Unang Stasis

Salmo 91

Usa ka salmo sa awit, alang sa adlaw sa igpapahulay.

1 Maayo gayod ang pagpasalamat sa Ginoo; ug ang pag-awit ug mga salmo sa imong ngalan, oh Labing Halangdon;
2 Sa pagmantala sa imong kaluoy sa buntag, ug sa imong kamatinumanon sa gabii,
3 Uban sa decacordio, ug uban sa mga alawiton nga mga salmo; uban sa maligdong paningog nga duyog sa alpa.
4 Kay ikaw, Ginoo, nalipay kanako pinaagi sa imong buhat; sa mga buhat sa imong mga kamot magahimaya ako.
5 Pagkadagku gayud sa imong mga buhat, Ginoo! Hilabihan pagkahalalum sa imong mga hunahuna.
6 Ang tawo nga mananapon dili mahibalo; ni makasabut ang buang niini:
7 Sa manurok ang mga dautan ingon sa balili, ug sa diha nga molabong ang tanang mga mamumuhat sa kasal-anan; Kini mao nga sila pagalaglagon sa walay katapusan.
8 Apan ikaw, Ginoo, anaa sa kahitas-an sa walay katapusan.
9 Kay, ania karon, ang imong mga kaaway, Ginoo, kay, ania karon, ang imong mga kaaway mangahanaw; pagapatlaagon ang tanang mga mamumuhat sa kasal-anan.
10 Apan imong gibayaw ang akong sungay sama sa sungay sa baka nga ihalas: Gidihogan ako sa lana nga bag-o.
11 Nakatan-aw usab ang akong mga mata sa akong tinguha ibabaw sa akong mga kaaway, ang akong mga dalunggan nakadungog sa akong tinguha sa mga mamumuhat sa kadautan nga mingtindog batok kanako.
12 Molambo ang matarung sama sa palmera; motubo siya sama sa mga sidro sa Lebanon.
13 Natanum siya diha sa balay sa Ginoo, ug misanay diha sa mga sawang sa atong Dios.
14 Sila mohatag pa ug bunga bisan sa pagkatigulang na; mangapuno sila sa duga ug sila mangalunhaw:
15 Sa pagmantala nga ang Ginoo maoy matul-id; siya mao ang akong bato, ug kaniya, walay bisan unsa nga pagka-dili-matarung.

Salmo 92

Usa ka awit sa pagdayeg sa adlawng besperas sa Igpapahulay ni David: Sa dihang ang yuta unang gipuy-an.

1 Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon; ang Ginoo gibistihan, ug gibaksan sa gahum. Gilig-on niya ang kalibutan, nga kini dili matarug.
2 Giandam na ang trono mo gikan sa kakaraanan: ikaw mao ang gikan sa walay sinugdan.
3 Ang mga baha nanagbayaw, Ginoo, nanagbayaw ang mga baha sa ilang tingog; ang mga baha nanagpatuybo sa ilang mga balud diha sa pagdahunog sa daghang katubigan.
4 Katingalahan ang mga balud sa dagat; kahibulongan sa kahitas-an ang Ginoo.
5 Ang imong mga pagpamatuod kasaligan gayod. Ang pagkabalaan nahiangay sa imong balay, Ginoo, sa kahangtoran.

Salmo 93

Usa ka salmo ni David, alang sa ikaupat nga adlaw sa semana.

1 Ginoo, ikaw Dios nga anaa kanimo ang pagpanimalus; ikaw Dios, nga anaa kanimo ang pagpanimalus, ipakita ang imong kaugalingon.
2 Bayawon ka sa imong kaugalingon, ikaw nga maghuhukom sa yuta. Ihatag sa mga palabilabihon ang balus nga angay kanila,
3 Ginoo, hangtod anus-a ang mga dautan, hangtod anus-a makadaug ang mga dautan?
4 Nanagyawit sila, nanagsulti sila sa pagkamapahitas-on. Nanagpangandak ang tanang mga mamumuhat sa kadautan sa ilang kaugalingon.
5 Gipanugmok nila ang imong katawhan, Ginoo, ug gisakit ang imong panulondon.
6 Gipamatay nila ang babaye nga balo ug ang dumuloong, ug gikuhaan nila sa kinabuhi ang mga ilo.
7 Ug nanag-ingon sila: Ang Ginoo dili makakita, ni ang Dios ni Jacob magapalandong.
8 Palandunga ninyo, kamong mga mananapon sa taliwala sa katawhan; ug kamong mga buang, anus-a pa ba kamo magmanggialamon?
9 Siya nga nagbuhat sa dalunggan, dili ba siya makadungog? Siya nga nag-umol sa mata, dili ba siya makakita?
10 Siya nga nagacastigo sa mga nasud, dili ba siya magabadlong, bisan siya nga nagatudlo sa tawo ug kahibalo?
11 Ang Ginoo nakasusi sa mga hunahuna sa tawo, nga sila mga kakawangan lamang.
12 Bulahan ang tawo nga imong gicastigo, Ginoo, ug gitudloan mo gikan sa imong Kasugoan;
13 Aron sa paghatag kaniya ug pahulay sa mga adlaw sa kagulanan, hangtod nga makalot ang gahong alang sa mga dautan.
14 Kay dili isalikway sa Ginoo ang iyang katawhan, ni pagabiyaan niya ang iyang panulondon.
15 Kay ang paghukom magabalik ngadto sa pagkamatarung; ug ang tanang mga matul-id sa kasingkasing magasunod niini.
16 Kinsa ba ang motindog alang kanako batok sa mga mamumuhat sa kadautan? Kinsa ka ang motindog alang kanako batok sa mga mamumumuhat sa kasal-anan?
17 Sa wala pa unta tabanga ako sa Ginoo, sa hinanali nagpuyo na unta ang akong kalag sa kalinaw.
18 Sa pag-ingon ko: Ang akong tiil nahadalin-as; ang imong kaluoy, Ginoo, nagsapnay kanako.
19 Sa dili maisip nga mga hunahuna nga ania kanako, ang imong mga paglipay nakapahimuot sa akong kalag.
20 May kaambitan ba ang trono sa kadautan uban kanimo, nga nagatukod ug dautang buhat pinaagi sa balaod?
21 Nanagtigum sila sa tingub sa ilang kaugalingon batok sa kalag sa matarung, ug ginahukman nila sa silot ang dugo nga inocente.
22 Apan ang Ginoo mao ang akong hataas nga torre, ug ang akong Dios, ang bato sa akong dalangpanan.
23 Ug siya nagdala sa ibabaw nila sa ilang kaugalingong kasal-anan, ug magaputol kanila sa ila da nga kaugalingong kadautan. Ang Ginoo nga atong Dios magaputol kanila.

Ikaduhang Stasis

Salmo 94

Usa ka alawiton sa pagdayeg, ni David.

1 Dali kamo, manag-awit kita sa Ginoo! Maghugyaw kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong Manluluwas.
2 Moduol kita Kaniya aron pagpasalamat, ug awitan ta Siyag malipayong mga awit sa pagdayeg!
3 Kay ang Ginoo mao ang Dios nga daku, Ug Hari nga daku ibabaw sa tanang mga dios.
4 Sa iyang kamot anaa ang mga kahiladman sa yuta; Ang mga kahitas-an sa kabukiran iya man usab.
5 Iya usab ang dagat, ug siya ang nagbuhat niini; Ug sa iyang kamot giumol niya ang yuta nga mamala.
6 Umari kamo, simbahon nato ug yukboan ta siya; Managluhod kita sa atubangan sa Ginoo nga atong Magbubuhat:
7 Kay siya mao ang atong Dios, Ug kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan, ug mga karnero sa iyang kamot. Niining adlawa, oh magpatalinghug lamang unta kamo sa iyang tingog!
8 Ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing, ingon didto sa Meriba, Ingon sa adlaw sa pagtintal didto sa kamingawan;
9 Sa diha nga nanagtintal kanako ang inyong mga amahan. Nakasulay sila kanako, ug nakita nila ang akong buhat.
10 Kap-atan ka tuig nga naguol ako niadtong kaliwatana, Ug miingon: Mao kini ang katawhan nga nangasayup sa ilang kasingkasing, Ug sila wala mahibalo sa akong mga dalan:
11 Busa sa akong kaligutgut nanumpa ako, Nga sila dili makasulod sa akong kapahulayan.

Salmo 95

Sa dihang gitukod ang templo human sa pagkabihag. Usa ka alawiton ni David.

1 Oh pag-awit alang sa Ginoo ug usa ka bag-ong alawiton: Manag-awit kamo alang sa Ginoo, tibuok nga yuta.
2 Manag-awit kamo alang sa Ginoo, dayegon ninyo ang iyang ngalan; Imantala ang iyang kaluwasan sa adlaw-adlaw.
3 Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, Sa taliwala sa tanang mga katawhan ang iyang mga katingalahang buhat.
4 Kay daku ang Ginoo, ug takus sa labing daku nga pagdayeg: Siya takus pagakahadlokan ibabaw sa tanang mga dios.
5 Kay ang tanang mga dios sa mga katawhan mga larawan man; Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan.
6 Kadungganan ug kahalangdon anaa sa atubangan niya; Kalig-on ug katahum anaa sa iyang balaan nga puloy-anan.
7 Ihatag ninyo sa Ginoo, oh kamong mga kaubanan sa mga katawhan, Ipahanungod ngadto sa Ginoo himaya ug kusog.
8 Ipahanungod ngadto sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan: Pagdala ug halad, ug dumuol ngadto sa iyang mga sawang.
9 Oh managsimba kamo sa Ginoo sa katahum sa pagkabalaan: Managkurog sa atubangan niya, tibuok nga yuta.
10 Isugilon sa taliwala sa mga nasud: ang Ginoo nagahari: Ang kalibutan usab natukod nga kini dili matarug: Pagahukman niya ang mga katawhan sa katul-id.
11 Papaglipaya ang kalangitan, papagmayaa ang yuta; Padahunoga ang dagat, ug ang pagkapuno niana;
12 Pabayawa ang kapatagan, ug ang tanan nga anaa kaniya; Unya ang tanang kakahoyan sa lasang manag-awit sa kalipay
13 Sa atubangan sa Ginoo; kay moabut na siya, Kay siya moanhi sa paghukom sa yuta: Pagahukman niya ang kalibutan uban ang pagkamatarung, Ug ang katawhan uban ang iyang kamatuoran.

Salmo 96

Usa ka salmo ni David. Sa dihang ang yuta nahiuli ngadto kaniya.

1 Ang Ginoo nagahari; papagmayaa ang yuta; papaglipaya ang mga panon sa mga pulo.
2 Ang mga panganod ug ang kangitngit maoy nanaglibut kaniya: Pagkamatarung ug hustisya mao ang patukoranan sa iyang trono.
3 Ang kalayo nagalakaw sa unahan niya, Ug nagasunog sa iyang mga kabatok nga nanaglibut.
4 Ang iyang mga kilat mingdan-ag sa kalibutan: Ang yuta nakakita, ug mikurog.
5 Ang kabukiran natunaw sama sa talo diha sa presencia sa Ginoo, Diha sa presencia sa Ginoo sa tibuok nga yuta.
6 Ang kalangitan nanagmantala sa iyang pagkamatarung, Ug ang tanang mga katawhan nakakita sa iyang himaya.
7 Pakaulawi silang tanan nga nanag-alagad sa mga larawan nga linilok, Nga nanagpangandak sa ilang kaugalingon tungod sa mga dios-dios: Simbaha siya, tanan kamong mga dios.
8 Ang Siyon nakadungog ug nalipay, Ug ang mga anak nga babaye sa Juda nanagkalipay, Tungod sa imong mga paghukom Oh Ginoo.
9 Kay ikaw, Ginoo, mao ang Labing Halangdon ibabaw sa tibuok nga yuta: Ikaw mao ang nabayaw sa labing hataas gayud ibabaw sa tanang mga dios.
10 Oh kamo nga mga nahagugma sa Ginoo, dumti ninyo ang dautan: Siya nagabantay sa mga kalag sa iyang mga balaan; Siya nagaluwas kanila gikan sa kamot sa mga dautan.
11 Ang kahayag gipugas alang sa mga matarung, Ug ang kalipay alang sa mga matul-id sa kasingkasing.
12 Managkalipay kamo sa Ginoo, kamong mga matarung; Ug managpasalamat kamo sa halandumon niyang ngalan nga balaan.

Ikatulong Stasis

Salmo 97

Usa ka salmo ni David.

1 Pag-awit og bag-ong awit sa Ginoo, kay naghimo siyag kahibulongang mga butang; ang iyang tuong kamot, ug ang iyang balaan nga bukton, nakabuhat ug kaluwasan sa katawhan alang kaniya.
2 Gipahibalo sa Ginoo ang iyang kaluwasan; sa panan-aw sa kanasoran gipahayag niya sa iyang pagkamatarung.
3 Siya nahinumdum sa iyang kaluoy ug sa iyang pagkamatinumanon alang sa kaliwat sa Israel; ang tanang mga kinatumyan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa atong Dios.
4 Panghugyaw kamo ngadto sa Ginoo tungod sa kalipay, tibuok nga yuta, panag-awit kamo sa kalipay, ug panag-awit og mga salmo.
5 Panag-awit ug mga pagdayeg alang sa Ginoo uban sa alpa; uban sa alpa ug ang tingog sa alawiton.
6 Uban sa mga trompeta ug tingog sa budyong panaghugyaw kamo sa tingog nga malipayon sa atubangan sa Hari nga atong Ginoo.
7 Padaguoka ang dagat ug ang pagkapuno niana; ang kalibutan, ug ang tanang mga nanagpuyo niini;
8 Papagakpaka ang mga baha sa ilang mga kamot; papag-awita sa kalipay ang mga kabukiran sa tingub.
9 Kay moanhi siya sa paghukom sa yuta.; sa pagkamatarung magahukom siya sa kalibutan, ug sa mga katawhan uban ang katul-id.

Salmo 98

Usa ka salmo ni David.

1 Ang Ginoo nagahari, papanguroga ang mga katawhan; nagalingkod siya sa iyang trono sa taliwala sa mga kerubin; pauyoga ang yuta.
2 Gamhanan ang Ginoo sa Siyon, ug siya maoy labing hataas sa ibabaw sa tanang mga katawhan.
3 Isangyaw nila ang imong daku nga ngalan, kay kini makalilisang ug balaan; ug ang dungog sa hari nahigugma sa hustisya.
4 Giandam mo ang pagkatul-id; gihimo mo ang hustisya ug pagkamatarung diha kang Jacob.
5 Bayawa ninyo ang Ginoo nga atong Dios; ug simbaha diha sa tumbanan sa iyang mga tiil, kay balaan man siya.
6 Si Moises ug si Aaron anaa sa taliwala sa iyang mga pari, ug si Samuel lakip kanila nga nanagsangpit sa iyang ngalan;
7 Nanagsangpit sila sa Ginoo, ug siya mitubag kanila. Misulti siya kanila diha sa haligi nga panganod.
8 Kay gituman nila ang mga pagtulon-an ug mga tulumanon nga gihatag niya kanila.
9 Ginoo nga among Dios, ikaw namati kanila; ikaw mao ang Dios nga nagpasaylo kanila, bisan ikaw nagtul-id sa ilang mga buhat.
10 Bayawa ninyo ang Ginoo nga atong Dios, ug managsimba kamo didto sa bukid sa iyang pagkabalaan; kay balaan ang Ginoo nga atong Dios.

Salmo 99

Usa ka Salmo sa pagpasalamat.

1 Panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Ginoo, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan; alagari ninyo ang Ginoo uban ang kalipay.
2 Dumuol kamo sa atubangan niya nga may pag-awit. Ilha ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios; siya mao ang nagbuhat kanato, ug wala kita sa atong kaugalingon.
3 Kita mao ang katawhan niya, ug ang mga karnero sa iyang sibsibanan. Sumulod kamo sa iyang mga ganghaan uban sa pagpasalamat ug sa iyang mga hawanan uban sa pagdayeg; ihatag ang mga pasalamat ngadto kaniya.
4 Dayega ninyo siya ug pasalamati, kay maayo ang Ginoo; ang iyang kaluoy nagapadayon sa kahangtoran, ug ang iyang pagka-matinumanon ngadto sa tanang mga kaliwatan.

Salmo 100

Usa ka salmo ni David.

1 Mag-awit ako kanimo bahin sa kaluoy ug sa hustisya, Ginoo.
2 Magkanta ako ug may salabutan diha sa hingpit nga dalan. Kanus-a ka man moari kanako? Sa walay limbong nga kasingkasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay.
3 Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw: ang mga mamumuhat sa kalapasan akong gidumtan.
4 Ang kasingkasing nga masukihon wala nagpabilin kanako; ang tawo nga dautan nga mibalik gikan kanako wala maila sa ako.
5 Ang nagabutang-butang sa iyang isigkatawo sa tago, gipahawa siya gikan kanako. Uban kaniya kansang mata mapahitas-on, ug ang iyang kasingkasing dili gayud matagbaw, wala ako mokaon.
6 Ang akong mga mata nagatan-aw sa mga matinumanon sa yuta, aron sila managlingkod uban kanako. Siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako.
7 Siya nga nagabuhat ug pagkamapahitas-on dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti og dili matarong dili pagalig-onon sa atubangan sa akong mga mata.
8 Sa buntag-buntag pagalaglagon ko ang tanang mga makasasala sa yuta, aron sa pagputol sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan sa syudad sa Ginoo.