Awit 1

Ang Awit ni Moises (Exodo 15:1-19)

Unya miawit si Moises, ug ang mga anak sa Israel, niini nga alawiton sa Ginoo ug misulti sa pag-ingon: Magaawit ako sa Ginoo, kay siya midaug nga mahimayaon. Ginatukmod niya sa dagat ang kabayo ug ang nagsakay niini.

Ang Ginoo mao ang akong kaligonan ug alawiton, ug nahimo nga akong kaluwasan: Siya ang akong Dios, ug dayegon ko siya. Siya ang Dios sa akong amahan, ug igapataas ko siya.

Gidugmok sa Ginoo ang mga gubat.  Ginoo ang iyang ngalan.

Gitambog niya sa dagat ang mga karwahe ug mga sundalo ni Faraon. Nangalumos sa Pulang Dagat ang iyang mga pinili nga mga pangulo.

Gitabon sila sa mga kahiladman; naunlod sila sa kinahiladman nga daw bato.

Ang imong tuong kamot, oh Ginoo, mahimayaon sa gahum. Ang imong tuong kamot, oh Ginoo, nagadugmok sa kaaway.

Ug sa pagkadaku sa imong kagahum imong gilaglag kadtong mga mitindog batok kanimo. Gipadala mo ang imong kaligutgut, nga mipuo kanila nga daw mga dagami nga gisunog.

Pinaagi sa espiritu sa imong kapungot napundok ang mga tubig,.Natigom ang dakong bul-og sa tubig ug mibarog nga daw paril; ang mga kahiladman mitibuok sa kinataliwad-an sa dagat.

Para sa napulo ug upat ka bersikulo

Ang kaaway miingon: Pagalutoson ko, pagaagpason ko, pagabahin-bahinon ko ang mga inagaw, ang akong tinguha pagatagbawon diha kanila; pagabakyawon ko ang akong espada, ang kamot ko makabaton ug gahom.

Gipadala mo ang imong Espiritu; ang dagat milukot kanila; Nangalunod sila sama sa tingga diha sa makusog nga katubigan.

Para sa napulo ug duha ka bersikulo

Kinsa man ang sama kanimo, oh Ginoo, sa taliwala sa mga dios? Kinsa man ang sama kanimo, mahimayaon sa pagkabalaan, Kahaladlokan sa mga pagdayeg, magbubuhat sa mga katingalahan?

Gituy-od mo ang imong tuong kamot, ug gilamoy sila sa yuta.

Para sa napulo ka bersikulo

Sa pagkamatarung gitultol mo amg imong katawhan nga imong gitubos; sa imong kusog gitawag mo sila ngadto sa imong balaang puloy-anan.

Ang kanasoran nakadungog ug nasuko; gidakup sa mga kasakit ang mga mga lumolupyo sa Filistia.

Para sa walo ka bersikulo

Nangalisang ang mga pangulo sa Edom ug ang mga tawong mabaskug sa Moab; ang pagkurog mikupot kanila. Ang tanan nga mga pumoluyo sa Canaan nangatunaw.

Ang kahadlok ug kalisang miabut kanila; pinaagi sa pagkagamhanan sa imong bukton, himoa sila nga ingon sa bato.

Para sa unom ka bersikulo

Hangtod makalabay ang imong katawhan, Oh Ginoo; hangtod nga makalabay kining katawhan nga imong gipalit.

Dad-a sila ug itanom sila sa bukid sa ilang panulondon, sa imong giandam nga puloy-anan, oh Ginoo, nga giandam sa imong mga kamot; ang balaang puloy-anan, Oh Ginoo, nga gitukod sa imong mga kamot.

Para sa upat ka bersikulo

Ang Ginoo magahari hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Milatas sa dagat ang mga kabayo ni Faraon ug ang iyang mga karwahe ug mga tigkabayo, ug gipabalik sa Ginoo ang mga tubig ug natabonan sila. Apan ang mga Israelinhon naglakaw sa malang yuta sa taliwala sa dagat.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.