Unang Stasis

Salmo 17

Alang sa katapusan, usa ka salmo alang kang David, nga anak sa Ginoo: kung unsa ang gisulti niya sa Ginoo. Ang mga pulong niining alawiton, sa adlaw sa dihang giluwas siya sa Ginoo gikan sa kamot sa tanang niyang kaaway, ug gikan sa kamot ni Saul. Ug miingon siya:

1 Higugmaon ko ikaw, Ginoo, ikaw ang akong kusog.
2 Ang Ginoo mao ang akong bato, ug akong kuta, ug ang akong manluluwas. Ang akong Dios mao ang akong magtatabang ug ako magalaum diha kaniya, akong tigpanalipod ug ang dalangpanan sa akong kaluwasan[1], ang akong hataas nga torre.
3 Sa pagdayeg ko, magatawag ako sa Ginoo, ug gikan sa akong mga kaaway ako pagaluwason.
4 Gilibotan ako sa mga gapus sa kamatayon, ug ang mga bunok sa kadautan nangalisang kanako;
5 Gilibotan ako sa mga gapus sa Hades; ang mga lit-ag sa kamatayon nakaapas kanako.
6 Ug sa akong kasakitan ako mitawag sa Ginoo, ug ngadto sa akong Dios ako mituaw. Gikan sa iyang balaang templo nakadungog siya sa akong tingog, ug ang akong pagtu-aw sa iyang atubangan mosulod sa iyang mga dalunggan.
7 Ug ang yuta miuyog ug mikurog; ang mga patukoranan sa kabukiran milinog ug miuyog, tungod kay ang Dios nasuko kanila.
8 Nanggawas ang asohan sa iyang kapungot, ug ang kalayo misunog sa iyang atubangan. Ang mga baga nagdilaab kaniya.
9 Gibawog usab niya ang mga langit, ug mikunsad siya. Ug ang mabaga nga kangitngit diha sa ilalum sa iyang mga tiil.
10 Ug siya mikabayo sa ibabaw samga  kerubin ug milupad; naglupad-lupad siya sa ibabaw sa mga pako sa hangin.
11 Gibuhat niya ang kangitngit nga iyang tagoanan, nga maoy iyang tabil nga nagalibut kaniya, kangitngit sa mga tubig, mga mabagang dag-um sa kalangitan.
12 Gikan sa masinaw nga kahayag sa atubangan niya, milabay ang mga panganod, ulan nga yelo ug mga baga sa kalayo.
13 Ang Ginoo usab midalugdog didto sa kalangitan, ug ang Labing Halangdon misinggit sa iyang tingog, ulan nga yelo ug mga baga sa kalayo.
14 Ug gipana niya ang iyang mga udyong, ug gipatibulaag niya sila; gipadaghan niya ang mga kilat ug gisamok sila.
15 Ug ang mga tuboran sa mga tubig nakita, ug ang mga patukoranan sa kalibutan nabutyagan.16 Mipadala siya gikan sa itaas, gikuha niya ako; gihaw-as niya ako gikan sa daghang mga tubig, sa imong pagbadlong, oh Ginoo, sa pagginhawa sa espiritu sa imong kasuko.
17 Giluwas niya ako gikan sa akong gamhanan nga kaaway, ug gikan niadtong mga nanagdumot kanako; kay sila hilabihan sa pagkakusganon alang kanako.
18 Nalumbaanan nila ako sa adlaw sa akong kalisdanan, apan ang Ginoo mao ang akong bulig.
19 Gipagawas usab ako sa Ginoo ngadto sa dapit nga halapad; giluwas niya ako, kay siya nahamuot kanako.
20 Nagbalus ang Ginoo kanako sumala sa akong pagkamatarung; sumala sa pagkalinis sa akong mga kamot, gitumbasan niya ako.
21 Kay gibantayan ko ang mga dalan sa Ginoo, ug sa pagkadautan wala ako mobulag sa akong Dios.
22 Kay ang tanan niyang mga tulomanon ania sa atubangan ko, ug wala ko isalikway ang iyang kabalaoran gikan kanako.
23 Busa mahimo ako nga mahingpit ako uban kaniya, ug maglikway ako gikan sa akong kadautan.
24 Ug ang Ginoo moganti kanako sumala sa akong pagkamatarung, sumala sa pagkalinis sa akong mga kamot diha sa atubangan sa iyang mga mata.
25 Uban sa mga balaan magapakita ikaw nga balaan; uban sa tawong walay sala, magapakita ikaw nga walay sala;
26 Uban sa pinili magapakita ikaw nga pinili; ug uban sa hiwi, magapakita ikaw nga sukwahi.
27 Kay ikaw ang magaluwas sa katawhan nga mapainubsanon; apan pagapaubson mo ang mga mata nga palabilabihon.
28 Kay ikaw ang magadagkut sa akong lamparahan, oh Ginoo; Dios ko, imong lamdagan ang akong kangitngit.
29 Kay uban kanimo magabungkag ako ug mga kasundalohan; ug uban sa akong Dios molukso ako ibabaw sa usa ka kuta.
30 Hingpit ang dalan sa akong Dios; nasulayan ang mga pulong sa Ginoo pinaagi sa kalayo; siya mao ang taming sa tanang mga modangup kaniya.
31 Kay kinsa ang laing Dios, gawas sa Ginoo? Ug kinsa man ang usa ka dios gawas sa atong Dios,
32 Ang Dios nga nagabakus kanako sa kusog, ug nagahingpit sa akong dalan?
33 Siya ang nagahimo sa akong mga tiil nga ingon sa mga tiil sa kanding nga ihalas: Ug nagabutang kanako ibabaw sa mga dapit nga hataas.
34 Siya nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpanggubat; sa pagkaagi nga ang akong mga bukton nagabusog sa pana nga tumbaga.
35 Ikaw usab nagahatag kanako sa taming sa imong kaluwasan; ug ang imong tuong kamot ang nagasagang kanako, ug ang imong panudlo nagapatul-id kanako.
36 Gipalapdan mo ang akong mga lakang sa ubos ko, ug wala madakin-as ang akong mga tiil.
37 Pagagukdon ko ang akong mga kaaway, ug agpason ko sila; ug ako dili motalikod hangtod nga mapakyas sila.
38 Gub-on ko sila ug dili sila makabarog; sila mapukan sa ilalum sa akong mga tiil.
39 Kay ikaw nagbakus kanako sa kusog alang sa gubat; ug gibuntog mo ang tanan niadtong mga nagtindog batok kanako.
40 Gipatalikod mo usab kanako ang mga bukobuko sa akong mga kaaway, ug naputol mo silang mga nanagdumot kanako.
41 Mituaw sila, apan walay miluwas kanila; mitawag sila sa Ginoo, apan siya wala motubag kanila.
42 Ug maggaling ko kanila ingon sa abog sa atubangan sa hangin; magtamak ko kanila ingon sa lapok sa kadalanan.
43 Luwasa ako gikan sa lantugi sa katawhan; tudloon mo ako ingon nga pangulo sa ibabaw sa mga nasud. Usa ka katawhan nga wala ko mahibaloan nagaalagad kanako.
44 Sa diha nga sila nakadungog kanako sila mituman kanako; apan ang mga anak sa mga dumuduong nanagbakak batok kanako.

45 Ang mga anak sa mga dumuduong nagkatigulang, ug nagtakiang gikan sa ilang mga agianan.
46 Ang Ginoo buhi! Ug dalayegon ang akong Dios; ug bayawon unta ang Dios sa akong kaluwasan.

47 Oh Dios, nga naghatag kanako ug panimalus, ug nagbuntog sa mga katawhan sa ilalum ko.
48 Ang akong Manluluwas gikan sa nasuko nga mga kaaway. Pagabayawon ako gikan kanila nga nanindog batok kanako; luwason mo ako gikan sa mga tawo nga malupigon.

49 Busa pagapasalamatan ko ikaw sa taliwala sa mga nasud, Ginoo, ug pagaawiton ko ang mga pagdayeg sa imong ngalan.
50 Dako ang kaluwasan nga iyang gihatag sa iyang hari, ug ang kaluoy nga iyang gipakita sa iyang gidihog, kang David ug sa iyang Anak hangtod sa kahangtoran.

Ikaduhang Stasis

Salmo 18

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa buhat sa iyang mga kamot.
2 Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, ug ang gabii ngadto sa gabii nagapadayag og kinaadman.
3 Walay sinultihan ni pinulongan diin ang ilang tingog wala hidunggan.
4 Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.
5 Diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw, nga ingon sa usa ka kaslonon nga nagagula gikan sa iyang higdaanan, ug nagakalipay siya ingon sa usa ka tawong kusgan sa pagdalagan sa iyang dalaganan.
6 Gikan sa usa ka kinatumyan sa mga langit mao ang iyang paggikan, ug ang iyang paglibut ngadto sa mga kinatumyan niini; ug walay bisan unsa nga natago gikan sa iyang kainit.
7 Ang kasugoan sa Ginoo hingpit, nga nagapabag-o sa kalag: Ang pagpamatuod sa Ginoo matinumanon, nga nagahatag ug kaalam sa mga walay alamag.
8 Ang mga sugo sa Ginoo mga matul-id, nga nagalipay sa kasingkasing: Ang sugo sa Ginoo ulay man, nga nagahayag sa mga mata.
9 Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nga nagapadayon sa kahangtoran: ang mga tulomanon sa Ginoo mga matuod, ang tanan husto ug matarong.
10 Kini labing tinguhaon kay sa bulawan, labi kay sa daghang bulawan nga hamili; matam-is usab labi kay sa dugos, ug sa mga tinulo sa dugos sa udlan.
11 Labut pa ang imong ulipon ginatambagan pinaagi kanila: Nga sa pagbantay kanila adunay dakung balus.
12 Sa mga sayop, kinsa ba ang makasabut? Hugasi ako sa mga sala nga natago.
13 Ingon man usab pugngan mo ang imong ulipon gikan sa mga sala sa pagpalabilabi; nga dili magagahum sila sa ibabaw kanako: Nan magamatarung ako, ug malimpyohan ak gikan sa hilabihan nga mga sala.
14 Unya ang mga pulong sa akong baba ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mahimong dalawaton kanunay sa imong panan-aw, oh Ginoo, ang akong Magtatabang ug akong Manunubos.

Salmo 19

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Tubagon ka unta sa Ginoo sa panahon sa kasamok; panalipdan ka unta sa ngalan sa Dios ni Jacob.
2 Magapadala kanimo ug tabang gikan sa balaang puloy-anan, ug gikan sa Siyon pagalig-onon ikaw;
3 Hinumduman mo ang tanan mong mga halad, ug madagayaon ang imong halad nga sinunog;
4 Hatagan ikaw ingon sa tinguha sa imong kasingkasing, ug tumanon ang bug-os mong tambag.
5 Kami makadaug diha sa imong kaluwasan, ug sa ngalan sa among Dios, magahimaya kami. Matumanan unta sa Ginoo ang tanan mong mga pangayo.
6 Karon nahibalo ako nga ang Ginoo nagaluwas sa iyang gidihog; siya magatubag kaniya gikan sa iyang langit nga balaan uban sa kusog sa kaluwasan sa iyang tuong kamot.
7 Ang uban nagasalig sa mga carro, ug ang uban sa mga kabayo; apan kami magahimaya diha sa ngalan sa Ginoo nga among Dios.
8 Ginapaluhod sila ug nangapukan; apan kami nagatindog, ug nagabarug nga matul-id.
9 Ginoo, luwasa ang imong hari; ug patalinghugi kami sa dihang magatawag kami kanimo.

Salmo 20

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Oh Ginoo, magmalipayon ang hari diha sa imong kusog; ug diha sa imong kaluwasan nagmaya siya pag-ayo.
2 Ikaw nagahatag kaniya sa tinguha sa iyang kasingkasing; ug wala mo ihikaw ang gipangayo sa iyang mga ngabil.
3 Kay migula ka sa pagsugat kaniya uban ang mga panalangin sa kaayohan: Nagabutang ka g korona sa lunsayng bulawan sa iyang ulo.
4 Kinabuhi gipangayo niya kanimo ug gihatagan mo siya, kadugayon sa mga adlaw, hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.
5 Ang iyang himaya daku sa imong kaluwasan; dungog ug pagkahalangdon magabutangon mo sa ibabaw niya.
6 Kay himoon mo siya nga labing bulahan hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran; punuon mo siya sa kalipay sa imong presensya.
7 Kay ang hari nagasalig sa Ginoo; ug pinaagi sa kaluoy sa Labing Halangdon, dili siya matarug.
8 Madakpan sa imong kamot ang tanan nimong mga kaaway; malaglagan sa imong tuong kamot kadtong mga nanagdumot kanimo.
9 Pagabuhaton mo sila ingon sa hasohasan sa kalayo sa panahon sa imong kaligutgut; ang Ginoo magatulon kanila sa iyang kapungot, ug ang kalayo magalamoy kanila.
10 Ang ilang bunga pagalaglagon mo gikan sa yuta, ug ang ilang kaliwat gikan sa mga anak sa mga tawo.
11 Kay naglaraw silag daotan batok kanimo; nanaghunahuna sila ug usa ka plano nga dili gayod molampos.
12 Kay ikaw magapatalikod kanila; sa taliwala niadtong nahibilin uban kanimo, ikaw magaandam sa ilang nawong.
13 Pagabayawon ka, Ginoo, diha sa imong gahum; mag-awit kami ug magdayeg sa imong pagkagamhanan.

Ikatulong Stasis

Salmo 21

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David mahitungod sa tabang nga moabut sa kabuntagon.

1 Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ngano nga halayo ka kaayo gikan sa pagtabang kanako, ug sa mga pulong sa akong pag-agulo?
2 Oh Dios ko, nagatu-aw ako sa adlaw, apan wala ka magapatalinghug kanako; ug sa panahon sa kagabhion, ug wala ako magahilum.
3 Apan ikaw balaan man, oh ikaw nga nagapuyo sa taliwala sa mga pagdayeg sa Israel.
4 Kanimo mingsalig ang among mga amahan; mingsalig sila ug ikaw nagluwas kanila.
5 Mingtu-aw sila kanimo, ug giluwas sila; minglaum sila kanimo, ug sila wala ibutang sa kaulawan.
6 Apan ako usa ka ulod, ug dili tawo; usa ka kaulawan sa mga tawo, ug tinamay sa katawhan.
7 Ang tanan nga nakakita kanako nagakatawa sa pagtamay kanako. Gibudlot ang ilang ngabil, ginalingolingo ang ilang ulo, nga nagaingon:
8 Itugyan mo ang imong kaugalingon sa Ginoo; siya paluwasa kaniya. Siya patabanga kaniya sanglit siya nagapahimuot kaniya.
9 Apan ikaw mao ang nagkuha kanako gikan sa tagoangkan; ikaw ang nagpasalig kanako sa diha pa ako sa mga suso sa akong inahan.
10 Kanimo nahimugso ako gikan sa tagoangkan; ikaw mao ang akong Dios sukad ianak ako sa akong inahan.
11 Ayaw pagpahilayo kanako; kay ang kasamok haduol; kay walay bisan kinsa nga magatabang.
12 Gilibutan ako sa daghanan nga mga baka nga lake; mga kusganon nga mga baka nga lake sa Basan ang nanaglibut kanako.
13 Ginganga nila kanako ang ilang baba, ingon sa manunubad ug sa nagangulob nga leon.
14 Gibubo ako sama sa tubig, ug ang tanan ko nga kabukogan nangalisa. Ang akong kasingkasing sama sa talo; kini natunaw sa sulod nako.
15 Miuga sama sa usa ka bika ang akong kusog; ug ang akong dila mitapot sa akong mga apapangig; ug gidala mo ako ngadto sa abug sa kamatayon.
16 Kay ang mga iro nanaglibut kanako. Usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan nanaglikus kanako. Gipalagbasan nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil.
17 Arang ko nga maisip ang tanan ko nga mga bukog. Sila nagatan-aw ug nagatutok kanako.
18 Gibahinbahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila, ug sa akong kupo nanagrifa sila.
19 Apan ikaw, Ginoo, dili ka magpahilayo: Oh ikaw nga magtatabang, dumali ka sa pagtabang kanako.
20 Luwason mo ang akong kalag gikan sa espada, ang akong minahal nga kinabuhi gikan sa gahum sa iro.
21 Luwasa ako gikan sa baba sa leon. Oo, gikan sa mga sungay sa mga ihalas nga baka ikaw nagatubag kanako.
22 Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsoonan; sa kinataliwad-an sa katilingban pagadayegon ko ikaw.
23 Kamo nga nahadlok sa Ginoo, dayegon ninyo siya; tanan kamong kaliwat ni Jacob, himayaon ninyo siya; ug tindog sa kataha tungod kaniya, tanan kamong kaliwat sa Israel.
24 Kay wala niya pagtamaya ni pagdumti ang kagul-anan sa sinakit. Wala usab pagtagoa gikan kaniya ang iyang nawong. Apan sa diha nga nagtu-aw sa iya ngadto kaniya, iyang gipatalinghugan siya.
25 Mahitungod kanimo nagaabut ang akong pagdayeg sa kinataliwadan sa daku nga katilingban: Akong pagatumanon ang akong mga panaad sa atubangan sa mga nangahadlok kaniya.
26 Ang maaghup magakaon ug mabusog; magadayeg sa Ginoo sila nga nagapangita kaniya. Palungtara ang inyong kasingkasing sa walay katapusan.
27 Ang tanang mga kinatumyan sa yuta mahinumdum ug managbalik ngadto sa Ginoo; ug ang tanang mga kabanayan sa mga kanasoran managsimba sa atubangan mo.
28 Kay iya sa Ginoo ang gingharian; ug siya mao ang magmamando ibabaw sa mga nasud.
29 Ang tanang mga matambok sa yuta magakaon ug magasimba sila. Ang tanan sila nga nanaug ngadto sa abug manghapa sa atubangan niya, bisan siya nga dili arang makatipig sa iyang kalag nga buhi.
30 Usa ka kaliwat magaalagad kaniya. Kini igasugilon sa Ginoo ngadto sa sunod nga kaliwatan.
31 Mangabut sila ug managmantala mahatungod sa iyang pagkamatarung ngadto sa usa ka katawhan nga matawo, nga siya nagbuhat niini.

Salmo 22

Usa ka salmo ni David.

1 Ang Ginoo mao ang akong magbalantay; walay makulang kanako.
2 Siya nagapapuyo kanako sa lunhawng mga sibsibanan; siya nagapakaon kanako sa daplin sa mga tubig nga malinawon.
3 Gipalig-on niya ang akong kalag; ginamandoan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarung tungod sa iyang ngalan.
4 Bisan pag maglakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga dautan; kay ikaw nagauban kanako; gipalig-onan ako sa imong sungkod ug bunal.
5 Giandaman mo ako ang usa ka lamesa atubangan sa akong mga maglulutos. Gidihogan mog lana ang akong ulo; nagaawas ang akong kupa.
6 Ang imong kalooy magasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi; ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kataas sa mga adlaw.

Salmo 23

Usa ka salmo ni David sa unang adlaw sa semana.

1 Iya sa Ginoo ang yuta ug ang pagkapuno niana; ang kalibutan, ug sila nga mga nanagpuyo niini;
2 Kay siya ang nagtukod niana sa ibabaw sa kadagatan, ug gipalig-on niya sa ibabaw sa katubigan.
3 Kinsa ang mosaka ngadto sa bungtod sa Ginoo? ug kinsa ba ang motindog sa iyang dapit nga balaan?
4 Siya nga malinis ug mga kamot ug may usa ka putli nga kasingkasing; siya nga wala magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kakawang, ug wala makapanumpa sa malimbongon.
5 Siya magadawat ug panalangin gikan sa Ginoo, ug kaluoy gikan sa Dios sa iyang kaluwasan.
6 Kini mao ang kaliwatan kanila nga nanagpangita kaniya, nga nagapangita sa nawong sa Dios ni Jacob.
7 Ibayaw ang inyong mga ganghaan, kamong mga prinsipe; ug pagabayawon, kamong mga pultahan nga walay katapusan, ug ang Hari sa himaya mosulod.
8 Kinsa ba kining Hari sa himaya? Ang Ginoo ang kusgan ug makagagahum, ang Ginoo nga makagagahum sa panggubatan.
9 Ibayaw ang inyong mga ganghaan, kamong mga prinsipe; ug pagabayawon, kamong mga pultahan nga walay katapusan, ug ang Hari sa himaya mosulod.
10 Kinsa ba kining Hari sa himaya? Ang Ginoo sa mga panon, siya mao ang Hari sa himaya.

[1] Sa literal: hataas nga torre.