Unang Stasis

Salmo 101

Usa ka pag-ampo sa kabus nga tawo. Sa dihang siya magul-anon, ug mibubo sa iyang pag-ampo sa atubangan sa Ginoo.

1 Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo; padangata ang akong pagtu-aw nganha kanimo.
2 Ayaw pagtago ang imong nawong gikan kanako sa adlaw sa akong kalisdanan; ikiling kanako ang imong dalunggan. Sa adlaw sa akong pagsangpit, tubaga ako sa madali.
3 Kay ang akong kinabuhi gakahanaw sama sa aso; ang akong kabukogan gisunog ingon sa agipo.
4 Ang akong kasingkasing gisamaran ug nalaya ingon sa balili, ug nahakalimot ako sa pagkaon sa akong kalan-on.
5 Tungod sa tingog sa akong pagagulo ang akong mga bukog nagtapot sa akong unod.
6 Nagainusara ako sama sa langgam sa kamingawan o sama sa ngiwngiw diha sa guba ug biniyaan nga dapit.
7 Nagatukaw ako, ug nahimong ingon sa gorion nga nagainusara sa ibabaw sa atop sa balay.
8 Sa tibuok nga adlaw nagatamay ang akong mga kaaway; ang mga nangasuko batok kanako, nanagpanghimaraut kanako.
9 Kay nakakaon ako sa abo ingon sa tinapay, ug gisagol ko ang akong ilimnon uban sa paghilak,
10 Tungod sa imong kasuko ug sa imong kaligutgut: Kay gibayaw mo ako ug gisalikway mo ako.
11 Ang akong mga adlaw ingon sa animo nga nagalingay; ug ako nagmala ingon sa balili.
12 Apan ikaw, Ginoo, magapabilin sa kahangtoran; ug ang imong ngalan nga halandumon ngadto sa tanang mga kaliwatan.
13 Ikaw mobangon, ug kaloy-an mo ang Siyon; kay panahon na sa pagkalooy kaniya, ang panahon nga gitagal miabot na.
14 Kay ang imong mga alagad nahagugma sa iyang mga bato, ug sila adunay kalooy sa iyang mga abog.
15 Busa mahadlok ang kanasoran sa ngalan sa Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta mangurog sa imong himaya.
16 Kay ang Ginoo mopatindog sa Siyon; sa iyang himaya motungha siya.
17 Nagatagad siya sa pag-ampo sa mga mapainubsanon, ug wala niya tamaya ang pag-ampo nila.
18 Isulat kini alang sa umaabot nga henerasyon, aron ang katawhan nga pagabuhaton magadayeg sa Ginoo.
19 Kay nasud-ong niya gikan sa kahitas-an sa iyang balaang puloyanan; gikan sa langit natan-aw sa Ginoo ang yuta;
20 Aron madungog niya ang mga pag-agulo sa binilanggo; aron sa pagbuhi niadtong mga gisilot sa kamatayon;
21 Aron isugilon ang ngalan sa Ginoo didto sa Siyon, ug ang iyang pagdayeg didto sa Jerusalem;
22 Aron nga tigumon ang mga katawhan, ug ang ilang mga hari, sa pag-alagad sa Ginoo.
23 Nangutana siya sa Ginoo, diha sa kahitas-an sa iyang kusog: Isugid ako ang kamubo sa akong mga adlaw.
24 Miingon ako: Oh Dios ko, ayaw ako pagkuhaa sa kinataliwad-an sa akong mga adlaw; ang imong katuigan nagapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan.
25 Sa kanhi pa gayud gitukod mo ang patukoranan sa yuta; ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot.
26 Sila mangahanaw, apan ikaw molungtad. Silang tanan mangadaan sama sa bisti; ilisan mo sila sama sa bisti ug mawala sila.
27 Apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga tuig walay katapusan.
28 Ang mga anak sa imong mga alagad magkinabuhi nga luwas sa katalagman ug imong giyahan ang ilang kaliwat hangtod sa kahangtoran.

Salmo 102

Usa ka salmo ni David.

1 Dayga ang Ginoo, oh kalag ko, ug ang tanan nga ania sa sulod nako dayega ang iyang balaan nga ngalan.
2 Dayega ang Ginoo, oh kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayohan:
3 Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan; nga mao ang nagaayo sa tanan mong mga balatian;
4 Nga mao ang nagabawi sa imong kinabuhi gikan sa pagkalaglag; nga mao ang nagapurongpurong kanimo sa kaluoy ug kapuangod;
5 Nga mao ang nagatagbaw sa maayong mga butang sa imong tinguha, aron nga ang imong pagkabatanon nabag-o sama sa agila.
6 Ang Ginoo nagabuhat ug mga buhat nga matarung, ug mga paghukom alang niadtong mga dinaugdaug.
7 Iyang gipahibalo ang iyang mga dalan ngadto kang Moises, ang iyang mga binuhatan ngadto sa mga anak sa Israel.
8 Ang Ginoo mapuanguron ug maloloy-on, dili daling masuko, ug madagayaon kaayo.
9 Dili man sa kanunay magabadlong siya; ni magatipig siya sa iyang kasuko sa hangtoran.
10 Wala niya buhata kanato ang angay sa atong mga sala, ni magabalus siya kanato sa angay sa atong mga kasal-anan.
11 Kay ingon nga ang mga langit hataas ibabaw sa yuta, ingon man kadaku ang iyang kaluoy ngadto kanila nga may kahadlok kaniya.
12 Ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa mao nga gilay-on iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan.
13 Sama sa usa ka amahan nga nalooy sa iyang mga anak, sa mao nga pagkaagi nalooy ang Ginoo kanila nga may kahadlok kaniya.
14 Kay siya nahibalo sa atong kahimtang; nahinumdum siya nga kita mga abug lamang.
15 Mahitungod sa tawo, ang iyang mga adlaw ingon sa balili; ingon sa bulak sa kapatagan, mao man ang iyang paglabong.
16 Kay ang hangin molabay sa ibabaw niya, ug kini mahanaw; ug ang dapit nga gitugkan niini dili na makaila kaniya.
17 Apan ang kaluoy sa Ginoo nagagikan sa walay sinugdan ngadto sa kahangtoran ibabaw kanila nga may kahadlok kaniya, ug ang iyang pagkamatarung ngadto sa mga anak sa mga anak;
18 Alang niadtong nanagbantay sa iyang tugon, ug niadtong mga nahinumdum sa iyang kasugoan sa pagtuman kanila.
19 Gitukod sa Ginoo ang iyang trono didto sa kalangitan; ug ang iyang gingharian nagagahum sa ibabaw sa tanan.
20 Dayega ang Ginoo, kamong mga anghel niya, nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman sa iyang pulong, nga nanagpatalinghug sa tingog sa iyang pulong.
21 Dayega ang Ginoo, kamong tanan nga iyang mga panon, kamong mga alagad niya nga nagatuman sa iyang kabubut-on
22 Dayega ang Ginoo, kamong tanan nga iyang mga binuhat, sa tanang mga dapit sa iyang gingharian, sa tanang mga dapit sa iyang gingharian. Dayega ang Ginoo, oh kalag ko.

Ikaduhang Stasis

Salmo 103

Usa ka salmo ni David.

1 Dayega ang Ginoo, kalag ko; Ginoong Dios ko, gamhanan ka sa hilabihan.
2 Ikaw nabistihan sa kadungganan ug kahalangdon; gitabonan mo ang imong kaugalingon sa kahayag ingon nga bisti;
3 Gibuklad mo ang kalangitan sama sa usa ka tolda; gipahimutang mo ang mga sagbayan sa imong mga lawak nga taas ibabaw sa katubigan.
4 Nagahimo siya sa mga panganod nga iyang carro; nga nagalakaw sa ibabaw sa mga pako sa hangin;
5 Nagahimo siya sa iyang mga anghel nga mga espiritu; iyang mga alagad maoy mga siga sa kalayo
6 Gipahimutang siya ang kalibotan sa iyang pundasyon, ug dili kini matarog hangtod sa kahangtoran.
7 Gitabonan mo kini sa kahiladman ingon nga usa ka bisti; ang katubigan nagbarug ibabaw sa kabukiran.
8 Sa imong pagbadlong mipahawa ang mga tubig; sa tingog sa imong dalugdog nangalagiw sila.
8 Ang kabukiran mihayaw, ug ang mga walog mikunsad sa dapit nga gitudlo mo alang kanila.
9 Gibutangan mo sila og utlanan nga dili nila malapawan, aron dili nila malunopan pag-usab ang kalibotan.
10 Gipatubod mo ang mga tuboran diha sa mga walog; modagayday ang tubig taliwala sa mga bakilid.
11 Nanagpainum sila sa tagsatagsa ka mananap sa kapatagan; niini ang mga asno nga ihalas nanagtagbaw sa ilang kauhaw.
12 Pinaagi kanila ang mga langgam sa kalangitan nanaghimo sa ilang puloy-anan; sa taliwala sa mga sanga nanag-awit sila.
13 Gipaulanan mo ang kabukiran gikan sa imong mga lawak sa kahitas-an: sa bunga sa imong mga buhat napuno ang yuta.
14 Gipatubo mo ang balili alang sa kahayupan, ug ang mga tanom alang sa paghago sa tawo
15 Aron may makaon sila gikan sa ilang mga abot, ug sa bino nga makalipay sa kasingkasing sa tawo;
16 Sa lana nga makapasinaw sa nawong, ug sa tinapay nga makapalig-on sa kasingkasing sa tawo.
17 Natubigan sa madagayaon ang mga kahoy sa kapatagan; ang mga sedro sa Lebanon nga iyang gitanum;
18 Diin didto nanagsalag ang kalanggaman: ang hatag-as nga mga kahoyng haya mao ang balay sa langgam nga tabon.
19 Ang hatag-as nga kabukiran maoy alang sa mga kanding nga ihalas;
ang mga pangpang maoy dalangpanan sa mga koneho.
20 Gibuhat mo ang bulan isip ilhanan sa panahon; nahibal-an sa adlaw ang takna sa pagsalop niini.
21 Ginabuhat mo ang kangitngit, ug nahimo ang kagabhion, diin manggawas ang tanang mga mananap sa lasang.
22 Ang gagmayng mga leon magngulob sa ilang tulokbonon, ug nangita sa ilang makaon gikan sa Dios.
23 Sa pagsidlak sa adlaw motigum sila diha sa ilang tagoanan ug didto mamahulay.
24 Ang mga tawo manggawas sa ilang mga buhat, sa pagtrabaho hangtod sa pagsalop sa adlaw.
25 Ginoo, pagkadaghan sa imong mga buhat; diha sa kaalam gibuhat mo silang tanan.
26 Ang yuta napuno sa imong mga binuhat; sa unahan mao ang dagat nga labihan kalapad.
27 Dili maihap ang mga binuhat nga nagpuyo niini, mga mananap nga magagmay ug dagku.
28 Ang mga barko nagalawig niini, ug ang Lebiatan nga imong binuhat aron pagdula didto.
29 Kining tanang nagasalig kanimo sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon
30 Kon ihatag mo sa ila, ginatipon nila ini; pagabukhon mo ang imong kamot, ug matagbaw sila sa kaayohan.
31 Ginatagoan mo ang imong nawong, sila nangagubot; nagakuha ka sa ilang gininhawa, nangamatay sila, ug namalik sa ilang mga abug.
32 Imong gipadala kanila ang imong Espiritu, gihimo sila; ug imong ginabag-o ang nawong sa yuta.
33 Palungtara ang himaya sa Ginoo sa walay katapusan; papaglipaya ang Ginoo sa iyang mga buhat:
34 Nagatan-aw siya ibabaw sa yuta, ug kini nagakurog; siya nagatandog sa kabukiran, ug sila naga-asoaso.
35 Sa Ginoo magaawit ako samtang nga buhi pa ako; awitan ko ug mga pagdayeg ang akong Dios samtang may kinabuhi pa ako.
36 Pakatam-ison unta ang akong pagpamalandong kaniya: magakalipay ako sa Ginoo.
37 Maut-ut unta ang mga makasasala sa yuta, ug mahanaw unta ang mga dautan. Dayega ang Ginoo, oh kalag ko.

Ikatulong Stasis

Salmo 104

Aleluya.

1 Pasalamati ninyo ang Ginoo; sangpita ang iyang ngalan; imantala sa taliwala sa kanasoran ang iyang mga binuhatan.
2 Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg; isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.
3 Managhimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan; paglipaya ang kasingkasing niadtong mga nanagpangita sa Ginoo.
4 Pangitaa ninyo ang Ginoo ug ang iyang kalig-on; pangitaa sa gihapon ang iyang nawong.
5 Hinumdumi ang iyang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga kahibulongan, ug ang paghukom sa iyang baba,
6 Kamong kaliwat ni Abraham nga iyang alagad, kamong mga anak ni Jacob, nga iyang mga pinili.
7 MISSING!!??
8 Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan, ang saad nga iyang gipanumpa alang sa usa ka libo ka mga henerasyon,
9 Ang kasabotan nga iyang gihimo uban kang Abraham, ug sa iyang panumpa ngadto kang Isaac,
10 Ug nagmatuod niini gihapon ngadto kang Jacob alang sa usa ka kabalaoran, sa Israel alang sa usa ka tugon nga walay katapusan,
11 Nga nagaingon: Kanimo ihatag ko ang yuta sa Canaan, ang bahin nga inyong panulondon;
12 Sa diyutay pa ang gidaghanon nila, diyutay gayud, ug sila mga dumuduong didto.
13 Ug nanglangyaw sila gikan sa usa ka nasud ngadto sa usa ka nasud, gikan sa usa ka gingharian ngadto sa laing katawhan.
14 Wala siya motugot nga may bisan kinsa nga magasakit kanila; gibadlong niya ang mga hari tungod kanila,
15 Nga nagaingon: Dili mo paghilabtan ang akong mga gidihog, ug ayaw pagbuhata ang kadautan sa akong mga manalagna.
16 Ug mitawag siya sa gutom sa ibabaw sa yuta; gihurot niyag kuha ang tanan nilang kuhaanan ug kalan-on.
17 Nagpadala siya ug usa ka tawo sa pag-una kanila; Si Jose gibaligya sa pagkaulipon:
18 Gikadenahan nila ang iyang mga tiil; ug gibutangan og puthaw ang iyang liog,
19 Hangtod sa panahon nga natuman ang iyang pulong; ang pulong sa Ginoo nagsulay kaniya.
20 Ang hari nagpasugo, ug gibuhian siya; bisan ang punoan sa katawhan, ug siya gibuhian.
21 Gihimo si Jose nga tigdumala sa palasyo, ug magbubuot sa tanan niyang bahandi;
22 aron pagbansay sa iyang mga opisyal aron mahimong sama sa iyang kaugalingon ug sa pagtudlo sa iyang mga magtatambag og kaalam.
23 Si Israel usab miadto ngadto sa Egipto, ug si Jacob mipuyo sa yuta sa Cham.
24 Ug iyang gipadaghan ang iyang katawhan sa hilabihan gayud, ug gihimo silang labi pang makusganon kay sa ilang mga kabatok.
25 Iyang giliso ang kasingkasing sa mga taga-Ehipto aron managdumot sila sa iyang katawhan, aron sa paglimbong sa iyang mga alagad.
26 Iyang gipadala si Moises nga iyang alagad, ug si Aaron nga iyang gipili.
27 Gipadayag niya kanila ang iyang mga ilhanan, ug mga katingalahan didto sa yuta sa Ham.
28 Gipadala niya ang kangiub, ug nahimo kining kangitngit; kay  misukol gihapon sila sa iyang mga pulong.
29 Gihimo niyang dugo ang ilang mga tubig, ug gipamatay ang ilang mga isda.
30 Napuno og baki ang ilang yuta, bisan ang mga lawak sa ilang mga hari,
31 Siya misulti, ug didto minghugpa ang mga duot sa mga langaw, ug mga lamok sa tanan nilang mga utlanan.
32 Iyang gihatag kanila ang yelo ilis sa ulan, ug kalayo nga nagadilaab sa ilang yuta.
33 Giputol usab niya ang ilang mga kaparrasan ug ang ilang mga kahoy nga igos, ug gipamoril niya ang kakahoyan sa mga utlanan nila.
34 Siya misulti, ug miabut ang dulon, ug ang lukton nga dili maisip,
35 Ug gikaon ang tanan nga gunahon sa ilang yuta, ug mingkaon sa bunga sa ilang yuta.
36 Gipamatay usab niya ang tanan nga panganay sa yuta nila, ang unang bunga sa tibuok nilang kahago.
37 Unya gipagawas niya ang mga Israelinhonnga may pilak ug bulawan; ug sa ilang mga banay walay mausa nga maluya nga tawo.
38 Nalipay ang Egipto sa ilang pagbiya; kay nahadlok sila kanila.
39 Nagbutang ang Dios ug panganod sa paghatag ug landong kanila, ug kalayo sa paghatag kanila ug kahayag sa panahon sa kagabhion.
40 Nangayo sila og pagkaon, ug gipadad-an sila sa Dios og mga buntog, ug gibusog niya sila sa pagkaon nga gikan sa langit.
41 Gibuak niya ang bato ug mibugwak ang tubig; ang mga sapa midagayday didto sa kamingawan.
42 Kay nahinumdum siya sa iyang balaan saad ngadto kang Abraham nga iyang alagad.
43 Ug iyang gipagula ang iyang katawhan nga may kalipay, ug ang iyang mga pinili nga may pag-awit.
44 Ug iyang gihatag kanila ang mga yuta sa kanasoran; ug ang mga buhat sa mga katawhan nahimong ilang panulondon.
45 Aron mabantayan nila ang iyang kasugoan, sg sa ilang pagtuman sa iyang mga kabalaoran.