Unang Stasis

Salmo 9

Alang sa katapusan: ang salmo ni David mahitungod sa mga tinagong butang sa anak nga lalake.

1 Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasingkasing. Isaysay ko ang tanan mong mga katingalahan.
2 Magahimaya ako ug magakalipay ako diha kanimo; magaawit ako sa pagdayeg sa imong ngalan, oh Labing Halangdon.
3 Sa diha nga motalikod ang akong mga kaaway, mangapukan ug mangawala sila sa imong presensya.
4 Kay nagalaban ka sa akong katungod ug sa akong baruganan; nagalingkod ka sa trono sa paghukom nga matarung gayud.
5 Gibadlong mo ang mga nasud, gilaglag mo ang mga dautan; gipala mo ang ilang ngalan hangtod sa kahangtoran.
6 Ang mga espada sa mga kaaway nangaluya sa hilabihan; imong gipangguba ang ilang mga lungsod, ang handumanan nila nahanaw sa kasamok.
7 Apan ang Ginoo, nagahari sa kahangtoran; andam na ang imong trono sa paghukom.
8 Iyang hukman ang kalibotan diha sa katarong, ang mga katawhan subay sa hustisya.
10 Ang Ginoo maoy usa ka kota alang sa mga dinaogdaog, usa ka dalangpanan sa panahon sa kasamok
10 Nagasalig kanimo ang mga tawo nga nakaila kanimo, Ginoo, kay wala mo man isalikway niadtong mga nanagpangita kanimo.
11 Awiti ninyo og mga pagdayeg ang Ginoo nga nagahari sa Siyon. Imantala ninyo sa mga nasod ang iyang mga binuhatan!
12 Kay siya nga nagahimo ug panimalus tungod sa dugo, nahanumdum kanila; siya wala malimot sa pagtu-aw sa mga kabus.
13 Kaloy-I ako, Ginoo; tan-awa ang akong kaguol nga akong ginaantus tungod kanila nga nagadumot kanako, ikaw nga nagtuboy kanako gikan sa mga ganghaan sa kamatayon:
14 Aron igapahayag ko ang tanan mong pagdayeg; nga sa mga ganghaan sa anak nga babaye sa Siyon ako magakalipay diha sa imong kaluwasan.
15 Nangahulog ang mga nasud sa gahong nga ilang gibuhat; sa pukot nga ilang gitagoan, nagapus ang ilang kaugalingong tiil.
16 Nagpaila ang Ginoo sa iyang kaugalingon, nagpahamtang siya ug paghukom. Ang dautan nalit-agan sa buhat sa iyang kaugalingong mga kamot.
17 Ang mga dautan pabalikon ngadto sa Hades, lakip ang tanang mga nasud nga nalimot sa Dios.
18 Kay ang kabus sa kanunay dili hikalimtan, ni ang paglaum sa mga kabus mawala nga dayon.
19 Tindog, oh Ginoo; dili mo itugot nga ang tawo modaug: hukmi ang mga nasod sa imong atubangan.
20 Ipahimutang ibabaw kanila ang usa ka magbabalaod; pailha ang mga nasud nga sila mga tawo lamang.
21 Ginoo, nganong nagpalayo ka man? Nganong gipasagdan mo kami sa panahon sa kasamok?
22 Sa palabilabi sa dautan ang kabus gilutos sa mainit gayud; ipabitik sila diha sa mga lalang nga ilang gimugna.
23 Kay nangandak ang dautan tungod sa pangandoy sa iyang kasingkasing, ug ang dili matarong nagpanalangin sa iyang kaugalingon.
24 Ang makasasala naghagit sa Ginoo; sa iyang garbo siya wala mangita kaniya; ang Dios wala sa iyang atubangan.
25 Gihugawan ang iyang mga dalan sa tanang panahon; ang imong mga paghukom halayo kaayo kaniya. Mahitungod sa tanan niyang mga kabatok, nakabuntog siya kanila.
26 Nagaingon siya sa iyang kasingkasing: Dili ako matarug; ngadto sa tanang kaliwatan dili ako mahamutang sa kalisud.
27 Ang iyang baba napuno sa pagtunglo, ug mga bakak ug pagdaugdaug. Sa ilalum sa iyang dila anaa ang pagdaut ug ang kasal-anan.
28 Nagpahipi siya sa banhig uban sa mga datu aron pagpatay sa mga inosente. Ang iyang mga mata nagapaniid sa mga kabus;
29 Nagahupo siya sa tago ingon sa leyon diha sa iyang lubganan; nagahab-on siya sa pagdakup sa kabus. Gidakup niya ang kabus pinaagi sa pagsikup kaniya sa iyang pukot.
30 Apan siya mismo mapukan, sa dihang nabuntog niya ang mga kabus.
31 Kay nagaingon siya sa sulod sa iyang kasingkasing: Ang Dios nahikalimot na, gitagoan niya ang iyang nawong, dili na gayud siya makakita niini.
32 Tindog, oh Ginoong Dios ko, bayawa ang imong kamot. Ayaw hikalimti ang mga kabus sa kahangtoran.
33 Ngano ba nga ang dautan nagatamay sa Dios, ug nagaingon sa sulod sa iyang kasingkasing: Dili ka ba maningil niini?
34 Apan ikaw nakakita niini; kay ginatan-aw mo ang pag-antos ug kasakit, aron sa pagpanimalus niini pinaagi sa imong kamot.
Kanimo nagadangup ang kabus; ikaw mao ang magtatabang sa mga ilo.
35 Dugmoka ang bukton sa makasasala ug daotan; ug mahatungod sa tawo nga dautan, magapangita ka sa iyang kadautan, hangtod nga wala na gayud ing makaplagan.
36 Ang Ginoo mao ang Hari hangtod sa kahangtoran. Gikan sa iyang yuta nangalaglag ang mga nasud.
37 Ginoo, ikaw nagpatalinghug sa tinguha sa kabus. Ikaw magpalig-on sa ilang kasingkasing,
38 Magpatalinghug ka sa imong dalunggan; sa paghatag og hustisya sa mga ilo ug sa mga linupigan, aron ang mga tawo dili na magpasigarbo diha sa yuta.

Salmo 10

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Sa Ginoo midangup ako. Unsaon ninyo pag-ingon sa akong kalag: Kalagiw ngadto sa bukid ingon sa usa ka langgam;
2 Kay, ania karon, ang mga dautan nagabawog sa pana, ginaandam nila ang ilang mga udyong sa ibabaw sa pisi, aron sa pagpana gikan sa kangitngit niadtong mga matul-id sa kasingkasing;
3 Kong ang mga patukoranan pagagun-obon, unsa man ang arang mahimo sa matarung?
4 Ang Ginoo anaa sa iyang templo nga balaan; ang Ginoo, ang iyang trono atua sa langit. Ang iyang mga mata nagatan-aw, ang iyang mga tabontabon nagasulay sa mga anak sa mga tawo.
5 Ang Ginoo nagasulay sa matarung. Apan ang dautan ug ang nahagugma sa pagpanlupig, ginadumtan sa iyang kalag.
6 Sa ibabaw sa mga dautan magapaulan siya ug mga lit-ag: Kalayo ug asupre, ug hangin nga makasunog, mao ang bahin sa ilang copa.
7 Kay ang Ginoo matarung; siya nahagugma sa pagkamatarung. Ang matarung magatan-aw sa iyang nawong.

Ikaduhang Stasis

Salmo 11

Alang sa katapusan: ang  salmo ni David alang sa ikawalong adlaw.

1 Luwasa ako, Ginoo, kay ang tawo nga diosnon nahurot; kay ang matinumanon nagakawagtang gikan sa taliwala sa mga anak sa mga tawo.
2 Sila nagasulti ug bakak tagsatagsa kanila sa iyang silingan; uban sa ngabil nga maulog-ulogon, ug inubanan sa kasingkasing nga palingpaling, nagasulti sila.
3 Pagaputlon sa Ginoo ang tanang mga ngabil nga maulog-ulogon, ang dila nga nagasulti ug mga dagkung butang,
4 nga nanag-ingon: Tungod sa among dila modaug kami; ang among mga ngabil kaugalingon namo: Kinsa ba ang ginoo sa ibabaw namo?
5 Tungod sa mga kabus nga gilupigan, tungod sa panghupaw sa mga hangul, karon motindog ako, nagaingon ang Ginoo; pagalig-onon ko sila sa kaluwasan, ipakita ko kini.
6 Ang mga pulong sa Ginoo maong mga pulong nga putli; ingon sa salapi nga inulay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa makapito ka pilo.
7 Ikaw, Ginoo, mopanalipod kanamo; ug magabantay mo kanamo sa walay katapusan gikan niining kaliwatana.
8 Ang dili diosnon nagalakaw palibut. Sumala sa imong pagkahalangdon, ikaw nagatagad gayud sa mga anak sa mga tawo.

Salmo 12

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Ginoo, hangtod kanus-a ka nga dili manumbaling kanako? Hangtod ba sa kahangtoran? Hangtod kanus-a ka magtago ang imong nawong gikan kanako?
2 Hangtod anus-a ba magapakitambag ako sa akong kalag, nga adunay kaguol sa akong kasingkasing adlaw ug gabii? Hangtod anus-a ba pagabayawon ang akong kaaway sa ibabaw nako?
3 Tan-awa, pamatia ako, Ginoo nga Dios ko: Hayagan mo ang akong mga mata, kay kon dili, maghikatulog ako nga sa kamatayon;
4 Aron dili magaingon ang akong kaaway: Gidaug ko siya. Malipay gayod ang akong mga manglulutos kon matarug ako.
5 Apan sa imong kaluoy misalig ako; akong kasingkasing magakalipay diha sa imong kaluwasan.
6 Magaawit ako sa Ginoo nga akong Magtatabang: ug magaawit ako sa Ginoong Labing-Hataas.

Salmo 13

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Ang buangbuang diha sa iyang kasingkasing miingon: Walay Dios. Mga dunot sila, nanagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod; walay bisan kinsa nga nagabuhat ug maayo, bisan usa lamang.
2 Ang Ginoo nagsud-ong sukad sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tawo, sa pagtan-aw kong may usa ba nga nakasabut, nga nangita sa Dios.
3 Silang tanan nanghisalaag, nangadunot sila sa tingub.
Ang ilang totonlan maoy usa ka binuksan nga lubnganan; pinaagi sa ilang mga dila ginagamit nila ang limbong; ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil.
Kang kinsang baba napuno sa pagpanunglo ug sa kapaitan; ang ilang mga tiil malagmit mag-ula sa dugo.
Ang pagkalaglag ug ang pagkaalaut maoy anaa sa ilang mga dalan, ug sila wala makaila sa pakigdait.
Walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa ilang mga mata.
4 Wala bay kahibalo ang tanan nga mamumuhat sa kadautan? Nanaglamoy sila sa akong katawhan sama sa nagakaon sila ug tinapay, ug sa Ginoo wala sila managtawag.
5 Anaa sila sa dakung kahadlok, sa dapit nga walay kahadlok; kay ang Dios anaa man sa kaliwatan sa mga matarung.
6 Ang tambag sa kabus gipakaulawan ninyo, tungod kay ang Ginoo mao ang iyang dalangpanan.
7 Agad pa unta nga ang kaluwasan sa Israel moabut gikan sa Siyon! Sa diha nga ang Ginoo magabawi sa pagkabinihag sa iyang katawhan, unya si Jacob magakalipay ug ang Israel magamaya.

Ikatulong Stasis

Salmo 14

Usa ka salmo ni David.

1 Ginoo, kinsa man ang makasulod sa imong templo? Kinsa man ang makapuyo sa imong bukid nga balaan?
2 Siya nga nagalakaw sa matul-id ug nagabuhat sa pagkamatarung, ug siya nga nagasulti sa kamatuoran diha sa iyang kasingkasing;
3 Siya nga wala magasulti nga malimbongon uban sa iyang dila; ni magabuhat ug kadautan sa iyang silingan ni magpasipala batok sa iyang isigkatawo;
4 Sa iyang mga mata ginatamay ang dautan; apan nagatahud siya sa mga nagakahadlok sa Ginoo; siya nga nagapanumpa sa iyang silingan ug siya dili mausab.
5 Siya nga wala magapahulam sa iyang salapi aron patuboan ni magdawat ug ganti batok niadtong inosente. Siya nga nagabuhat niining mga butanga dili gayud matarug.

Salmo 15

Usa ka haligi nga sinulat ni David.

1 Oh Dios, bantayi ako, oh Dios, kay nagadangop ako kanimo.
2 Miingon ako sa Ginoo: Ikaw mao ang Ginoo ko; ako walay kaayohan gawas kanimo.
3 Mahitungod sa mga santos nga ania sa yuta, gihimo sila sa Ginoo nga kahibulongan; ang tanan niyang kabubut-on matuman diha kanila.
4 Gipadaghan ang mga kahuyang niadtong nagpili sa laing dios; dili ako moapil sa ilang  paghalad ug dugo, ni pagadawaton ang ilang mga ngalan sa akong mga ngabil.
5 Ang Ginoo mao ang bahin sa akong panulondon, ug sa akong copa; imong giuli ang akong panulondon.
6 Ang mga pitik nanghibahin kanako sa mga dapit nga malipayon; aduna akoy panulondon nga maayo.
7 Magadayeg ako sa Ginoo, nga nagahatag kanako ug tambag; bisan sa gabii ang akong kasingkasing nagatudlo kanako.
8 Ang Ginoo gibutang ko sa kanunay sa atubangan nako, kay ania siya sa akong tuong kamot, ako dili matarug.
9 Busa nagamaya ang akong kasingkasing, ug nagakalipay ang akong kalag: Ang akong lawas usab magapuyo sa kasigurohan.
10 Kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades; ni motugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot.
11 Ginatudloan mo ako ang dalan sa kinabuhi. Pagapun-on mo ako sa kalipay sa imong nawong; sa imong tuong kamot adunay mga kalipayan nga sa kahangtoran.

Salmo 16

Ang pag-ampo ni David

1 Ginoo, pamatia ang akong kamatarung, patalinghugi ang akong pagtu-aw; paminawan mo ang akong pagampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbongon.
2 Patunghaa ang akong hukom gikan sa imong presencia; ipatan-aw sa imong mga mata ang katul-id.
3 Ikaw nagsulay sa akong kasingkasing; nagdu-aw ka kanako sa kagabhion; Nasulayan mo ako, ug walay dautan nga hingkaplagan mo; gisaad ko nga ang akong baba dili magalapas.
4 Mahatungod sa mga buhat sa mga tawo, tungod sa pulong sa imong mga ngabil naglikay ako sa mga dalan nga lisud.
5 Ang akong mga lakang nanagpadayon sa imong mga alagianan, aron nga dili mahadalin-as ang akong mga tiil.
6 Ako nagtawag kanimo, kay ikaw motubag kanako, oh Dios: ikiling kanako ang imong dalunggan, ug patalinghugi ang akong pulong.
7 Ipakita ang imong katingalahan nga kaluoy, oh ikaw nga nagaluwas pinaagi sa imong tuong kamot, kanila nga nagadangup kanimo gikan niadtong mga mingtindog batok kanila.
8 Bantayan mo ako ingon sa kalimutaw sa mata: tagoon mo ako sa ilalum sa landong sa imong mga pako,
9 Gikan sa mga dautan nga nanglupig kanako, gikan sa mga mabangis ko nga mga kaaway, nga nagalibut kanako.
10 Nalukban sila sa kaugalingon nilang tambok: uban sa ilang baba nagasulti sila sa pagkamapahitas-on.
11 Sila karon nanaglibut kanamo sa among mga lakang; sila nanagtutok sa ilang mga mata aron sa pagbanlod, kanamo sa yuta.
12 Sila sama sa leon nga nagahinamhinam sa iyang tukbonon, ug ingon sa leon nga itoy nga nagahupo sa mga dapit nga tago.
13 Tindog, oh Ginoo, Asdangon mo siya, ilambos mo siya: luwason mo ang akong kalag gikan sa dautan, pinaagi sa imong espada;
14 Gikan sa mga tawo, pinaagi sa imong kamot, Ginoo, gikan sa mga tawo sa kalibutan, kansang bahin ania niining kinabuhia, ug kansang tiyan gibusog mo sa imong bahandi: Sila nangabusog sa mga anak, ug igabilin nila ang salin sa ilang bahandi ngadto sa ilang mga bata.
15 Mahatungod kanako, makita ako sa imong atubangan diha sa pagkamatarung. Matagbaw ako, sa diha nga mahigmata ako, sa pagtan-aw sa imong himaya.