Awit 2

Ang Awit ni Moises  (Deuternomio 32:1-43)

Magpatalinghug kamo, mga langit, ug magasulti ako; ug papatalinghuga ang yuta sa mga pulong sa akong baba.

Magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulon-an; Magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti, Ingon sa talisik sa ibabaw sa linghud nga bunglayon, ug ingon sa mga alindahaw sa ibabaw sa balili:

Kay igamantala ko ang ngalan sa Ginoo. Pakadakuon ninyo ang atong Dios.

Ang Bato ang iyang buhat hingpit man; kay ang tanan niya nga mga dalan mga matul-id: Dios sa pagkamatinumanon, ug walay kasal-anan; siya matarong ug matul-id.

Sila nagpakigsandurot nga mahugaw kanila; dili sila iyang mga anak, kini ilang buling; sila usa ka kaliwatan nga baliko ug mangil-ad.

Mao ba kini ang igabayad ninyo sa Ginoo, oh katawhan nga buang ug burong? Dili ba mao siya ang imong amahan nga nagpalit kanimo? Siya ang nagbuhat kanimo, ug siya ang nagpalig-on kanimo.

Hinumduman mo ang mga adlaw sa kanhi, palandunga ninyo ang mga tuig sa daghang kaliwatan; Pangutana sa imong amahan, ug siya magapahayag kanimo; sa imong mga tigulang, ug sila mag-ingon kanimo.

Sa gihatag sa Labing Hataas sa mga nasud ang ilang panulondon, sa pagbahinbahin niya sa mga anak sa mga tawo; gibutang niya ang mga utlanan sa mga katawhan, sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Israel.

Kay ang bahin sa Ginoo mao ang iyang katawhan; si Jacob mao ang pahat sa iyang panulondon.

Iyang hikaplagan siya didto sa yuta sa kamingawan, ug sa haw-ang kamingawan nga makalilisang; siya nagalibut kanila sa libut, siya nagamatuto kaniya. iyang gibantayan siya ingon sa kalimutaw sa iyang mata.

Ingon sa agila nga nagapukaw sa iyang salag, nga nagalupadlupad sa ibabaw sa iyang mga kuyabog, Ginabuklad niya ang iyang mga pako, iyang ginakuha sila. Iyang gidala sila sa ibabaw sa iyang mga pako.

Ang Ginoo lamang ang nagmando kaniya, ug wala kaniya ing lain nga dios.

Iyang gipasakay siya sa ibabaw sa mga kinatas-an sa yuta, ug mikaon siya sa mga bunga sa kapatagan; Ug gibuhat niya nga magasuyop siya ug dugos gikan sa bato nga dagku, ug gikan sa magahi nga santikan;

Mantequilla sa mga panon sa baka ug gatas gikan sa mga karnero; nga adunay tambok sa mga nating karnero, ug mga lakeng ckarnero sa kaliwatan sa Basan, ug mga kanding, uban sa labing fino nga trigo; ug sa duga sa parras ginainum mo ang bino,

Apan misupang si Jeshurum, ug nanindak: Mitambok ka, misupang ka, mitago ka; unya mibiya siya sa Dios nga nagbuhat kaniya, ug gitamay niya ang Bato sa iyang kaluwasan.

Nagpaabugho sila kaniya tungod sa lain nga mga dios; nagpasuko sila kaniya sa mga dulumtanan.

Nanaghalad sila sa mga yawa, nga dili man Dios sa mga dios nga wala nila hiilhi, sa mga bag-ong dios nga miabut sa dili pa dugay, nga wala kahadloki sa inyong mga amahan.

Sa Bato nga nagbuhat kanimo nahikalimot ka; ug nahikalimot ka sa Dios nga naghatag kanimo sa pagkatawo.

Ug ang Ginoo nakakita niini ug napungot kanila, tungod sa kasuko sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang mga anak nga babaye.

Ug miingon siya: Pagatagoon ko gikan kanila ang akong nawong, pagatan-awon ko kong unsa ang ilang kaulahian kay sila maoy kaliwatan nga masukihon kaayo, mga anak nga walay pagkamatinumanon.

Sila nanagpaabugho kanako tungod sa dili Dios; nanagpasuko sila kanako tungod sa ilang mga parayeg; ug dasigon ko sila sa pagpangabugho niadtong dili katawohan, sa mga nasud nga buangbuang pagapasuk-on ko sila.

Kay may kalayo nga magadilaab sa akong kapungot, ug magadilaab hangtod sa kahiladman sa Hades; Ug magalamoy sa yuta ug sa iyang mga bunga. Ug pagasunogon ang mga patukoranan sa mga bukid.

Ako magapundok ug mga kadautan sa ibabaw nila; igabutang ko kanila ang akong mga udyong.

Pagaut-uton sila sa gutom, ug pagalamyon sila sa nagadilaab nga kainit ug sa mapait nga pagkalaglag; ug ang mga ngipon sa mga mananap igapadala ko kanila. Uban ang kalala sa mga butang nga nagakamang sa yuta.

Sa gawas magalaglag ang espada, ug sa mga sulod anaa ang kalisang, magalaglag sa ulitawo ingon man sa dalaga, sa nagasuso ingon usab sa tawo nga tigulang:

Miingon ako: Pagatibulaagon ko sila hangtod sa halayo; pagapahunogon ko sa taliwala sa mga tawo ang handumanan nila.

Kong dili pa lamang ako mahadlok sa kaligutgut sa kaaway. Tingali unya ang ilang mga kabatok magahukom sa sayop, tingali unya ug magaingon sila; ang atong kamot hataas, ug ang Ginoo wala magbuhat niining tanan.

Kay sila usa ka nasud nga nawad-an sa mga pagtambag, ug wala kanila ang salabutan.

Oh makinaadmanon unta sila, nga mahibaloan nila kini, ug nga palandungon nila ang ilang kaulahian!

Unsaon sa usa paglutos sa usa ka libo, ug sa duruha pagpakalagiw sa napulo ka libo, gawas kong ang ilang Bato nagabaligya kanila, ug ang Ginoo nagtugyan kanila?

Kay ang ilang bato dili ingon sa atong Bato, ug niini ang atong mga kaaway sa ilang kaugalingon mao ang mga maghuhukom.

Kay ang ilang parras, parras sa Sodoma, ug sa mga kaumahan sa Gomorrah; ang ilang mga parras, mga parras nga makahilo. Ang ilang mga binulig, mga mapait.

Ang ilang bino hilo man sa mga dragon, ug hilo nga mabangis sa mga malala nga sawa.

Kay wala ko ba kini tipigi kanako, nga pinatikan sa taliwala sa akong mga bahandi?

Ako ang panimalus, ug bayad, sa panahon nga ang ilang tiil mahadalin-as: Kay ang adlaw sa ilang kagul-anan haduol na, ug ang mga butang nga mahitabo kanila magadali,

Kay ang Ginoo magahukom sa iyang katawohan, ug magabasul sa iyang kaugalingon tungod sa iyang mga ulipon, sa makita niya nga ang ilang kusog nawala, ug walay mahibilin, bisan binilanggo kun atua sa gawas.

Ug magaingon siya: Hain man ang ilang mga dios, ang bato nga ilang ginadangpan;

Nga nagkaon sa tambok sa ilang mga halad, ug miinum sa bino sa ilang halad nga ilimnon? Patindoga sila ug patabanga kaninyo, mamahimo unta sila nga inyong panalipod.

Tan-awa ninyo, karon nga ako, ako mao, walay dios uban kanako. Ako magapatay, ug ako magapabuhi, ako magasamad ug ako magaayo. Ug walay arang mamaluwas gawas sa akong kamot.

Kay pagabayawon ko ang akong kamot ngadto sa langit, ug magaingon: Ingon nga ako mabuhi nga sa walay katapusan,

Kong pagabayron ko ang akong masulaw nga espada, ug ang akong kamot magakupot sa paghukom; Ako magapakanaug sa pagpanimalus sa akong mga kaaway, ug magabayad ako sa mga nagadumot kanako:

Pagahubgon ko sa dugo ang akong mga udyong, ug ang akong espada magalamoy ug unod. Sa dugo sa mga patay ug sa mga bihag, gikan sa ulo sa mga magamando sa kaaway.

Magakalipay kamo, oh mga nasud, uban sa iyang katawohan; Kay siya magapanimalus sa dugo sa iyang mga ulipon, ug igapakanaug niya ang pagpanimalus sa iyang mga kabatok, ug magapala sa sala sa iyang yuta, alang sa iyang katawohan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.