Unang Stasis

Salmo 37

Usa ka salmo ni David: alang sa handumanan sa adlaw nga igpapahulay.

1 Ginoo, dili mo ako pagbadlongon diha sa imong kapungot; ni pagkastigohon mo diha sa imong kasuko.
2 Kay gitagdoy ako sa imong mga udyong, ug sa ibabaw nako nagadat-og ang imong kamot.
3 Walay kaayohan sa akong unod tungod sa imong kaligutgut; ni may kalinaw ang akong mga bukog tungod sa akong sala.
4 Kay ang akong kasal-anan milapaw sa akong ulo; hilabihan da sila kabug-at alang kanako.
5 Nangadunot ug nangabaho ang akong mga samad, tungod sa akong kabuang.
6 Nasakitan ako, ug nabako ako sa hilabihan gayud; nagalakaw ako nga nagabalata sa tibuok nga adlaw.
7 Kay ang akong hawak napuno sa kainit; ug walay pagkaayo sa akong unod.
8 Napunawan ako ug nangapangos sa hilabihan gayud. Nagaagulo ako tungod sa kagubot sa akong kasingkasing.
9 Ginoo, sa atubangan mo anaa ang tanan ko nga tinguha; ug ang akong mga pag-agulo wala matago gikan kanimo.
10 Ang akong kasingkasing nagaputok-putok, ug nawad-an ako sa akong kusog. Mahitungod sa kahayag sa akong mga mata nawala usab kini kanako.
11 Ang akong mga hinigugma ug ang akong mga abyan nanagpahalayo sa akong kasakit; ug ang akong mga kabanayan nanagbarug sa halayo.
12 Sila usab nga mga nanagpangita sa akong kinabuhi nanagbutang ug mga lit-ag alang kanako; ug sila nga nanagtinguha sa akong pagkalaglag nanagsulti ug mga buhat nga kadautan, ug nanagpamalandong ug mga limbong sa tibuok nga adlaw.
13 Apan ako, ingon sa tawong bungol, wala makadungog; ug ingon ako sa usa ka amang nga wala magbuka sa iyang baba.
14 Ako ingon sa usa ka tawo nga wala makadungog, ug sa kang kinsang baba walay mga pagbadlong.
15 Kay kanimo, Ginoo, nagalaum ako; ikaw magatubag, Ginoo, Dios ko.
16 Kay nag-ampo ako: Ayaw itugot nga sila managkalipay tungod kanako, nga nanghambog batok kanako sa dihang nadakin-as ang akong tiil.
17 Kay hapit na ako mapukan, ug ang akong kasubo ania kanunay sa atubangan ko.
18 Kay igapahayag ko ang akong kasal-anan; magasubo ako tungod sa akong sala.
19 Apan ang akong mga kaaway mga maabtik, ug mga kusgan; ug sila nga nanagdumot kanako sa walay gipasikaran gipadaghan.
20 Sila usab nga nanagbayad ug dautan sa maayo mga kabatok nako, tungod kay nagasunod man ako sa butang nga maayo.
21 Ayaw ako pagbiyai, Ginoo; oh Dios ko, ayaw pagpahilayo kanako.
22 Pagdali sa pagtabang kanako, Ginoo, nga akong kaluwasan.

Salmo 38

Alang sa katapusan: usa ka awit ni David alang kang Jeduthun.

1 Ako miingon: Pagamatngonan ko ang akong mga dalan, aron dili ako makasala uban sa akong dila:
2 Pagabantayan ko ang akong baba uban sa bukado, samtang ang mga dautan ania sa atubangan nako.
3 Naamang ako, uban ang paghilum, mihilum ako, bisan pa tungod sa maayo; ug misamot ang akong kasakit.
4 Ang akong kasingkasing nag-init sa sulod nako; samtang nagapalandong ako, misiga ang kalayo;
5 Unya misulti ako uban sa akong dila: Ginoo, pahibaloa ako sa akong katapusan, ug sa sukod sa akong mga adlaw; Pahibaloa ako sa akong kakulang.
6 Ania karon, imong gipahamubo ang akong mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mga kamot; ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay-bili sa imong atubangan:
7 Sa pagkamatuod ang tanan nga mga butang kakawangan man, bisan ang tanan nga buhi nga tawo;
8 Sa pagkatinuod, ang usa ka tawo moagi ingon nga usa ka multo. Sa pagkatinuod nagkaguliyang sila sa walay hinungdan;
9 Siya nagatigum ug mga bahandi, ug wala mahibalo kong kinsa ang mahiagum kanila.
10 Ug karon, Ginoo, unsa ba ang ginapaabut ko! Ang akong paglaum anaa kanimo.
11 Luwasa ako gikan sa tanan nakong mga kalapasan. Gihimo mo ako nga usa ka yubitonon sa mga buangbuang.
12 Naamang ako, wala ako magbuka sa akong baba, kay ikaw ang nagbuhat kanako.
13 Kuhaa gikan kanako ang imong hampak; naut-ut ako pinaagi sa pagbunal sa imong kamot.
14 Uban sa mga pagbadlong alang sa kalapasan ikaw nagdisiplina sa tawo, ug gitunaw mo ang iyang kalag sama sa lawalawa; sa pagkatinuod nagkaguliyang sila sa walay hinungdan;
15 Pamatia ang akong pag-ampo, Ginoo, ug ang akong pagtu-aw; patalinghugi sa akong mga luha.
16 Ayaw pagpakahilum, kay ako lumalangyaw uban kanimo, usa ka humalapit, ingon sa tanan nakong mga amahan.
17 Oh tugoti ako, nga bag-ohon ako og kusog, sa dili pa ako mogikan ug mawagtang.

Salmo 39

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Naghulat ako nga mapailubon gayud sa Ginoo; ug siya mikiling kanako, ug nagpatalinghug sa akong pagtu-aw.
2 Gihaw-as niya ako gikan sa makalilisang ug lapokon nga bangag. Ug gipahamutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa bato, ug gitanos niya ang akong mga lakang.
3 Ug nagbutang siya sa akong baba ug alawiton nga bag-o, bisan ang pagdayeg sa atong Dios: Makakita niini ang daghan, ug mangahadlok sila, ug sila magasalig sa Ginoo.
4 Bulahan ang tawo nga sa Ginoo anaa ang iyang pagsalig, ug dili magatahud sa mga palabilabihon, bisan sa mga mosunod ngadto sa kabakakan.
5 Daghanan, Ginoo nga Dios ko, ang mga katingalahang buhat nga nahimo mo, ug ang imong mga hunahuna nga sa kanunay nganhi kanamo: Dili sila ikapahamutang diha kanimo; kong ako magapahayag ug magasulti tungod kanila, daghan pa sila kay sa maihap.
6 Halad ug gasa wala mo kahamut-i; ang akong mga dalunggan gibuksan mo. Halad-nga-sinunog, ug halad-tungod sa-sala, wala mo kinahanglana.
7 Unya miingon ako: Ania karon mianhi ako; sa basahon nga linukot nasulat kini mahatungod kanako:
8 Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on, oh Dios ko; oo, ang imong kasugoan ania sa sulod sa akong kasingkasing.
9 Nagmantala ako ug mga malipayong balita sa daku nga katilingban; ania karon, dili ko pagpugngan ang akong mga ngabil, Ginoo, ikaw nahibalo.
10 Wala ko pagtagoi ang imong pagkamatarung sa sulod sa akong kasingkasing; gipahayag ko ang imong pagkamatinumanon ug ang imong kaluwasan; wala ko pagtagol ang imong kaluoy ug ang imong kamatuoran gikan sa daku nga katilingban.
11 Ayaw ipahalayo ang imong mga malomong kalooy gikan kanako, Ginoo; pabantaya kanako sa kanunay ang imong kaluoy ug ang imong kamatuoran.
12 Kay dili maisip ang mga kadautan nga naglibut kanako; ang akong mga kasal-anan nakaagpas kanako sa paagi nga dili na ako arang makayahat sa pagtan-aw; daghan pa sila kay sa mga buhok sa akong ulo; ug ang akong kasingkasing nagluya kanako.
13 Mahamuot ka unta, Ginoo, sa pagluwas kanako: dumali ka sa pagtabang kanako, Ginoo.
14 Pakaulawi ug ipagubot sa tingub ang mga nagapangita sa akong kinabuhi aron sa paglaglag niini: Pasiboga sila ug pakaulawi ang mga nagapanghinaut sa akong kadautan.
15 Ipalaglag sila, tungod sa ilang kaulaw nga nagaingon kanako: Aha! Aha!
16 Itugot nga ang tanan nga nagapangita kanimo, managmaya ug managkalipay diha kanimo: Papamulonga sa kanunay ang mga nahagugma sa imong kaluwasan, ang Ginoo pagapadakuon.
17 Apan ako kabus ug hangul; Bisan pa niana ang Ginoo nagahunahuna kanako: Ikaw mao ang akong katabang ug akong magbabawi; Dios ko, ayaw paglangan.

Ikaduhang Stasis

Salmo 40

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Bulahan siya nga nagapalandong sa mga kabus; ang Ginoo magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan.
2 Ang Ginoo magabantay kaniya, ug magahatag kaniya ug kinabuhi, ug mabulahan siya sa ibabaw sa yuta; ug dili mo siya igatugyan sa kabubut-on sa iyang mga kaaway.
3 Ang Ginoo magapalig-on kaniya sa ibabaw sa higdaanan sa kasakit. Pagahumokon mo ang tibuok niyang higdaanan diha sa iyang balatian.
4 Ako miingon: Oh Ginoo, malooy ka kanako. Ayuhon mo ang akong kalag; kay nakasala ako batok kanimo.
5 Ang akong mga kaaway nagapumulong ug dautan batok kanako, nga nagaingon: Anus-a ba siya mamatay, ug mahanaw ang iyang ngalan?
6 Ug kong siya moanhi sa pagpakigkita kanako, siya magasulti ug bakak; ang iyang kasingkasing nagatigum ug kasal-anan alang sa iyang kaugalingon. Sa diha nga siya mibiya, siya misulti niana.
7 Ang tanan nga nanagdumot kanako, nanaglibak batok kanako sa tingub; batok kanako nanaglalang sila alang sa akong kadautan.
8 Ang usa ka mangil-ad nga sakit, matud nila, motakud kaniya; ug karon nga siya nagahigda na, dili na siya makabalik sa pagbangon.
9 Oo, ang akong suod nga higala, nga gisaligan ko, nga nakakaon sa akong tinapay, nag-alsa sa iyang tikod batok kanako.
10 Apan ikaw, Ginoo, malooy ka kanako, ug patindoga ako, aron igabayad ko kanila ang balus.
11 Pinaagi niini maila ko nga ikaw nahamuot kanako, tungod kay ang akong kaaway dili makadaug kanako.
12 Ug mahitungod kanako, ikaw nagasagang sa akong pagkatarung, ug nagapapuyo kanako sa atubangan sa imong nawong sa walay katapusan.
13 Bulahan ang Ginoo, ang Dios sa Israel, gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan. Hinaut unta, ug Hinaut unta.

Salmo 41

Alang sa katapusan: alang sa pahimangno sa mga anak nga lalaki ni Kora.

1 Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, mao usab ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo, oh Dios.
2 Ang akong kalag giuhaw sa Dios, sa Dios nga buhi: anus-a moanha ako ug magapakita sa atubangan sa Dios?
3 Ang akong mga luha maoy akong tinapay sa adlaw ug sa gabii, samtang sila sa kanunay nagaingon kanako: Hain man ang imong Dios? 4 Nahanumdum ako niini nga mga butanga, ug gibubo ko ang akong kalag sa sulod nako, Giunsa ko ang pag-uban sa panon sa katawhan, ug gipangulohan ko sila ngadto sa balay sa Dios, uban sa tingog sa kalipay ug sa pagdayeg, nga ang usa ka dakung panon nagasaulog sa adlaw nga balaan.
5 Ngano nga nagsubo ka, oh kalag ko? Ug ngano nga nagubot ka sa sulod nako? Paglaum kamo diha sa Dios; kay magapasalamat ako kaniya, nga mao ang panabang sa akong nawong, ug ang akong Dios.
6 Oh Dios ko, ang akong kalag nagasubo sa sulod nako: Busa mahinumdum ako kanimo gikan sa yuta sa Jordan, ug sa Hermon, ug gikan sa gamayng bukid.
7 Ang kahiladman nagatawag ngadto sa kahiladman sa dinaguok sa imong mga busay; ang tanan mong mga balud, ug ang tanan mong mga bakat nangagi sa ibabaw nako.
8 Sulod sa adlaw, ang Ginoo magasugo sa iyang kaluoy; ug sa kagabhion ang iyang alawiton magauban kanako, bisan ang usa ka pag-ampo ngadto sa Dios sa akong kinabuhi.
9 Magaingon ako sa Dios, ikaw ang akong bato: Nganong hikalimtan mo ako? Ngano nga magalakaw ako nga magabalata tungod sa paglupig sa akong kaaway?
10 Samtang nabali ang akong mga bukog, gipakaulawan ako sa akong mga kaaway; samtang sila miingon kanako adlaw-adlaw: Hain man ang imong Dios?
11 Ngano nga nagsubo ka, oh kalag ko? Ug ngano nga nagubot ka sa sulod nako? Paglaum kamo diha sa Dios; kay magapasalamat ako kaniya, nga mao ang panabang sa akong nawong, ug ang akong Dios.

Salmo 42

Usa ka salmo ni David.

1 Hukmi ako, oh Dios, ug labani ang akong katungod batok sa usa ka nasud nga dili-diosnon; luwasa ako gikan sa tawo nga limbongan ug dili matarung.
2 Kay ikaw mao ang Dios sa akong kalig-on; ngano nga gisalikway mo ako? Ngano nga magalakaw ako nga magabalata tungod sa paglupig sa kaaway?
3 Ipadan-ag ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran; Gigiyahan nila ako sa dalan ug gidala ako sa imong bukid nga balaan, ug ngadto sa imong mga tabernakulo.
4 Ug moadto ako ngadto sa halaran sa Dios, sa Dios nga nagpalipay sa akong pagkabatan-on; ug sa alpa magadayeg ako kanimo, oh Dios, Dios ko.
5 Ngano nga nagasubo ka, oh kalag ko? Ug nganong nag-uyog ka nako? Paglaum sa Dios; kay magadayeg pa ako kaniya, nga mao ang panabang sa akong nawong, ug ang akong Dios.

Ikatulong Stasis

Salmo 43

Alang sa katapusan: usa ka salmo sa pahimangno sa mga anak nga lalaki ni Kora.

1 Oh Dios, sa among mga dalunggan nadungog namo, ang among mga amahan nanagsugilon kanamo, sa buhat nga gibuhat mo sa ilang mga adlaw, niadtong karaang mga adlaw.
2 Gilaglag ang mga kanasoran pinaagi sa imong kamot; ug sa ilang dapit gitanom mo ang among mga amahan. Ikaw nagdala og kagul-anan ngadto kanila, ug gipapahawa mo sila.
3 Kay sila wala makapanag-iya sa yuta pinaagi sa ilang kaugalingong pinuti, ni sa ilang kaugalingong bukton nangaluwas sila;
4 kondili sa imong tuong kamot, ug sa imong bukton, ug sa kahayag sa imong nawong, tungod kay nalooy ikaw kanila.
5 Ikaw, oh Dios, mao ang akong Hari; magsugo ka og kaluwasan alang kang Jacob.
6 Pinaagi kanimo papahawaon namo ang among mga kabatok; pinaagi sa imong ngalan among pagatumban ang mga nagatindog batok kanamo.
7 Kay ako dili mosalig sa akong pana, ni magaluwas kanako ang akong espada.
8 Kay ikaw nagluwas kanamo gikan sa among mga kabatok, ug gipakaulawan mo sila, ang mga nanagdumot kanamo.
9 Diha sa Dios anaa ang among pagpangandak sa tibuok nga adlaw, ug magahatag kami sa mga pasalamat sa imong ngalan diha sa mga katuigan nga umaabot.
10 Apan karon imong gisalikway kami, ug gidala mo kami ngadto sa kaulawan, ug wala ka na mogula uban sa among kasundalohan.
11 Gipasibog mo kami gikan sa among kabatok; ug kadtong nanagdumot kanamo nanagpangagaw gikan kanamo alang sa ilang kaugalingon.
12 Gibutang mo kami sama sa mga karnero nga gitagana alang sa pagkaon, ug gipapatlaag mo kami sa taliwala sa kanasoran.
13 Gibaligya mo ang imong katawhan sa walay bili, ug wala madugangi ang imong bahandi tungod sa ilang bili.
14 Gibuhat mo kami ingon nga usa ka kaulawan sa among mga silingan, usa ka yubitonon ug talamayon kanila nga nagalibut kanamo.
15 Gihimo mo kami nga usa ka pagya sa taliwala sa mga nasud, usa ka yango-yangoan sa ulo sa taliwala sa mga katawhan.
16 Sa tibuok nga adlaw ania ang akong kaulawan sa atubangan ko, ug ang kaulaw sa akong nawong nagatabon kanako,
17 Tungod kay ang tingog niya nga nagatamay ug nagabalikas kanako, pinaagi sa katarungan sa kaaway ug sa tigpapanimalus.
18 Kining tanan mingdangat sa ibabaw namo; bisan pa niini wala kami malimot kanimo, ni maglapas kami sa imong tugon.
19 Ang among kasingkasing wala motalikod, ni mosimang ang among mga lakang gikan sa imong dalan,
20 Nga bisan ikaw nagdugmok kanamo sa dapit sa kasakit, ug gitabonan kami sa landong sa kamatayon.
21 Kong mahikalimot kami sa ngalan sa among Dios, kun nabayaw ang among mga kamot sa lain nga dios;
22 Dili ba kami pagasusihon sa Dios? Kay siya nahibalo sa mga tinago sa kasingkasing.
23 Tungod kanimo gipamatay kami sa tibuok nga adlaw; ginaisip kami ingon sa mga karnero alang sa ihawan.
24 Pagmata, ngano nga nagakatulog ka, Ginoo? Bangon, ayaw kami pag-isalikway sa walay katapusan.
25 Ngano ba nga ginatagoan mo man ang imong nawong, ug hingkalimtan mo ang among kasakit, ug ang among pagkadinaugdaug?
26 Kay ang among kalag gipaumod ngadto sa abug; ang among lawas nagatapot ngadto sa yuta.
27 Bangon, oh Ginoo, sa pagtabang kanamo, ug tubson mo kami tungod sa imong ngalan.

Salmo 44

Alang sa katapusan: mahitungod niadtong mga bersikulo nga i-puli puli, alang sa pahimangno sa mga anak nga lalaki ni Kora. Usa ka alawiton mahitungod sa usa ka hinigugma.

1 Nagaawas ang kasingkasing ko sa maayong butang; nagasulti ako sa mga butang nga gibuhat ko mahatungod sa hari: ang akong dila maoy dagang sa usa ka andam nga magsusulat.
2 Ikaw matahum pa kay sa mga anak sa mga tawo; ang grasya gibubo diha sa ibabaw sa imong mga ngabil: busa ang Dios nagpanalangin kanimo sa walay katapusan.
3 Ibakus mo ang imong pinuti likus sa imong hawak, oh kusganon, ang imong himaya ug ang imong katahum. Ihana ang imong pana ug magauswag ug magahari, tungod sa kamatuoran ug sa pagpaubos ug sa pagkamatarung. Ug ang imong tuong kamot magagiya kanimo sa katingalahan.
5 Talinis ang imong mga udyong, ug motaop sa mga kasingkasing sa imong mga kaaway; manghapa sa imong tiilan ang mga kanasoran.
6 Ang imong trono, oh Dios, hangtod sa mga kahangtoran: usa ka korona sa katul-id mao ang korona sa imong gingharian.
7 Gihigugma mo ang kamatarung, ug gidumtan mo ang kadautan. Tungod niana ang Dios, ang imong Dios, nagdihog kanimo sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kaubanan.
8 Ang kahumot sa mira, sampagita ug casia nangalimyon sa imong bisti; gikan sa mga palasyo nga marfil, diin sila naglipay kanimo, ang mga anak nga babaye sa mga hari, tungod sa imong pagpasidungog.
9 Sa imong tuong kamot magatindog ang rayna, nga gisul-ob og bisti nga hinabol nga bulawan, gidayandayanan sa lain-laing mga kolor.
10 Pamati, oh anak nga babaye, ug magpalandong ka, ug ikiling ang imong dalunggan. Hikalimti usab ang imong kaugalingong katawhan, ug ang balay sa imong amahan.
11 Sa ingon niana ang hari magatinguha sa imong katahum; kay siya mao ang imong Ginoo; ug pakamahalon mo siya.
12 Ug simbahon siya sa anak nga babaye sa Tiro uban sa mga gasa; ang mga datu sa taliwala sa katawhan mangaliyupo sa atubangan sa imong nawong.
13 Ang anak nga babaye sa hari nga anaa sa sulod sa palasyo maoy tibuok nga kahimayaan. Ang iyang bisti maoy hinabol sa hilo nga bulawan, gidayandayanan sa lain-laing mga kolor.
14 Ang mga birhen nga iyang mga kauban nga magasunod kaniya pagadad-on ngadto sa hari; kadtong mga suod sa iya pagapaatubangon kanimo.
15 Uban sa kalipay ug pagmaya sila pagamandoan: mosulod sila ngadto sa templo sa hari.
16 Puli sa imong mga amahan mga anak nga lalake natawo kanimo, nga buhaton mong mga prinsipe sa tibuok nga yuta.
17 Handomon nako ang imong ngalan sa tanang mga kaliwatan.
18 Busa ang mga katawhan mohatag kanimo sa mga pasalamat hangtod sa kahangtoran.

Salmo 45

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David. Mahitungod sa mga tinagu-ang butang, alang sa mga anak nga lalaki ni Kora.

1 Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kalig-on, madali nga katabang sa atong kalisdanan.
2 Busa dili kami mahadlok, bisan ang yuta pagaalid-an, ug bisan ang mga bukid pagauyugon ngadto sa kahiladman sa kadagatan;
3 Bisan pag modahunog ang dagat ug magpungasi ang mga balod, ug ang kabungtoran matay-og sa gahum niya.
4 Ang mga bul-og sa suba makapahamuot sa syudad sa Dios; gibalaan sa Labing Halangdon ang iyang templo.
5 Ang Dios anaa sa taliwala niya; siya dili matarug: ang Dios magatabang kaniya, ug kana himoon sa pagbanagbanag sa kabuntagon.
6 Ang mga nasud naglungotlungot, ang mga gingharian giuyog: gipalanog sa Labing Halangdon ang iyang tingog; ang yuta natunaw.
7 Ang Ginoo sa mga panon nagauban kanato; ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob.
8 Umari kamo, tan-awa ang mga buhat sa Ginoo, unsa ang mga pagkalaglag nga gibuhat niya sa yuta; nagapahunong siya sa mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.
9 Balion niya ang pana, ug bunggoon ang bangkaw; sa kalayo sunogon niya ang mga sagang.
10 Paghilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios; pagabayawon ako sa taliwala sa kanasoran, pagabayawon ako dinhi sa yuta.
11 Ang Ginoo sa mga panon nagauban kanato; ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob.