Unang Stasis

Salmo 85

Usa ka pag-ampo ni David.

1 Ipaduko ang imong dalunggan, Ginoo, ug pamati ako; kay ako kabus ug hangul.
2 Bantayi ang akong kalag; kay ako diosnon man. Oh ikaw nga Dios ko, luwasa kining imong alagad nga nagasalig kanimo.
3 Magmaloloy-on ka kanako, Ginoo; kay kanimo nagatu-aw ako sa tibuok nga adlaw.
4 Lipaya ang kalag sa imong alagad; kay kanimo, Ginoo, ginabayaw ko ang akong kalag.
5 Kay ikaw, Ginoo, maayo man, ug malumo, ug mabuhong sa kaluoy alang niadtong tanan nga nanagsangpit kanimo.
6 Patalinghugi, Ginoo, ang akong pag-ampo; ug pamatia ang tingog sa akong mga pangaliyupo.
7 Sa adlaw sa akong kaguol nagasangpit ako kanimo; kay ikaw nagatubag kanako.
8 Ginoo, walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga dios; ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat.
9 Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat moanhi, ug mosimba sa atubangan mo, Ginoo; ug sila managhimaya sa imong ngalan.
10 Kay ikaw daku, ug nagabuhat sa mga kahibulongan: ikaw lamang ang Dios.
11 Tudloi ako sa imong dalan, Ginoo; ako magalakaw sa imong kamatuoran: hinaut nga ang aking kasingkasing malipay sa pagkahadlok sa imong ngalan.
12 Pasalamatan ko ikaw sa tibuok kong kasingkasing, oh Ginoo nga akong Dios; ug pagahimayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahagtoran.
13 Kay daku ang imong kaluoy nganhi kanako; ug giluwas mo ang akong kalag gikan sa kahiladman sa Hades.
14 Oh Dios, ang mga malapason mingtindog batok kanako, ug ang tigum sa mga gamhanan nanagpangita sa akong kalag, ug ikaw wala nila ibutang sa atubangan nila.
15 Apan ikaw, Ginoo, mao ang Dios nga mapuangoron ug maloloy-on, mapailubon ug madagayaon sa kaluoy ug sa kamatuoran.
16 Lingia ako, ug malooy ka kanako. ihatag ang imong kalig-on sa imong ulipon, ug luwasa ang anak sa imong ulipon nga babaye.
17 Pakit-a akog timaan sa kaayo, Ginoo, aron sila nga nanagdumot kanako makakita niini, ug maulawan sila, kay ikaw, Ginoo, nagtabang kanako, ug naghupay kanako.

Salmo 86

Usa ka salmo sa awit alang sa mga Anak nga lalaki ni Kora.

1 Ang iyang patukoranan anaa sa mga bukid nga balaan.
2 Nahigugma ang Ginoo sa mga ganghaan sa Siyon labaw pa kay sa tanang mga puloy-anan ni Jacob.
3 Mga butang nga mahimayaon mao ang gihisgutan tungod kanimo, oh syudad sa Dios. Diapsalma
4 Akong pagahisgutan si Rahab ug ang Babilonia ingon sa taliwala kanila nga nanagpakaila kanako: ania karon, ang Filistia, ug ang Tiro, uban ang Etiopia: kini siya natawo didto.
5 Mahitungod sa Siyon igaingon: ang Siyon mao ang among inahan. Kini siya ug kadto siya natawo didto kaniya; ug ang Labing Halangdon sa iyang kaugalingon maoy magapalig-on kaniya.
6 Ang Ginoo magaisip, sa diha nga magasulat siya sa mga katawhan, kini siya natawo didto. Diapsalma
7 Malipayon ang tanang mga nagpuyo diha kanimo.

Salmo 87

Usa ka salmo sa awit alang sa mga anak nga lalaki ni Kora. Alang sa katapusan: mahitungod sa tubag ni Mahalath. Aron sa panudlo kang Heman nga Israelita.

1 Ginoo, ikaw ang Dios sa akong kaluwasan; adlaw ug gabii nagatawag ako kanimo.
2 Padangata ang akong pag-ampo nganha sa imong atubangan; ikiling ang imong dalunggan sa akong pagtu-aw.
3 Kay ang akong kalag napuno sa mga kagul-anan, ug ang akong kinabuhi nagapahaduol na ngadto sa Hades.
4 Naisip na ako nga uban niadtong nanganaug ngadto sa lubnganan; nahisama sa usa ka tawong walay makatabang,
5 Sinalikway ako sa taliwala sa mga minatay, sama sa gipatay nga nagahay-ad diha sa lubnganan, nga dili na gayud nimo hinumduman, ug sila giputol gikan sa imong kamot.
6 Gipahigda mo ako sa labing kalawom nga bangag, sa mga mangitngit nga dapit, sa kahiladman.
7 Ang imong kaligutgut midat-og kanako sa hilabihan gayud, ug gisakit mo ako pinaagi sa tanan mong mga balud.
8 Gipahilayo mo gikan kanako ang akong mga higala, imong gihimo ako nga dulumtanan ngadto kanila: nabilanggo ako, ug dili ako arang makagula.
9 Ang akong mga mata nangloy tungod sa akong kasakit: nagasangpit ako kanimo sa matag-adlaw, Ginoo; akong gibayaw ang akong mga kamot nganha kanimo.
10 Pagabuhaton mo ba ang mga katingalahan sa mga minatay? Mobangon ba sila nga mga nangamatay ug magadayeg kanimo?
11 Imantala ba ang imong kaluoy didto sa lubnganan? Ang imong pagkamatinumanon, diha sa pagkalaglag?
12 Pagailhon ba ang imong mga katingalahan diha sa kangitngitan? ug ang imong pagkamatarung didto sa yuta sa pagkalimot?
13 Apan kanimo, Ginoo, nagatu-aw ako; ug sa kaadlawon ang akong pag-ampo modangat sa atubangan mo.
14 Ngano, Ginoo, nga ginasalikway mo ang akong kalag? Nganong gitagoan mo ang imong nawong gikan kanako?
15 Ako gisakit ug andam na sa kamatayon sukad pa sa akong pagkabatan-on hangtod karon; samtang nagaantus ako sa imong mga kalisang, nagpuyo ako nga natugaw.
16 Sa ibabaw nako miagi ang imong makalilisang nga kaligutgut; ang imong mga pagkamakalilisang mingputol kanako.
17 Minglibut sila kanako sama sa tubig sa tibuok nga adlaw; ninglikus sila kanako sa tingub.
18 Hinigugma ug higala imong gipahilayo gikan kanako, ug ang akong kaila ngadto sa kangitngitan.

Ikaduhang Stasis

Salmo 88

Mahitungod sa pahimangno kang Etam nga Israelihanon.

1 Ginoo, awiton ko kanunay ang imong mga kaluoy. Isugilon ko ang imong kamatuoran ngadto sa tanang mga henerasyon.
2 Kay ikaw miingon: “Ang kaluoy pagatukoron hangtod sa kahangtoran; imong kamatuoran andam diha sa kalangitan.
3 Gibuhat ko ang tugnn uban sa akong pinili; nanumpa ako kang David nga akong alagad:
4 ‘Pagalig-onon ko ang imong kaliwat sa walay katapusan, ug tukoron ko ang imong trono ngadto sa tanang mga kaliwatan.’”
5 Ang kalangitan nagadayeg sa imong mga kahibulongan, oh Ginoo; ang imong kamatinumanon diha sa katilingban sa mga santos.
6 Kay kinsa man sa mga langit ang itanding sa Ginoo? Ug sa taliwala sa mga anak sa mga Dios, kinsa ang makasama sa Ginoo?
7 Ang Dios mahimayaon diha sa konseho sa mga santos, dako ug makalilisang labaw sa tanan nga naglibot Kaniya.
8 Ginoo, Dios sa mga panon, kinsa ba ang sama kanimo? Ikaw gamhanan, oh Ginoo, ug ang imong kamatuoran anaa sa imong palibot.
9 Ginaharian mo ang mapintas nga dagat; gipalinaw mo ang iyang dagkong mga balod.
10 Ginapaubos mo ang bugalon nga mga tawo; pinaagi sa imong gahom gikatag mo ang imong mga kaaway.
11 Imo ang kalangitan, ug imo ang yuta; gibuhat mo ang kalibotan ug ang tanang anaa niini.
12 Gihimo mo ang amihan ug ang habagatan; ang mga bukid sa Tabor ug managkalipay sa imong ngalan.
13 Ikaw may bukton nga makagagahum; lig-ona ang imong kamot. ug ibayaw ang imong tuong kamot.
14 Ang pagkamatarung ug ang hustisya mao ang patukoranan sa imong trono; ang kaluoy ug ang kamatuoran magauna sa imong nawong.
15 Bulahan ang katawhan nga nakaila sa tingog sa kalipay. Maglakaw sila, Ginoo, sa kahayag sa imong presensya.
16 Sa imong ngalan managkalipay sila sa tibuok nga adlaw; ug sa imong pagkamatarung sila pagabayawon.
17 Kay ikaw mao ang himaya sa ilang kalig-on; ug tungod sa imong kahamuot ang among kadaugan madugangan[1].
18 Kay ang among panalipod iya sa Ginoo; ug ang among hari ang Balaan sa Israel.
19 Kaniadto nakigsulti ka sa imong matinumanon nga mga alagad pinaagi sa panan-awon. Miingon ka: “Gitabangan ko ang usa ka makagagahum; gibayaw ko ang usa ka pinili gikan sa katawhan.
20 Hikaplagan ko si David nga akong alagad; gidihog ko siya sa akong balaang lana.
21 Kay ang akong kamot magabulig kaniya, ug ang akong bukton magapalig-on kaniya.
22 Ang iyang kaaway dili makadaug gikan kaniya, ni ang anak sa kadautan makasakit kaniya.
23 Dugmokon ko ang iyang mga kaaway sa iyang atubangan ug laglagon ko ang nangasilag kaniya.
24 Ang akong kamatuoran ug ang akong kaluoy magauban kaniya; ug tungod sa akong ngalan madugangan ang iyang kadaugan[2].
25 Padumalahon ko siya sa ibabaw sa dagat, Ug igabutang ko ang iyang tuong kamot ibabaw sa mga suba.
26 Siya magatu-aw kanako: ‘Ikaw mao ang akong Amahan, Dios ko, ug ang bato sa akong kaluwasan.’
27 Himoon ko usab siya nga akong panganay, ang labing hataas sa mga hari sa yuta.
28 Magpadayon ang akong gugma kaniya hangtod sa kahangtoran; pagatipigan ko ang akong gugma kaniya.
29 Ug ang iyang kaliwat usab himoon ko nga magapadayon sa walay katapusan, ug ang iyang trono ingon sa mga adlaw sa langit.
30 Kong ang iyang mga anak magabiya sa akong kasugoan, ug dili magalakaw sa akong mga tulomanon;
31 Kong pagalapason nila ang akong kabalaoran, ug dili magabantay sa akong mga sugo;
32 Pagadu-awon ko ang ilang mga paglapas uban sa baras, ug ang ilang kasal-anan uban sa latigo.
33 Apan dili ko hutdon sa pagkuha ang akong kaluoy gikan kaniya, ni pagakawangon ko ang akong kamatuoran.
34 Dili ko pasipad-an ang akong pakigsaad, ni ibalewala ang pulong nga migula sa akong mga ngabil.
35 Sa makausa manumpa ako pinaagi sa akong pagkabalaan: Dili ako mamakak kang David:
36 Ang iyang kaliwat magapadayon sa walay katapusan, ug ang iyang trono ingon sa adlaw sa atubangan ko.
37 Ingon sa bulan pagalig-onon kini sa walay katapusan, ug ingon sa usa ka saksi nga matinumanon diha sa mga langit.
38 Apan ikaw nagsalikway ug nagdumili, ikaw nasuko sa imong gidihog.
39 Gibakwi mo ang imong kasabotan kaniya nga imong alagad, ug gipasipalahan mo ang iyang balaang lugar aron ipukan kini sa yuta.
40 Gilumpag mo ang iyang mga paril, ug gipahamutang mo ang kalisang sa iyang mga kota;
41 Gitulis siya sa tanang mga lumalabay; siya nahimong kataw-anan sa iyang mga silingan.
42 Gibayaw mo ang tuong kamot sa iyang mga kabatok; gilipay mo ang tanan niyang mga kaaway.
43 Gihimo mong walay pulos ang tabang sa iyang pinuti, ug wala mo siya patindoga sa gubat.
44 Gihunong mo ang iyang pagkaputli; ug gipukan mo ang iyang trono sa yuta.
45 Gipahamub-an mo ang mga adlaw sa iyang kinabuhi; giputos mo siya sa kaulaw.
46 Ginoo, hangtod kanus-a ka pagatagoon mo ang imong kaugalingon? Sa kahangtoran ba magasunog ang imong kasuko sama sa kalayo?
47 Hinumdomi kon unsa ang akong substansiya; kawang ba nga gibuhat mo ang tanang mga anak sa mga tawo?
48 Kinsa ba ang tawo nga mabuhi ug dili mamatay? Kinsang tawhana nga magaluwas sa iyang kalag gikan sa gahum sa Hades?
49 Ginoo, hain na ang imong unang mga kaluoy, nga imong gipanumpa kang David sa imong kamatuoran?
50 Hinumdumi, Ginoo, ang kaulawan sa imong mga ulipon, giunsa ko pagdala sa sulod nako ang kaulaw sa daghang kanasoran.
51 Sila nga imong mga kaaway, Ginoo, nga nanagpakaulaw sa katubsanan sa imong gidihog.
52 Dalaygon ang Ginoo hangtod sa kahangtoran. Amen. Amen.

Ikatulong Stasis

Salmo 89

Usa ka pag-ampo ni Moises nga tawo sa Dios.

1 Ginoo, ikaw mao ang among dalangpanan sa tanang mga kaliwatan.
2 Sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon.
3 Ikaw nagapabalik sa tawo ngadto sa pagkalaglag, ug nagaingon: Pamalik, kamong mga anak sa mga tawo,
4 Kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini molabay na, ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabhion.
5 Walay kapuslanan ang ilang mga katuigan. Sa buntag sama sa sagbot ang tawo mahanaw; sa pagkabuntag sila sama sa balili nga managpanubo.
6 Sa buntag kini molabong, ug motubo; sa hapon ginaputol kini ug mangalaya.
7 Kay kami ginaut-ut diha sa imong kapungot, Ug sa imong kaligutgut kami nangagubot.
8 Gibutang mo ang among mga kalapasan sa atubangan mo, ang among gitas-on anaa sa kahayag sa imong nawong.
9 Kay ang tanan namong mga adlaw nanagpangagi; diha sa imong kaligutgut gitapus namo ang among katuigan. Ang among mga katuigan dili na kalig-on kay sa usa ka lawalawa.
10 Ang mga adlaw sa among panuigon may kapitoan ka tuig, kun bisan tungod sa kabaskug may kawaloan ka tuig; bisan pa niana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan; kay kini sa madali mosaylo, ug kami managpanlupad.
11 Kinsa ba ang makaila sa gahum sa imong kasuko, ug sa imong kaligutgut sumala sa kahadlok nga angay kanimo?
12 Busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw, aron makabaton kami ug usa ka kasingkasing nga manggialamon.
13 Bumalik ka, Ginoo! Hangtod anus-a ba? Ug pahinulsola kini kanimo mahitungod sa imong mga ulipon.
14 Busga kami sa kabuntagon sa imong kaluoy, aron kami managmaya ug managkalipay sa tanan namong mga adlaw.
15 Lipaya kami sumala sa mga adlaw nga ikaw nagsakit kanamo, ug sa katuigan nga kami nakakita sa kadautan.
16 Ipakita ang imong buhat nganhi sa imong mga ulipon. Ug ang imong himaya ibabaw sa ilang mga anak.
17 Ug itugot nga ang kahimuot sa Ginoo nga among Dios magapaibabaw kanamo; ug lig-onon mo kanamo ang buhat sa among mga kamot; oo, ang-buhat sa among mga kamot lig-onon mo kini.

Salmo 90

Usa ka alawiton sa pagdayeg, ni David.

1 Siya nga nagapuyo sa pasilonganan sa Labing Halangdon, magapahulay sa ilalum sa landong sa Dios sa langit.
2 Magaingon siya sa Ginoo: Ang akong katabang ug dalangpanan; Dios ko, nga kaniya misalig ako.
3 Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, ug gikan sa matag makasamok nga pulong.
4 Sa iyang mga abaga pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong ikaw: ang iyang kamatuoran mao ang sagang ug ang taming.
5 Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw.
6 Ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa demonyo sa kaudtohon.
7 Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, ug ang napulo ka libo sa imong tuong kamot; apan kanimo kini dili makaabut.
8 Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, ug makita mo ang balus sa mga dautan.
9 Kay ikaw, Ginoo, mao ang akong paglaum; ang Labing Hataas gihimo mo nga imong puloy-anan..
10 Dili moabut kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong puloy-anan.
11 Kay siya magasugo sa iyang mga anghel sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan.
12 Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato.
13 Ikaw magatunob sa ibabaw sa halas, ug sa sawa nga malala: pagayatakan mo ang leon ug ang dragon.
14 Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan.
15 Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; ubanan ko siya diha sa kalisdanan: akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya.
16 Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan.

[1] Sa literal: Ang among sungay pagabayawon.

[2] Sa literal: pagabayawon ang iyang sungay.