Unang Stasis

Salmo 109

Usa ka salmo ni David.

1 Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Lumingkod ka sa akong tuong kamot, hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.
2 Ang baras sa imong kalig-on igapadala sa Ginoo gikan sa Siyon. Magahari ka sa taliwala sa imong mga kaaway.
3 Imo man ang kamandoan sa adlaw sa imong gahum, sa kahalangdon sa imong mga santos. Gikan sa tagoangkan, sa wala pa ang kabuntagon ako nahimong imong amahan.
4 Ang Ginoo nanumpa, ug siya dili magabasul: ikaw mao ang pari hangtod sa mga kahangtoran sunod sa laray ni Melchisedec.
5 Ang Ginoo sa imong tuong kamot magadasmag sa mga hari sa adlaw sa iyang kaligutgut.
6 Siya magahukom sa taliwala sa mga nasud, pagapun-on niya ang mga dapit sa mga minatay, siya magadasmag sa mga pangulo sa daghang mga kayutaan.
7 Siya moinum sa sapa nga magagian diha sa dalan. Tungod niana pagasakwaton niya ang ulo.

Salmo 110

Aleluya.

1 Magapasalamat ako sa Ginoo sa bug-os ko nga kasingkasing, diha sa pagkatigum sa mga tawong matul-id ug sa katilingban.
2 Dagku ang mga buhat sa Ginoo, ginapangita sa tanang mga nahamuot kanila.
3 Dungganon ug halangdon ang iyang buhat; ug ang iyang pagkamatarung nagalungtad hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran.
4 Iyang gihimo ang iyang mga buhat nga katingalahan nga pagahandumon. Puno sa grasya ug maloloy-on ang Ginoo.
5 Nagahatag siya ug makaon kanila nga may kahadlok kaniya. Sa gihapon siya mahinumdum sa iyang tugon.
6 Ang gahum sa iyang mga buhat gipakita niya sa iyang katawhan, sa paghatag kanila sa panulondon sa mga nasud.
7 Ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran ug ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda.
8 Napamatud-an sila sa kahangtoran; nabuhat sila sa kamatuoran ug sa katul-iran.

Salmo 111

Aleluya.

1 Dayega ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga may kahadlok sa Ginoo, nga diha sa iyang kasugoan nagakalipay sa hilabihan gayud.
2 Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan sa ibabaw sa yuta: mahimong bulahan ang kaliwatan sa mga matul-id.
3 Mga bahandi ug katigayonan maoy anaa sa iyang balay; ug ang iyang pagkamatarung molungtad sa kahagtoran.
4 Sa mga matul-id mohayag ang suga taliwala sa kangitngitan: maloloy-on siya, ug mapuangoron, ug matarung.
5 Maayo alang sa tawo nga magapakita ug kaluoy ug magapahulam; siya magapalig-on sa iyang katungod diha sa paghukom, kay siya dili gayud matarug;
6 Ang matarung pagahandumon sa kahangtoran; dili siya malisang sa daotang balita.
7 Ang iyang kasingkasing malig-on, nga naglaum diha sa Ginoo.
8 Malig-on ang iyang kasingkasing, siya dili mahadlok, hangtod nga makita niya ang iyang tinguha ibabaw sa iyang mga kabatok.
9 Nagasabwag siya, nagahatag siya sa mga hangul, ang iyang pagkamatarung magalungtad sa kahangtoran: ang iyang kadaugan madugangan uban ang kadungganan[1].
10 Ang makasasala makakita niini, ug maguol; magapakagut siya sa iyang mga ngipon, ug magatunaw. Magahanaw ang tinguha sa mga dautan.

Ikaduhang Stasis

Salmo 112

Aleluya.

1 Dayga ang Ginoo, oh kamong mga alagad, dayega ang ngalan sa Ginoo.
2 Dalayegon ang ngalan sa Ginoo sukad karon ug hangtod sa kahangtoran.
3 Gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop niini pagadayegon ang ngalan sa Ginoo.
4 Ang Ginoo labing labaw sa tanang kanasoran, ug ang iyang himaya ibabaw sa kalangitan.
5 Kinsa ba ang sama sa Ginoo nga atong Dios, nga atua sa kahitas-an ang iyang lingkoranan,
6 Kinsa nagapuyo sa kahitas-an ug nagtan-aw sa mga butang nga ubos, sa langit ug sa yuta,
7 Gibangon niya ang kabus gikan sa abog, ug gisakwat niya ang hangul gikan sa pundok sa kinalibang;
8 Aron siya magapalingkod kaniya uban sa mga prinsipe, bisan uban sa mga prinsipe sa iyang katawhan.
9 Ang babaye nga apuli ginapabantay niya sa balay, ug mahimo siya nga inahan nga malipayon sa mga anak.

Salmo 113

Aleluya.

1 Sa paglakaw sa Israel gikan sa Egipto, ang panimalay ni Jacob gikan sa katawhan nga lain ug pinulongan;
2 Ang Juda nahimong balaan niyang puloy-anan, ang Israel nahimong iyang gingharian.
3 Ang dagat nakakita niini, ug mingkalagiw; ang Jordan misibug.
4 Ang kabukiran minglukso sama sa mga lakeng karnero, ang kabungtoran nga gagmay sama sa mga nating karnero.
5 Unsay gibati mo, oh dagat, nga mingkalagiw ka? Ikaw, oh Jordan, nga misibug ka man?
6 Kamo nga kabukiran, nga minglukso kamo sama sa mga laekng karnero; kamong kabungtoran nga gagmay, nga sama sa mga nating karnero?
7 Kumurog, ikaw yuta, diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa atubangan sa Dios ni Jacob,
8 Diha sa atubangan sa Ginoo ang yuta nauyog, sa atubangan sa Dios ni Jacob,
9 Dili kanamo, Ginoo, dili kanamo, kondili sa imong ngalan ihatag ang himaya, tungod sa imong kaluoy, ug tungod sa imong kamatuoran.
10 Busa, ngano ba nga magaingon ang mga nasud, hain man karon ang ilang Dios?
11 Apan ang among Dios anaa sa langit ug sa yuta; gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya.
12 Ang mga dios-dios sa kanasoran mao ang salapi ug bulawan; binuhat sa mga kamot sa mga tawo.
13 Sila adunay baba, apan sila dili makasulti; sila adunay mga mata, apan sila dili makakita;
14 Adunay mga dalunggan sila, apan sila dili makadungog; sila adunay mga ilong, apan sila dili makapanimaho;
15 Sila adunay mga kamot, apan sila dili makahikap; sila adunay mga tiil, apan sila dili makalakaw; ni makasulti sila pinaagi sa ilang totonlan.
16 Hinaut nga ang mga nanagbuhat kanila mahimong sama kanila; ang tagsatagsa nga mosalig kanila.
17 Oh Israel, sumalig ka sa Ginoo: siya mao ang ilang tabang ug ang ilang kalasag.
18 Oh panimalay ni Aaron, sumalig kamo sa Ginoo: siya mao ang ilang tabang ug ang ilang kalasag.
19 Kamong mga nangahadlok sa Ginoo sumalig kamo sa Ginoo: siya mao ang ilang tabang ug ang ilang kalasag.
20 Ang Ginoo nahinumdum kanato; siya magapanalangin kanato. Magapanalangin siya sa kaliwat ni Israel; magapanalangin siya sa kaliwat ni Aaron.
21 Siya magapanalangin kanila nga may kahadlok sa Ginoo, sa mga gagmay ug sa mga dagku.
22 Hinaut nga ang Ginoo magadugang sa pagpadaghan kaninyo, kaninyo ug sa inyong mga anak.
23 Mga gibulahan kamo sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
24 Ang kalangitan mao ang mga langit sa Ginoo; apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tawo.
25 Ang mga minatay dili magadayeg sa Ginoo, ni may mausa niadtong mga nanganaug ngadto sa Hades.
26 Apan magdayegon kita sa Ginoo, sukad karon ug hangtod sa kahangtoran.

Salmo 114

Aleluya.

1 Nahagugma ako sa Ginoo, kay siya nagapatalinghug Sa tingog sa akong mga pangaliyupo.
2 Tungod kay iyang gikiling kanako ang iyang dalunggan, busa magatawag ako kaniya samtang ako buhi pa.
3 Ginalikusan ako sa mga talikala sa kamatayon, ug ang kasakit sa Hades minggapusa kanako.
4 Ang kaguol ug kasakit maoy akong nakaplagan; unya gisangpit ko ang ngalan sa Ginoo: Oh Ginoo, luwasa ang akong kalag.
5 Puno sa grasya ang Ginoo, ug matarung; ug maloloy-on ang atong Dios.
6 Ang Ginoo nagabantay sa mga masuso: gipaubos ako, ug iyang giluwas ako.
7 Bumalik ka sa imong kapahulayan, oh kalag ko; kay ang Ginoo nagpanalangin sa madagayaon gayud kanimo.
8 Kay iyang giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon, ang akong mga mata gikan sa mga luha, ug ang akong mga tiil gikan sa pagkahidalin-as.
9 Magapahimuot ako sa atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi.

Ikatulong Stasis

Salmo 115

Aleluya.

1 Ako mituo, busa misulti ako: Gipaubos ako sa hilabihan gayud.
2 Sa kalisang ako nakaingon: Ang tanang tawo mga bakakon.
3 Unsa man ang akong igabayad sa Ginoo tungod sa tanan niyang mga kaayohan kanako?
4 Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo.
5 Magabayad ako sa akong mga panaad sa Ginoo diha sa atubangan sa tanan niyang katawhan.
6 Bililhon diha sa pagtan-aw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga santos.
7 Ginoo, ako mao ang imong alagad: Ako mao ang imong alagad, ang anak sa imong alagad nga babaye; gihubad mo ang akong mga talikala.
8 Akong ihalad kanimo ang halad sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo.
9 Sa Ginoo magabayad ako sa akong mga panaad diha sa atubangan sa tanan niyang katawhan,
10 Sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, sa kinataliwad-an mo, oh Jerusalem.

Salmo 116

Aleluya.

1 Dayga ang Ginoo, kamong tanang kanasoran! Dayega siya, kamong tanang mga katawohan;
2 Kay daku ang iyang kalooy kanato; ug ang kamatuoran sa Ginoo molungtad sa kahangtoran.
3 Dayega ninyo ang Ginoo.

Salmo 117

Aleluya.

1 Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.
2 Ipaingon sa Israel karon, nga ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.
3 Karon ipaingon sa kaliwat ni Aaron nga nga ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.
4 Ipaingon karon kanila nga nangahadlok sa Ginoo nga ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.
5 Gikan sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo ug gitubag niya ako; ug iyang gidala ako sa dapit nga halapad.
6 Gitabangan ako sa Ginoo; busa dili ako mahadlok. Unsay mahimo sa tawo batok kanako?
7  Ang Ginoo nagatabang kanako, ug makita ko ang pagkapildi sa akong mga kaaway.
8 Labing maayo ang pagdangup sa Ginoo kay sa pagsalig diha sa tawo.
9 Labing maayo ang paglaum diha sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe.
10 Ang tanang mga nasud nanaglibut kanako; apan gipildi ko sila pinaagi sa ngalan sa Ginoo.
11 Nanaglikos sila kanako, ilang gilibutan ako, apan gipildi ko sila pinaagi sa ngalan sa Ginoo.
12 Gilibotan nila ako sama sa mga putyokan sa palibot sa dugos, ug nagdilaab sila
ingon sa kalayo sa taliwala sa mga tunok; ug gipildi ko sila pinaagi sa ngalan sa Ginoo.
13 Gitukmod ug gikulob ako, aron ako mapukan, apan gitabangan ako sa Ginoo.
14 Ang Ginoo mao ang akong kalig-on ug ang akong alawiton; siya ang akong Manluluwas.
15 Ang tingog sa kalipay ug sa kaluwasan anaa sa mga tolda sa mga matarung. Ang tuong kamot sa Ginoo nagabuhat nga maisugon.
16 Ang tuong kamot sa Ginoo nabayaw; ang tuong kamot sa Ginoo nagabuhat nga maisugon.
17 Dili ako mamatay, kondili mabuhi ako; ug isaysay ko ang mga buhat sa Ginoo.
18 Gikastigo ako pag-ayo sa Ginoo; apan wala ako niya itugyan sa kamatayon.
19 Buksi kanako ang mga ganghaan sa pagkamatarung: mosulod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo.
20 Mao kini ang ganghaan sa Ginoo; niini mosulod ang mga matarung.
21 Magpasalamat ako kanimo, Ginoo, kay gipatalinghugan mo ako, ug ikaw nahimong akong kaluwasan.
22 Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod mao pa hinuon ang nahimong pundasyon nga bato.
23 Mao kini ang buhat sa Ginoo; kini maoy katingalahan sa among mga mata.
24 Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo; magmaya kita ug magsadya niini.
25 Luwasa karon, oh Ginoo! Ipadala ang kauswagan karon.
26 Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo; gikan sa balay sa Ginoo kami nanagdayeg kanimo.
27 Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo. Pag-andam og usa ka kombira! Dad-a ang baga nga mga sanga, bisan sa palibot sa halaran.
28 Ikaw ang akong Dios, ug kanimo magapasalamat ako; ikaw ang akong Dios, ug magbayaw ako kanimo. Magpasalamat ko kanimo; kay gipatalinghugan mo ako, ug ikaw nahimong akong kaluwasan.
29 Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.

[1] Sa literal: Ang iyang sungay pagabayawon uban ang kadungganan.