Unang Stasis

Salmo 118

Aleluya.

1 Bulahan sila nga mga walay biling og dalan, nga nanaglakaw sa Kasugoan sa Ginoo.
2 Bulahan sila nga nanagpangita sa iyang mga pagpamatuod; uban sa bug-os nilang kasingkasing pangitaon nila Siya.
3 Kay sila nga nanagbuhat sa kadautan wala maglakaw sa iyang mga dalan.
4 Ikaw nagsugo kanamo mahatungod sa imong mga lagda, aron among pagabantayan sila sa makugihon gayud.
5 Hinaut unta nga mahamutang ang akong mga dalan sa pagtuman sa imong kabalaoran!
6 Unya dili ako pagapakaulawan, sa matan-awan ko na ang tanan mong mga sugo.
7 Magapasalamat ako kanimo uban sa katul-id sa kasingkasing, sa pagkakat-on ko sa imong mga matarung nga paghukom.
8 Pagabantayan ko ang imong kabalaoran; ayaw gayud ako pag-isalikway.
9 Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong.
10 Uban sa bug-os ko nga kasingkasing gipangita ko ikaw; ayaw ako pag-isalikway gikan sa imong mga sugo.
11 Tipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasingkasing aron dili ako makasala batok kanimo.
12 Dalayegon ikaw, Ginoo: Tudloi ako sa imong kabalaoran.
13 Sa akong mga ngabil gisugilon ko ang tanang mga tulomanon sa imong baba.
14 Kalipay ko sa dalan sa imong mga pagpamatuod, ingon sa pag-angkon ug bahandi.
15 Sa imong mga lagda magapalandong ako, ug magasud-ong ako sa imong mga dalan.
16 Magapalandong ako diha sa imong kabalaoran; dili ako malimot sa imong mga pulong.
17 Balusi ang imong alagad; buhia ako ug magabantay ako sa imong pulong.
18 Bukha ang akong mga mata, aron makatan-aw ako sa mga katingalaha gikan sa imong kasugoan.
19 Lumalabay lamang ako niining kalibutana; ayaw itungina ang imong mga sugo gikan kanako.
20 Sa tanang panahon nahidlaw ang akong kalag tungod sa pagpangandoy sa imong mga tulomanon.
21 Gibadlong mo ang mga garboso; natunglo sila nga nagatalikod gikan sa imong mga sugo.
22 Palaa gikan kanako ang ilang pagpakaulaw ug pagbiaybiay, kay gipangita ko ang imong mga pagpamatuod.
23 Bisan pag magtigom ang mga pangulo sa paglibak kanako, ang imong alagad mamalandong sa imong mga tulumanon.
24 Ang imong mga pagpamatuod maoy akong pagpamalandong ug akong mga magtatambag.
25 Mipilit sa abug ang akong kalag; buhia ako sumala sa imong pulong.
26 Gipahayag ko ang akong mga dalan, ug ikaw mitubag kanako; tudloi ako sa imong kabalaoran.
27 Tungod sa dalan sa imong mga pagpamatuod ako adunay pagsabut; magapalandong ako sa imong katingalahang mga buhat.
28 Nagduka ang akong kalag tungod sa kakapoy; lig-ona ako sumala sa imong pulong.
29 Ipahalayo gikan kanako ang dili-matarung nga dalan; ug pinaagi sa imong balaod, kaloy-i ako.
30 Napili ko ang dalan sa kamatuoran; wala ko hikalimti ang imong mga hukmanan.
31 Nagakapot ako sa imong mga pagpamatuod; Ginoo, ayaw ako ibutang sa kaulawan.
32 Sa dalan sa imong mga sugo nagadalagan ako, sa diha nga pagapadakuon mo ang akong kasingkasing.
33 Tudloi ako, Ginoo, sa dalan sa imong kabalaoran; ug pagabantayan ko kini hangtod sa katapusan.
34 Hatagi ako ug salabutan, ug pagabantayan ko ang imong kasugoan; pagatumanon ko kini uban sa bug-os ko nga kasingkasing.
35 Mandoi ako sa dalan sa imong mga sugo; kay niini anaa ang akong kalipay
36 Ikiling mo ang akong kasingkasing ngadto sa imong mga pagpamatuod, ug dili ngadto sa kailibgon.
37 Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa kakawangan, ug hatagi ako ug kinabuhi sa imong mga dalan.
38 38 Palig-ona ang imong saad nganhi sa imong alagad, aron ako magatahod kanimo.
39 Kuhaa gikan kanako ang kaulawan nga akong nahadlokan; kay maayo ang imong mga tulomanon.
40 Ania karon, ginatinguha ko ang imong mga lagda; hatagi ako ug kinabuhi sa imong pagkamatarung.
41 Ipadangat nganhi kanako ang imong kaluoy, Ginoo, bisan ang imong kaluwasan, sumala sa imong pulong.
42 Sa ingon niana, makabaton ako ug tubag alang kaniya nga nagapakaulaw kanako; kay misalig ako sa imong pulong.
43 Ug ayaw pagkuhaa ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba; kay ako milaum diha sa imong mga tulomanon.
44 Pagabantayan ko sa kanunay ang imong kasugoan hangtod sa kahangtoran.
45 Ug magalakaw ako sa kagawasan, kay gipangita ko ang imong mga lagda.
46 Misulti ko usab sa imong mga pagpamatuod sa atubangan sa mga hari, ug wala mahamutang sa kaulawan.
47 Kay magakalipay ako sa imong mga sugo, nga gihigugma ko.
48 Pagabayawon ko ang akong mga kamot ngadto sa imong mga sugo, nga gihigugma ko; Ug magapalandong ako diha sa imong kabalaoran.
49 Hinumdumi ang pulong nga gihatag mo sa imong alagad, tungod kay imo akong gipalaum.
50 Mao kini ang hupay ko sa akong kagul-anan; nga ang imong pulong naghatag kanako og kinabuhi.
51 Giyubit ako sa mga tawo nga walay Dios, apan wala ako mobulag gikan sa imong kabalaoran.
52 Nahinumdum ako, Ginoo, sa kanhi mong mga tulomanon, ug nahupay ako.
53 Ang mainit nga kaligutgut migahum kanako, tungod sa tawong dautan nga mibulag gikan sa imong kasugoan.
54 Ang imong kabalaoran nahimo nga mga alawiton ko sa balay sa akong pagpanlangyaw.
55 Sa kagabhion nahinumdum ako sa imong ngalan, Ginoo, ug gibantayan ko ang imong kasugoan.
56 Kini nabatonan ko tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda.
57 Ang Ginoo mao ang akong bahin: ako misaad nga magabantay ako sa imong mga pulong.
58 Gihangyo ko ang imong grasya; kaloy-i ako sumala sa imong saad.
59 Gipalandong ko ang akong mga dalan, ug gipabalik ko ang akong mga tiil ngadto sa imong mga pagpamatuod.
60 Nagdali ako ug wala maglangan sa pagtuman sa imong mga sugo.
61 Ang mga gapus sa mga dautan gipanglikus kanako; apan wala ko hikalimti ang imong kasugoan.
62 Sa tungang gabii mobangon ako sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong mga tulomanon nga matarung.
63 Kauban ako sa tanang mga may kahadlok kanimo, ug kanila nga nanagtuman sa imong mga lagda.
64 Ang yuta napuno sa imong kaluoy, Ginoo; tudloi ako sa imong kabalaoran.
65 Maayo ang gibuhat mo sa imong alagad, Ginoo, sumala sa imong pulong.
66 Tudloi ako sa maayong paghukom ug kinaadman, kay nagatuo ako sa imong kasugoan.
67 Sa wala pa ako gipaubos, nahisalaag ako, apan karon nagabantay ako sa imong pulong.
68 Ikaw matarung, oh Ginoo; sa imong kaayo, tudloi ako sa imong kabalaoran.
69 Batok kanako nanagmugna ug bakak ang mga palabilabihon; apan uban sa bug-os ko nga kasingkasing magatuman ako sa imong mga lagda.
70 Matambok ang ilang kasingkasing ingon sa sibu; apan nagakalipay ako diha sa imong kasugoan.
71 Maayo pa alang kanako nga gipaubos mo ako, aron ako makakat-on diha sa imong kabalaoran.
72 Labing maayo alang kanako ang kasugoan sa imong baba kay sa mga linibo nga bulawan ug salapi.

Ikaduhang Stasis

73 Ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nag-umol kanako; ihatag kanako ang salabutan, aron ako makakat-on sa imong mga sugo.
74 Sila nga may mga kahadlok kanimo motan-aw kanako ug managkalipay, kay diha sa imong pulong milaum ako.
75 Nahibalo ako, Ginoo, nga ang imong mga paghukom matarung man, ug nga sa imong pagkamatinumanon gisakit mo ako.
76 Itugot nga ang imong kaluoy mahimo andam sa paghupay kanako, sumala sa imong saad ngadto sa imong alagad.
77 Ipadangat kanako ang imong kaluoy, aron mabuhi ako, kay ang imong kasugoan maoy akong kalipay.
78 Ipabutang sa kaulawan ang mga walay Dios; kay gidaug nila ako sa mga pagbutang-butang; apan ako magapalandong diha sa imong mga lagda.
79 Pabalika nganhi kanako kadtong mga nangahadlok kanimo; aron sila manghibalo sa imong mga pagpamatuod.
80 Hinaut nga ako mahimong walay sala diha ang imong mga kabalaoran, aron dili ako maulawan.
81 Nangandoy ang akong kalag tungod sa imong kaluwasan; apan milaum ako sa imong pulong.
82 Ang akong mga mata nangaloy sa pagpaabut sa imong saad, samtang ako nagaingon, kanus-a nimo ako hupayon?
83 Kay ako nahimong sama sa panit nga sudlanan sa bino nga anaa sa asohan; Apan wala ko hikalimti ang imong kabalaoran.
84 Hangtod kanus-a ako, nga imong alagad, maghulat? Kanus-a mo pa silotan ang mga nagalutos kanako?
85 Ang mga malapason nanagkalot ug mga gahong alang kanako, nga dili subay sumala sa imong kasugoan.
86 Kasaligan gayod ang tanan mong mga sugo. Tabangi ako, kay gilutos ako bisan walay igong hinungdan.
87 Hapit na nila ako malamoy dinhi sa ibabaw sa yuta; apan wala ko isalikway ang imong mga lagda.
88 Buhion mo ako sumala sa imong kaluoy; aron nga pagatumanon ko ang kasugoan sa imong baba.
89 Hangtod sa kahangtoran, oh Ginoo, ang imong pulong nahamutang sa kalangitan;
ang imong kamatuoran nagapadayon ngadto sa tanang kaliwatan. Gitukod mo ang yuta, ug kini nagapadayon.
91 Ang adlaw nagpadayon sumala sa imong mga tulomanon, kay ang tanang mga butang maoy imong mga sulogoon.
92 Gawas kong ang imong Kkasugoan mahimo ko nga kalipay, sa akong kasakit mahanaw unya ako
93 Dili ko gayud hikalimtan ang imong mga lagda, kay pinaagi niini gibanhaw mo ako.
94 Ako imo man, luwasa ako, kay gipangita ko ang imong mga lagda.
95 Ang mga dautan nanaghulat kanako, sa paglaglag kanako; apan ako magapalandong sa imong mga pagpamatuod.
96 Nakita ko nga ang tanang butang may kataposan, apan ang imong mga sugo halapad sa hilabihan gayud.
97 Gihigugma ko gayod ang imong kasugoan! Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw.
98 Ang imong kasugoan nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kay sa akong mga kaaway; kay kini ania kanako sa kanunay.
99 Aduna akoy labaw pang salabutan kay sa tanan ko nga mga magtutudlo, kay ang imong mga pagpamatuod maoy akong gipalandong.
100 Labi pang masinabuton ako kay sa mga tigulang, tungod kay gipangita ko ang imong mga lagda.
101 Gikan sa tanang mga dalan nga dautan, gipunggan ko ang akong mga tiil, aron nga ako makatuman sa imong pulong.
102 Wala ako tumipas gikan sa imong mga tulomanon, kay imong gitudloan ako.
103 Pagkatam-is gayud sa imong mga pulong sa akong pagtilaw! Labing matam-is pa kay sa dugos sa akong baba.
104 Pinaagi sa imong mga lagda nakabaton ako ug salabutan; busa gidumtan ko ang tagsatagsa ka dalan sa kabakakan.
105 Ang imong pulong maoy suga sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan.
106 Nakapanumpa ako ug gimatudan ko kini, nga ako magabantay sa matarung mong mga tulomanon.
107 Ginasakit ako sa hilabihan gayud; buhion mo ako, Ginoo, sumala sa imong pulong.
108 Dawata ang mga halad sa akong baba, Ginoo, ug tudloi ako sa imong mga paghukom.
109 Ang kalag ko sa kanunay ania sa akong kamot; apan wala ko hikalimti ang imong kasugoan.
110 Nagbutang og lit-ag alang kanako ang mga daotan,; apan ako wala mahisalaag gikan sa imong mga lagda.
111 Ang imong mga pagpamatuod maoy akong panulondon sa kahangtoran; kini ang kalipay sa akong kasingkasing.
112 Gikiling ko ang akong kasingkasing sa pagbuhat sa imong kabalaoran sa gihapon, bisan ngadto sa katapusan.
113 Gidumtan ko an mga malapason, apan gihigugma ko ang imong kasugoan.
114 Ikaw mao ang akong dapit nga dalangpanan ug ang akong taming; sa imong pulong nagalaum ako.
115 Pahalayo kamo gikan kanako, kamong mga mamumuhat sa kadautan, ug magabantay ako sa mga sugo sa akong Dios.
116 Sapnaya ako sumala sa imong pulong, aron ako mabuhi; ug ayaw ako pagpakaulawi sa akong paglaum.
117 Tabangi ako, ug maluwas ako, ug magapalandong diha sa imong kabalaoran sa kanunay.
118 Gitalikdan mo kadtong tanan nga nangasayop gikan sa imong kabalaoran; kay ang ilang limbong mao ang kabakakan.
119 Giisip ko ang tanang mga tawong daotan sa kalibotan ingon nga mga malapason; busa gihigugma ko ang imong mga pagpamatuod.
120 Ilansang ang akong unod sa kahadlok sa imo, kay sa imong mga paghukom nahadlok ako.
121 Gihimo ko ang matarong ug husto; ayaw ako itugyan sa mga nagalutos kanako.
122 Himoa ang pasalig mo sa imong alagad alang sa kaayohan; ayaw itugot nga daog-daogon ako sa mga mapahitas-on.
123 Ang akong mga mata nangaloy sa pagpaabut sa imong kaluwasan, ug sa pagtuman sa imong saad nga matarung.
124 Buhata sa imong alagad sumala sa imong kaluoy, ug tudloi ako sa imong kabalaoran.
125 Ako mao ang imong alagad; ihatag kanako ang salabutan, aron nga ako mahibalo sa imong mga pagpamatuod.
126 Panahon na alang sa Ginoo nga molihok,
Kay gilapas nila ang imong kasugoan.
127 Busa gihigugma ko ang imong mga sugo labaw kay sa bulawan, bisan pa sa lunsayng bulawan.
128 Tungod niana magtultol ako sa tanan kong mga lakang sumala sa imong mga tulomanon; gidumtan ko ang tanang sayop nga dalan.
129 Mga katingalahan ang imong mga pagpamatuod; busa nagapangita kanila ang akong kalag.
130 Ang sinugdan sa imong mga pulong nagahatag ug kahayag; nagahatag kini ug salabutan alang sa mga walay-pagtagad.
131 Gibuka ko og daku ang akong baba, ug nagahangus, kay nangandoy ako nga mainiton sa imong mga sugo.

Ikatulong Stasis

132 Tagda ako ug kaloy-i sama sa imong ginahimo kanunay sa mga nagahigugma kanimo.
133 Giyahi akong mga lakang pinaagi sa imong pulong; ayaw itugot nga gamhan ako sa daotan.
134 Luwasa ako gikan sa pagbutangbutang sa tawo, aron magatuman ako sa imong mga kasugoan.
135 Ipasidlak ang imong nawong ibabaw sa imong alagad; ug tudloi ako sa imong kabalaoran.
136 Nagapaagay  og sapa sa luha ang akong mga mata kay sila wala managtuman sa imong kasugoan.
137 Matarung ikaw, Ginoo, ug matul-id ang imong mga paghukom.
138 Gisugo mo ang imong mga pagpamatuod diha sa pagkamatarung ug sa tanang
kamatarong.
139 Ang kakugi alang sa imong balay magalamoy kanako, kay nahikalimtan sa akong mga kaaway ang imong mga pulong.
140 Ang imong saad gipamatuod diha sa kalayo, ug ako nga imong alagad nahigugma niini.
141 Diyutay ako ug tinamay, apan wala ko hikalimti ang imong mga lagda.
142 Walay kataposan ang imong pagkamatarong, ug ang imong pulong kamatuoran.
143 Miabot kanako ang kalisod ug kasakit, apan ang imong mga sugo maoy akong kalipay.
144 Matarong ang imong mga pagpamatuod sa walay kataposan; hatagi ako og panabot ug ako mabuhi.
145 Nagatuaw ako, Ginoo, sa tibuok kong kasingkasing; pamatia ako, ug pangitaon ko ang imong kabalaoran.
146 Kanimo misangpit ako; luwasa ako, ug pagabantayan ko ang imong mga pagpamatuod.
147 Nagabangon na ako sa wala pa mosidlak ang adlaw ug mitu-aw ako, kay naglaum ako sa imong saad.
148 Giunhan sa akong mga mata ang pagtukaw sa kagabhion, aron ako makapalandong sa imong mga pulong.
149 Pamatia ang akong tingog, oh Ginoo, sumala sa imong kaluoy; buhion mo ako sumala sa imong mga paghukom.
150 Nagpaduol kanako ang mga daotan nga naglutos kanako, apan halayo sila sa imong kasugoan.
151 Apan ikaw ania sa haduol, Ginoo, ug kasaligan ang tanan mong mga sugo.
152 Kanhi nahibalo na ako gikan sa imong mga pagpamatuod nga gitukod mo sila hangtod sa kahangtoran.
153 Tan-awa ang akong pagpaubos ug luwasa ako, kay wala ko kalimti ang imong balaod.
154 Labani ang akong katungod, ug tubsa ako: Buhion mo ako sumala sa imong pulong.
155 Halayo sa mga dautan ang kaluwasan, kay wala nila pangitaa ang imong kabalaoran.
156 Dagku ang imong mga kaluoy, Ginoo; buhion mo ako sumala sa imong paghukom.
157 Daghan ang akong mga maglulutos ug ang akong mga kabatok; ngani wala ako motipas gikan sa imong mga pagpamatuod.
158 Nakita ko ang mga mabudhion, ug nasubo ako,  kay sila wala managbantay sa imong pulong.
159 Tan-awa, Ginoo, kon giunsa ko paghigugma ang imong mga tulumanon; buhion mo ako,  Ginoo, sumala sa imong kaluoy.
160 Kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong; ug ang tanan nimong matarung mga paghukom nagapadayon sa walay katapusan.
161 Gilutos ako sa mga tigdumala bisan walay igong hinungdan, apan ang akong kasingkasing nagabarug nga may kahadlok sa imong mga pulong.
162 Nagakalipay ako tungod sa imong mga pulong, ingon sa usa nakakaplag ug daghang bahandi.
163 Akong gidumtan ug gipakaluod ko ang walay-hustisya, apan gihigugma ko ang imong kasugoan.
164 Makapito sa usa ka adlaw ginadayeg ko ikaw, tungod sa imong matarung mga tulomanon.
165 Ang mga nahagugma sa imong kasugoan adunay pakigdait nga daku; ug kanila wala ang kahigayonan sa pagkapangdol.
166 Nagalaom ako nga imo akong luwason, Ginoo, ug ginahigugma ko ang imong mga sugo.
167 Ang akong kalag nagbantay sa imong mga pagpamatuod; ug gihigugma ko sila sa hilabihan gayud.
168 Gibantayan ko ang imong mga lagda ug ang imong mga pagpamatuod; kay ang tanan nakong mga dalan anaa sa atubangan mo.
169 Ipahaduol ang akong pagtu-aw sa atubangan nimo, Ginoo; hatagi akog panabot sumala sa imong saad.
170 Ipadangat ang akong pag-ampo sa atubangan mo; luwasa ako sumala sa imong pulong.
171 Ipapamulong sa akong mga ngabil ang alawiton; kay gitudloan mo ako sa imong mga tulumanon.
172 Ipaawit sa akong dila ang imong pulong; kay matarong ang tanan mong mga sugo.
173 Ipaandam ang imong kamot sa pagtabang kanako; kay gipili ko ang imong mga lagda.
174 Gihidlaw ako sa imong kaluwasan, Ginoo; ang imong kasugoan mao ang akong pagpamalandong.
175 Buhion mo ang akong kalag aron madayeg ko ikaw; ug hinaut nga makatabang kanako ang imong mga tulomanon.
176 Ako nahisalaag sama sa usa ka nawala nga karnero; busa pangitaa ako nga imong alagad, kay wala ko kalimti ang imong mga sugo.