Unang Stasis

Salmo 32

Usa ka salmo ni David.

1 Paglipay sa Ginoo, kamong mga tarong; kay angay man ang pagdayeg nga gikan sa mga matul-id.
2 Pasalamati ang Ginoo uban sa alpa, awiti siya uban sa lira nga may napulo ka kuldas.
3 Awiti siyag bag-ong awit, pag-awit og maayo ngadto kaniya uban sa kalipay.
4 Kay matuod ang pulong sa Ginoo, ug matinumanon ang iyang gibuhat.
5 Gihigugma sa Ginoo ang kaluoy ug hustisya; puno ang yuta sa gugma sa Dios.
6 Pinaagi sa pulong sa Ginoo, nabuhat ang kalangitan; ug ang tanang gahum niini pinaagi sa gininhawa sa iyang baba.
7 Gitigum niya ang mga tubig sa dagat ingon nga sulod sa botelya; gibutang niya ang mga kahiladman sulod sa mga dapa.
8 Pahadloka sa Ginoo ang tibuok nga yuta; pakuroga ang tanang mga pumoluyo sa kalibutan.
9 Kay siya misulti, ug kini nahimo; siya misugo, ug sila gilalang.
10 Gilaglag sa Ginoo ang plano sa kanasoran; gisalikway niya ang mga laraw sa mga katawhan, ug gisalikway ang mga plano sa mga pangulo.
11 Apan ang tambag sa Ginoo nagapadayon sa kahangtoran, ang mga hunahuna sa iyang kasingkasing ngadto sa henerasyon ug henerasyon.
12 Bulahan ang nasod kansang Dios ang Ginoo; ang katawhan nga gipili niya alang sa iyang kaugalingong panulondon.
13 Gikan sa langit nagsud-ong ang Ginoo; nakita niya ang tanang mga anak sa mga tawo;
14 Gikan sa puloy-anan nga iyang naandam, nagasud-ong siya sa ibabaw sa tanang mga pumoluyo sa yuta.
15 Siya nga nagaumol sa kasingkasing nilang tanan, nga nagapalandong sa tanan nilang mga buhat.
16 Dili makaluwas sa hari ang kasundalohan; ni ang sundalo, tungod sa kakusgan.
17 Walay kapuslanan ang kabayo alang sa kaluwasan, ni pinaagi sa gidak-on sa iyang kusog siya maluwas.
18 Ania karon, ang mata sa Ginoo anaa diha sa mga nagakahadlok kaniya, sa mga nagasalig sa iyang kaluoy.
19 Aron sa pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon, ug aron sa pagbantay kanila nga buhi sa panahon sa gutom.
20 Ang among kalag nagahulat sa Ginoo; siya mao ang among katabang ug ang among tigpanalipod.
21 Kaniya nagakalipay ang among kasingkasing, ug sa iyang balaang ngalan nagasalig kami.
22 Itugot nga ang imong kaluoy magpabilin dinhi namo, oh Ginoo, sumala sa among paglaum diha kanimo.

Salmo 33

Usa ka salmo ni David, sa dihang iyang giusab ang iyang panagway atubangan kang Ahimelech, ug unya gibuhian, ug dayon mikagiw.

1 Dayegon ko ang Ginoo sa tanang panahon; ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba.
2 Diha sa Ginoo ang akong kalag pagadayegon; hinaut nga ang mga maaghop mamati ug malipay.
3 Himayaa ninyo ang Ginoo uban kanako, ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan.
4 Gipangita ko ang Ginoo, ug gitubag niya ako, ug giluwas niya ako sa tanan kong mga kahadlok.
5 Duol kaniya, ug mahayagan kamo; ug ang inyong mga nawong dili gayud maulawan.
6 Kining kabus nagtu-aw, ug gipatalinghugan siya sa Ginoo, ug giluwas siya sa tanang kalisdanan niya.
7 Ang anghel sa Ginoo maglibut sa mga nangahadlok sa Dios, ug magaluwas kanila.
8 Tilawi ug tan-awa ninyo nga ang Ginoo maayo; bulahan ang tawo nga modangup kaniya.
9 Pangahadlok kamo sa Ginoo, kamong mga santos niya; kay sa mga nangahadlok kaniya wala ing makulang.
10 Ang mga adunahan nahimong kabus ug magutman, apan sila nga nagadangop sa Ginoo dili makulangan sa bisan unsang butang nga maayo.

11 Dali, kamong mga anak, pamatia ako. Tudloan ko kamo sa pagkahadlok sa Ginoo.
12 Kinsa ba ang magatinguha og kinabuhi, ug mahagugma nga makita niya ang maayong mga adlaw?
13 Bantayi ang imong dila gikan sa dautan, ug ang imong ngabil gikan sa pagsulti ug limbong.
14 Pahalayo ka gikan sa dautan, ug buhaton mo ang maayo; pangitaon mo ang pakigdait, ug sundon mo kini.
15 Ang mga mata sa Ginoo anaa diha sa mga matarung, ug nagapamati ang iyang mga dalunggan sa ilang pagtu-aw.
16 Ang nawong sa Ginoo batok sa mga mga nagahimo ug daotan, aron sa pagputol sa handumanan nila gikan sa yuta.
17 Nanagtu-aw ang mga matarung, ug nagpatalinghug ang Ginoo, ug nagluwas kanila gikan sa tanan nilang mga kalisdanan.
18 Ang Ginoo haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing, ug nagaluwas siya niadtong mahinulsulon sa espiritu.
19 Daghan ang mga kagul-anan sa mga matarung; apan luwason sila sa Ginoo gikan niining tanan.
20 Siya nagabantay sa tanan nilang mga bukog; walay usa kanila nga madugmok.
21 Daotan ang kamatayon sa mga makasasala, ug siya nga nagadumot sa mga matarung makalapas.
22 Tubson sa Ginoo ang kalag sa iyang mga ulipon; ug kadtong naglaum kaniya dili gayod makasayop.

Ikaduhang Stasis

Salmo 34

Usa ka salmo ni David.

1 Awaya, Ginoo, ang mga nagapakig-away batok kanako. Gubaton mo ang mga nakiggubat batok kanako.
2 Kupot sa hinagiban ug taming; tindog, ug tabangi ako.
3 Bakyawa usab ang bangkaw, ug lukbi ang dalan batok sa mga nagalutos kanako. Ipamulong mo sa akong kalag: Ako mao ang imong kaluwasan.
4 Ibutang sila sa kaulawan ug dad-a sa pagka-walay kadungganan ang mga nagapangita sa akong kalag. Pasibuga sila ug libuga ang mga nagalalang ug kadautan kanako.
5 Himoa silang ingon sa tahop sa atubangan sa hangin, ug ang anghel sa Ginoo magaabog kanila.
6 Himoang mangitngit ug padangloga ang ilang dalan, ug ang anghel sa Ginoo magagukod kanila.
7 Kay sa walay gipasikaran nanagtago sila alang kanako ug usa ka pukot sa usa ka gahong; sa walay gipasikaran nagkalot sila ug usa ka gahong alang sa akong kalag.
8 Padangata sa ibabaw kaniya ang pagkalaglag sa walay pagpanghibalo; ug himoa nga ang iyang pukot nga iyang gitagoan molimis sa iyang kaugalingon. Niining maong pagkalaglag huloga siya.
9 Ug ang akong kalag magakalipay sa Ginoo; kini magakalipay diha sa iyang kaluwasan.
10 Ang tanan ko nga mga bukog manag-ingon: Ginoo, kinsa ba ang sama kanimo, nga ginaluwas mo ang mga kabus gikan kaniya nga labi pang kusgan kay kaniya, oo, ang kabus ug ang hangul gikan kaniya nga nagatulis kaniya?
11 Nanagpanindog ang mga saksi nga dili-matarung; nangutana sila kanako mahitungod sa mga butang nga wala ko hibaloi.
12 Gibalusan nila ako ug dautan tungod sa maayo, aron sa pagpaguol sa akong kalag.
13 Apan mahitungod kanako, sa nanagmasakiton sila, nagbisti ako ug sako. Gisakit ko ang akong kalag nga may pagpuasa; ug ang akong pag-ampo nagabalikbalik sa akong sabakan.
14 Naggawi ako nga daw ingon nga kini akong higala kun akong igsoon: nagpailub ako nga nagbalata, ingon sa usa nga nagminatay tungod sa iyang inahan.
15 Apan sila nanagkalipay sa akong kagul-anan, ug nanagtigum sila sa tingub. Ang mga talamayon nanagtigum batok kanako, ug ako wala mahibalo niini; gikuniskunis nila ako ug wala sila mohunong.
16 Sama sa mga himalikas nga mayubiton didto sa mga fiesta, sila nanagpakagot sa ilang mga ngipon batok kanako.
17 Ginoo, hangtod anus-a ba nga ikaw magasud-ong niini? Bawia ang akong kalag gikan sa ilang mga paglaglag, ang akong mahal nga kinabuhi gikan sa mga leon.
18 Magapasalamat ako kanimo diha sa daku nga katilingban; pagadayegon ko ikaw sa taliwala sa daghang katawhan.
19 Ayaw itugot nga sila nga akong mga kaaway managkalipay nga dili matarung sa ibabaw nako; ni pakidhaton mo ang mga nanagdumot kanako sa walay gipasikaran.
20 Kay dili sila magasulti sa pakigdait; kondili batok sa mga maaghup sa yuta nagalalang sila ug mga malimbongong mga pulong.
21 Oo, ginga-nga nila ang ilang baba batok kanako. Nanag-ingon sila: Aha! Aha! ang among mata nakakita niana.
22 Ikaw nakakita, Ginoo; ayaw pagpakahilum. Oh Ginoo, dili ka magpahalayo gikan kanako.
23 Lumihok ka, ug magmata ka sa paghatag ug hustisya nga angay kanako, bisan alang sa akong katungod, Dios ko ug Ginoo ko.
24 Hukman mo ako sumala sa imong pagkamatarung oh Ginoo nga Dios ko; ug dili mo itugot nga managkalipay sila batok kanako.
25 Ayaw itugot nga moingon sila sa ilang kasingkasing: Aha! matuman ang among tinguha. Ayaw itugot nga moingon sila: Nasubad siya namo.
26 Ipabutang sila sa kaulawan, ug sa kagubot, ang mga nagakalipay sa tingub tungod sa akong kadautan: Pasul-obi sila sa kaulawan ug sa pagkawalay dungog kadto nga mga nagapakadaku batok kanako.
27 Pasinggita sila sa kalipay, ug papagmayaa ang mga nagalaban sa akong matarung nga katungod. Oo, pasultiha sila sa kanunay, ang Ginoo pagapadakuon, nga nahamuot sa kauswagon sa iyang ulipon.
28 Ug ang akong dila magasulti mahitungod sa imong pagkamatarung ug sa imong pagdayeg sa tibuok nga adlaw.

Salmo 35

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David, nga anak sa Dios.

1 Ang makasasala, aron makasala, makigsulti sa iyang kaugalingon. Walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa iyang mga mata.
2 Kay nagalimbong siya sa iyang kaugalingon, aron dili siya makakita sa iyang kadautan ug makadumot niini.
3 Daotan ug limbong ang mga pulong sa iyang baba; siya walay katuyoan sa pagkinabuhi nga maalamon ug maayo.
4 Sa iyang higdaanan nagalalang siya ug kadautan; andam siya alang sa bisan unsang paagi nga dili maayo, ug sa dautan wala siya magadumot.
5 Ginoo, ang imong kaluoy anaa sa mga langit; ang imong pagkamatinumanon nagaabut ngadto sa mga langit.
6 Ang imong pagkamatarung sama sa mga bukid sa Dios; gng imong mga paghukom usa ka dakung kahiladman. Ginoo, sa tawo ug sa mananap ikaw nagabantay.
7 Kabililhon sa imong kaluoy, oh Dios! Ang mga anak sa tawo nagasalig sa silong sa imong mga pako.
8 Sila pagabusgon sa madagayaon gayud sa tambok sa imong balay; ug sila moinom gikan sa bunok sa imong kalipay.
9 Kay kanimo anaa ang tuburan sa kinabuhi; sa imong kahayag makakita kami og kahayag.
10 Padayonon mo ang imong kaluoy niadtong mga nakaila kanimo, ug ang imong pagkamatarung niadtong mga matul-id sa kasingkasing.
11 Ayaw itugot nga moabut batok kanako ang tiil sa palabilabi, Ug ang kamot sa dautan dili unta mohingilin kanako.
12 Didto ang mga mamumuhat sa kadautan nangapukan: Gipanukmod sila ug dili sila arang makatindog.

Ikatulong Stasis

Salmo 36

Usa ka salmo ni David.

1 Dili ka magkaguol tungod sa mga mamumuhat sa dautan, ni masina niadtong nagahimo ug daotan.
2 Kay sa madali pagaputlon sila ingon sa balili, Ug mangalaya sila ingon sa lunhaw nga bunglayon.
3 Salig sa Ginoo ug himoa ang maayo; magpuyo ka sa yuta, ug magkaon ka sa sa bahandianong bunga niini.
4 Pangitaa ang imong kalipay diha sa Ginoo
ug ihatag niya kanimo ang imong gipangandoy.
5 Itugyan mo sa Ginoo ang imong dalan; pagsalig kaniya, ug siya molihok.
6 Ug siya magapahayag sa imong pagkamatarung ingon sa suga, Ug sa imong katul-id ingon sa udto sa adlaw.
7 Itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo ug pangamuyo kaniya; ayaw paglagot tungod sa daotan nga nagmauswagon sa iyang dalan, tungod sa usa ka tawo nga nagabuhat ug dautan
8 Biyaan mo ang kasuko, ug isalikway mo ang kaligutgut. Ayaw paglagot, kay kana nagapaingon ngadto sa buhat nga dautan.
9 Kay ang mga mamumuhat sa dautan pagalaglagon; apan ang mga nagahulat sa Ginoo, sila magapanunod sa yuta.
10 Kay sa dili madugay ang mga dautan mangawala; pagasusihon mo sa dakung kakugi ang iyang dapit, ug siya mawala diha.
11 Apan ang mga maaghup magapanunod sa yuta, ug magakalipay sa ilang kaugalingon tungod sa kadagaya sa pakigdait.
12 Nagapaniid ang makasasala batok sa matarung, ug nagakagut ang iyang mga ngipon tungod kaniya.
13 Apan ang Ginoo magakatawa kaniya; kay siya nagatan-aw nga umaabut ang iyang adlaw.
14 Ang mga dautan nanag-ibut sa pinuti ug nanagbingat sa ilang pana, sa pagpukan sa kabus ug sa hangul, sa pagpatay sa mga matul-id sa kasingkasing.
15 Ang pinuti nila molagbas sa ilang kaugalingon nga kasingkasing, ug ang ilang pana pagabali-on.
16 Maayo pa ang diyutay nga gibatoan sa matarung kay sa daghan nga bahandi sa mga daotan.
17 Kay ang mga bukton sa mga dautan pagadugmokon; apan ang Ginoo magasapnay sa mga matarung.
18 Ang Ginoo nahibalo sa mga dalan sa mga hingpit; ug ang ilang panulondon magapadayon hangtod sa kahangtoran.
19 Dili sila maulawan sa panahon sa katalagman; ug sa mga adlaw sa gutom pagabusgon sila.
20 Apan ang mga makasasala mangawala, ug ang mga kaaway sa Ginoo; sa panahon nga sila gihimaya ug gipasidunggan, sila mawala, ug sama sa inalisngaw, sila nahanaw na.
21 Ang makasasala nagapangutang, ug dili na mobayad; Apan ang matarung adunay kalooy ug nagahatag.
22 Siya nga nagapanalangin sa mga matarung magapanunod sa yuta, apan kadtong nagatunglo kaniya pagalaglagon.
23 Ang mga paglakaw sa tawo gitukod sa Ginoo; ug ang Ginoo nagakalipay sa iyang dalan.
24 Bisan siya mapukan, dili siya mohay-ad nga dayon; kay ang Ginoo magasapnay kaniya sa iyang kamot.
25 Nabata ako kaniadto, ug karon ako tigulang na; apan wala ako makakita sa matarung nga gibayaan, ni magpakilimos og tinapay ang iyang mga anak.
26 Sa tibuok nga adlaw ang matarung adunay kaluoy ug nagapahulam; ug ang iyang kaliwat gipanalanginan.
27 Pahalayo ka sa dautan, ug buhuta ang maayo; ug magpuyo ka hangtod sa kahangtoran.
28 Kay ang Ginoo nahigugma sa hustisya, ug dili mobiya sa iyang mga santos; gibantayan sila sa kahangtoran. Apan ang kaliwat sa mga dautan pagalaglagon.
29 Ang mga matarung magapanunod sa yuta, ug magpuyo sila didto hangtod sa kahangtoran.
30 Ang baba sa matarung magasulti ug kaalam, ug ang iyang dila magalitok og hustisya.
31 Ang kasugoan sa iyang Dios anaa sa iyang kasingkasing; sa iyang mga lakang walay mahadalin-as.
32 Ang dautan nagapaniid sa matarung, ug nagatinguha sa pagpatay kaniya.
33 Ang Ginoo dili mobiya kaniya sa iyang kamot, ni magasilot kaniya, kong magahukom na kaniya.
34 Paghulat sa Ginoo, ug bantay sa iyang dalan, ug siya magabayaw kanimo sa pagpanunod sa yuta. Sa diha nga pagalaglagon ang mga makasasala, ikaw makakita niana.
35 Nakita ko ang dautan nga anaa sa dakung gahum, ug nagalambo siya sa iyang kaugalingon sama sa usa ka kahoyng sedro diha sa Lebanon
36 Apan miagi ako, ug, ania karon, siya wala na. Gipangita ko siya, apan siya wala hikaplagi.
37 Bantayi ang kainosente, ug tan-awa ang katarung, kay adunay kaugmaon alang sa tawo nga malinawon.
38 Apan ang mga makasasala panglaglagon; ang mga salin sa mga walay Dios pagalaglagon.
39 Ang kaluwasan sa mga matarong nagagikan sa Ginoo. Siya ang nagapanalipod kanila sa panahon sa kalisod.
40 Ug ang Ginoo nagatabang kanila, ug nagaluwas kanila; siya nagabawi kanila gikan sa mga dautan, ug nagaluwas kanila, kay sila nagasalig kaniya.