Unang Stasis

Salmo 24

Usa ka salmo ni David.

1 Kanimo, Ginoo, bayawon ko ang akong kalag.
2 Oh Dios ko, kanimo misalig ako, ayaw ako ibutang sa kaulawan; dili mo ako ipadaug sa akong mga kaaway.
3 Oo, walay bisan kinsa nga nagapaabut alang kanimo nga igabutang mo sa kaulawan. Sila pagapakaulawan nga nagabudhi sa walay kapasikaran.
4 Ipakita mo kanako, Ginoo, ang imong mga dalan; itudlo mo kanako ang imong mga alagianan.
5 Tultoli ako sa imong kamatuoran, ug tudloi ako; kay ikaw mao ang Dios sa akong kaluwasan; kanimo nagapaabut ako sa tibuok nga adlaw.
6 Hinumdumi, Ginoo, ang imong mga kaluoy; kay sila diha kanimo sukad pa sa mga tuig sa katuigan.
7 Ayaw paghinumdumi ang mga sala sa akong pagkabatan-on, ni ang akong mga kalapasan: sumala sa imong kaluoy hinumduman mo ako, tungod sa imong kaayo, Ginoo.
8 Maayo ug matul-id ang Ginoo: busa, pahamangnoon niya sa dalan ang mga makasasala.
9 Sa mga maaghup siya magatultol ngadto sa dalan sa hustisya; ug ang maaghup pagatudloan niya sa iyang dalan.
10 Ang tanang mga alagianan sa Ginoo lonlon kaluoy ug kamatuoran alang sa mga nagabantay sa iyang tugon ug sa iyang mga pagpamatuod.
11 Tungod sa gugma sa imong ngalan, Ginoo, pasayloa ako sa akong sala, kay kini hilabihan pagkadaku.
12 Unsa bang tawohana nga mahadlok man sa Ginoo? Kaniya ipahimangno niya ang dalan nga iyang pagapilion.
13 Iyang kalag magapuyo sa taliwala sa maayong mga butang; ug ang iyang kaliwat magapanunod sa yuta.
14 Ang Ginoo mao ang kakusog niadtong mga nahadlok kaniya; ug kanila igapadayag niya ang iyang tugon.
15 Ang akong mga mata sa gihapon gitutuk ngadto sa Ginoo; kay pagahulboton niya ang akong mga tiil gikan sa pukot.
16 Lingia ako ug malooy ka kanako; kay ako biniyaan ug sinakit.
17 Ang mga kasamok sa akong kasingkasing nagakadaku: oh kuhaon mo ako gikan sa akong mga kagul-anan.
18 Sud-onga ang akong kasakit ug ang akong pag-antus; ug pasayloa ang tanan ko nga mga sala.
19 Sud-onga ang akong mga kaaway, kay sila daghan uyamut; ug nanagdumot sila kanako sa mabangis gayud nga pagdumot.
20 Bantayan mo ang akong kalag, ug luwason mo ako: ayaw ako pag-ibutang sa kaulawan, kay ako midangup kanimo.
21 Pabantaya kanako ang pagkahingpit sa kasingkasing ug ang pagkatul-id, kay kanimo nagapaabut ako.
22 Oh Dios, Tubson mo ang Israel, gikan sa tanan niyang mga kalisdanan.

 

Salmo 25

Usa ka salmo ni David.

1 Pamatud-i ako, Ginoo, kay naglakaw ako sa akong pagka-inosente; ug pinaagi sa pagsalig diha sa Ginoo, dili ako maluya.
2 Sutaa ako, Ginoo, ug susiha ako; sulayi ang akong kasingkasing ug ang akong salabutan.
3 Kay ang imong kaluoy anaa sa atubangan sa akong mga mata; ug nalipay ako sa imong kamatuoran.
4 Wala ako maglingkod uban sa mga tawo sa kakawang; ni mosulod ako uban sa mga maglalapas sa kabalaoran.
5 Gidumtan ko ang katilingban sa mga mamumuhat sa dautan, ug ako dili molingkod uban sa mga walay-Dios.
6 Hugasan ko ang akong mga kamot diha sa pagka-inosente, ug magalibut sa imong halaran, Ginoo;
7 Aron madungog ko ang tingog sa pagdayeg ug isugid ang tanan nimong katingalahang buhat.
8 Ginoo, nahagugma ako sa puloy-anan sa imong balay, ug sa dapit diin magpuyo ang imong himaya.
9 Ayaw laglaga ang kalag ko uban sa mga makasasala, ni ang kinabuhi ko uban sa mga tawo sa dugo;
10 Kang kinsang mga kamot anaa ang kadautan, ug ang ilang tuong kamot napuno sa mga hiphip.
11 Apan nagalakaw ako sa akong pagka-inosente: tubsa ako ug kaloy-i ako.
12 Ang akong tiil nagatindog sa dapit nga matul-id; diha sa mga katilingban magadayeg kanimo, Ginoo.

Salmo 26

Usa ka salmo ni David. Sa wala pa ang iyang pagdihog

1 Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan; Kinsa man ang akong pagakahadlokan? Ang Ginoo mao ang kusog sa akong kinabuhi; Kang kinsa man ako malisang?
2 Sa diha nga nagtigum batok kanako ang mga mamumuhat sa kadautan sa pagkaon sa akong unod, Bisan ang akong mga kabatok ug mga kaaway, sila nanghipangdol ug nangapukan.
3 Bisan ang usa ka dakung panon magapahamutang batok kanako, Dili mahadlok ang akong kasingkasing: Bisan ang gubat patindogon batok kanako, Bisan pa niini ako masaligon.
4 Usa ka butang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga pagapangitaon Ko: Nga makapuyo ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, Aron sa pagtan-aw sa katahum sa Ginoo. Ug sa pagbisita sa iyang balaang templo.
5  Kay sa adlaw sa kasamok pagatagoan niya ako sa iyang puloyanan: Diha sa tabil sa iyang balongbalong pagatagoan niya ako; Ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato.
6 Ug karon pagabayawon ang ulo ko sa ibabaw sa akong mga kaaway nga nagalibut kanako; ug magahalad ako diha sa iyang balong-balong, mga halad sa kalipay. Magaawit ako og mga pagdayeg ngadto sa Ginoo. 
.
7 Ginoo, pamatia ang akong tingog, kong magatu-aw ako kanimo; kaloy-i ako ug tubaga ako.
8 Miingon ang akong kasingkasing kanimo: Pangitaon ko ang Ginoo; ang akong nawong nagapangita kanimo. Ang nawong nimo, Ginoo, ang pagapangitaon ko.
9 Ayaw pagtagoa ang imong nawong gikan kanako; ayaw pag-isalikway ang imong ulipon sa kaligutgut: ikaw mao ang akong panabang; ayaw ako pag-itukmod, ayaw pagbiyai, oh Dios nga akong Manluluwas.
10 Bisan pa og isalikway ako sa akong amahan ug inahan, ang Ginoo ang magadawat kanako.
11 Ginoo, tudloi ako sa usa ka balaod diha sa imong pamaagi. Tultoli ako sa dalan nga matul-id, tungod sa akong mga kaaway.
12 Dili mo ako itugyan sa mga mkamot sa akong mga kabatok: Kay ang mga saksi nga bakakon nanindog batok kanako, ug ang inhustisya naglimbong sa iyang kaugalingon.
13 Nagatuo ako nga makita ko ang kaayo sa Ginoo dinhi sa yuta duta sa mga buhi.
14 Paghulat sa Ginoo, pagmaisugon, ug lig-ona ang imong kasingkasing; ug paghulat sa Ginoo.

Ikaduhang Stasis

Salmo 27

Usa ka salmo ni David.

1 Kanimo magatu-aw ako, Ginoo; oh akong Dios, ayaw pagpakahilum ngadto kanako. Tingali unya kong ikaw maghilum kanako, mahimo ako nga sama kanila nga nanganaug sa lubnganan.
2 Patalinghugi ang tingog sa akong mga pangaliyupo, sa diha nga magatu-aw ako kanimo, sa diha nga magabayaw ako sa akong mga kamot ngadtp sa imong balaang templo.
3 Dili mo ako ibutang uban sa mga dautan, Ug ayaw paglaglag kanako uban sa mga nagabuhat ug kasal-anan: Nga nagasulti ug pakigdait sa ilang isigkatawo, Apan ang pagkadautan anaa sa mga kasingkasing nila.
4 Hatagan mo sila sumala sa buhat nila, ug sumala sa kadautan sa ilang mga gibuhat: Hatagan mo sila sumala sa buhat sa ilang mga kamot.
5 Kay wala sila managtagad sa mga buhat sa Ginoo, ni sa buhat sa iyang mga kamot; ikaw magabungkag kanila, ug sila dili niya pagapatindogon.
6 Dalayegon ang Ginoo, kay gidungog niya ang akong pagpakilooy.
7 Ang Ginoo mao ang akong kusog ug ang akong taming; ang akong kasingkasing kaniya misalig, ug gitabangan ako: bisan ang akong unod nabuhi pag-usab, ug sa tibuok nakong kasingkasing magapasalamat ako kaniya.
8 Ang Ginoo mao ang kusog sa iyang katahan, ug siya ang Manlalaban ug kaluwasan sa iyang gidihog.
9 Luwasa ang imong katawhan, ug panalangini ang imong panulondon. Bantayi sila, ug sapnaya sila hangtod sa kahangtoran.

Salmo 28

Usa ka salmo ni David: diha sa prosisyon sa tabernakulo.

1 Ihalad ninyo sa Ginoo, oh kamong mga anak sa Dios, ihalad ninyo sa Ginoo ang mga lakeng karnero.
2 Ihatag ninyo sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan; Simbaha ninyo ang Ginoo sa balaang niyang hawanan.
3 Ang tingog sa Ginoo anaa sa ibabaw sa mga tubig; ang Dios sa himaya nagadalugdug, bisan ang Ginoo sa ibabaw sa daghang mga tubig.
4 Ang tingog sa Ginoo gamhanan, Ang tingog sa Ginoo napuno sa pagkahalangdon.
5 Ang tingog sa Ginoo nagapukan sa mga sedro; oo, gipulpog sa Ginoo ang mga sedro sa Libano.
6 Ug iyang pagadugmokon sila sama sa nating baka sa Libano, ug iyang hinigugma sama sa nating baka nga ihalas.
7 Ang tingog sa Ginoo nga nagbahinbahin sa mga siga sa kalayo.
8 Ang tingog sa Ginoo nagauyog sa kamingawan; ang Ginoo magauyog sa kamingawan sa Kades.
9 Ang tingog sa ginoo nagatigum sa mga lagsaw, ug mopakita ang mga hibunghibong sa kalasangan; ug diha sa iyang templo ang mga tawo manag-awit diha sa himaya.
10 Ang Ginoo nagapuyo diha sa lunop; oo, ang Ginoo nagalingkod sa trono ingon nga hari sa kahangtoran.
11 Ang Ginoo magahatag og kusog sa iyang katawhan; ang Ginoo magapanalangin sa iyang katawhan sa kalinaw.

Salmo 29

Alang sa katapusan: usa ka salmong kalantahon diha sa paghalad sa balay ni David.

1 Pagabayawon ko ikaw, Ginoo; kay gibantayan mo ako, ug wala mo pagbuhata nga magkalipay ang akong mga kaaway sa ibabaw nako.
2 Ginoo nga akong Dios, kanimo nagtu-aw ako, ikaw nag-ayo kanako.
3 Ginoo, ikaw nagkuha sa kalag ko gikan sa Hades; giluwas mo ako gikan sa taliwala niadtong mga nanaog sa bung-aw.
4 Manag-awit kamo og pagdayeg sa Ginoo, oh kamong mga santos niya, ug pasalamati ang handumanan sa Iyang kabalaan.
5 Kay ang kapungot anaa sa iyang kasuko, apan diha sa iyang kabubut-on adunay kinabuhi; ang paghilak mopabilin sa kagabhion, apan ang kalipay moabut sa kabuntagon.
6 Mahitungod kanako, nag-ingon ako sa akong kauswagan: Dili gayud ako matarug hangtod sa kahangtoran.
7 Ikaw, Ginoo, tungod sa imong kaluoy gihatagan mo ang akong katahum sa gahum; gitagoan mo ang imong nawong; nasamok ako.
8 Kanimo, Ginoo, magtu-aw ako; ug sa Ginoo magpangaliyupo ako:
9 Unsay kapuslanan niining akong dugo, sa diha nga manaug ako sa kagusbatan? Magapasalamat ba kanimo ang abog? igamantala ba niini ang imong kamatuoran?
10 Ang Ginoo nakapatalinghog kanako ug naluoy kanako; ang Ginoo nahimong akong magtatabang.
11 Gibayloan mo ang akong pagsubo sa kalipay: gihukas mo ang akong bisti nga sako, ug gibaksan mo ako sa kalipay;
12 Aron nga ang akong himaya magaawit ug pagdayeg kanimo, ug dili magapakahilum. Oh Ginoo nga Dios ko, pasalamatan ko ikaw sa kahangtoran.

Ikatulong Stasis

Salmo 30

Alang sa katapusan: Usa ka salmo ni David diha sa panahon sa kalit nga kahadlok

1 Kanimo, Ginoo, naglaum ako; ayaw itugot nga maulawan ako. Luwasa ako diha sa imong pagkamatarung.
2 Ikiling kanako ang imong dalunggan; luwasa ako sa madali. Mahimo ikaw nga Manlalaban alang kanako; usa ka kuta dalangpanan sa pagluwas kanako.
3 Kay ikaw ang akong salipdanan nga bato ug lig-ong tagoanan; tungod sa imong ngalan ikaw mogiya kanako ug mag-amuma kanako.
4 Agawon mo ako gikan sa pukot nga ilang giladlad sa tago alang kanako; kay ikaw ang akong tigpanalipod.
5 Sa imong mga kamot nagatugyan ako sa akong espiritu; gitubos mo ako, oh Ginoong Dios sa kamatuoran.
6 Gidumtan ko ang mga nanagtagad sa kakawangan nga malimbongon; apan ako sa Ginoo nagasalig.
7 Maglipay gayod ako tungod sa imong kaluoy, kay nakita mo ang akong pagpaubos, naluwas mo ang akong kalag nga anaa sa mga kalisdanan.
8 Wala mo ako itugyan sa mga kamot sa akong mga kaaway; gipahamutang mo ang akong mga tiil sa kinalapdan.
9 Kaloy-i ako, Ginoo, kay ania ako sa kagul-anan; ginaut-ut sa kasakit ang akong mata, ang akong kalag ug ang akong lawas.
10 Kay ang akong kinabuhi nagaantus sa kasakit, ug ang akong mga tuig sa pagpanghupaw; ang akong kusog naluya tungod sa akong kasal-anan, ug ang akong mga bukog nangagupok.
11 Gibugalbugalan ako sa tanan kong mga kaaway, labi na sa akong mga silingan, ug usa ka kalisang ako sa akong mga kaila. Bisan ang akong mga kaila nahadlok na kanako; kon makita nila ako sa dalan magpahilayo sila kanako.
12 Gikalimtan ako ingon sa usa ka minatay nga wala nay handumanan; nahimo ako nga sama sa usa ka sudlanan nga nabuak.
13 Kay nadungog ko ang pagtamay sa daghan, kahadlok sa tagsatagsa nga kiliran; samtang nanagsabut sila pagtingub batok kanako, nagaplano sila sa pagkuha sa akong kinabuhi.
14 Apan nagasalig ako kanimo, Ginoo, miingon ako; ikaw mao ang akong Dios.
15 Sa imong kamot anaa ang akong mga panahon. Luwasa ako gikan sa kamot sa akong mga kaaway, ug gikan sa akong mga manlulutos.
16 Pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw sa imong ulipon; luwasa ako diha sa imong kaluoy.
17 Ayaw itugot nga maulawan ako, Ginoo, kay kanimo ako nagasangpit; ipabutang ang dautan sa kaulawan, pahiluma sila didto sa Hades.
18 Pahiloma kanang mga ngabil nga bakakon, nga nagasulti sa pagpanamastamas, batok sa mga matarung; nga adunay palabilabi ug pagtamay.
19 Pagkadako sa imong kaayo nga gitagana alang sa mga nagatahod kanimo; nga gibuhat mo alang kanila nga nagadangup kanimo, sa atubangan sa mga anak sa mga tawo!
20 Sa tagoanan sa imong presensya pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga mabudhion sa mga tawo: pagatagoon mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga dila.
21 Dalaygon ang Ginoo, kay gipakita niya ang iyang katingalahan nga kaluoy diha sa usa ka syudad nga gilibotan sa mga kaaway.
22 Sa akong kalisang gipakaingon ko, nga gisalikway mo na ako; busa gidungog mo ang akong pagpakilooy sa dihang nakatuaw kanimo.
23 Higugmaa ninyo ang Ginoo, kamong iyang matinud-anong katawhan, kay gipangita sa Ginoo ang pagkamatinumanon; apan silotan niya sa hilabihan ang mga mapahitas-on.
24 Magmalig-on kamo, ug padasiga ang inyong kasingkasing, kamong tanang nagalaum sa Ginoo.

Salmo 31

Usa ka salmo ni David, alang sa pahimangno.

1 Bulahan siya kansang kalapasan gipasaylo, ug kansang mga sala gitabonan.
2 Bulahan ang tawo nga kaniya wala pag-isipa sa Ginoo ang kasalanan, ug diha sa iyang espiritu walay limbong.
3 Sa nagpakahilum ako, nagkaut-ut ang akong mga bukog pinaagi sa akong pag-agulo sa tibuok nga adlaw.
4 Kay sa adlaw ug sa gabii ang imong kamot nagpabug-at sa ibabaw nako: gilisudlisod ako samtang ang tunok ania kanako.
5 Gikumpisal ko ang akong sala nganha kanimo, ug wala ko tagoi ang akong kasal-anan. Miingon ako: Igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan; ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong kasingkasing.
6 Tungod niini ang tagsatagsa nga diosnon magaampo kanimo sa usa ka panahon nga ikaw mahimo nga makaplagan; sa paglunop sa daghang mga tubig sila dili makaabut kaniya.
7 Ikaw ang akong tagoanan; pagabantayan mo ako gikan sa kagul-anan. Oh Kalipay nako, luwasa ako gikan sa mga nagalibut kanako. (Diapsalma)
8 Igapahamatngon ko kanimo, ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan: Sa ibabaw nimo igatutuk ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo.
9 Ayaw kamo pagpanig-ingon sa kabayo kun sa mula, nga walay salabutan; kang kansang ulo ug baba sa rinda ug bocado pagapugngan, aron dili sila magaduol nganha kanimo.
10 Daghan ang mga kasubo nga modangat sa mga tawong dautan; apan siya nga magasalig sa Ginoo, pagalikusan sa kaluoy.
11 Managkalipay kamo sa Ginoo, ug managmaya kamo, kamong mga matarung. Managhugyaw kamo tungod sa kalipay, tanan kamong mga matul-id og kasingkasing.