Unang Stasis

Salmo 46

Alang sa katapusan: usa ka salmo mahitungod sa mga anak nga lalaki ni Kora.

1 Pamakpak, kamong tanang kanasoran; managhugyaw sa Dios sa tingog sa kalipay.
2 Kay makalilisang ang Ginoo nga labing hataas; siya maoy usa ka dakung Hari sa ibabaw sa tibuok nga yuta.
3 Gidaug niya ang mga katawhan sa ilalum nato, ug ang mga nasud sa ilalum sa atong mga tiil.
4 Siya nagapili sa atong panulondon alang kanato, sa katahum ni Jacob nga iyang gihigugma.
5 Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, ang Ginoo uban sa tingog sa usa ka trompeta.
6 Awitig mga pagdayeg ang Dios! Awiti sa mga pagdayeg ang atong Hari, awiti siyag mga awit sa pagdayeg.
7 Kay ang Dios mao ang Hari sa tibuok nga yuta: Manag-awit kamo ug mga pagdayeg uban ang salabutan.
8 Ang Dios nagahari ibabaw sa mga nasud: Ang Dios nagalingkod sa iyang balaang trono.
9 Ang mga prinsipe sa mga katawhan nanagtigum sa tingub aron mahimong katawhan sa Dios ni Abraham; kay ang mga taming sa yuta iya man sa Dios. Siya gayud ang gibayaw sa kahitas-an.

Salmo 47

Usa ka salmo sa awit alang sa mga anak nga lalaki ni Kora, alang sa ikaduhang adlaw sa semana.

1 Gamhanan ang Ginoo, ug dalayegon gayud sa pag-ayo, sa syudad sa atong Dios, sa iyang bukid nga balaan.
2 Matahum sa gitas-on, ang kalipay sa tibuok nga yuta. Mao ang bukid sa Siyon, sa mga dapit sa amihanan, ang syudad sa gamhanang Hari.
3 Ang Dios nailhan didto sa mga palasyo niana, sa dihang moanhi siya aron sa pagluwas niana.
4 Kay, ania karon, ang mga hari manag-alirong sa ilang kaugalingon, sila ming-agi sa tingub.
5 Nakakita sila niini, unya sila nanghibulong; nangalisang sila, nangalagiw sila sa pagdali.
6 Ang panagkurog didto mingdakup kanila; kasakit, ingon sa usa ka babaye nga nagaanak.
7 Uban sa kusog nga hangin, gubaon mo ang mga sakayan sa Tarsis.
8 Ingon sa among nadungog mao man ang among nakita sa syudad sa Ginoo sa mga panon, sa syudad sa atong Dios; nahimutangan kini sa Dios sa kahangtoran.
9 Nagapalandong kami sa imong kaluoy, oh Dios, diha sa kinataliwad-an sa imong templo.
10 Ingon sa imong ngalan, oh Dios, mao usab ang imong pagdayeg ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Ang imong tuong kamot napuno sa pagkamatarung.
11 Palipaya ang bukid sa Siyon, pamayaa ang mga anak nga babaye sa Juda, tungod sa imong mga paghukom.
12 Manlakaw kamo sa paglibut sa Siyon, ug tan-awa kini; isugid ang iyang istorya sa iyang mga tore.
13 Larawa pag-ayo ang iyang mga kuta; sud-onga ang iyang mga palasyo; aron ikasugilon ninyo sa kaliwatan nga umalabut.
14 Kay kining Dios mao ang atong Dios hangtod sa kahangtoran; siya magabantay kanato hangtud sa katapusan.

Salmo 48

Alang sa katapusan: usa ka salmo alang sa mga anak nga lalaki ni Kora.

1 Patalinghugi ninyo kini, kamong tanangg kanasoran; pamati kamo, tanang mga pumoluyo sa kalibutan.
2 Mga tawong ubos ug mga dungganan, kabus ug adunahan sa tingub.
3 Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang alang sa salabutan.
4 Akong ikiling ang dalunggan ko sa usa ka sambingay; akong ibutyag ang akong pulong nga salabtonon ibabaw sa alpa.
5 Busa ngano nga mahadlok ako sa mga adlaw sa kadautan, sa diha nga ang kasal-anan nga ania sa akong tikod magalibut kanako?
6 Silang mga nanagsalig sa ilang katigayonan, ug nangandak sa ilang kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang mga bahandi;
7 Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi sa pagbawi sa iyang igsoon, ni magahatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya.
8 (Kay ang pagtubos sa ilang mga kinabuhi bililhon man, ug kini mapakyas sa gihapon,
9 Nga siya magakinabuhi sa kanunay, nga siya dili gayud makakita sa pagkadunot.
10 Kay makita niya kini. mga tawong makinaadmanon mangamatay; ang tawong buang ingon man ang mananapon mangahanaw, ug magabilin sa ilang mga bahandi ngadto sa uban.
11 Ang ilang hunahuna sa sulod nila mao, nga ang ilang mga balay molungtad sa walay katapusan, ug ang ilang mga puloy-anan ngadto sa tanang mga kaliwatan; paganganlan nila ang ilang kayutaan sunod sa ilang kaugalingong mga ngalan.
12 Apan ang tawo sa kadungganan dili magapadayon: siya sama sa mga mananap nga mangahanaw.
13 Kining ilang dalan maoy ilang kabuang, bisan pa niini, sunod kanila ang mga tawo mouyon sa ilang mga gipamulong.
14 Sila nangatudlo nga ingon sa usa ka panon sa karnero alang sa Hades; ang kamatayon mao ang ilang magbalantay; Ug ang matarung magagahum kanila sa kabuntagon; ug ang ilang katahum maoy alang sa Hades nga pagalaglagon. Aron wala nay puloy-anan alang niini.
15 Apan pagalukaton sa Dios ang akong kalag gikan sa gahum sa Hades; kay pagadawaton niya ako.
16 Ayaw pagkahadlok sa diha nga ang usa ka tawo maadunahan, sa diha nga ang himaya sa iyang balay modugang:
17 Kay sa diha nga siya mamatay, siya walay madala bisan mausa; ang iyang himaya dili usab manaug sundo kaniya.
18 Bisan sa buhi pa siya, gibulahan niya ang iyang kalag, ug ang mga tawo nanagdayeg kanimo, sa diha nga nagabuhat ikaw ug maayo sa imong kaugalingon,
19 Siya moadto sa kaliwatan sa iyang mga amahan; sila dili na gayud makakita sa kahayag.
20 Ang tawo nga anaa sa kadungganan, ug dili makasabut, mahasama sa mga mananap nga mangahanaw.

Ikaduhang Stasis

Salmo 49

Usa ka salmo alang kang Asaf.

1 Ang Dios sa mga dios, ang Ginoo, nagsulti, ug nagtawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw, ngadto sa kasadpan niini.
2 Gikan sa Siyon, ang pagkahingpit sa katahum, nagsidlak ang Dios.
3 Moanhi ang atong Dios, ug dili magpakahilum; ang kalayo magaut-ut sa iyang atubangan, ug may dakung bagyo nga nagalibut kaniya.
4 Nagatawag siya sa mga langit sa kahitas-an, ug sa yuta, aron pagahukman niya ang iyang katawhan.
5 Tipuna sa tingub ang iyang mga santos nganhi kaniya, kadtong mga nanagbuhat ug tugon uban kaniya pinaagi sa halad.
6 Ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarung; kay ang Dios mao ang Maghuhukom.
7 Patalinghug, oh akong katawhan, ug ako mosulti; oh Israel, ug magasaksi ako nganha kanimo: Ako mao ang Dios, bisan ang imong Dios.
8 Dili ko ikaw pagabadlongon tungod sa imong mga halad; kay ang imong mga halad-nga-si-nunog ania sa kanunay sa atubangan ko.
9 Dili ako magakuha ug lakeng baka gikan sa imong balay, ni magkuha ako ug lakeng kanding gikan sa imong mga toril.
10 Kay ang tagsatagsa ka mananap sa kalasangan ako man; ang mga mananap sa kabukiran, ug mga baka.
11 Naila ko ang tanang mga kalanggaman sa kabukiran; uban kanako ang kaanyag sa kapatagan.
12 Kong ako pagagutumon, ako dili mosulti kanimo; kay ang kalibutan ako man, ug ang kahupnganan niini.
13 Mokaon ba ako sa unod sa mga toro, kun moinum sa dugo sa mga kanding?
14 Ihalad ang sakripisyo sa pagpasalamat ngadto sa Dios; ug bayari ang imong mga panaad ngadto sa Labing Halangdon;
15 Ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan; pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya kanako.
16 Apan sa makasasala, ang Dios nagaingon: Ngano man nga gipahibalo mo ang akong kabalaoran, ug ginadala mo ang akong pakigsaad sa imong baba?
17 Gidumtan mo ang pahamatngon, ug gisalikway mo ang akong mga pulong sa imong likod.
18 Sa diha nga makita mo ang usa ka kawatan, ikaw mikuyog kaniya, ug nag-umalambit ka sa mga mananapaw.
19 Ang imong baba nabuhong og dautan, ug ang imong dila nagalalang ug limbong.
20 Nagalingkod ka ug nagasulti ka batok sa imong igsoon; nagabutang-butang ka batok sa anak sa imong inahan.
21 Kining mga butanga gibuhat mo, ug ako nagpakahilum; bisan nagahunahuna ka nga ako maingon nga sama kanimo: Apan pagabadlongon ko ikaw, ug igabutang ko kining imong mga sala sa atubangan sa imong mga mata.
22 Karon palandonga kini, kamo nga nahakalimot sa Dios, tingali unya ug pagakuniskunison niya kamo ug walay bisan kinsa nga makaluwas:
23 Usa ka halad sa pagdayeg magahimaya kanako, ug adunay paagi diin ako mopakita ngadto kaniya sa akong kaluwasan.

Salmo 50

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David, sa dihang si Nathan nga propeta miadto kaniya. Human sa iyang pagsulod ngadto kang Bathsheba, ang asawa ni Urias.

1 Malooy ka kanako, oh Dios, sumala sa imong dakung kaluoy, ug sumala sa kadaghanon sa imong mga kapuangod, papasa ang akong mga kalapasan.
2 Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasal-anan, ug hinloan mo ako gikan sa akong sala.
3 Kay giila ko ang akong kalapasan; ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan.
4 Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw; aron ikaw pagailhon nga matarung sa diha nga ikaw magasulti, ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom.
5 Ania karon, ako natawo sa mga kasal-anan; ug diha sa mga sala gipanamkon ako sa akong inahan.
6 Ania karon, gihigugma mo ang kamatuoran. Ang mga tinago sa imong kaalam gipadayag mo kanako.
7 Ulayon mo ako pinaagi sa hisopo, ug maputli ako: hugason mo ako, ug maputi ako labi pa kay sa niyebe.
8 Padungga ako sa himaya ug kalipay, aron magakalipay ang mga bukog nga gidugmok.
9 Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala, papasa ang tanan kong kasal-anan.
10 Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.
11 Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.
12 Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug sapnaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu.
13 Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan; ug ang mga makasasala mangakabig nganha kanimo.
14 Luwasa ako gikan sa sala sa pagpatay, oh Dios, ikaw nga Dios sa akong kaluwasan; ug ang akong dila magaawit sa makusog mahatungod sa imong kamatarung.
15 Ginoo, buksan mo ang akong mga ngabil; ug ang akong baba magamantala sa imong pagdayeg.
16 Kay ikaw dili malipay sa mga sakripisyo; nga unta igahatag ko kini: ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog.
17 Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsolon: ang usa ka nadugmok ug usa ka mahinulsolon nga kasingkasing, oh Dios, dili mo pagatamayon.
18 Buhata ang maayo alang sa Siyon, sumala sa imong maayong kabubut-on: patindoga ang mga kuta sa Jerusalem.
19 Unya ikaw mahamuot sa mga halad sa pagkamatarung, sa mga sakripisyo, ug sa halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga lakeng baka diha sa imong halaran.

Ikatulong Stasis

Salmo 51

Alang sa katapusan: mahitungod sa gipanudlo ni David. Sa dihang si Doeg nga Edomhanon miabot, ug mipahibalo kang Saul ug miingon: Si David miadto sa balay ni Ahimelech.

1 Ngano nga mangandak ikaw sa kadautan, oh gamhanang tawo? Ang kaluoy sa Dios nagapadayon sa kanunay.
2 Ang imong dila nagalalang ug kadautan gayud, Sama sa mahait nga navaja, nagabuhat nga malimbongon.
3 Gihigugma mo ang dautan labaw kay sa maayo, Ug ang kabakakan, labaw kay sa pagsulti sa pagkamatarung.
4 Gihigugma mo ang tanang mga pulong nga makamatay, oh dila nga malimbongon.
5 Ang Dios magalaglag usab kanimo sa walay katapusan; Pagapuniton ka niya, ug pagalukahon ka gikan sa imong balong-balong, Ug magaibut kanimo gikan sa yuta sa mga buhi.
6 Ang matarung makakita usab niana, ug mahadlok, Ug mokatawa kaniya, nga maga-ingon:
7 Ania karon, kini mao ang tawo nga ang Dios wala himoa niya nga iyang kalig-on, Kondili misalig sa kadagaya sa iyang mga bahandi, Ug nagpalig-on sa iyang kaugalingon sa pagkadautan.
8 Apan mahatungod kanako, ako sama sa malunhaw nga oliva nga anaa sa balay sa Dios: Nagasalig ako sa kaluoy sa Dios sa mga katuigan nga walay katapusan.
9 Magahatag ako kanimo sa mga pasalamat sa walay katapusan, tungod kay gibuhat mo kini; Ug ako magalaum sa imong ngalan, kay kini maayo, sa atubangan sa imong mga balaan.

Salmo 52

Alang sa katapusan: mahitungod kang Mahalath. Bahin sa gipahimangno ni David.

1 Ang buang miingon sa iyang kasingkasing: Walay Dios. Mga dunot sila, ug nanagbuhat ug dulumtanang kasal-anan; Walay bisan kinsa nga nagabuhat ug maayo.
2 Ang Dios nagsud-ong gikan sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tawo, Sa pagtan-aw kong aduna bay bisan kinsa nga nakasabut, Nga nangita sa Dios.
3 Ang tagsatagsa kanila mitalikod; nahimo silang tanan nga mahugaw; Walay bisan usa nga nagabuhat ug maayo, wala, walay bisan mausa.
4 Wala bay kahibalo ang mga mamumuhat sa kasal-anan, Nga nagalamoy sa akong katawhan ingon sa pagkaon nila sa tinapay, Ug wala sila mosangpit sa Dios?
5 Didto sila sa mga dagkung kahadlok, diin walay kahadlokan; Kay ang Dios nagakatag sa mga bukog niya nga nagapahamutang batok kanimo: Ikaw nagapakaulaw kanila, tungod kay ang Dios nagasalikway kanila.
6 Oh nga ang kaluwasan sa Israel magagula unta gikan sa Siyon! Sa diha nga magapapauli na ang Dios sa iyang katawhan gikan sa pagkabinihag, Unya si Jacob magakalipay, ug ang Israel magamaya.

Salmo 53

Alang sa katapusan: uban sa mga himno sa gipahimangno niĀ  David, sa dihang ang mga taga-Ziph miabot, ug miingon kang Saul: Pamati, wala ba si David nagtago uban kanamo?

1 Luwasa ako, oh Dios, tungod sa imong ngalan, ug hukmi ako diha sa imong gahum.
2 Patalinghugi ang akong pag-ampo, oh Dios; pamatia ang mga pulong akong baba.
3 Kay ang mga dumuloong nanagpanindog batok kanako, ug ang mga tawo sa paglupig nagapangita sa akong kalag. Wala sila magpahamutang sa Dios sa atubangan nila.
4 Ania karon, ang Dios mao ang akong magtatabang; ang Ginoo nagauban kanila nga nagasapnay sa akong kalag.
5 Panimaslan niya ang dautan sa akong mga kaaway. Laglagon mo sila tungod sa imong kamatuoran.
6 Kinabubuton magahalad ako kanimo: magahatag ako ug mga pasalamat sa imong ngalan, oh Ginoo, kay kini mao ang maayo.
7 Kay giluwas niya ako gikan sa tanan nga kasamok; ug ang akong mata nakakita sa akong tinguha ibabaw sa akong mga kaaway.

Salmo 54

Alang sa katapusan: uban sa mga himno sa gipahimangno ni David

1 Patalinghugi ang akong pag-ampo, oh Dios; Ug ayaw pagtago sa imong kaugalingon gikan sa akong pagpangaliyupo.
2 Atimana ako ug tubaga ako: Ako walay pahulay sa akong pagmahay, ug sa pag-agulo,
3 Tungod sa tingog sa kaaway, Tungod sa pagdaugdaug sa mga dautan; Kay gihulog nila sa ibabaw nako ang kadautan, Ug sa kasuko gilutos nila ako.
4 Ang akong kasingkasing misakit sa hilabihan sa sulod nako: Ug ang mga kalisang sa kamatayon nangahulog sa ibabaw nako.
5 Ang kahadlok ug pagkurog miabut sa ibabaw nako, Ug ang kangitngit midaug kanako.
6 Ug miingon ako: Oh nga aduna unta akoy mga pako nga sama sa salampati! Unya makalupad ako sa halayo ug makapahulay.
7 Ania karon, unya makakalagiw ako sa halayo, Ako makapuyo sa kamingawan.
8 Ako magdali sa paglikay ngadto sa usa ka salipdanan Gikan sa unos sa hangin ug bagyo.
9 Laglaga, Ginoo, ug bahina ang ilang dila; Kay nakita ko ang pagpanlupig ug panag-away didto sa syudad.
10 Adlaw ug gabii sila nagalibut niini sa ibabaw sa mga kuta niana; Ang kasal-anan usab ug kadautan maoy ania sa kinataliwad-an niini.
11 Ang kadautan maoy anaa sa taliwala niana: Ang pagdaugdaug ug paglimbong dili mobulag gikan sa kadalanan niini.
12 Kay dili usa ka kaaway ang mitamay kanako; Nan, makahimo unta ako sa pag-antus niini: Dili usab ang nagdumot kanako mao ang nagpadaku sa iyang kaugalingon batok kanako; Nan, motago unta ako sa akong kaugalingon gikan kaniya:
13 Kondili kadto mao ikaw, usa ka tawo nga sama kanako, Akong kauban, ug akong suod nga abyan.
14 Matam-is ang atong panag-usa sa pagtinambagay; Sa balay sa Dios nanlakaw kita kuyog sa panon.
15 Padalia ang kamatayon sa pag-abut sa ibabaw nila, Pakanauga silang mga buhi ngadto sa Hades; Kay ang kadautan anaa sa ilang puloy-anan, sa kinataliwad-an nila.
16 Mahitungod kanako, magatawag ako sa Dios; Ug ang Ginoo magaluwas kanako.
17 Kahaponon, ug kabuntagon, ug sa kaudtohon, ako magamahay ug magaagulo; Ug mabati niya ang akong tingog.
18 Iyang gitubos ang akong kalag sa pakigdait gikan sa gubat nga batok kanako; Kay daghan sila nga miasdang batok kanako.
19 Ang Dios magapatalinghug, ug motubag kanila, Bisan pa siya nga nagapabilin sa kanhing panahon, Ang mga tawo nga walay pagkabalhin, Ug wala usab mahadlok sa Dios.
20 Gibakyaw niya ang iyang mga kamot batok niadtong nanagpakigdait uban kaniya: Naglapas siya sa iyang tugon.
21 Ang pulong sa iyang baba mahamis ingon sa manteka, Apan ang iyang kasingkasing maoy gubat: Ang iyang mga pulong labi pang mahumok kay sa lana, Bisan pa niini, sila mga inibut nga mga espada.
22 Itugyan mo sa Ginoo ang imong palas-anon, ug siya magasapnay kanimo: Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarung.
23 Apan ikaw, oh Dios, magapakanaug kanila ngadto sa gahong sa pagkalaglag: Ang mga tawo nga giuhaw-sa-dugo ug mga limbongan, dili sila mabuhi sa katunga sa ilang mga adlaw; Apan ako mosalig kanimo.