Unang Stasis

Salmo 143

Usa ka salmo ni David, mahitungod kang Goliat.

1 Dayegon ang Ginoo nga akong Dios, nga nagbansay sa akong kamot alang sa gubat, ug sa akong mga tudlo alang sa panagsangka.
2 Siya ang akong kaluoy ug dalangpanan; ang akong bulig ug manluluwas; ang akong panalipod nga akong gisaligan. Gipailalom niya kanako ang akong katawhan.
3 Unsa ba gyod ang tawo, oh Ginoo, nga imo siyang gihinumdoman; ang anak sa tawo nga imong giatiman?
4 Sama man lang siya sa usa ka gininhawa, ug ang iyang mga adlaw lumalabay lang sama sa anino.
5 Bawoga ang kalangitan, oh Ginoo, ug kanaog; hikapa ang kabukiran ug paasoha sila.
6 Pakilata, aron ang kaaway magkatibulaag.
Ipadala ang imong mga pana aron magkaguliyang sila.
7 Gikan sa kahitas-an, kab-ota ako ug luwasa sa lawom nga katubigan, sa kamot sa mga anak sa langyaw,
8 kansang baba nagsultig kakawangan; kansang tuong kamot naghimo og inhustisya.
9 Oh Dios, awitan ko ikaw og bag-ong awit, ug tugtogan sa alpa nga may napulo ka kuldas.
10 Ikaw ang nagahatag ug kaluwasan sa mga hari ug nagluwas kang David nga imong alagad gikan sa espada sa dautan.
11 Luwasa ako gikan sa kamot sa mga anak sa dumuduong, kansang baba nagsultig kakawang; ug kansang tuong kamot naghimo og inhustisya.
12 Ang lalaki nilang mga anak sama sa mga tanom nga maayong pagkagalam ug hustog tinuboan; ang anak nga babaye nadayandayanan mahisama sa matahom nga mga haligi sa palasyo.
13 Napuno ang ilang kamaligsa tanang matang sa abot; masanayon ang ilang mga karnero, mabuhong diha sa ilang kaumahan.
14 Mahimsog ang ilang kabakahan. Ang ilang mga koral wala mapukan, walay kal-ang; walay pagbakho diha sa ilang kadalanan.
15 Gitawag nila og bulahan kadtong nakabaton niining mga butanga. Apan bulahan ang tawo kansang Dios mao ang Ginoo.

Salmo 144

Usa ka alawiton sa pagdayeg, ni David

1 Pagabayawon ko ikaw, Oh Dios ko, ang akong hari, ug pagadayegon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran sa ma kahangtoran.
2 Sa matag-adlaw pagadayegon ko ikaw; ug magadayeg ako sa imong ngalan hangtod sa kahangtoran sa ma kahangtoran.
3 Kataasan man ang Ginoo, ug takus gayud nga pagadayegon; ug ang iyang kahalangdon walay katapusan.
4 Dayegon ang imong mga binuhatan gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa henerasyon; ug sila magmantala sa imong gahum.
5 Magsugid sila mahitungod sa himayaong pagkahalangdon sa imong pagkabalaan, ug magmantala sa imong mga buhat nga kahibulongan.
6 Ug ang kagahum sa imong makalilisang nga mga buhat pagasultihan sa mga tawo; ug magsulti sila ang imong kahalangdon.
7 Ilang ipadayag ang kabantog sa Imong dagayang pagkamaayo, ug magmaya diha sa imong hustisya ug pagkamatarong.
8 Mapuangoron ug maloloy-on ang Ginoo; mahinay sa pagkasuko, ug daku sa kaluoy.
9 Ang Ginoo maayo ug maloloy-on sa tanan; ug ang iyang mga kaluoy anaa sa ibabaw sa tanan niyang mga buhat.
10 Ang tanan mong mga buhat magpasalamat kanimo, Ginoo; ug ang imong mga santos magdayeg kanimo.
11 Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, ug managhisgut sa imong gahum;
12 Aron nga ang imong mga buhat nga gamhanan ipadayag ngadto sa mga anak sa mga tawo, ug ang himaya sa pagkahalangdon sa imong gingharian.
13 Ang imong gingharian maoy gingharian sa tanang katuigan, ug ang imong ginsakpan magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan.
Matinud-anon ang Ginoo sa tanan niyang mga pulong, ug balaan sa tanan niyang mga buhat.
14 Ang Ginoo magasapnay niadtong tanang mga nangapukan, ug magabangon niadtong tanang mga nangahagbong.
15 Ang mga mata sa tanan nagahulat kanimo; ug ginahatagan mo sila sa ilang makaon sa hustong panahon.
16 Imong ginabuklad ang imong kamot, ug ginatagbaw mo ang tinguha sa tagsatagsa ka butang nga buhi.
17 Ang Ginoo maoy matarung sa tanan niyang mga paagi, ug balaan sa tanan niyang mga buhat.
18 Ang Ginoo haduol kanilang tanan nga nanagsangpit kaniya, sa tanan nga nanagsangpit kaniya sa kamatuoran.
19 Pagatumanon niya ang tinguha niadtong mga may kahadlok kaniya; pagapatalinghugan niya ang ilang pagtu-aw ug sila pagaluwason niya.
20 Pagabantayan sa Ginoo ang tanan kanila nga nahagugma kaniya; apan ang tanang mga dautan iyang pagalaglagon.
21 Ang akong baba magasulti sa pagdayeg sa Ginoo; ug ipadayeg sa tanang unod ang iyang balaan nga ngalan hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ikaduhang Stasis

Salmo 145

Aleluya. Usa ka salmo nila ni Haggeo ug Zacarias.

1 Himayaa ang Ginoo, oh kalag ko. Himayaa ang Ginoo.
2 Sa akong kinabuhi himayaon ko ang Ginoo; magaawit ako sa akong Dios samtang buhi pa ako.
3 Ayaw pag-ibutang ang inyong pagsalig sa mga pangulo, ni sa anak sa tawo, kay kanila walay kaluwasan.
4 Mogula ang iyang gininhawa, sa yuta mobalik siya; nianang maong adlaw mahanaw ang iyang mga hunahuna.
5 Bulahan siya kinsang panabang mao ang Dios ni Jacob, kansang paglaum anaa sa Ginoo nga iyang Dios:
6 Siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa niini; nga mao ang nagabantay sa kamatuoran sa kahangtoran;
7 Siya nga nagabuhat sa hustisya sa mga dinaogdaog; siya nga nagahatag sa makaon sa mga gigutom; ang Ginoo nagapagawas sa mga binilanggo;
8 Ang Ginoo nagapabuka sa mata sa mga buta; ang Ginoo nagapabangon kanila nga nanghiumod; ang Ginoo nahigugma sa mga matarung.
9 Ang Ginoo nagabantay sa mga dumuloong; tabangan niya ang mga ilo ug biyuda; apan gub-on niya ang dalan sa mga dautan.
10 Ang Ginoo magahari sa kahangtoran; ang imong Dios, oh Siyon, sa henerasyon ug sa henerasyon.

Salmo 146

Aleluya. Usa ka salmo nila ni Haggeo ug Zacarias.

1 Dayega ang Ginoo; kay maayo man ang pag-awit ug mga pagdayeg; Hinaut nga ang pagdayeg matam-is sa atong Dios.
2 Ginatukod sa Ginoo ang Jerusalem, ug ginatigum ang mga nagkatibulaag sa Israel.
3 Iyang ginaayo ang kasingkasing nga nangadugmok, ug ginabugkosan niya ang ilang mga samad.
4 Iyang ginaisip ang gidaghanon sa mga bitoon; nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan.
5 Daku ang atong Ginoo, ug sa gahum nga dili hitupngan; ug ang iyang salabutan walay kinutoban.
6 Ginasapnay sa Ginoo ang mga maaghup: Ginapukan niya ang mga dautan ngadto sa yuta.
7 Pagsugod pinaagi sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Ginoo; pag-awit sa atong Dios sa alpa:
8 Nga nagatabon sa kalangitan sa mga panganod, nga nagatagana sa ulan alang sa yuta, nga nagapaturok sa balili ibabaw sa kabukiran ug mga hilba alang sa pag-alagad sa tawo.
9 Siya nagahatag sa mananap sa iyang makaon, ug sa mga kuyabog sa mga uwak nga nagtuaw kaniya.
10 Wala niya kahimut-i ang kusog sa kabayo: siya walay kalipay sa mga tiil nga matulin sa tawo.
11 Nalipay ang Ginoo kanila nga may kahadlok kaniya, kinsa nagasalig sa iyang kaluoy.

Salmo 147

Aleluya. Usa ka salmo nila ni Haggeo ug Zacarias.

1 Dayega ang Ginoo, oh Jerusalem; dayegon mo ang imong Dios, oh Siyon.
2 Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan; siya nanalangin sa imong mga anak nga anaa sa sulod nimo.
3 Gibuhat niya ang pakigdait diha sa imong mga utlanan; gitagbaw ka niya sa labing maayong mga ani.
4 Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta; sa matulin gayud nagadalagan ang iyang pulong.
5 Ipadala niya ang niebe sama sa maputi nga balhibo sa karnero, ug katagon niya ang yelo sama sa abog.
6 Ipadala niya ang nagyelo ulan nga yelo sama sa graba: sa atubangan sa iyang katugnaw kinsa ba ang makaagwanta?
7 Siya nagapadala sa iyang pulong, ug ginatunaw sila: ginapahuros niya ang iyang hangin, ug modagayday ang katubigan.
8 Ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalaoran ug mga tulomanon kang Israel.
9 Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsang uban nga nasud; siya wala magapakita kanila sa iyang mga tulomanon.

Ikatulong Stasis

Salmo 148

Aleluya. Usa ka salmo nila ni Haggeo ug Zacarias.

1 Dayega ang Ginoo. Dayega ang Ginoo gikan sa kalangitan; dayga siya sa kahitas-an.
2 Dayega siya, tanan niyang mga anghel; dayega siya tanan niyang kagahuman.
3 Dayega siya, adlaw ug bulan; dayega siya, kamong tanang kabitoonan sa kahayag.
4 Dayega siya, ang kinatas-ang kalangitan, ug katubigan nga anaa ibabaw sa kalangitan.
5 Ipadayeg kanila ang ngalan sa Ginoo; kay siya nasulti, ug sila misugod sa anaa; siya nagsugo, ug sila nangahimo.
6 Iya silang gihan-ay hangtod sa kahangtoran; gibuhat niya ang usa ka sugo nga dili mahanaw.
7 Dayega ang Ginoo gikan sa yuta; mga binuhat sa kadagatan ug sa kahiladman.
8 Kalayo ug ulan, niyebe ug yelo; hangin sa bagyo, nga nagatuman sa iyang pulong.
9 Kabukiran ug tanang kabungtoran, mga kahoyng may bunga ug sidro.
10 Mga mananap nga ihalas ug tanang kahayopan; mga nagkamang sa yuta ug kalanggaman.
11 Mga hari sa yuta ug kanasoran, mga prinsipe ug pangulo sa kalibotan.
12 Mga batan-ong lalaki ug mga dalaga, mga tigulang ug kabataan.
13 Dayega ninyo ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang ang gibayaw; diha sa langit ug yuta ang iyang himaya.
14 Ug nadugangan niya ang kadaugan sa iyang katawhan[1]. Mao ni ang pagdayeg sa tanan niyang mga santos, sa mga anak ni Israel, ug sa katawhan nga haduol kaniya.

.

Salmo 149

Aleluya.

1 Awiti ang Ginoo og bag-ong awit; anaa ang iyang pagdayeg diha sa katilingban sa mga santos
2 Pasadyaa ang Israel sa iyang magbubuhat, pahimayaa ang anak ni Siyon sa ilang Hari.
3 Dayega ang iyang ngalan diha sa pagsayaw; ug paawita sila uban ang tambor ug alpa.
4 Kay ang Ginoo mahimuot sa iyang katawhan: pagabayawon ang mga maaghup uban sa kaluwasan.
5 Papaglipaya ang mga santos diha sa himaya: paawita sila sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan.
6 Itugot nga ang hataas nga mga pagdayeg sa Dios anha unta sa ilang mga baba, ug sa ilang mga kamot ang usa ka espada nga may duha ka sulab.
7 Aron sa pagpanimalus sa kanasoran, ug sa pagbadlong sa mga katawhan;
8 Aron sa paggapus sa ilang mga hari sa mga talikala, ug sa ilang mga harianon sa mga talikala nga puthaw;
9 Aron matuman kanila ang gisulat nga paghukom. Mao ni ang himaya sa tanan niyang santos.

Salmo 150

Aleluya.

1 Dayega ninyo ang Dios diha sa iyang mga santos, dayega siya sa kalangitan sa iyang gahum.
2 Dayega siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat, dayga siya sumala sa kadaghan sa iyang pagkahalangdon.
3 Dayga siya pinaagi sa huni sa trumpeta! Dayga siya dinuyogan sa alpa ug lira!
4 Dayga siya uban sa tambor ug panagsayaw, dayga siya dinuyogan sa mga alpa ug sa mga plawta!
5 Dayega siya uban sa mga piyangpiyang nga matunog; dayega siya uban sa mga piyangpiyang sa pagmaya.
6 Itugot nga matag gininhawa magdayeg sa Ginoo.

[1] Sa literal: ginabayaw niya ang sungay sa iyang katawhan.