Unang Stasis

Salmo 64

Alang sa katapusan: usa ka salmo ni David, awit nga gikanta nila ni Jeremias ug Ezequiel ug sa binihag nga mga tawo, sa dihang hapit na sila mibiya.

1 Sa Siyon ang pagdayeg nagahulat kanimo, oh Dios; ug nganha kanimo pagabuhaton ang panaad.
2 Oh ikaw nga magapatalinghug sa pag-ampo, nganha kanimo manuol ang tanan nga unod.
3 Ang mga kasal-anan nagapadayon batok kanako: mahitungod sa among mga kalapasan, ikaw magapasaylo kanila.
4 Bulahan ang tawo nga imong pagapilion, ug paduolon mo nganha kanimo, nga siya magapuyo diha sa imong mga sawang:
5 Mangabusog kami sa kaayohan sa imong balay, ang imong balaang templo, nga kahibulongan diha sa katarung.
5 Pamatia kami, oh Dios sa among kaluwasan, ikaw nga mao ang paglaum sa tanang mga kinatumyan sa yuta, ug kanila nga atua sa halayo sa ibabaw sa kadagatan:
6 Nga pinaagi sa iyang gahum nagapalig-on sa mga bukid, sanglit gibaksan sa kusog; nga nagapahilum sa dinaguok sa kadagatan, sa dinaguok sa ilang mga balud, ug sa kaguliang sa mga katawhan.
7 Sila usab nga nanagpuyo sa mga kinatumyang bahin nangahadlok sa imong mga ilhanan. Ginahimo mo ang mga paggula sa kabuntagon ug sa kahaponon nga malipayon.
8 Ginadu-aw mo ang yuta, ug ginabisibisan mo kini, sa hilabihan gayud gipatambok mo kini; Ang suba sa Dios napuno sa tubig. Nagatagana ikaw ug trigo kanila, sa diha nga giandam mo sa ingon ang yuta.
9 Ginabisibisan mo sa madagayaon gayud ang iyang mga tudling; ginapahamutang mo ang mga tagaytay niini. Ginapahumok mo kini sa mga taligsik; ginapanalanginan mo ang pagpanalingsing niini.
10 Ikaw nagapurong-purong sa tuig uban sa imong mga kaayohan; ug ang imong mga alagianan nagapatulo ug katambok.
11 Nanagpanulo sila sa ibabaw sa mga sibsibanan sa kamingawan; ug ang kabungtoran ginabaksan sa kalipay.
12 Ang mga sibsibanan ginabistihan sa mga panon sa karnero; ang kawalogan usab ginatabonan sa mga trigo; nanagsinggit sila sa kalipay, sila usab nanag-awit.

Salmo 65

Alang sa katapusan: awit sa usa ka salmo, sa pagkabanhaw.

1 Panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Dios, tibuok nga yuta.
2 Awita ninyo ang iyang ngalan; himayaa ang iyang pagdayeg.
3 Sultihi ninyo ang Dios: Pagkamakalilisang sa imong mga buhat! Tungod sa kadaku sa imong gahum ang imong mga kaaway mahadlokong nagyukbo kanimo.
4 Ang tibuok nga yuta magasimba kanimo, ug magaawit nganha kanimo; sila magaawit alang sa imong ngalan.
5 Umari, ug tuman-aw kamo sa mga buhat sa Dios; siya makalilisang sa iyang mga ginabuhat nganha sa mga anak sa mga tawo.
6 Ang dagat gihimo niya nga yuta nga mamala; nanagpanabok sila sa suba nga nanagtiniil. Didto nanagkalipay kita diha kaniya.
7 Siya nagahari pinaagi sa iyang gahum sa walay katapusan; ang iyang mga mata naniid sa mga nasud: dili unta magmapahitas-on ang mga masukihon sa ilang kaugalingon.
8 Oh dayega ninyo, mga katawhan, ang atong Dios, ug himoa nga madungog ang tingog sa pagdayeg kaniya;
9 Siya mao ang nagakupot sa kinabuhi sa atong kalag, ug dili motugot nga ang atong mga tiil matarug.
10 Kay gisulayan mo kami, oh Dios: imo kami nga gisulayan, ingon sa pagsulay ug salapi.
11 Gisulod mo kami sa pukot; gibutangan mo ug lulan nga masakit ang among mga hawak.
12 Ikaw nagtugot sa mga tawo sa pagkabayo sa ibabaw sa among mga ulo; minglabang kami sa kalayo ug sa tubig; apan ikaw nagdala kanamo ngadto sa usa ka dapit sa kadagaya.
13 Mosulod ako sa imong balay uban ang mga halad-nga-sinunog; magabayad ako kanimo sa akong mga panaad,
14 Nga gipamulong sa akong mga ngabil, ug gisulti sa akong baba, sa diha ako sa kalisdanan.
15 Mga halad-nga-sinunog sa mga pinatambok, igahalad ko kanimo, nga adunay incienso sa mga lakeng karnero: Magahalad ako ug mga lakeng baka uban sa mga kanding.
16 Umari, ug patalinghug, kamong tanan nga nangahadlok sa Dios, ug igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag.
17 Kaniya mitu-aw ako sa akong baba, ug gidayeg siya sa akong dila.
18 Kong sa akong kasingkasing nagapalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili magapatalinghug kanako:
19 Apan sa pagkamatuod ang Dios nagpatalinghug; gidungog niya ang tingog sa akong pag-ampo.
20 Dalayegon ang Dios, nga wala magsalikway sa akong pag-ampo, ni sa iyang kaluoy gikan kanako.

Salmo 66

Alang sa katapusan: uban sa mga himno. Usa ka awit sa salmo ni David.

1 Oh Dios, kaloy-i kami ug panalangini kami, ug ipasidlak ang imong nawong kanamo.
2 Aron mailhan sa kalibotan ang imong dalan; ang imong kaluwasan sa tanang kanasoran.
3 Padayega kanimo ang mga katawhan, oh Dios; padayega kanimo ang tanang mga katawhan.
4 Magmaya unta ang kanasoran ug manag-awit sa kalipay; kay pagahukman mo ang mga katawhan sa matul-id, ug pagaharian mo ang mga nasud sa ibabaw sa yuta.
5 Padayega kanimo ang mga katawoha, oh Dios; padayega ang tanang mga katawhan kanimo.
6 Ang yuta nagahatag sa iyang bunga; ang Dios, bisan ang atong kaugalingong Dios, magapanalangin kanato.
7 Ang Dios magapanalangin kanato; ug ang tanang mga kinatumyan sa yuta mangahadlok kaniya.

Ikaduhang Stasis

Salmo 67

Alang sa katapusan: awit sa usa ka salmo ni David.

1 Mobangon unta ang Dios, kataga ang iyang mga kaaway. Molayas gikan sa iyang atubangan kadtong mga nagdumot kaniya.
2 Ipalid sila sama sa aso nga ginapalid, Sama sa kandila nga matunaw diha sa kalayo. Mao man ang pagkahanaw sa mga dautan diha sa atubangan sa Dios, apan papaglipaya ang mga matarung.
3 Papaghimayaa sila sa atubangan sa Dios; magkalipay sila sa kasadya.
4 Awiti ninyo ang Dios, awitig mga awit sa pagdayeg ang iyang ngalan. Andama ninyo ang iyang agian, nga nagasakay sa kapanganoran. Ang Ginoo mao ang iyang ngalan; paglipay kamo sa iyang atubangan.
5 Mangurog sila sa atubangan niya, kay Amahan siya sa mga nangailo sa amahan ug maghahatag siyag hustisya sa mga balong babaye. Ang Dios anaa sa iyang balaang puloy-anan.
6 Ang Dios nagapapuyo sa mga nanag-inusara tingub sa panimalay: Siya nagapagula sa mga binilanggo ngadto sa kauswagan; bisan ang mga rebelyuso nga nagapuyo sa mga lubnganan.
7 Oh Dios, sa pag-una nimo sa atubangan sa imong katawhan sa ilang lakaw sa kamingawan,
8 Ang yuta mikurog, ang mga langit mipaulan usab diha sa presensya sa Dios sa Sinai, diha sa atubangan sa Dios sa Israel.
9 Oh Dios, mopadala ka og modagayaong ulan alang sa imong panulondon; kini nahimong mahuyang, apan palig-onon mo kini.
10 Ang imong katilingban magpuyo didto; naandam mo kini, oh Dios, diha sa imong pag-atiman alang sa kabus.
11 Ihatag sa Ginoo ang sinultihan uban sa dakung gahum niadtong nagmantala sa maayong balita.
12 Tungod sa katahum sa balay, ang Hari sa kagamhanan sa iyang hinigugma magbahin sa inagaw.
13 Bisan pa kon magahigda kamo taliwala sa mga toril sa karnero, kini maingon sa mga pako sa usa ka salampati nga sinapawan sa salapi, ug ang mga balhibo hinaklapan ug purong bulawan.
14 Sa panahon nga magabutang ang Makagagahum sa mga hari dinha, mapution sila sama sa niyebe didto sa Salmon.
15 Ang bukid sa Dios usa ka tabunok nga bukid, usa ka bukid nga puti sama sa keso, usa ka dato nga bukid.
16 Ngano nga nagtan-aw kamo nga masinahon sa laing datong mga bukid? Mao kini ang bukid nga gitinguha sa Dios alang sa iyang puloy-anan; diin ang Ginoo magapuyo hangtod sa kahangtoran.
17 Ang mga carro sa Dios may mga napulo ka libo, bisan linibo nga nagakalipay; ang Ginoo anaa sa taliwala nila didto sa Sinai, diha sa balaang puloy-anan.
18 Sa pagkayab mo sa kahitas-an, gidala mo ang pagkabihag nga binihag, ug mihatag og mga hiyas sa mga tawo, bisan sa mga masukihon, aron magapuyo ka sa taliwala nila.
19 Dalaygon ang Ginoong Dios, dalaygon ang Ginoo adlaw-adlawon; ang Dios sa atong kaluwasan mopauswag kanato.
20 Ang Dios nato mao ang Dios sa kaluwasan; ug sa Ginoong Dios iya ang mga dalan sa kagawasan gikan sa kamatayon.
21 Apan dugmokon sa Dios ang ulo sa iyang mga kaaway, ang buhokan nga alimpulo niadtong mga nagapadayon sa ilang kasal-anan.
22 Ang Ginoo miingon: Gikan sa Basan Pabalikon ko ang sila gikan sa Basan; pabalikon ko sila gikan sa kinahiladman sa dagat,
23 Aron tinuslob ang imong tiil diha sa dugo, aron ang dila sa imong mga iro makabaton sa ilang bahin gikan sa imong mga kaaway.
24 Nakita ang imong mga prosesyon, oh Dios, bisan ang mga prosesyon sa akong Dios, sa akong Hari, ngadto sa balaang puloy-anan.
25 Nagauna ang mga punoan, ug sa luyo, ang mga mag-aawit; sa tunga-tunga nila anaa ang mga dalaga nga nagatamborin.
26 Diha sa mga simbahan dayga mo ang Dios; ang Ginoo, gikan sa mga tuboran sa Israel.
27 Didto anaa ang tribu sa kinamanghorang si Benjamin diha sa kalaliman, ang mga prinsipe sa Juda nga punoan, ang mga pangulo sa Zebulun ug Naftali.
28 Ipakita ang imong gahom. oh Dios, sa imong kagamhanan! Oh Dios, palig-ona kadtong imong gibuhat alang kanamo.
29 Tungod sa imong templo sa Jerusalem magdala ang mga hari og mga gasa alang kanimo.
30 Badlonga ang mga mananap nga ihalas sa mga tangbo, ang panon sa mga lakeng baka, uban sa mga nating baka sa kanasoran, kay tingali unya nga isalikway nila ang mga tawo nga gisusi sama sa dalisay nga pilak.
31 Moanhi ang mga ambahador gikan sa Ehipto; ang Etiopia magadali sa pagbayaw sa iyang mga kamot ngadto sa Dios. Pag-awit kamo sa Dios, kamong mga gingharian sa kalibotan. Pag-awit kamo og salmo ngadto sa Ginoo.
33 Alang kaniya nga nagasakay sa ibabaw sa mga langit sa kalangitan ngadto sa sidlakan. Ania karon, nagahatag siya sa iyang tingog, usa ka gamhanang tingog.
34 Ipadangat ninyo ang himaya sa Dios! Ang iyang pagkahalangdon anaa sa ibabaw sa Israel, ug ang iyang gahum anaa sa kapanganuran.
35 Kahibulongan ang Dios diha sa iyang mga santos; ang Dios sa Dios sa Israel. Hatagan niyag gahom ug kusog ang iyang katawhan.Dalaygon ang Dios.

Ikatulong Stasis

Salmo 68

Alang sa katapusan: Mahitungod  sa mga bersikulo nga paga puli-pulihon. Usa ka salmo ni David.

1 Luwasa ako, oh Dios, kay ang mga tubig misalanap hangtod sa akong kalag.
2 Nahaunlod ako sa yanang nga halalum, diin dili mahimo ang pagtindog. Nahidangat ako ngadto sa halalum nga mga tubig, diin ang mga baha minglunop kanako.
3 Naluya ako sa akong pagtu-aw; nauga na ang akong totonlan. Ang akong mga mata nahalap na samtang nagahulat ako sa akong Dios.
4 Sila nga nanagdumot kanako sa walay gipasikaran labi pang daghan kay sa mga buhok sa akong ulo. Sila nga buot molaglag kanako, sanglit akong mga kaaway nga sa walay hinungdan, mga gamhanan man. Kadtong wala nako kuhaa, kinahanglan akong igauli.
5 Oh Dios, ikaw nasayud sa akong mga kabuangan, ug ang akong mga sala wala matago gikan kanimo.
6 Ayaw itugot nga sila nga nanaghulat kanimo mahamutang sa kaulaw pinaagi kanako, Ginoong Dios sa mga panon. Ayaw itugot nga mawad-an sa kadungganan pinaagi kanako kadtong mga nanagpangita kanimo, oh Dios sa Israel.
7 Tungod sa gugma alang kanimo nag-antus ako ug pagtamay. Ang kaulaw nagtabon sa akong nawong.
8 Nahimo ako nga dumuloong sa akong mga kaigsoonan, ug usa ka nahamulag sa mga anak sa akong inahan.
9 Kay ang pagpaningkamot sa imong balay naglamoy kanako; ug ang mga pagpakaulaw nila nga nanagpakaulaw kanimo nangahulog sa ibabaw nako.
10 Sa diha nga ako naghilak, ug nagcastigo sa akong kalag uban ang pagpuasa, kadto maoy alang sa pagtamay kanako.
11 Sa diha nga gihimo ko ang sako nga akong bisti, ako nahimo nga usa ka pagya nila.
12 Sila nga nanaglingkod sa ganghaan nagsulti mahatungod kanako; ug ako mao ang awit sa mga palahubog.
13 Apan mahitungod kanako, ang akong pag-ampo anha kanimo, Ginoo, sa panahon nga nahamut-an. Oh Dios, sa kadagaya sa imong kaluoy, tubaga ako diha sa kamatuoran sa imong kaluwasan.
14 Luwasa ako gikan sa yanang, ug ayaw itugot nga ako mahiunlod. Pagagawason mo ako gikan kanila nga nanagdumot kanako, ug gikan sa mga halalum nga mga tubig.
15 Ayaw ako pag-ipabanlas sa baha sa tubig, ni ipalamoy mo ako sa kahiladman; ug ayaw pag-ipatak-um kanako ang baba sa gahong.
16 Tubaga ako, Ginoo; kay ang imong kaluoy maayo man. Sumala sa gidaghanon sa imong mga malomong kalooy, molingi ka kanako.
17 Ug ayaw pagtagoi ang imong nawong gikan sa imong alagad; kay ania ako sa kagul-anan; tubaga ako sa madali.
18 Pahaduol ka sa akong kalag, ug tubson mo kini. Lukaton mo ako tungod sa akong mga kaaway.
19 Ikaw nahibalo pagpakaulaw kanako, ug sa akong kaulaw, ug sa akong pagkatinamay. Sa atubangan mo anaa ang tanan ko nga mga kaaway.
20 Ang pagpakaulaw nakadugmok sa akong kasingkasing; ug ako natugob sa mga kasub-anan; ug nangita ako ug uban nga malooy kanako, apan walay mausa; ug sa mga maglilipay, apan wala akoy hingkaplagan.
21 Kanako nanaghatag sila usab ug apdo nga akong pagakan-on; ug sa akong kauhaw gihatagan ako nila ug suka nga pagaimnon.
22 Himoa ang ilang lamesa sa atubangan nila nga usa ka bitik; ug sa diha nga anaa sila sa pakigdait, himoa kini nga usa ka lit-ag.
23 Pangitngiti ang ilang mga mata aron sila dili makakita; ug himoa nga magapadayon ang ilang mga hawak sa pagkurog.
24 Ibubo sa ibabaw nila ang imong kaligutgut, ug himoa nga ang kabangis sa imong kasuko makaagpas kanila.
25 Himoa nga ang ilang puloy-anan mabiniyaan; ayaw itugot nga may magapuyo sa ilang mga balong-balong.
26 Kay ilang gilutos siya nga imong gihampak; ug gisugilon nila ang kasakit niadtong mga gisamaran mo.
27 Idugang ang kasal-anan ngadto sa ilang kasal-anan; ug ayaw sila padangata diha sa imong pagkamatarung.
28 Ipapapas sila gikan sa basahon sa kinabuhi, ug sila dili ipasulat lakip sa mga matarung.
29 Apan ako kabus ug masulob-on. Itugot, oh Dios, nga ang imong kaluwasan magabayaw kanako sa itaas.
30 Pagadayegon ko ang ngalan sa Dios uban sa usa ka awit, ug pagapadakuon siya uban sa pagpasalamat.
31 Ug kini makapahamuot sa Ginoo labi pa kay sa usa ka halad nga baka, kun usa ka lakeng baka nga adunay mga sungay ug mga kuko.
32 Ang mga maaghup nakakita niini, ug nangalipay sila. Kamo nga nanagpangita sa Dios, buhia ang inyong kasingkasing.
33 Kay ang Ginoo nagapatalinghug sa mga hangul, ug wala magtamay sa iyang mga binilanggo.
34 Padayega kaniya ang langit ug ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanang mga nagalihok diha kanila.
35 Kay ang Dios magaluwas sa Siyon ug magatukod sa mga syudad sa Huda; ug sila managpuyo didto ug manag-iya niini.
36 Ug ang kaliwat usab sa iyang mga ulipon magapanunod niini; ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan managpuyo didto.

Salmo 69

Alang sa katapusan: Sa handumanan. Nga ang Ginoo magaluwas unta kanako.

1 Pagdali, oh Dios, sa pagluwas kanako; pagdali, sa pagtabang kanako, Ginoo.
2 Ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug kadtong nanagpangita sa akong kalag: Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan kadtong malipay sa akong kadaut.
3 Pasibuga sila tungod sa ilang kaulaw kadtong nagaingon, Aha! Aha!
4 Tugoti nga kadtong tanan nga nanagpangita kanimo managkalipay ug managmaya diha kanimo; ug kadtong mga nahigugma sa imong kaluwasan magapadayon sa pag-ingon, pagapadakuon ang Dios.
5 Apan ako kabus ug hangul; dumali ka kanako, oh Dios, ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi; oh Ginoo, ayaw paglangan.