Unang Stasis

Salmo 134

Aleluya.

1 Dayegon ninyo ang Ginoo. Dayegon ninyo ang ngalan sa Ginoo; Dayega siya, oh kamong mga alagad sa Ginoo,
2 Kamo nga nanagtindog sa balay sa Ginoo, Diha sa mga sawang sa balay sa atong Dios.
3 Dayegon ninyo ang Ginoo; kay ang Ginoo maayo man: Panag-awit ug mga pagdayeg sa iyang ngalan; kay kini maoy makalilipay.
4 Kay ang Ginoo nagpili kang Jacob alang sa iyang kaugalingon, Ug sa Israel alang sa iyang kaugalingon nga pagpanag-iya.
5 Kay nasayud ako nga ang Ginoo daku man, Ug nga ang atong Ginoo labaw sa tanang mga dios.
6 Bisan unsa ang gikahimut-an sa Ginoo, kini iyang gibuhat, Didto sa langit ug dinhi sa yuta, diha sa kadagatan ug sa tanang mga kahiladman;
7 Siya nga nagapasaka sa mga panganod gikan sa mga kinatumyan sa yuta; Siyan nga nagabuhat sa mga kilat alang sa ulan; Siya nga nagapagula sa hangin gikan sa ilang mga tipiganan;
8 Siya nga milaglag sa mga panganay sa Egipto, Sa tawo ug sa mananap;
9 Siya nga nagpadala ug mga ilhanan ug mga katingalahan diha sa kinataliwad-an nimo, oh Egipto, Sa ibabaw ni Faraon, ug sa ibabaw sa tanan niyang mga ulipon;
10 Siya nga milaglag sa daghang mga nasud, Ug mipatay sa mga gamhanang hari,
11 Kang Sihon, nga hari sa mga Amorehanon, Ug kang Og nga hari sa Basan, Ug sa tanang mga gingharian sa Canaan,
12 Ug gihatag ang ilang yuta alang sa usa ka panulondon, Usa ka panulondon ngadto sa Israel nga iyang katawhan.
13 Ang imong ngalan, Ginoo, nagapadayon sa walay katapusan; Ang imong halandumon nga ngalan, Ginoo, ngadto sa tanang mga kaliwatan.
14 Kay ang Ginoo mohukom sa iyang katawhan, Ug magabasul sa iyang kaugalingon mahatungod sa iyang mga alagad.
15 Ang mga dios-dios sa mga nasud mga salapi ug bulawan, Ang buhat sa mga kamot sa mga tawo.
16 Sila adunay mga baba, apan sila dili makasulti; Sila adunay mga mata, apan sila dili makakita;
17 Sila adunay mga dalunggan, apan dili sila makadungog; Ni adunay gininhawa sa ilang mga baba.
18 Sila nga nanagbuhat kanila, manghisama kanila; Oo, ang tagsatagsa nga mosalig kanila.
19 Oh panimalay sa Israel, dayegon ninyo ang Ginoo: Oh panimalay ni Aaron, dayegon ninyo ang Ginoo:
20 Oh panimalay ni Levi, dayegon ninyo ang Ginoo: Kamo nga may kahadlok sa Ginoo, dayegon ninyo ang Ginoo.
21 Dalayegon ang Ginoo gikan sa Siyon, Siya nga nagapuyo sa Jerusalem Dayegon ninyo ang Ginoo.

Salmo 135

Aleluya.

1 Oh paghatag ug mga pasalamat sa Ginoo; kay siya maayo man; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan.
2 Oh paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Dios sa mga dios; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan.
3 Oh paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Ginoo sa mga ginoo; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan:
4 Kaniya lamang nga nagabuhat sa dagkung mga katingalahan; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan:
5 Kaniya nga tungod sa salabutan gihimo ang kalangitan; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan:
6 Kaniya nga nagbuklad sa yuta ibabaw sa mga tubig; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan:
7 Kaniya nga nagbuhat sa mga dagkung suga; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan;
8 Ang adlaw aron sa paggahum sa adlaw; Kay ang iyang mahugugmaong-kalolot
9 Ang bulan ug mga bitoon aron sa paggahum sa kagabhion; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan:
10 Kaniya nga naglaglag sa Egipto sa ilang mga panganay; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan;
11 Ug nagkuha sa Israel gikan sa taliwala nila; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan;
12 Uban sa kusganon nga kamot, ug uban sa tinuy-od nga bukton; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan:
13 Kaniya nga nagpaiway sa Dagat nga Mapula sa pagkabahin; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan;
14 Ug nagpaagi sa Israel latas sa taliwala niini; Kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan;
15 Apan ang naglumos kang Faraon ug sa iyang kasundalohan didto sa Dagat nga Mapula; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan:
16 Kaniya nga nagmando sa iyang katawhan latas sa kamingawan; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan:
17 Kaniya nga milaglag sa gamhanang mga hari; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan;
18 Ug mipatay sa mga bantugang hari; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan:
19 Kang Sihon nga hari sa mga Amorehanon; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan;
20 Ug kang Og nga hari sa Basan; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan;
21 Ug naghatag sa ilang yuta alang sa usa ka panulondon; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan;
22 Bisan sa usa ka panulondon ngadto sa Israel nga iyang alagad; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan:
23 Nga nahanumdum kanato sa atong pagkaubos ug kahimtang; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan;
24 Ug nagluwas kanato gikan sa atong mga kabatok; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan:
25 Siya nga nagahatag ug makaon sa tanan nga unod; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan.
26 Oh paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Dios sa langit; Kay ang iyang kaluoynagapadayon sa walay katapusan.

Salmo 136

Usa ka salmo alang kang David gikan ni Jeremias, sa pagkabinihag.

1 Haduol sa mga suba sa Babilonia, didto kami nanaglingkod, ug nanaghilak kami sa nahinumdum kami sa Siyon.
2 Sa ibabaw sa mga tangbo didto sa kinataliwad-an niini gipamitay namo ang among mga alpa.
3 Kay didto, sila nga mingdala kanamo nga mga binihag, nanagpangayo kanamo ug mga awit, ug sila nga nanagsakit kanamo nanagpangayo kanamo ug kalipay, nga nagaingon: “Awiti kami og usa sa mga awit sa Siyon.”
4 Unsaon namo sa pag-awit sa alawiton sa Ginoo sa yuta nga dili amo?
5 Kong mahikalimot ako kanimo, oh Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot ang iyang pagkabatid.
6 Papilita ang akong dila sa alingagngag sa akong baba, kong ako dili mahinumdum kanimo; kong ang Jerusalem dili ko palabihon ibabaw sa akong dakung kalipay.
7 Hinumdumi, Ginoo, batok sa mga anak sa Edom ang adlaw sa Jerusalem; nga nanag-ingon: “Gun-oba siya, gun-oba siya, bisan hangtod ngadto sa mga patukoranan niana.”
8 Oh anak nga babaye sa Babilonia, ikaw nga pagalaglagon: Bulahan siya nga magabalus kanimo ingon sa imong gibuhat kanamo.
9 Bulahan siya nga magakuha ug magasalibay sa imong mga kabataan batok sa bato.

Ikaduhang Stasis

Salmo 137

Usa ka salmo nila ni David, ni Haggeo ug Zacarias.

1 Magahatag ako kanimo sa mga pasalamat uban sa bug-os ko nga kasingkasing; tungod kay ikaw namati sa mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, magaawit ako kanimo.
2 Magasimba ako ngadto sa imong balaang templo, ug magahatag ako ug mga pasalamat sa imong ngalan, tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran; kay gipadaku mo ang imong pulong ibabaw sa matag ngalan.
3 Sa adlaw nga ako magsangpit kanimo, paminawa pagdali; gidasig mo ako nga adunay kalig-on sa akong kalag.
4 Ang tanang mga hari sa yuta managhatag kanimo sa mga pasalamat, Ginoo, kay nabati nila ang mga pulong sa imong baba.
5 Manag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo; kay daku ang himaya sa Ginoo.
6 Kay hataas man ang Ginoo, ug siya nagatagad sa mapinaubsanon; apan ang palabilabihon naila na niya gikan pa sa halayo.
7 Bisan pa ako magalakaw sa kinataliwad-an sa kasamok, ikaw magahatag ug kinabuhi kanako; batok sa kaligutgut sa akong mga kaaway, pagatuy-oron mo ang imong kamot, ug ang imong tuong kamot magaluwas kanako.
8 Ang Ginoo mohatag og balos alang kanako; Ginoo, ang imong kaluoy nagapadayon sa kahangtoran; ayaw isalikway ang mga buhat sa imong mga kamot.

Salmo 138

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Ginoo, ikaw nakasusi kanako, ug nahibalo kanako.
2 Ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog; Ikaw nakasabut sa akong hunahuna bisan sa halayo.
3 Ikaw nagasusi sa akong alagianan ug sa akong paghigda, Ug ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan.
4 Kay walay mausa ka pulong sa akong dila, Kondili, Ginoo, ania karon, ang tanan hibaloan nimo.
5 Sa likod ug sa atubangan gibantayan mo ako, Ug kanako gitapion mo ang imong kamot.
6 Alang kanako katingalahan kining kinaadmana; Kini hataas, dili ako makakab-ut niini.
7 Asa ba ako paingon gikan sa imong Espiritu? Kun asa ba ako mokalagiw gikan sa imong presencia?
8 Kong mosaka ako ngadto sa langit, didto atua ikaw: Kong sa Hades pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon, didto atua ikaw.
9 Kong itaud ko ang mga pako sa kaadlawon, Ug magapuyo sa labing mga kinatumyang dapit sa dagat;
10 Bisan pa didto magamando ang imong kamot kanako, Ug ang imong tuong kamot magagunit kanako.
11 Kong moingon ako: Sa pagkamatuod, ang kangitngit motikyup kanako. Ug ang kahayag nga nagalibut kanako mahimong gabii;
12 Bisan ngani ang kangitngit dili makatago gikan kanimo, Kondili ang kagabhion mohayag ingon sa kasanag sa adlaw: Kanimo ang kangitngit ug ang kahayag managsama lamang.
13 Kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin: Sa tagoangkan sa akong inahan, imong gitabonan ako.
14 Mohatag ako ug mga pasalamat kanimo; tungod kay makalilisang ug kahibulongan uyamut ang pagbuhat kanako: Kahibulongan man ang imong mga buhat; Ug kini hibaloan kaayo sa akong kalag.
15 Ang akong lawas wala hisalipdi gikan kanimo, Sa diha nga sa tago gibuhat ako, Ug sa pagbuhat nga kahibulongan didto sa mga dapit nga labing ubos sa yuta.
16 Sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata; Ug diha sa imong basahon nahasulat na ang tanan, Bisan pa ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako, Sa diha nga wala pay miabut kanila.
17 Pagkabililhon usab sa imong mga hunahuna alang kanako, oh Dios! Pagkadaku sa hilabihan ang gidaghanon nila!
18 Kong isipon ko sila labing daghan pa sila kay sa gidaghanon sa balas: Sa akong paghimata, ako anaa gihapon kanimo.
19 Sa pagkamatuod gayud imong pagapatyon ang tawong dautan, oh Dios: Busa pahalayo kamo kanako, kamong mga tawo nga giuhaw sa dugo.
20 Kay sa mga pasipala, nanagsulti sila batok kanimo, Ug ang imong mga kaaway nanaggamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan.
21 Wala ba nako pagdumti sila, Ginoo, sila nga nanagdumot kanimo? Ug wala ba ako masubo niadtong nanagpanukol batok kanimo?
22 Gidumtan ko sila uban sa hingpit nga pagdumot: Sila nahimong akong mga kaaway.
23 Susiha ako, oh Dios, ug hibaloi ang akong kasingkasing: Sulayi ako, ug hibaloi ang akong mga hunahuna;
24 Ug tan-awa kong kanako aduna bay dalan sa pagkadautan, Ug mandoi ako sa dalan nga walay katapusan.

Salmo 139

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Luwasa ako, Ginoo, gikan sa tawo nga dautan; bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon:
2 Nga nagalalang ug mga buhat sa kadautan diha sa ilang kasingkasing; sa kanunay nanagtigum sa ilang kaugalingon sa pakiggubat.
3 Ginabaid nila ang ilang mga dila sama sa usa ka bitin; ang kalala sa udto-udto anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil.
4 Tagoa ako, Ginoo, gikan sa mga kamot sa dautan; bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon, nga adunay tuyo sa pagpasimang sa akong mga lakang.
5 Ang mga palabilabihon nanagtago ug lit-ag alang kanako, ug mga gapus; nanagladlad sila ug usa ka pukot daplin sa alagianan. Nanagbutang sila ug mga bitik alang kanako.
6 Miingon ako sa Ginoo: Ikaw mao ang akong Dios; patalinghugi ang tingog sa akong mga pangaliyupo, Ginoo.
7 Ginoo nga Ginoo, ang kaligon sa akong kaluwasan, ikaw ang nagtabon sa akong ulo sa adlaw sa gubat.
8 Ayaw pag-itugot, Ginoo, ang mga tinguha sa tawong dautan; ayaw pag-ipapadayon ang iyang dautan nga paglalang, tingali unya sila managpahitaas sa ilang kaugalingon.
9 Mahitungod sa ulo niadtong mga nanaglibut kanako, pataboni sila sa buhat nga dautan sa ilang kaugalingong mga ngabil.
10 Ipahulog sa ibabaw nila ang mga nanagsiga nga baga: ipasugba sila ngadto sa kalayo, ngadto sa mga halalum nga mga gahong, diin sila dili na makagula.
11 Ang tawo nga magsusulti sa dautan dili magadayon sa yuta: ang kadautan magapangayam sa tawo nga malupigon aron sa pagpukan kaniya.
12 Nasayud ako nga ang Ginoo magalaban sa katungod sa mga sinakit, ug buhaton ang hustisya alang sa mga tawong hangul.
13 Sa pagkamatuod gayud ang mga matarung mohatag sa mga pasalamat sa imong ngalan. Ang mga matul-id sa kasingkasing managpuyo diha sa imong presensya.

Ikatulong Stasis

Salmo 140

Usa ka salmo ni David.

1 Ginoo, kanimo mitu-aw ako; pamatia intawon ako. Dungga ang tingog sa akong pagpangamuyo sa dihang ako mosangpit kanimo.
2 Ipadangat ang akong pag-ampo sa atubangan mo ingon sa insenso; ang pagbayaw sa akong mga kamot ingon sa halad sa kahaponon.
3 Butangan mo, Ginoo, ug bantay ang akong baba; bantayi ang pultahan sa akong mga ngabil.
4 Ayaw ikiling ang akong kasingkasing ngadto sa mahilayong mga pulong, aron sa pag karawkaraw sa mga buhat sa kadautan uban sa mga nagahimo og kasal-anan; ilikay ako sa pagpakig-ambit sa ilang mga kombira.
5 Ipabadlong ako sa tawong matarung diha sa iyang kaluoy apan ayaw itugot nga madihogan ang akong ulo sa lana sa dautan, kay ang akong pag-ampo kanunay batok sa ilang dautang mga buhat.
6 Sa dihang sila ihatag ngadto sa mga magahukom kanila, unya sila makakat-on nga ang pulong sa Ginoo tinuod.
7 Ingon sa usa ka bato nga matipakon ug malaglagon diha sa yuta, ang ilang mga bukog pagatagakan sa baba sa Hades.
8 Apan ang akong mga mata molantaw kanimo, oh Ginoong Dios: kanimo ako nagadangup; ayaw isalikway ako nga walay panalipod!
9 Ilikay ako gikan sa lit-ag nga ilang giladlad alang kanako, ug gikan sa mga bitik sa mga mamumuhat sa kasal-anan.
10 Hinaut nga sila mismo ang malit-agan sa ilang kaugalingong mga lit-ag, samtang ako makalingkawas niini.

Salmo 141

Usa ka pahimangno ni David; sa dihang anaa siya sa langub nag-ampo.

1 Sa akong tingog nagatu-aw ako sa Ginoo; uban sa akong tingog nangaliyupo ako sa Ginoo.
2 Sa atubangan niya ginabubo ko ang akong pag-agulo; sa atubangan niya gisugid ko ang akong kaguol.
3 Sa diha nga nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako, hibaloan mo ang akong alagianan. Sa dalan diin ako magalakaw sila nanagtago ug lit-ag alang kanako.
4 Molantaw sko sa tuong kamot, ug motan-aw; apan walay bisan kinsa nga nakaalinggat kanako; walay dangpanan nga nahibilin kanako, walay bisan kinsa nga mag-atiman sa akong kalag.
5 Kanimo mitu-aw ako, Ginoo; ako miingon: Ikaw mao ang akong dalangpanan, ang akong bahin dinhi sa yuta sa mga buhi.
6 Patalinghugi ang akong pagtu-aw, kay ginasakit ako sa hilabihan gayud; luwasa ako sa mga nagalutos kanako, kay mas kusgan sila kay kanako.
7 Kuhaa ang akong kalag gikan sa bilanggoan, aron mapasalamat ko sa imong ngalan. Ang mga matarung managlibut kanako; kay ikaw moganti kanako.

Salmo 142

Usa ka salmo ni David. Sa dihang ang iyang anak nga si Absalom naggukod kaniya.

1 Dungga ang akong pag-ampo, Ginoo; patalinghugi ang akong mga pangaliyupo sa imong kamatinumanon, ug sa imong kamatarung, tubaga ako.
2 Ug ayaw paghukmi ang imong ulipon; kay sa imong pagtan-aw walay bisan kinsa nga tawo nga buhi nga matarung.
3 Kay gilutos sa kaaway ang akong kalag; iyang gidugmok ang akong kinabuhi ngadto sa yuta.
4 Iyang gipapuyo ako sa mga mangitngit nga dapit, ingon niadtong mga nangamatay sa hataas nang panahon; sa ingon niini nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako; ang akong kasingkasing nga ania sa sulod nako nahimong biniyaan.
5 Akong hinumduman ang kanhing mga adlaw; nagapalandong ako sa tanan mong mga buhat; nagapanghunahuna ako sa buhat sa imong mga kamot.
6 Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo: ang akong kalag giuhaw kanimo, ingon sa yuta nga malaay.
7 Dalia ang pagtubag kanako, Ginoo; nagakaluya na ang akong espiritu: ayaw tagoa ang imong nawong gikan kanako, aron dili ako mahasama niadtong mga nanganaug ngadto sa gahong.
8 Ipabati kanako ang imong kaluoy sa kabuntagon; kay kanimo misalig ako: ipahibalo kanako ang dalan nga akong pagalaktan; kay kanimo gibayaw ko ang akong kalag.
9 Luwasa ako, Ginoo, gikan sa akong mga kaaway: kanimo midangup ako aron nga matagoan mo ako. Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on; kay ikaw mao ang akong Dios.
10 Ang imong maayong Espiritu mogiya kanako sa yuta sa katul-iran; buhion bo ako, Ginoo, tungod lamang sa imong ngalan.
11 Tungod sa imong kamatarung, kuhaa ang akong kalag gikan sa kagul-anan, ug diha sa imong kaluoy, putla ang akong mga kaaway.
12 Ug laglaga silang tanan nga nanagsakit sa akong kalag; kay ako mao ang imong alagad.