayud.
3 Gilaglag ang yuta ug ang iyang mga pumoluyo didto: Ginapatindog ko na ang mga haligi niini.
4 Miingon ko sa mga malapason: ayaw paglapas; ug sa mga makasasala: pagmapahitas-on[1].
5 Ayaw pasigarbo sa hilabihan[2]; ayaw pagsulti og pagkadili-matarong batok sa Dios.
6 Kay dili gikan sa silangan, ni sa kasadpan, Ni gikan pa sa habagatan, magagikan ang pagbayaw sa itaas.
7 Apan ang Dios mao ang maghuhukom: Pagapaubson niya ang usa, ug pagabayawon niya ang usa.
8 Kay diha sa kamot sa Ginoo adunay usa ka copa, ug ang bino nagabula; Kini napuno sa mapait nga simbog, ug gikan niini magahowad siya: Sa pagkamatuod ang mga nalug niana, pagati-tion sa tanang mga tawong dautan sa yuta, ug pagaimnon nila.
9 Apan ako magamantala sa walay katapusan, Magaawit ako ug mga pagdayeg sa Dios ni Jacob.
10 Pagadugmokon ko ang garbo sa mga makasasala; apan ang himaya sa mga matarung pagabayawon sa itaas[3].

Salmo 75

Alang sa katapusan: uban sa mga himno. Usa ka salmo alang kang Asaf, usa ka awit alang sa mga Assyriano.

1 Ang Dios ginaila sa Juda; sa Israel daku ang iyang ngalan.
2 Sa Salem usab atua ang iyang tabernakulo, ug ang iyang puloy-anan atua sa Siyon.
3 Didto gipamali niya ang mga udyong sa pana; ang taming, ug ang espada, ug ang gubat.
4 Mahimayaon ikaw ug halangdon, gikan sa kabukiran sa pangayam.
5 Ang mga mabaskug sa kasingkasing gipangagawan, sila nahinanok sa ilang pagkatulog; ug walay bisan usa sa mga tawong kusgan nga nakakaplag sa ilang mga kamot.
6 Sa imong pagbadlong, oh Dios ni Jacob, silang duruha, ang carro ug ang kabayo gipanghulog ngadto sa usa ka pagkatulog nga ikamatay.
7 Ikaw, bisan ikaw gayud, ang angay pagakahadlokan; ug kinsa man ang makabarug sa imong pagtan-aw sa diha nga sa makausa ikaw masuko?
8 Gikan sa langit gipadungog mo ang paghukom; ang yuta nahadlok, ug mihilum,
9 Sa diha nga ang Dios mobangon sa paghukom, aron sa pagluwas sa tanang mga maaghup sa yuta.
10 Sa pagkamatuod gayud ang kaligutgut sa tawo magadayeg kanimo: ang nahabilin sa imong kaligutgut imong igabakus sa ibabaw nimo.
11 Pag-ampo kamo, ug bayad ang inyong mga saad sa Ginoo nga inyong Dios. Padad-a ug mga gasa kadtong tanan nga nanaglibut ngadto kaniya nga takus pagakahadlokan.
12 Pagaputlon niya ang espiritu sa mga prinsipe; siya mao ang gikalisangan sa mga hari sa yuta.

Salmo 76

Alang sa katapusan: usa ka salmo alang kang Asaf, mahitungod kang Jeduthun.

1 Sa akong tingog motu-aw ako sa Dios, bisan ngadto sa Dios uban sa akong tingog; ug siya magapatalinghug kanako.
2 Gipangita ko ang Ginoo sa adlaw sa akong kalisdanan: Akong gituy-od ang akong kamot sa kagabhion, ug wala maluya; Ang akong kalag nagdumili nga pagalipayon.
3 Nahinumdum ako sa Dios, ug walay paghilum sa pag-ampo: nag-agulo ako, ug nalumos ang akong espiritu.
4 Ikaw nagapugong sa akong mga mata nga nagatan-aw: Tungod sa hilabihan ko nga kalibog, wala ako makasulti.
5 Gipalandong ko ang mga adlaw sa daang panahon, ang mga katuigan sa mga panahon sa kakaraanan.
6 Nahanumdum ako sa akong awit sa kagabhion: Nagpakigsulti ako sa akong kaugalingong kasingkasing; Ug ang akong espiritu naghimo ug masingkamoton nga pagsusi.
7 Magasalikway ba ang Ginoo sa walay katapusan? Ug dili na ba siya magmaloloy-on?
8 Natiti na ba ang iyang kaluoy sa walay katapusan? Natapus na ba niya sa iyang saad sa walay katapusan?
9 Nahakalimot na ba ang Dios sa pagkamaloloy-on? Gilukban na ba niya sa iyang kasuko ang iyang mga malomong kalooy?
10 Ug ako miingon: Kini mao ang akong kasakitan; apan mahinumdum ako sa mga tuig sa tuong kamot sa Labing Halangdon.
11 Akong pagasaysayon ang mga buhat sa Ginoo; kay akong pagahinumduman ang imong mga kahibulongan sa kakaraanan.
12 Magapamalandong usab ako sa tanan mong mga buhat, ug magayamyam ako sa tanan nga imong gihimo.
13 Ang imong dalan, oh Dios, anaa sa balaang puloy-anan: Kinsa ba ang daku nga dios nga sama sa Dios?
14 Ikaw mao ang Dios nga nagabuhat ug mga katingalahan: Gipahayag mo sa mga katawhan ang imong kusog.
15 Sa imong bukton giluwas mo ang imong katawhan, ang mga anak ni Jacob ug ni Jose.
16 Ang katubigan nakakita kanimo, oh Dios; ang katubigan nakakita kanimo, sila nangahadlok: Ang mga kahiladman usab nangurog.
17 Ang mga dag-um nanagyabo ug tubig; ang mga langit nanagpadalugdog: Ang imong mga udyong usab mingpanaw sa halayong dapit.
18 Diha sa mga alimpulos ang tingog sa imong dalugdog; ang mga kilat minghayag sa kalibutan: Ang yuta mikurog ug miuyog.
19 Diha sa dagat ang imong dalan, ug ang imong mga alagianan diha sa dagkung mga tubig, ug ang imong mga tunob wala maila.
20 Gimandoan mo ang imong katawhan sama sa usa ka panon sa karnero, pinaagi sa kamot ni Moises ug ni Aaron.

[1] Sa literal: Ayaw pagbayaw sa sungay.

[2] Sa literal: Ayaw pagbayaw sa sungay sa itaas.

[3] Sa literal: Pagadugmokon ko ang tanang mga sungay sa mga makasasala; apan ang mga sungay sa mga matarung pagabayawon sa itaas.