Unang Stasis

Salmo 77

Usa ka salmo sa pahimangno alang kang Asaf.

1 Patalinghugi, oh akong katawhan, ang akong kasugoan; ikiling ninyo ang inyong mga dalunggan sa mga pulong sa akong baba.
2 Pagabukhon ko ang akong baba sa usa ka sambingay; magasulti ako ug mga butang nga tinipigan sa kakaraanan,
3 Nga among nabati ug hingbaloan, ug gisugilon kanamo sa among mga amahan.
4 Dili kami magatago kanila gikan sa ilang mga anak, sa pagsugilon sa kaliwatan nga umalabut sa mga pagdayeg sa Ginoo, Ug sa iyang kusog, ug sa iyang katingalahang mga buhat nga iyang gihimo.
5 Kay siya nagtukod ug usa ka pagpamatuod kang Jacob, ug nagbutang ug usa ka Kasugoan sa Israel. Nga gisugo niya ang among mga Amahan, nga sila igapahibalo nila sa ilang mga anak;
6 Aron ang kaliwatan nga umalabut mahibalo kanila, bisan ang mga anak nga mangatawo pa; nga mobangon ug magasugilon niini sa ilang mga anak,
7 Aron nga ibutang nila ang ilang paglaum sa Dios. Ug dili mahakalimot sa mga buhat sa Dios, kondili magabantay sa iyang mga sugo,
8 Ug dili unta sila mahisama sa ilang mga amahan, usa ka malalison ug masukihon nga kaliwatan; usa ka kaliwatan nga wala magtulid sa ilang kasingkasing, ug kinsang espiritu wala magmatinumanon sa Dios.
9 Ang mga anak ni Ephraim, sanglit nasangkap sa hinagiban, ug nanagdala ug mga pana, mingtalikod sila sa adlaw sa gubat.
10 Wala nila pagbantayi ang tugon sa Dios, ug nagdumili sa paglakaw sa iyang Kasugoan;
11 Ug nahakalimot sila sa iyang mga binuhatan, ug sa iyang mga katingalahang buhat nga iyang gipakita kanila.
12 Mga butang nga kahibulongan iyang gibuhat sa mga pagtan-aw sa ilang mga amahan, didto sa yuta sa Egipto. sa kapatagan sa Soan.
13 Gibahin niya ang dagat, ug iyang gipalatas sila; ug iyang gipatindog ang mga tubig ingon sa usa ka pinundok.
14 Sa adlaw usab gimandoan niya sila pinaagi sa usa ka panganod, ug sa tibuok nga gabii pinaagi sa usa ka kahayag sa kalayo.
15 Gipikas niya ang mga pangpang sa kamingawan, ug gipainum niya sila sa madagayaon ingon nga gikan sa mga kahiladman.
16 Gikan sa mga pangpang usab mipabul-og siya ug mga tubod sa tubig, ug gipaagay niya ang mga tubig ingon sa mga suba.
17 Apan bisan pa niini, nanagpadayon sila sa pagpakasala batok kaniya, aron sa pagsukol batok sa Labing Halangdon didto sa kamingawan.
18 Ug ilang gitintal ang Dios sa ilang kasingkasing sa pagpangayo ug makaon sumala sa ilang tinguha.
19 Oo, mingsulti sila batok sa Dios; sila ming-ingon: Arang ba ang Dios makatagana ug usa ka lamesa dinhi sa kamingawan?
20 Ania karon, siya misuntok sa bato, sa pagkaagi nga ang mga tubig mingbaha, ug ang mga sapa mingsalanap; arang ba usab siya makahatag ug tinapay? Makatagana ba siya ug unod alang sa iyang katawhan?
21 Busa ang Ginoo nakadungog, ug naligutgut; ug gipasilaub ang usa ka kalayo batok kang Jacob, ug ang kasuko usab misaka batok sa Israel;
22 Tungod kay sila wala motuo sa Dios, ug wala mosalig sa iyang kaluwasan.
23 Bisan pa niana, iyang gisugo ang kalangitan sa itaas, ug gibuksan niya ang mga pultahan sa langit;
24 Ug iyang gipaulan ang mana aron kan-on nila, ug naghatag kanila ug makaon gikan sa langit.
25 Ang tawo mikaon sa tinapay sa makagagahum: siya nagpadala kanila ug kalan-on sa pagkabusog.
26 Iyang gipahuros ang hangin sa timogan diha sa kalangitan; ug pinaagi sa iyang gahum iyang gimandoan ang hangin sa habagatan.
27 Iyang gipaulan usab kanila ang unod ingon sa abug, ug mga langgam nga pak-an ingon sa balas sa kadagatan;
28 Ug kini iyang gipatugpa sa kinataliwad-an sa ilang campo, sa maglibut sa ilang mga puloy-anan.
29 Busa nangaon sila ug nangabusog kaayo; ug gihatag niya ang ilang kaugalingong tinguha.
30 Wala kuhaa gikan kanila kadtong ilang gitinguha, ang ilang kalan-on diha pa sa ilang mga baba,
31 Sa diha nga ang kaligutgut sa Dios misaka batok kanila, ug gipatay ang mga labing supang kanila, Ug gilaglag ang mga batan-on sa Israel.
32 Bisan pa niini sila nanagpakasala gihapon, ug wala managpanoo sa iyang mga katingalahang buhat.
33 Busa giut-ut niya ang ilang mga adlaw sa kakawangan, ug ang ilang mga tuig sa mga kalisang.
34 Sa diha nga iyang gipatay sila, unya sila nanagpangita sa Dios; ug mingbalik sila ug nanagpangita nga masingkamoton sa Dios.
35 Ug sila nahinumdum nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang Labing Halangdon nga Dios mao ang ilang mamamawi.
36 Apan ilang giulo-ulohan siya pinaagi sa ilang baba, ug sa ilang dila sila nanagbakak kaniya.
37 Kay ang ilang mga kasingkasing wala matul-id uban kaniya, ni magmatinumanon sila sa iyang tugon.
38 Apan siya, sanglit maloloy-on, nagpasaylo sa ilang kasal-anan, ug wala niya paglaglaga sila: oo, sa nakadaghan gipahilayo niya ang iyang kaligutgut, ug wala niya pagpukawa ang bug-os niyang kasuko.
39 Ug nahinumdum siya nga sila mga unod lamang, usa ka hangin nga lumalabay lamang ug dili na magabalik.
40 Unsang pagkasubsob nga sila mingsukol kaniya didto sa kamingawan, ug mingpasubo kaniya didto sa kamingawan!
41 Ug mingbalik sila pag-usab ug ilang gitintal ang Dios, ug minghagit sa Maputli sa Israel.
42 Wala nila hinumdumi ang iyang kamot, ni ang adlaw sa iyang pagtubos kanila gikan sa kabatok;
43 Giunsa niya sa pagpakita sa iyang mga ilhanan didto sa Egipto, ng sa iyang mga katingalahan didto sa kapatagan sa Soan,
44 Ug naghimo nga dugo sa ilang mga suba, ng sa ilang kasapaan, aron sila dili makainum.
45 Gipadala niya sa taliwala nila ang mga panon sa langaw, nga minglamoy kanila; ng mga baki nga minglaglag kanila.
46 Iyang gihatag usab ang ilang mga abut ngadto sa mga hantatawo, ng ang ilang mga kahago ngadto sa mga dulon.
47 Iyang gilaglag ang ilang kaparrasan pinaagi sa ulan-nga-yelo, ng ang ilang mga sicomoro pinaagi sa yelo.
48 Gitugyan niya usab ang ilang kahayupan ngadto sa ulan-nga-yelo, ng ang ilang mga panon sa karnero sa mainit nga mga liti.
49 Iyang gipadala sa ibabaw nila ang kabangis sa iyang kaligutgut, kasuko, ug kapungot, ug kasamok, usa ka panon sa mga anghel nga dautan.
50 Nagbuhat siya ug usa ka dalan alang sa iyang kasuko; wala niya sayloi ang ilang mga kalag gikan sa kamatayon, Kondili nga iyang gitugyan ang ilang mga kinabuhi sa kamatay,
51 Ug gipamatay ang tanang mga panganay didto sa Egipto, ang mga inunahan sa ilang kusog didto sa balong-balong ni Ham.
52 Apan iyang gipagula ang iyang kaugalingong katawhan sama sa mga karnero, ug iyang gitultolan sila didto sa kamingawan sama sa usa ka panon.
53 Ug iyang gimandoan sila nga walay kabilinggan, sa pagkaagi nga sila wala mangahadlok; apan ang dagat milumos sa ilang mga kaaway.
54 Ug iyang gidala sila ngadto sa utlanan sa iyang balaang puloy-anan, niining bukira nga gidaug sa iyang tuong kamot.
55 Gipapahawa usab niya ang mga nasud gikan sa ilang atubangan, ug iyang gibahinbahin sila alang sa usa ka panulondon pinaagi sa mga utlanan, Ug gipapuyo niya sa ilang mga balong-balong ang mga banay sa Israel.
56 Bisan pa niini, ilang gitintal ug mingsukol sila batok sa Labing Halangdon nga Dios, ug wala sila managbantay sa iyang mga pagpamatuod;
57 Kondili mingbalik sila, ug nanagmabudhion sila sama sa ilang mga amahan: Mingtipas sila sama sa usa ka limbongan nga pana.
58 Kay ilang gihagit siya sa pagkasuko tungod sa ilang mga hatagas nga dapit, ug ilang gipaabugho siya tungod sa ilang mga larawan nga linilok.
59 Sa diha nga kini nadungog sa Dios, siya nasuko, ug sa hilabihan gayud giayran niya ang Israel;
60 Busa gibiyaan niya ang tabernakulo sa Shilo, ang balong-balong nga gibutang niya sa taliwala sa mga tawo;
61 Ug gitugyan niya ngadto sa pagkabinihag ang iyang kusog, ug ang iyang himaya ngadto sa kamot sa kabatok.
62 Gitugyan usab niya ang iyang katawhan ngadto sa espada, ug naligutgut siya batok sa iyang panulondon.
63 Ang kalayo milamoy sa ilang mga batan-on nga lalake; ug ang ilang mga ulay walay mga alawiton sa kaminyoon.
64 Ang ilang mga sacerdote nangapukan pinagi sa espada; ug ang ilang mga balo nga babaye wala managminatay.
65 Unya nahigmata ang Ginoo ingon sa usa nga gikan sa paghikatulog, sama sa usa ka kusgan nga tawo nga nagasinggit tungod sa pag-agda sa bino.
66 Ug iyang gilaglag ang iyang mga kabatok sa likod: iyang gibutang sila sa usa ka pagkatalamayon nga dayon.
67 Labut pa, iyang gisalikway ang balong-balong ni Jose, ug wala pilia ang banay ni Ephraim,
68 Kondili gipili ang banay ni Juda, ang bukid sa Siyon nga iyang gihigugma.
69 Ug gitukod niya ang iyang balaang puloy-anan sama sa mga kahitas-an, sama sa yuta na iyang gitukod sa walay katapusan.
70 Siya nagpili usab kang David nga iyang alagad, ug nagkuha kaniya gikan sa mga toril sa karnero:
71 Gikan sa pagsunod sa mga karnero nga baye nga adunay mga gagmay, iyang gidala siya, aron mahimong magbalantay kang Jacob nga katawhan niya, ug sa Israel nga iyang panulondon.
72 Mao nga siya ang magbalantay nila sumala sa katul-id sa iyang kasingkasing, ug gimandoan niya sila pinaagi sa pagkabatid sa iyang mga kamot.

Ikaduhang Stasis

Salmo 78

Usa ka salmo alang kang Asaf.

1 Oh Dios, ang mga nasud mingdangat nganhi sa imong panulondon; Ang imong balaan nga templo ilang gipasipad an; Gibutang nila ang Jerusalem sa mga pinundok.
2 Gipakaon nila sa kalanggaman sa kalangitan ang mga lawas nga nangamatay sa imong mga alagad, Ang unod sa imong mga balaan, ngadto sa mga mananap sa yuta.
3 Ilang giula ang ilang dugo sama sa tubig nga naglibut sa Jerusalem; Ug walay bisan kinsa nga minglubong kanila.
4 Nahimo kaming usa ka talamayon sa among isigkatawo, Usa ka yubitonon ug kataw-anan kanila nga nanaglibut kanamo.
5 Hangtod anus-a ba, Ginoo? maaligutgut ka sa walay katapusan? Magasiga ba ang imong pangabugho sama sa kalayo?
6 Ibubo ang imong kaligutgut ibabaw sa mga nasud nga wala makaila kanimo, Ug ibabaw sa mga gingharian nga wala managsangpit sa imong ngalan.
7 Kay ilang gilamoy si Jacob; Ug ilang gilumpag ang iyang puloyanan.
8 Ayaw hinumdumi batok kanamo ang mga kasal-anan sa among mga amahan: Sa madali ipasugat kami sa imong mga kaluoy; Kay kami gipaubos na gayud kaayo.
9 Tabangi kami, oh Dios nga among Manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan; Ug luwasa kami, ug palaa ang among mga sala tungod sa imong ngalan.
10 Nganong manag-ingon ang mga nasud: Hain ba ang ilang Dios? Itugot nga ang pagbalus sa dugo sa imong mga alagad nga ilang giula Mahibaloan sa mga nasud sa among mga pagtan-aw.
11 Modangat unta sa atubangan nimo ang pagpanghupaw sa mga binilanggo: Sumala sa pagkadaku sa imong kagahum bantayi kadtong mga natudlo sa kamatayon;
12 Ug ulii ang among mga isigkatawo sa pito ka pilo ngadto sa ilang sabakan Sa ilang pagpasipala nga ilang gipakaulaw kanimo, Ginoo.
13 Busa kami nga imong katawhan ug mga karnero sa imong sibsibanan Magahatag kanimo sa mga pasalamat sa walay katapusan: Among igapasundayag ang imong mga pagdayeg sa tanang mga kaliwatan.

Salmo 79

Alang sa katapusan: Mahitungod niadtong  mga bersikulo nga paga puli-pulihon. Usa ka pagpamatuod alang kang Asaf, usa ka salmo mahitungod sa Assyriano.

1 Patalinghugi, oh Magbalantay sa Israel, akaw nga nagamando kang Jose sama sa usa ka panon sa mga karnero; ikaw nga nagalingkod ibabaw sa querubin, magpasidlak ikaw.
2 Pakuwa ang imong kagahum sa atubangan ni Ephraim ug ni Benjamin ug ni Manases, ug umari ka aron sa pagluwas kanamo.
3 Pabalika kami, oh Dios; ug pasidlaka ang imong nawong, ug kami mamaluwas.
4 Ginoo, Dios sa mga panon, hangtod anus-a ba ikaw masuko batok sa pag-ampo sa imong katawhan?
5 Imong gipakaon sila sa tinapay sa mga luha, ug gihatagan mo sila ug mga luha nga pagaimnon sa hilabihan nga pagkadaghan.
6 Gihimo mo kami nga usa ka pagkabingkil sa among mga isigkatawo; ug ang among mga kaaway nanagpangatawa sa taliwala sa ilang kaugalingon.
7 Pabalika kami, oh Dios sa mga panon; Ug pasidlaka ang imong nawong, ug kami mamaluwas.
8 Ikaw nagdala ug usa ka parras gikan sa Egipto: Gipapahawa mo ang mga nasud, ug gitanum mo kini.
9 Nag-andam ka ug dapit sa atubangan niini, Ug gipatidlum ang iyang gamut niini, ug napuno ang yuta.
10 Ang kabukiran gitabonan sa landong niini; Ug ang mga balagon niini maingon sa mga cedro sa Dios.
11 Ug mingkaylap ang mga sanga niini ngadto sa dagat, Ug ang mga udlot niini ngadto sa Suba.
12 Ngano man nga gipukan mo ang mga kuta niini, Sa pagkaagi nga ang tanan nga managpanlabay sa dalan mamupo niana?
13 Ang baboy nga ihalas nga gikan sa kakahoyan magapang-it niana, Ug ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan magakaon niana.
14 Bumalik ka, nagahangyo kami kanimo, oh Dios sa mga panon. Sud-onga gikan sa langit, ug tanawa, ug du-awa kining parrasa,
15 Ug ang harog nga gitanum sa imong tuong kamot, Ug ang sanga nga imong gipalig-on alang sa imong kaugalingon.
16 Kini nasunog sa kalayo, naputol kini: Sila nangamatay tungod sa pagbadlong sa imong nawong.
17 Itapion ang imong kamot ibabaw sa tawo sa imong tuong kamot, Ibabaw sa anak sa tawo nga imong gipalig-on alang sa imong kaugalingon.
18 Mao kini nga kami dili magabalik gikan kanimo: Banhawon mo kami, ug kami magatawag sa imong ngalan.
19 Pabalika kami, Ginoo nga Dios sa mga panon; Pasidlaka ang imong nawong, ug kami mamaluwas.

Salmo 80

Alang sa katapusan: usa ka salmong alawiton alang kang Asaf mahitungod sa mga pigsanan sa ubas.

1 Pag-awit sa makusog ngadto sa Dios nga atong kusog; sa Dios ni Jacob managsinggit kamo ug usa ka kagahub sa kalipay.
2 Pagpatugbaw ug usa ka awit, ug dad-a nganhi ang gagmayng tambor, ang mananoy nga alpa uban ang salterio.
3 Huypa ang trompeta sa bagong bulan, sa bulan nga takdul, sa atong adlaw sa fiesta.
4 Kay kini maoy usa ka kabalaoran alang sa Israel, unsa ka tulomanon sa Dios ni Jacob.
5 Iyang gitudlo kini kang Jose alang sa pagpamatuod, sa diha nga migula siya gikan sa yuta sa Egipto, diin hibatian ko ang usa ka sinultihan nga wala ko masabut.
6 Gikuha ko ang iyang abaga gikan sa palas-anon: ang iyang mga kamot gipagawas gikan sa alat.
7 Sa kasamok ikaw misangpit, ug ako nagluwas kanimo; gitubag ko ikaw sa dapit nga natago sa dalugdog; nasulayan ko ikaw didto sa katubigan sa Meriba.
8 Patalinghug, oh akong katawhan, ug ako magapamatuod kanimo: oh Israel, kong ikaw magapatalinghug unta kanako!
9 Dili ka magbaton ug lain nga dios diha kanimo; ni magsimba ka sa bisan unsang dumuloong nga dios.
10 Ako mao ang Ginoo nga imong Dios, nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Egipto: Ngangha pagdaku ang imong baba, ug pagapun-on ko kini.
11 Apan ang akong katawhan wala magpatalinghug sa akong tingog; ug ang Israel dili buot kanako.
12 Busa gipasagdan ko sila sa kagahi sa ilang kasingkasing, aron sila managlakaw sa ilang kaugalingong mga tambag.
13 Oh, nga magpatalinghug lamang unta ang akong katawhan kanako, aron ang Israel maglakaw unta sa akong mga dalan!
14 Sa madali akong pagalaglagon ang ilang mga kaaway, ug mosumbalik ang akong kamot batok sa ilang mga kabatok.
15 Ang mga magdudumot sa Ginoo managpasakup unta kaniya: apan ang panahon nila magapadayon sa walay katapusan.
16 Siya magpakaon usab kanila sa labing matambok sa trigo; ug sa dugos nga gikan sa bato pagatagbawon ko ikaw.

Ikatulong Stasis

Salmo 81

Usa ka salmo alang kang Asaf.

1 Ang Dios nagatindog sa katilingban niadtong gitawgon nga mga dios; sa taliwala sa mga diosdios nagahukom siya.
2 Hangtod anus-a ba magahukom kamo nga walay katul-id, ug palabihon ang pagkatawo sa mga dautan?
3 Labani ang kabus ug ang mga ilo; buhata ang hustisya sa mga sinakit ug sa makalolooy.
4 Luwasa ang mga kabus ug ang mga hangul; buhion sila gikan sa mga kamot sa dautan.
5 Sila wala manghibalo, ni makasabut sila; magalakaw sila sa kangitngitan: Ang tanang mga patukoranan sa yuta nangauyog.
6 Ako miingon: Kamo mao ang mga dios, ug kamong tanan mga anak sa Labing Halangdon.
7 Apan bisan pa niini kamo mangamatay sama sa mga tawo, ug mangapukan sama sa usa sa mga prinsipe.
8 Bumangon ka, oh Dios, hukmi ang yuta; kay ikaw magapanunod sa tanang kanasoran.

Salmo 82

Usa ka awit sa salmo alang kang Asaf.

1 Oh Dios, ayaw pagpakahilum; ayaw pagpakahilum, ug ayaw paghunong, oh Dios.
2 Kay, ania karon, ang imong mga kaaway nagahimo ug usa ka kaguliyang; ug sila nga nanagdumot kanimo mingpatuyhakaw sa ulo.
3 Batok sa imong katawhan nanaghimo sila sa pagtambag nga malimbongon, ug sa tingub nanagsabut-sabut sila sa pagpakitambag batok sa imong mga gitagoan.
4 Nanag-ingon sila: Umari kamo, ug putlon ta sila gikan sa pagkanasud; aron dili na handumon ang ngalan nga Israel.
5 Kay sa tingub nanagsabut sila pag-usa sa usa ka kabubut-on; batok kanimo sila nanagbuhat ug pakigsaad:
6 Ang mga balong-balong sa mga Edomhanon ug sa mga Ismaelhanon; sa Moab, ug sa mga Agarhanon;
7 Sa Gebal ug sa Ammon ug sa Amalek; sa Filistia uban sa mga pumoluyo sa Tiro:
8 Ingon usab ang Asiria miipon kanila; sila mingtabang sa mga anak ni Lot.
9 Buhata kanila ang ingon sa gibuhat mo ngadto sa Madian, ingon sa kang Sisara, ingon sa kang Jabin, didto sa suba sa Kison;
10 Nga nangamatay didto sa Endor, nga nangahimong pundok sa kinalibang alang sa yuta.
11 Himoa ang ilang mga harianon nga ingon kang Oreb ug kang Seeb; ang tanan nilang mga prinsipe nga sama kang Seba ug kang Zalmuna;
12 Nga nanag-ingon: Panag-iyahon ta sa atong kaugalingon ang mga puloy-anan sa Dios.
13 Oh Dios ko, himoa sila sama sa abug sa alimpulos; ingon sa mga tuod sa balili sa atubangan sa hangin.
14 Ingon sa kalayo nga nagasunog sa kalasangan, ug ingon sa siga nga nagasunog sa kabukiran,
15 Busa lutosa sila pinaagi sa imong unos, ug lisanga sila pinaagi sa imong bagyo.
16 Pun-a ang ilang mga nawong sa kalibog, aron managpangita sila sa imong ngalan, Ginoo.
17 Ibutang sila sa kaulawan ug kagubtanan sa pagkaluya sa walay katapusan; liboga sila ug pasagdi nga mangamatay;
18 Aron sila makaila nga ikaw lamang, kansang ngalan mao ang Ginoo, ikaw lamang ang Labing Halangdon ibabaw sa tibuok nga yuta.

Salmo 83

Alang sa katapusan: mahitungod sa mga pigsanan sa ubas. Usa ka salmo alang sa mga anak nga lalaki ni Kora.

1 Pagkatahom gayod sa imong mga tolda, Ginoo sa mga panon!
2 Ang akong kalag gihidlaw ug nangandoy pa sa hawanan sa Ginoo; ang akong kasingkasing ug ang akong unod nanagsinggit nga malipayon ngadto sa buhing Dios.
3 Kay ang langgam nga gorion nakakaplag og usa ka salag, ug ang mga sayaw may kaugalingong puy-anan, diin didto ibutang niya ang iyang mga kuyabog, bisan ang imong mga halaran, Ginoo sa mga panon, akong Hari ug akong Dios.
4 Bulahan sila nga nanagpuyo sa imong balay: sa gihapon managdayeg sila kanimo. Diapsalma.
5 Bulahan ang tawo kansang panabang naggikan kanimo. Gitukod niya mga dalan sa tungasan diha sa iyang kasingkasing.
6 Siya misaka diha sa iyang kasingkasing, diha sa walog sa paghilak, diha sa dapit nga iyang gitakda; kay ang magbabalaod mohatag sa mga panalangin.
7 Sila molahos gikan sa kusog ngadto sa kusog; ang Dios sa mga dios makita didto sa Siyon.
8 Pamatia intawon ang akong pag-ampo, Ginoo nga Dios sa mga panon; patalinghugi, oh Dios ni Jacob. Diapsalma.
9 Ania karon, oh Dios nga among taming, ug sud-onga ang nawong sa imong gidihog.
10 Kay ang usa ka adlaw sa imong mga hawanan labi pang maayo kay sa usa ka libo nga sa gawas kanila. Palabihon ko nga mahimong usa ka sinalikway sulod sa balay sa akong Dios, kay sa pagpuyo sa mga balong-balong sa mga makasasala.
11 Kay gihigugma sa Ginoong Dios ang kalooy ug ang kamatuoran; ang Ginoo mohatag sa grasya ug himaya. Walay bisan unsa nga maayo nga itungina niya niadtong mga nanaglakaw sa kainosente.
12 Bulahan siya nga nagalaum kanimo, oh Ginoo sa mga panon.

 

Salmo 84

Alang sa katapusan: usa ka salmo alang sa mga Anak nga lalaki ni Kora.

1 Ginoo, ikaw nagmapuanguron sa imong yuta; imong gipapauli ang pagkabinihag ni Jacob.
2 Gipasaylo mo ang kasal-anan sa imong katawhan; imong gitabonan ang tanang mga sala nila. Diapsalma.
3 Gihunong mo ang tanan nimong kaligutgut; milingiw ka gikan sa kabangis sa imong kapungot;
4 Bumalik ka kanamo, oh Dios sa among kaluwasan, ug isalikway na ang imong kaligutgut nganhi kanamo.
5 Masuko ka ba kanamo hangtod sa kahangtoran? Palungtaron mo ba diay ang imong kaligutgut ngadto sa tanang mga kaliwatan?
6 Oh Dios, ikaw motalikod ug buhion mo kami, ug kami nga imong katawhan magakalipay kanimo.
7 Ipakita kanamo, Ginoo, ang imong kaluoy, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan.
8 Mamati ako sa isulti kanako sa Ginoong Dios, kay siya magasulti ug kalinaw sa iyang katawhan, ug sa iyang mga santos, ug kanila nga motalikud sa ilang kasingkasing ngadto kaniya.
9 Matuod gayud haduol ang iyang kaluwasan kanila nga adunay kahadlok kaniya, aron ang himaya magpuyo sa among yuta.
10 Ang kalooy ug ang kamatuoran nanagkatagbo; ang pagkamatarung ug ang pakigdait nanaghinalokay sa usa ug usa.

11 Ang kamatuoran migitib gikan sa yuta; ug ang pagkamatarung midungaw gikan sa langit.
12 Kay ang Ginoo mohatag niadtong maoy maayo; ug ang atong yuta mohatag sa iyang bunga.
13 Ang pagkamatarung mouna sa paglakaw kaniya, ug ang iyang mga lakang buhaton niya nga dalan nga pagalaktan.