Unang Stasis

Salmo 119

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Sa akong kalisdanan mitu-aw ako sa Ginoo, ug iyang gitubag ako.
2 Ginoo, luwasa ang akong kalag gikan sa mga ngabil nga bakakon, ug gikan sa dila nga malimbongon.
3 Unsa ba ang igahatag kanimo, ug unsa ba ang dugang nga pagabuhaton kanimo, ikaw dila nga malimbongon?
4 Mahait man ang mga udyong sa gamhanan, uban sa biniyaan nga mga agipo.
5 Alaut ako, kay halayo na ang dapit sa akong paghingilin; nagapuyo ako sa mga balong-balong sa Kedar.
6 Ang akong kalag dugay na nga nagpuyo ingon nga dumuduong.
7 Uban kanila nga nagdumot sa kalinaw ako malinawon; sa dihang ako misulti kanila, sila nakigbatok kanako nga walay hinungdan.

Salmo 120

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin nagagikan ang akong tabang.
2 Ang akong tabang nagagikan sa Ginoo, kinsa nagbuhat sa langit ug sa yuta.
3 Dili niya itugot nga mahidalin-as ang imong mga tiil: Siya nga nagabantay kanimo dili mahatagpilaw.
4 Ania karon, siya nga nagabantay sa Israel Dili mahatagpilaw ni mahikatulog.
5 Ang Ginoo mao ang imong magbalantay: Ang Ginoo mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot.
6 Ang kainit sa adlaw dili moluya kanimo sa adlaw, Ni ang bulan sa kagabhion.
7 Ang Ginoo magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan; Siya magabantay sa imong kalag.
8 Ang Ginoo magabantay sa imong paggula ug sa imong pagsulod Sukad karon ngadto sa umalabut ug sa walay katapusan.

Salmo 121

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako: Mangadto kita sa balay sa Ginoo.
2 Ang among mga tiil nanagtindog Sa sulod sa imong mga ganghaan, oh Jerusalem,
3 Jerusalem, ikaw natukod Ingon nga usa ka syudad nga madasok;
4 Didto mingtungas ang mga banay, bisan ang kabanayan sa Ginoo, Alang sa usa ka tulomanon sa Israel. Sa paghatag ug mga pasalamat sa ngalan sa Ginoo.
5 Kay didto atua ang mga trono sa paghukom, Ang mga trono sa panimalay ni David.
6 Pag-ampo alang sa pakigdait sa Jerusalem: Manag-uswag sila nga nahigugma kanimo.
7 Ang pakigdait anaa unta sa sulod sa imong mga kuta, Ug ang kahamugaway sa sulod sa imong mga palacio.
8 Tungod lamang sa gugma sa akong kaigsoonan ug sa akong mga kauban, Moingon ako karon: Ang pakigdait anaa sa sulod nimo.
9 Tungod lamang sa panimalay sa Ginoo nga atong Dios Magapangita ako alang sa imong kaayohan.

Salmo 122

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Kanimo giyahat ko ang akong mga mata, oh ikaw nga nagalingkod sa kalangitan.
2 Tan-awa, ingon nga ang mga mata sa mga alagad nanagtutok sa kamot sa ilang mga agalon, Ingon sa mga mata sa alagad nga babaye ngadto sa iyang agalon nga babaye; Mao usab ang among mga mata nagatutok sa Ginoo nga among Dios, Hangtod nga siya adunay kalooy kanamo.
3 Malooy ka kanamo, Ginoo, malooy ka kanamo; Kay sa hilabihan gayud napun-an kami sa pagtamay.
4 Ang among kalag napun-an sa hilabihan gayud Sa mga pagyubit niadtong anaa sa kasayon, Ug sa pagtamay sa mga palabilabihon.

Salmo 123

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Kong dili pa ang Ginoo maoy kakapig namo, Ipasulti sa Israel karon,
2 Kong dili pa ang Ginoo maoy kadapig namo, Sa diha nga ming-alsa ang mga tawo batok kanamo;
3 Nan sila minglamoy na unta kanamo nga mga buhi, Sa diha nga misilaub ang ilang kaligutgut batok kanamo:
4 Nan minglunop na unta kanamo ang mga tubig, Ang baha mibanlas na unta ibabaw sa among kalag;
5 Nan mingsalanap na unta sa ibabaw sa among kalag ang mga tubig nga palabilabihon.
6 Dalayegon ang Ginoo, Nga wala magtugyan kanamo ingon nga tulokbonon ngadto sa ilang mga ngipon.
7 Ang among kalag giluwas ingon sa langgam nga gikan sa lit-ag sa mga mangangayam: Ang lit-ag nabungkag, ug kami gipalingkawas.
8 Ang among tabang anaa sa ngalan sa Ginoo, Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.

Ikaduhang Stasis

Salmo 124

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Sila nga nanagsalig sa Ginoo Maingon sa bukid nga Siyon, nga dili matarug, kondili magapabilin sa walay katapusan.
2 Maingon nga sa Jerusalem nanaglibut ang kabukiran, Ingon niini ang Ginoo nagalibut sa iyang katawhan Sukad karon ngadto sa umalabut ug sa walay katapusan.
3 Kay ang baras sa kadautan dili mahamutang sa ibabaw sa bahin sa mga matarung; Aron ang mga matarung dili makabakyaw sa ilang mga kamot ngadto sa kasal-anan.
4 Buhata ang kaayohan, Ginoo, niadtong mga tawong maayo, Ug ngadto kanila nga mga matul-id sa ilang mga kasingkasing.
5 Apan alang niadtong mga mingtipas ngadto sa ilang mga dalan nga baliko, Ang Ginoo mao ang magamando kanila uban sa mga mamumuhat sa kasal-anan. Ang pakigdait sa ibabaw sa Israel.

Salmo 125

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Sa gipabalik na sa Ginoo sila nga mingpauli ngadto sa Siyon, Nanghisama kami kanila nga nanagdamgo.
2 Unya ang among mga baba nangapuno sa pagkatawa, Ug ang among mga dila nangapuno sa pag-awit: Unya gipamulong nila sa taliwala sa mga nasud, Ang Ginoo nagbuhat sa dagkung mga butang alang kanila.
3 Ang Ginoo nagbuhat sa mga dagkung butang alang kanamo, Nga niini napuno kami sa kalipay.
4 Papahaulii ang pagkabinihag namo, Ginoo, Ingon sa mga sapa sa Habagatan.
5 Sila nga nanagpugas ug mga luha magaani sa kalipay.
6 Siya nga magalakaw ug magahilak, dinala ang binhi nga igpupugas, Sa walay duhaduha mobalik siya nga may kalipay, nga magadala uban sa iyang mga binangan nga humay.

Salmo 126

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Gawas nga ang Ginoo ang magatukod sa balay, Kawang lamang ang kahago niadtong mga nagatukod niini: Gawas nga ang Ginoo ang magabantay sa syudad, Kawang lamang ang pagtukaw sa tawo-nga-magbalantay.
2 Kawang lamang ang inyong pagbangon sayo sa kabuntagon, Aron magalangan sa pagpahulay, Sa pagkaon sa tinapay sa kabudlay; Kay niini siya nagahatag sa iyang mga hinigugma sa katulogon.
3 Ania karon, ang mga kabataan mao ang panulondon sa Ginoo; Ug ang bunga sa tagoangkan maoy iyang balus.
4 Ingon sa mga udyong nga anaa sa kamot sa tawong gamhanan, Mao usab ang kabataan sa pagkabatan-on.
5 Malipayon ang tawo nga ang iyang baslayan napuno sa mga udyong: Dili sila mabutang sa kaulawan, Sa mosulti na sila sa ilang mga kaaway diha sa ganghaan.

Salmo 127

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Bulahan ang tanang may kahadlok sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang mga dalan.
2 Kay ikaw magakaon sa kinabudlayan sa imong mga kamot: magamalipayon ikaw, ug adunay kaayohan uban kanimo.
3 Ang inyong asawa mahisama sa usa ka mabungahong ubas diha sa inyong panimalay, ug ang inyong mga anak magtigom libot sa inyong mga lamisa nga daw mga saha sa kahoyng olibo.
4 Ingon niini ang panalangin sa mga tawo nga may kahadlok sa Ginoo.
5 Ang inyong asawa mahisama sa usa ka mabungahong ubas diha sa inyong panimalay, ug ang inyong mga anak magtigom libot sa inyong mga lamisa nga daw mga saha sa kahoyng olibo.
6 Hinaut nga masud-ong mo ang mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw maanaa sa Israel.

Salmo 128

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Sa nakadaghan nakiggubat sila kanako sukad pa sa akong pagkabatan-on hangtod karon, ipasulti ang Israel karon,
2 Sa nakadaghan nakiggubat sila kanako sukad pa sa akong pagkabatan-on on hangtod karon: Apan sila wala makadaug batok kanako.
3 Ang mga magdadaro nanagdaro sa ibabaw sa akong bukobuko; gidugay-dugay nila ang ilang kasal-anan.
4 Ang Ginoo matarung man: iyang gipunggotan ang mga makasasala
5 Pakaulawi sila ug papasibuga sila, tanan sila nga nanagdumot sa Siyon.
6 Himoa sila nga ingon sa mga balili diha sa mga atop sa balay, nga mangalaya sa dili pa sila motubo;
7 Nga niini ang kamot sa mag-aani dili mapuno, ni mapuno ang sabakan niya nga nagabugkos sa mga binangan sa mga uhay:
8 Ni manag-ingon ang mga nangagi: Ang bendisyon sa Ginoo maanaa unta kaninyo; managpanalangin kami kaninyo sa ngalan sa Ginoo.

Ikatulong Stasis

Salmo 129

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Gikan sa kahiladman, nagtuaw ako kanimo, Ginoo.
2 Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Papatalinghugi sa imong mga dalunggan ang tingog sa akong pagpangaliyupo.
3 Ginoo, kon giihap mo ang among mga sala, Ginoo, kinsa makabarug?
4 Apan adunay kapasayloan diha kanimo, [aron ikaw makahadlokan.]
5 Tungod sa imong ngalan naghulat ako kanimo, Ginoo; ang akong kalag naghulat sa imong pulong.
6 Naglaum ang akong kalag sa Ginoo. Gikan sa pagbantay sa buntag hangtod sa gabii, gikan sa pagbantay sa kabuntagon, maglaum unta ang Israel diha sa Ginoo.
7 Kay sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug kaniya anaa ang madagayaong pagtubos.
8 Ug siya magatubos sa Israel gikan sa tanan niyang mga kasal-anan.

Salmo 130

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Ginoo, ang akong kasingkasing dili palabilabihon, ni mapahitason ang akong mga mata; ni maglakaw ako sa akong kaugalingon alang sa mga dagkung butang, nga katingalahan ra kaayo alang kanako.
2 Kon ako dili mapainubsanon, apan mapahitas-on og kalag, ingon sa usa bata nga gilutas sa iyang inahan, mao usab ang balus nimo sa akong kalag.
3 Oh Israel, salig kamo sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangtoran.

Salmo 131

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Ginoo, hinumdumi alang kang David, ug ang tanan niyang kaaghup;
2 Giunsa niya ang pagpanumpa sa Ginoo, ug sa pagsaad sa Dios ni Jacob:
3 Sa pagkatinuod dili ako mosulod sa akong balay, ni mosaka ako ngadto sa akong higdaanan;
4 Dili ko pakatulgon ang akong mga mata, ni tugotan ko nga mahatagpilaw ang akong mga tabon-tabon, ni pahulay sa akong agtang,
5 Hangtod nga makakaplag ako ug dapit alang sa Ginoo, usa ka puloy-anan alang sa Dios ni Jacob.
6 Ania karon, sa Ephrata nadungog namo kini: hingpalgan namo kini sa kapatagan sa lasang.
7 Mangadto kita sa iyang mga tabernakulo; managsimba kita didto sa tumbanan sa iyang mga tiil.
8 Tindog, og Ginoo, ngadto sa imong dapit nga pahulayanan; ikaw, ug ang arka sa imong pagkabalaan.
9 Ang imong mga pari managsul-ob sa pagkamatarung, ug ang imong mga santos magakalipay.
10 Tungod lamang kang David nga imong alagad, ayaw ipalingiw ang nawong sa imong gidihog.
11 Ang Ginoo nanumpa kang David sa kamatuoran; siya dili mobulag gikan niana: sa bunga sa imong lawas igabutang ko sa imong trono.
12 Kong ang imong mga anak managbantay sa akong tugon ug sa akong pagpamatuod nga akong igatudlo kanila, ang ilang mga anak usab molingkod sa imong trono hangtod sa walay katapusan.
13 Kay ang Ginoo nagpili sa Siyon; iyang gitinguha kini nga alang sa iyang puloy-anan.
14 Kini mao ang akong dapit nga pahulayanan sa walay katapusan: dinhi magapuyo ako; kay gitinguha ko kini.
15 Sa madagayaon gayud ako magapanalangin sa iyang makaon: pagabusgon ko sa tinapay ang iyang mga kabus.
16 Ingon man usab ang iyang mga pari, pagabistihan ko sa kaluwasan; ug ang iyang mga santos managhugyaw sa makusog tungod sa kalipay.
17 Didto ipatubo ko ang usa ka harianong manunod alang kang David[1]: ako nagtagana ug lamparahan alang sa akong gidihog.
18 Ang iyang mga kaaway pagabistihan ko sa kaulawan; apan diha kaniya ang akong pagkabalaan molambo.

Salmo 132

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Ania karon, pagkamaayo ug pagkamalipayon gayud sa kaigsoonan nga managpuyo sa paghiusa!
2 Kini sama sa bililhon nga lana nga anaa sa ibabaw sa ulo, nga nagadaligdig ibabaw sa bungot, bisan sa bungot ni Aaron; nga midaligdig ibabaw sa sidsid sa iyang bisti;
3 Sama usab sa yamog sa Bukid sa Hermon nga nagaabot sa mga bukid sa Siyon; kay didto gisugo sa Ginoo ang panalangin, bisan ang kinabuhi sa kahangtoran.

Salmo 133

Usa ka alawiton sa mga tungason

1 Ania karon, dayegon ninyo ang Ginoo, tanan kamong mga alagad sa Ginoo, nga sa kagabhion nanagbarug sa balay sa Ginoo, sa mga hawanan sa balay sa atong Dios.
2 Bayawa ninyo ang inyong mga kamot ngadto sa balaang hawanan, ug dayegon ninyo ang Ginoo.
3 Ang Ginoo magapanalangin kanimo gikan sa Siyon; bisan siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.

[1] Sa literal: Ipatubo ko ang usa ka sungay alang kang David.