Unang Stasis

Salmo 55

Alang sa katapusan: mahitungod sa katawhan nga halayo sa balaang mga lugar, sa usa ka haliging sinulat ni David, sa dihang ang mga Palistino midakup kaniya didto sa Gath.

1 Malooy ka kanako, oh Dios, kay ang tawo buot motukob kanako: Sa tibuok nga adlaw, sa nagapakig-away siya kanako, iyang gidaugdaug ako.
2 Ang akong mga kaaway buot molamoy kanako sa tibuok nga adlaw; Kay daghan sila nga nagapakigaway nga mapahitas-on batok kanako.
3 Sa panahon nga mahadlok ako, Ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo.
4 Sa Dios (magadayeg ako sa iyang pulong, Sa Dios gibutang ko ang akong pagsalig, dili ako mahadlok; Unsay mabuhat sa unod alang kanako?
5 Sa tibuok nga adlaw ginabalit-ad nila ang akong mga pulong: Ang tanan nilang mga hunahuna batok kanako alang sa kadautan.
6 Nanagtigum sila sa pagtingub, nanagtago sila sa ilang kaugalingon, Nanagtimaan sila sa akong mga lakang, Bisan pa sila nanaghulat alang sa akong kalag.
7 Makakalagiw ba sila pinaagi sa pagpakasala? Oh Dios, sa imong kaligutgut pukanon mo ang mga katawhan.
8 Nagaisip ikaw sa akong mga pagsuroy-suroy: Ibutang mo ang akong mga luha sa imong botella; Wala ba sila diha sa imong basahon?
9 Unya pagapasibogon ang akong mga kaaway sa adlaw nga ako mosangpit: Niini maila ko nga ang Dios dapig kanako.
10 Sa Dios (ako magadayeg sa iyang pulong, Sa Ginoo (ako magadayeg sa iyang pulong,
11 Sa Dios gipahaluna ko ang akong pagsalig, dili ako mahadlok; Unsay mabuhat sa tawo alang kanako?
12 Sa ibabaw nako, ania ang imong mga panaad, oh Dios: Pagahatagan ko ikaw sa mga halad-sa-pasalamat.
13 Kay giluwas mo ang akong kalag gikan sa kamatayon; Wala mo ba luwasa ang akong mga tiil gikan sa pagkahulog, Aron ako magalakaw sa atubangan sa Dios Diha sa kahayag sa mga buhi?

Salmo 56

Alang sa katapusan: Ayaw gub-a. Usa ka haliging sinulat ni David sa dihang mikagiw siya gikan sa presensya ni Saul ngadto sa langub.

1 Malooy ka kanako, oh Dios, malooy ka kanako; Kay ang akong kalag midangup diha kanimo: Oo, sa landong sa imong mga pako modangup ako, Hangtod nga kining mga kagulanan managpangagi.
2 Magatu-aw ako sa Dios nga Labing Halangdon, Sa Dios nga nagabuhat sa tanang mga butang alang kanako.
3 Siya magapadala gikan sa langit, ug magaluwas kanako, Sa diha nga ang buot motukob kanako magabiay-biay; Ang Dios magapadala sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatuoran.
4 Ang akong kalag ania sa taliwala sa mga leon; Nagahigda ako sa taliwala kanila nga mga gisugniban sa kalayo, Bisan sa mga anak sa tawo kang kansang mga ngipon maoy mga bangkaw ug mga udyong, Ug ang ilang dila maoy usa ka mahait nga espada.
5 Igatuboy ka, oh Dios, ibabaw sa mga langit; sa ibabaw sa tibuok nga yuta ibutang ang imong himaya.
6 Nanag-andam sila ug pukot alang sa akong mga lakang; Gipaumod ang akong kalag: Nanagkalot sila ug usa ka gahong sa atubangan ko; Sa kinataliwad-an niana, nangahulog sila sa ilang kaugalingon.
7 Andam na ang akong kasing-kasing, oh Dios, andam na ang akong kasingkasing; agakanta ako ug magaawit ako diha sa akong himaya.
8 Pagmata, oh himaya ko; pagmata, salterio ug alpa: Ako sa akong kaugalingon magamata gayud sayo sa kabuntagon.
9 Magahatag ako ug mga pasalamat kanimo, Ginoo, taliwala sa mga katawhan: Magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo sa taliwala sa mga nasud.
10 Kay ang imong kaluoy daku ngadto sa mga langit, Ug ang imong kamatuoran hangtod sa mga langit.
11 Igatuboy ka, oh Dios, sa ibabaw sa mga langit; sa ibabaw sa tibuok nga yuta ibutang ang imong himaya.

Salmo 57

Alang sa katapusan: Ayaw gub-a. Usa ka haliging sinulat ni David

1 Magapakahilum ka ba lamang sa pagsulti sa pagkamatarung? Magahukom ba kamo sa matul-id gayud, oh kamo nga mga anak sa mga tawo?
2 Wala; sa sulod sa kasingkasing kamo nagabuhat ug kadautan; Ginatimbang ninyo ang kapintas sa inyong mga kamot diha sa yuta.
3 Ang mga dautan gilain sukad pa sa tagoangkan: Nanghisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso, kabakakan ang ginasulti.
4 Ang ilang kalala maoy sama sa kalala sa usa ka bitin: Ingon sila sa sawa nga bungol nga nagasongsong sa iyang dalunggan,
5 Nga wala magapatalinghug sa tingog sa mga maglalamat, Nga nagalamat sa wala pay ingon ka maalamon.
6 Luboa ang ilang mga ngipon, oh Dios, diha sa ilang mga baba: Dugmoka ang mga bag-ang sa mga gagmayng leon, Ginoo.
7 Palanaya sila ingon sa tubig nga nagabaha sa matulin: Sa diha nga magati-on siya sa iyang pana, himoa nga ingon sa nangaputolputol sila.
8 Himoa silang ingon sa usa ka hila-hila nga matunaw ug mahanaw, Sama sa usa ka babaye nga nakuhaan, nga wala makakita sa adlaw.
9 Sa dili pa mobati ang inyong mga kolon sa mga tunok, Pagapapahaon niya sila pinaagi sa usa ka alimpulos, ang hilaw ug ang nagasiga nga managsama.
10 Ang matarung magakalipay sa diha nga makita niya ang panimalus: Manghimitiis siya sa iyang mga tiil sa dugo sa mga dautan;
11 Aron ang mga tawo manag-ingon: Sa pagkamatuod adunay balus alang sa mga matarung: Sa pagkamatuod adunay usa ka Dios nga magahukom dinhi sa yuta.

Ikaduhang Stasis

Salmo 58

Alang sa katapusan: ayaw gub-a. Usa ka haliging sinulat ni David, sa dihang si Saul nagpadala ug nani-id sa iyang balay aron patyon siya.

1 Tubosa ako gikan sa akong mga kaaway, oh Dios ko: luwasa ako gikan kanila nga nag-alsa batok kanako.
2 Luwasa ako gikan sa mga mamumuhat sa kasal-anan, ug luwasa ako gikan sa mga tawo nga giuhaw sa dugo.
3 Kay, ania karon, sila nanagbanhig alang sa akong kalag; Nag-dagan ako nga walay sala,
4 ug gitudlo ko ang akong mga lakang. Bangon sa pagsugat kanako, ug tan-awa.
5 Bisan ikaw, Ginoo, Dios sa mga panon, ang Dios sa Israel, siguroha sa pagduaw sa tanang kanasoran: ayaw pagkaluoy sa mga dautang mga malapason.
6 Mopauli sila sa kagabhion, sila manag-gutom sama sa mga iro, ug maglibot sa syudad.
7 Ania karon, magabugwak sila og panamastamas sa ilang baba; usa ka espada anaa sa ilang mga ngabil. Kay nagaingon sila, kinsa ang magapatalinghug?
8 Apan ikaw, Ginoo, magakatawa kanila; magwagtang ka sa tanang mga nasud.
9 Oh kusog ko, pagabantayan ko ikaw; kay ikaw, oh Dios, mao ang akong magtatabang.

10 Mahitungod sa akong Dios, ang iyang kalooy mag-una kanako; ang akong Dios mopakita niini ngari kanako taliwala sa akong mga kaaway.
11 Ayaw sila patya, aron dili nila malimtan ang imong balaod; patibulaaga sila pinaagi sa imong gahum, ug ipaubos sila, oh Ginoo nga akong Tigpaluyo.
12 Ang sala sa ilang baba mao ang pulong sa ilang mga ngabil; ipadakup sila diha sa ilang garbo. Ug gikan sa ilang tunglo ug kabakakan makita ang ilang katapusang kalaglagan diha sa kasuko sa ilang hingpit nga kagub-anan, ug sila mawala na. Ug sila masayud nga ang Dios mao ang Soberano ni Jacob ug sa mga kinatumyan sa yuta.
14 Mopauli sila sa kagabhion, sila manag-gutom sama sa mga iro, ug maglibot sa syudad.
15 Sila magkatibulaag aron makakaon, apan kon sila dili mabusog, magreklamo sila.
16 Apan mag-awit ako mahitungod sa imong gahum; ug sa kabuntagon magakalipay ako diha sa imong kaluoy. Kay ikaw mao ang akong magtatabang, ug akong dalangpanan sa adlaw sa akong kaguol.
17 Ikaw mao ang akong katabang, ug kanimo magaawit ako; kay ikaw, oh Dios, mao ang akong magtatabang; oh Dios ko, ikaw ang akong kaluoy.

Salmo 59

Alang sa katapusan: mahitungod sa mga bersikulo nga igapuli-puli. Alang sa haliging sinulat ni David, aron sa pagpanudlo. Sa dihang gisunog niya ang Mesopotamia sa Sirya, ug ang Sirya nga Sobal, ug si Joab mibalik ug mihampak kang Edom, napulo’g duha ka libo sa Walog sa Asin.

1 Oh Dios, ikaw nagsalikway kanamo, ikaw nagbungkag kanamo; ikaw naligutgut, ug naluoy kanamo.
2 Ginapalinog mo ang yuta; ginapaguol mo kini: ayoha ang mga nangatumpag niini; kay nagakurog siya.
3 Gipakita mo ang imong katawhan sa mga malisud nga butang; gipainum mo kami sa ilimnon sa pagbasol.
4 Nagahatag ikaw ug usa ka ilhanan sa kanila nga may kahadlok kanimo, aron sila mangalagiw gikan sa atubangan sa pana;
5 Aron maluwas ang imong mga hinigugma, luwasa pinaagi sa imong tuong kamot ug patalinghug kanako.
6 Ang Dios maoy nagsulti sa iyang balaang puloy-anan: “Magakalipay ako, ug pagabahinon ko ang Sikima, ug ang Walog sa mga Tolda akong bahinon.
7 Ang Galaad ako man, ug ang Manases ako man, ang Ephraim usab mao ang kusog sa akong ulo. Ang Juda mao ang akong hari.
8 Ang Moab mao ang caldero sa akongpaglaum; sa ibabaw sa Edom isalibay ko ang akong sapatos; alang kanako ang mga Filistehanon gipailalom.”
9 Kinsa ba ang magadala kanako ngadto sa syudad nga malig-on? Kinsa ba ang nagmando kanako ngadto sa Edom?
10 Wala ba ikaw, oh Dios, kinsa nagsalikway kanamo? Ug ikaw, oh Dios, dili ka ba maguban sa among kasundalohan?
11 Hatagi kami ug tabang batok sa panglupig; kay kawang ang tabang sa tawo.
12 Pinaagi sa Dios magabuhat kita sa kaisug gayud; kay siya mao man ang magatunob sa atong mga kabatok.

Salmo 60

Alang sa katapusan: uban sa mga himno ni David.

1 Patalinghugi ang akong pagtu-aw, oh Dios; atimana ang akong pag-ampo.
2 Gikan sa kinatumyan sa yuta, magatu-aw ako kanimo, sa diha nga ang akong kasingkasing malumsan na; sa ibabaw sa bato gipataas mo ako.
3 Gigiyahan mo ako, kay ikaw nahimo nga akong paglaum; usa ka malig-ong torre gikan sa kaaway.
4 Magapuyo ako diha sa imong dalangpoanan sa kahangtoran; modangup ako diha sa tagoanan sa imong mga pako.
5 Kay ikaw, oh Dios, nakabati sa akong mga panaad; ikaw naghatag kanako sa panulondon niadtong mga nahadlok sa imong ngalan.
6 Pagalugwayan mo ang mga adlaw sa hari; ang iyang mga tuig hangtod sa mga adlaw sa henerasyon ug henerasyon.
7 Siya magapuyo sa atubangan sa Dios hangtod sa kahangtoran; ug kinsa ang mangita sa iyang kalooy ug kamatuoran?
8 Sa ingon niini magaawit ako og pagdayeg sa imong ngalan sa walay katapusan, aron makatuman ako sa matag-adlaw sa akong mga panaad.

Ikatulong Stasis

Salmo 61

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David mahitungod kang Jeduthun.

1 Dili ba ang akong kalag magpasakop sa Dios? Kay gikan kaniya ang akong kaluwasan.
2 Siya lamang mao ang akong Dios ug ang akong Manluluwas: Siya mao ang akong Tigpaluyo; ako dili matarug sa hilabihan.
3 Hangtod kanus-a mag-atake kamo usa ka tawo? Nagapatay kamo, kamong tanan, sama sa kuta nga nagaharag, sama sa usa ka siklat nga nagakaguba.
4 Apan nagplano sila nga makasalikway sa akong dungog. Nanagdagan sila sa mga kabakakan; nanagpanalangin sila pinaagi sa ilang baba, apan nanagtunglo pinaagi sa ilang kasingkasing.
5 Kalag ko, ang Dios lamang ipasakop; kay gikan kaniya ang akong paglaum,
6 Kay siya mao ang akong Dios, akong Manluluwas, ang akong Tigpaluyo, dili ako ipabalhin.
7 Sa Dios anaa ang akong kaluwasan ug ang akong himaya; oh Dios sa akong panabang, ug ang akong paglaum anaa sa Dios.
8 Sumalig kamo kaniya, kamong tanang kanasoran; Ibubo ninyo ang inyong kasingkasing sa atubangan niya, kay ang Dios mao ang atong Magtatabang.
9 Apan ang mga anak sa tawo maoy kakawangan, ang mga anak sa tawo maoy usa ka bakak diha sa mga timbangan; sila nagtigum tungod sa kakawangan.
10 Ayaw pagsalig tungod sa pagdaug-daug, ug ayaw paglaum tungod sa pagpangawat. Kong ang mga bahandi modagaya, ayaw ibutang ang inyong kasing-kasing niana.
11 Ang Dios nagsulti sa nakausa, ug nadungog ko kining duha ka butang: Nga ang gahum iya man sa Dios.
12 Ug kanimo, Ginoo, imo man ang kaluoy; kay ikaw nagabalus sa tagsa-tagsa ka tawo sumala sa iyang buhat.

Salmo 62

Usa ka salmo ni David, sa dihang tua siya didto sa kamingawan sa Judea.

1 Oh Dios, ikaw ang akong Dios; mangita ako kanimo, ang akong kalag giuhaw alang kanimo.
2 Ang akong unod gihidlaw tungod kanimo, sa usa ka yuta nga mamala ug malaay, diin walay tubig.
3 Busa nakita ko gayod ang imong pagkagamhanan ug pagkahalangdon diha sa imong templo.
4 Ang imong kaluoy labi pang maayo kay sa kinabuhi, busa ang akong mga ngabil magadayeg kanimo. Sa imong ngalan magabayaw ako sa akong mga kamot.
5 Ang akong kalag matagbaw nga maingon sa utok ug sa tambok; ug ang akong baba magadayeg kanimo uban ang mga ngabil nga malipayon.
6 Samtang naghigda ako gihinumdoman ko ikaw. Sa kaadlawon namalandong ako kanimo.
7 Kay ikaw ang nagatabang kanako, ug diha sa landong sa imong mga pako magakalipay ako.
8 Ang akong kalag sa hugot magasunod gayud kanimo. Ang imong tuong kamot nagasapnay kanako.
9 Apan kadtong nanagpangita sa akong kalag, sa paglaglag niini, mangadto sa kahiladman sa yuta.
10 Igatugyan sila ngadto sa gahum sa espada; sila mangahimong ang pagkaon sa mga irong ihalas.
11 Apan ang hari magakalipay diha sa Dios. Ang tagsatagsa nga nagapanumpa pinaagi kaniya, magahimaya; apan ang baba sa mga bakakon pagatak-umon.

Salmo 63

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David.

1 Pamatia ang akong tingog, oh Dios, sa akong pangamuyo kanimo. Bantayi ang akong kinabuhi gikan sa kahadlok sa kaaway.
2 Tagoa ako gikan sa tambag nga tinago sa mga mamumuhat sa kadautan, gikan sa kagubot sa mga mamumuhat sa kasal-anan;
3 Nga nagbaid sa ilang dila sama sa usa ka espada, ug nagtion sa ilang mga pana, bisan sa mga pulong nga mapait,
4 Aron makapana sila sa mga hingpit diha sa awa-aw nga mga dapit. Sa kalit sila mopana kaniya, ug sila dili mahadlok.
5 Nanagdasig sila sa ilang kaugalingon sa usa ka dautan nga tuyo. Nanagsabut sila sa pagbutang ug mga lit-ag sa tago, ug sila moingon: Kinsa man ang makakita kanila?
6 Nanagpangita sila sa mga kadautan; nakatuman kami, sila nanag-ingon, sa usa ka masingkamoton nga pagsusi. Ug ang hunahuna sa sulod, ug ang kasingkasing sa tagsatagsa halalum.
7 Apan ang Dios magapana kanila; sa usa ka udyong gilayon pagasamaran sila.
8 Sa ingon niini, sila mahisukamod, ang ilang kaugalingong dila mobatok kanila. Ang tanan nga makakita kanila magalingo-lingo sa ulo.
9 Ug ang tanang mga tawo mangahadlok; ug sila magamantala sa buhat sa Dios, ug sa pagkamanggialamon magapalandong sila sa iyang buhat.
10 Maglipay ang matarung diha sa Ginoo; ug maglaum diha kaniya; ug magahimaya ang tanang mga matul-id sa kasingkasing.