Unang Stasis

Salmo 105

Aleluya.

1 Dayegon ninyo ang Ginoo. Oh magpasalamat kamo sa Ginoo; kay maayo man siya; Kay ang iyang kaluoynagalungtad sa walay katapusan.
2 Kinsa ba ang makasaysay sa mga buhat nga gamhanan sa Ginoo, O kinsa ba ang makasugilon sa tanan niyang mga pagdayeg?
3 Bulahan sila nga nanagbantay sa hustisya, Ug siya nga nagabuhat sa pagkamatarung sa tanang mga panahon.
4 Hinumdumi ako, Ginoo, ingon sa imong kalooy nga gihatag mo sa imong katawhan; Oh du-awa ako uban sa imong kaluwasan,
5 Aron makita ko ang kauswagan sa imong pinili, Aron makagmaya ako sa kalipay sa imong nasud, Aron ako magahimaya uban sa imong panulondon.
6 Nakasala kami uban sa among mga amahan, Nanagbuhat kami ug kasal-anan, nanagbuhat kami sa kadautan.
7 Ang among mga amahan wala makasabut sa imong mga kahibulongan didto sa Egipto; Sila wala mahinumdum sa gidaghanon sa imong mga kaluoy, Kondili nanagmasukihon didto sa dagat, bisan didto sa Dagat nga Mapula.
8 Bisan pa niana iyang giluwas sila tungod sa iyang ngalan, Aron nga iyang ikapadayag ang iyang makusganong gahum.
9 Gibadlong niya usab ang Dagat nga Mapula, ug kini nahimong mamala: Busa iyang gimandoan sila latas sa kahiladman, ingon sa paglatas nila sa kamingawan.
10 Ug iyang giluwas sila gikan sa kamot niya nga nagdumot kanila, Ug gibawi sila gikan sa kamot sa kaaway.
11 Ug ang mga tubig mitabon sa ilang mga kabatok; Walay mausa nga nahabilin kanila.
12 Unya mingtuo sila sa iyang mga pulong; Nanag-awit sila sa iyang pagdayeg.
13 Sa hinanali nalimot sila sa iyang mga buhat; Sila wala maghulat sa iyang pagtambag,
14 Kondili nanagkaibug sa hilabihan gayud didto sa kamingawan, Ug gitintal nila ang Dios didto sa kamingawan.
15 Ug siya mihatag kanila sa ilang gipangayo, Apan gipadad-an ug kaluya ang ilang kalag.
16 Ug gikasinahan usab nila si Moises didto sa campo, Ug si Aaron nga balaan sa Ginoo.
17 Mibuka ang yuta ug gilamoy si Dathan, Ug gitabonan ang ginsakupan ni Abiram.
18 Ug misilaub ang kalayo diha sa ilang ginsakupan; Ang siga misunog sa mga dautan.
19 Nanagbuhat sila ug nating baka didto sa Horeb, Ug nanagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw.
20 Sa ingon niini ilang giilisan ang ilang himaya Sa pagkasama sa usa ka baka nga nagasibsib sa balili.
21 Hingkalimtan nila ang Dios nga ilang Manluluwas, Siya nga nagbuhat ug mga dagkung butang didto sa Egipto,
22 Sa mga kahibulongan nga buhat didto sa yuta ni Cham, Ug mga butang nga makalilisang didto sa Dagat nga Mapula.
23 Busa siya miingon nga iyang laglagon sila, Kong wala pa si Moises nga iyang pinili motindog sa atubangan niya didto sa lapyahan sa dagat, Aron sa pagpaiway sa iyang kapungot, tingali siya molaglag unta kanila.
24 Oo, gitamay nila ang yuta nga takus tinguhaon, Wala sila tumoo sa iyang
25 Hinonoa nanagbagulbol sulod sa ilang mga balongbalong, Ug wala managpatalinghug sa tingog sa Ginoo.
26 Busa siya nanumpa batok kanila, Nga iyang laglagon sila didto sa kamingawan,
27 Ug nga iyang pamukanon ang ilang kaliwatan sa taliwala sa mga nasud, Ug papatlaagon sila sa mga kayutaan.
28 Sila usab ming-ipon sa ilang kaugalingon ngadto kang Baalpeor, Ug mingkaon sa mga halad sa mga minatay.
29 Niini sila minghagit kaniya sa pagkasuko tungod sa ilang mga buhat; Ug ang hampak miabut sa ibabaw nila.
30 Unya mitindog si Phinees, ug mipakanaug sa hukom; Ug sa ingon niana mihunong ang hampak.
31 Ug kadto giisip kaniya nga alang sa pagkamatarung, Ngadto sa tanang kaliwatan sa walay katapusan.
32 Ug sila nagpasuko usab kaniya didto sa mga tubig sa Meriba. Sa pagkaagi nga ang kadaut midangat kang Moises tungod kanila;
33 Tungod kay sila masukihon batok sa iyang espiritu, Ug siya namulong sa dili angay sa iyang mga ngabil.
34 Wala nila paglaglaga ang mga katawhan, Ingon sa gisugo sa Ginoo kanila,
35 Hinonoa mingsagol sila sa ilang kaugalingon uban sa mga nasud, Ug nakakat-on sa ilang mga buhat,
36 Ug ming-alagad sa ilang mga dios-dios, Nga nahimong lit-ag alang kanila.
37 Oo, gihalad nila ang ilang mga anak nga lalake ug ang ilang mga anak nga babaye ngadto sa mga yawa,
38 Ug giula ang dugo nga inocente, Bisan ang dugo sa ilang mga anak nga lalake ug sa ilang mga anak nga babaye, Nga gihalad nila ngadto sa mga dios-dios sa Canaan; Ug ang yuta nahugawan tungod sa dugo.
39 Sa ingon niini nahugawan sila tungod sa ilang mga buhat, Ug nakighilawas sila pinaagi sa ilang mga buhat.
40 Busa misilaub ang kapungot sa Ginoo batok sa iyang katawhan, Ug giluod siya sa iyang panulondon.
41 Ug iyang gitugyan sila ngadto sa gahum sa mga nasud; Ug sila nga nanagdumot kanila nanaggahum kanila.
42 Ang ilang mga kaaway usab nanagdaugdaug kanila, Ug sila naulipon ngadto sa ilang mga kamot
43 Sa makadaghan sila giluwas niya: Apan sila nanagmasukihon sa ilang pagpakitambag, Ug nahimo silang ubos tungod sa ilang kasal-anan.
44 Bisan pa niana, iyang gitagad ang ilang pagkaalaut, Sa nabati niya ang ilang pagtu-aw:
45 Ug nahinumdum siya sa iyang tugon alang kanila, Ug siya nagbasul sumala sa gidaghanon sa iyang mga kaluoy.
46 Iyang gihimo usab nga sila pagakaloy-an Niadtong tanan nga nanagdala kanila sa pagkabinihag.
47 Luwasa kami, Ginoo nga among Dios, Ug tiguma kami gikan sa taliwala sa mga nasud, Aron sa paghatag ug mga pasalamat sa imong ngalan nga balaan, Ug aron sa paghimaya sa imong pagdayeg.
48 Dalayegon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, Sukad sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan. Ug paingna ang tibuok nga katawhan, Amen. Dayegon ninyo ang Ginoo.

Ikaduhang Stasis

Salmo 106

Aleluya.

1 Oh managpasalamat kamo sa Ginoo; kay siya maayo man; Kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa walay katapusan.
2 Papamulonga niana ang mga tinubos sa Ginoo, Nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok,
3 Ug gitigum sila gikan sa mga kayutaan, Gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan, Gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan.
4 Nanaglaag-laag sila sa kamingawan, sa dalan nga awa-aw; Wala sila makakaplag ug syudad nga ilang kapuy-an.
5 Mga gutom ug mga giuhaw, Ang ilang mga kalag nangaluya diha kanila.
6 Unya mingtu-aw sila sa Ginoo sa ilang kagul-anan, Ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga kalisdanan,
7 Ug iyang gimandoan sila usab pinaagi sa dalan nga matul-id, Aron makadangat sila sa syudad nga ilang kapuy-an.
8 Oh nga managdayeg unta ang mga tawo sa Ginoo tungod sa iyang kaluoy, Ug tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa mga tawo!
9 Kay ginatagbaw niya ang kalag nga nagapangandoy, Ug ginapuno niya sa kaayohan ang kalag nga gigutom.
10 Ang mga nanagpuyo sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon, Mga binilanggo sa kaguol ug sa mga puthaw,
11 Tungod kay nanagmalalison sila sa mga pulong sa Dios, Ug nanagtamay sa tambag sa Labing Halangdon:
12 Busa tungod sa kahago giluya niya ang ilang mga kasingkasing; Nanghiumod sila, ug walay bisan kinsa nga mitabang kanila.
13 Unya sila mingtu-aw sa Ginoo gikan sa ilang kagul-anan, ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga kalisdanan.
14 Iyang gikuha sila gikan sa kangitngitan ug sa landong, sa kamatayon, Ug gidugmok niya ang ilang mga talikala.
15 Oh nga managdayeg unta ang mga tawo sa Ginoo, tungod sa iyang kaluoy, Ug tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa mga tawo!
16 Kay gilumpag niya ang mga ganghaan nga tumbaga, Ug gibunggo niya ang mga trangka nga puthaw.
17 Mga buang tungod sa ilang kalapasan, Ug tungod sa ilang kasal-anan, gisakit sila.
18 Ang ilang kalag giluod sa tanang butang nga kalan-on; Ug napahaduol sila ngadto sa mga ganghaan sa kamatayon.
19 Unya mingtu-aw sila sa Ginoo gikan sa ilang kagul-anan, Ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga kalisdanan.
20 Gipadala niya ang iyang pulong ug giayo sila, Ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga pagkalaglag.
21 Oh nga managdayeg unta ang mga tawo sa Ginoo, tungod sa iyang kaluoy, Ug tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa mga tawo!
22 Ug pahalara sila sa mga halad-sa-pasalamat, Ug imantala ang iyang mga buhat uban ang pag-awit.
23 Sila nga manumod sa mga sakayan sa dagat, Nga managpatigayon didto sa dagkung kadagatan;
24 Nakita nila ang mga buhat sa Ginoo, Ug ang iyang mga katingalahan diha sa kahiladman.
25 Kay siya nagasugo, ug nagapahuros sa hangin sa pag-unos, Nga nagapatuybo sa mga balud niana.
26 Mingsaka sila sa mga langit, sila minghiyak pagbalik sa mga kahiladman: Ang ilang kalag natunaw tungod sa kagul-anan.
27 Mingbarag sila sa pagbalik-balik, ug nagsulosapinday ingon sa usa ka hubog nga tawo, Ug nahubsan sa tanan nila nga kinaadman.
28 Unya nanagtu-aw sila sa Ginoo sa ilang kagul-anan, Ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga kalisdanan.
29 Ginahimo niya ang bagyo sa pagpalurang, Aron nga ang mga balud niana milinaw.
30 Unya sila nangalipay tungod kay nangahilum sila; Busa siya nagamando kanila ngadto sa dunggoanan nga ilang ginatinguha.
31 Oh nga managdayeg unta ang mga tawo sa Ginoo, tungod sa iyang kaluoy, Ug tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa mga tawo!
32 Ipabayaw usab kanila siya diha sa katilingban sa katawhan, Ug dayegon siya diha sa lingkoranan sa mga anciano.
33 Gihimo niya ang mga suba nga kamingawan, Ug ang mga tinubdan gihimo niya nga mahulaw nga yuta;
34 Ang yuta nga mabungaon sa pagkakamingawan nga asin, Tungod sa pagkadautan nila nga nanagpuyo niana.
35 Iyang gihimo ang kamingawan nga danaw sa tubig, Ug ang yuta nga mamala sa mga tinubdan sa tubig.
36 Ug didto pagapapuy-on niya ang mga gigutom, Aron sila magaandam ug syudad nga puloy-anan,
37 Ug magapugas sila sa kaumahan, ug magatanum ug kaparrasan, Ug magakuha sila ug bunga sa abut.
38 Siya magapanalangin usab kanila, sa pagkaagi nga modaghan sila sa hilabihan gayud; Ug dili niya pag-ibanan ang ilang kahayupan.
39 Unya usab, sila nagakadiyutay ug ginapatikuko Pinaagi sa pagdaugdaug, kasamok, ug kasub-anan.
40 Iyang gibubo ang pagtamay ibabaw sa mga prinsipe, Ug sila ginapalakat didto sa kamingawan, diin walay dalan.
41 Bisan pa niini, iyang gibayaw ang mga hangul sa kahitas-an gikan sa kagul-anan, Ug nagapadaghan kaniya sa kabanayan sama sa usa ka panon.
42 Magatan-aw ang mga matul-id niini, ug mangalipay; Ug ang tanan nga kasal-anan magatak-um sa iyang baba.
43 Bisan kinsa nga manggialamon manumbaling niining mga butanga; Ug sila magapalandong sa kaluoy sa Ginoo.

Ikatulong Stasis

Salmo 107

Usa ka awit sa salmo alang kang Asaf.
.

1 Ang akong kasingkasing naandam na, oh Dios; Magaawit ako, oo, magaawit ako ug mga pagdayeg, bisan uban sa akong himaya.
2 Pagmata, salterio ug alpa: Ako sa akong kaugalingon mangadlawon pagmata.
3 Magahatag ako kanimo ug mga pasalamat, Ginoo, sa taliwala sa mga katawhan; Ug kanimo magaawit ako sa mga pagdayeg sa taliwala sa mga nasud.
4 Kay ang imong kaluoy daku man ibabaw sa kalangitan; Ug ang imong kamatuoran naga-abut ngadto sa mga langit.
5 Pagabayawon ka, oh Dios, ibabaw sa kalangitan, Ug ang imong himaya ibabaw sa tibuok nga yuta.
6 Aron pagaluwason ang imong hinigugma, Luwasa sa imong tuong kamot, ug tubaga kami.
7 Ang Dios nagasulti diha sa iyang pagkabalaan: magakalipay ako; Pagabahinon ko ang Sichem, ug pagasukdon ko ang walog sa Succoth.
8 Ang Galaad ako man; ang Manases ako; Ang Ephraim usab mao ang panalipod sa akong ulo; Ang Juda mao ang akong magbubuhat sa balaod.
9 Ang Moab mao ang akong dolang nga hunawanan; Sa ibabaw sa Edom igasalibay ko ang akong sapin; Mosinggit ako sa ibabaw sa Filistia.
10 Kinsa ba ang modala kanako ngadto sa syudad nga kinutaan? Kinsa ba ang motultol kanako ngadto sa Idumea?
11 Wala ba ikaw magasalikway kanamo, oh Dios? Ug ikaw wala na mouban, oh Dios, sa among mga panon.
12 Hatagi kami ug tabang batok sa kaaway; Kay kawang lamang ang tabang sa tawo.
13 Pinaagi sa Dios makabuhat kami sa pagkamaisugon: Kay siya mao ang moyatak sa among mga kabatok.

Salmo 108

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Ayaw pagpakahilum, oh Dios, sa akong pagdayeg;
2 Kay ang baba sa tawong dautan, ug ang baba sa limbongan ilang ginga-nga batok kanako: Nanagsulti sila batok kanako nga may dila nga bakakon.
3 Ila akong gilikusan usab sa mga pulong sa pagdumot, Ug nakig-away sila batok kanako sa walay gipasikaran.
4 Tungod sa akong gugma nahimo silang mga kabatok ko. Apan ako nagatugyan sa akong kaugalingon sa pag-ampo.
5 Ug tungod sa maayo ako gibaslan nila ug dautan, Ug ang pagdumot gibalus tungod sa akong gugma.
6 Ibutang mo sa ibabaw niya ang usa ka tawo nga dautan; Ug patindoga ang usa ka kabatok sa iyang tuong kamot.
7 Sa diha nga siya pagahukman na, ipahulog siya nga sad-an; Ug himoa nga ang iyang pag-ampo mahimong sala.
8 Pagapahamub-a ang iyang mga adlaw; Ug lain ang pakuhaa sa iyang katungdanan.
9 Himoa nga mangailo ang iyang mga anak, Ug ang iyang asawa nga usa ka balo.
10 Himoa nga ang iyang mga anak managlibud-suroy ug managpakilimos; Ug ipapangita kanila ang ilang tinapay gikan sa ilang biniyaang mga dapit,
11 Pasagdi nga ang magpapautang magasakmit sa tanan nga anaa kaniya; Ug pasagdi nga ang mga dumuloong magadawat sa tanan niyang kinabudlayan.
12 Ayaw itugot nga may malooy pa kaniya; Ni may bisan kinsa nga malooy pa sa iyang mga anak nga ilo.
13 Ipaputol ang iyang kaliwatan; Sa mosunod nga kaliwatan ipapala ang iyang ngalan.
14 Pahinumdumi sa Ginoo ang kasal-anan sa ilang mga amahan; Ug ayaw ipapala ang sala sa iyang inahan.
15 Pasagdi sila nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kanunay, Aron nga iyang pagapalaon gikan sa yuta ang paghandum kanila;
16 Tungod kay wala siya mahinumdum sa pagpakita ug kalooy, Kondili gilutos niya ang tawong kabus ug hangul, Ug ang nadugmokan sa kasing-kasing, aron sa pagpatay kanila.
17 Oo, nahagugma siya sa panunglo, ug midangat kini kaniya; Ug wala ikalipay niya ang panalangin, ug kini halayo gikan kaniya.
18 Gisul-oban niya usab sa panunglo ang iyang kaugalingon ingon sa iyang bisti, Ug mituhop kini sa iyang sulod nga mga bahin sama sa tubig; Ug sama sa lana ngadto sa iyang kabukogan.
19 Ipahimo kini diha kaniya nga ingon sa bisti nga iyang gitabon sa iyang kaugalingon, Ug ingon sa bakus nga ginabakus kaniya sa kanunay
20 Mao kini ang balus sa akong mga kabatok nga gikan sa Ginoo, Ug kanila nga nanagsulti ug dautan batok sa akong kalag.
21 Apan himoon mo kanako, Ginoo nga Ginoo, sumala sa imong ngalan: Tungod kay ang imong kaluoy maayo man, luwason mo ako;
22 Kay ako kabus ug hangul, Ug ang akong kasingkasing nasamaran sa sulod nako.
23 Nagapanaw na ako sama sa anino nga nagalingay: Ginabola-bola ako ingon sa dulon.
24 Ang akong mga tuhod maluya tungod sa pagpuasa; Ug ang akong unod mikupos tungod sa kakulang sa katambok.
25 Ako nahimo usab nga talamayon alang kanila: Sa nanagtan-aw sila kanako, nanaglingo-lingo sila sa ulo nila.
26 Tabangi ako, Ginoo, Dios ko; Oh luwasa ako sumala sa imong kaluoy:
27 Aron sila mahibalo nga kini mao ang imong kamot; Nga Ikaw, Ginoo, ang nagbuhat niini.
28 Patungloha sila, apan ikaw magpanalangin: Sa diha nga managpanindog na sila, pagapakaulawan sila, Apan ang imong ulipon magakalipay.
29 Pabistihi sa kaulawan ang akong mga kabatok, Ug pataboni sila sa ilang kaugalingong kaulaw ingon sa usa ka kupo.
30 Magahatag ako ug dagkung mga pasalamat ngadto sa Ginoo pinaagi sa akong baba; Oo, pagadayegon ko siya sa taliwala sa panon sa katawhan.
31 Kay siya motindog diha sa tuong kamot sa hangul, Aron sa pagluwas kaniya gikan sa mga nagahukom sa iyang kalag.