Awit 3

Ang Pag-Ampo ni Ana (1 Samuel 2:1-10)

Ang akong kasingkasing gipalig-on diha sa Ginoo; ang akong gahum gibayaw sa akong Dios; ang tingog sa akong pagmaya nadaku batok sa mga kaaway; nalipay ako sa imong kaluwasan.

Kay wala gayoy balaan nga sama sa Ginoo, kay wala gayoy matarong sama sa among Dios, ug wala gayoy balaan nga sama kanimo.

Ayaw pagpasigarbo, ug ayaw pagsulti sa hataas nga mga butang; ayaw pagpagula ang pagpanghambog gikan sa imong baba.

Kay ang Ginoo maoy usa ka Dios sa kahibalo, ug usa ka Dios nga nag-andam sa iyang kaugalingon nga mga alagianan.

Ang pana sa gamhanan nahimo nga maluya, ug ang mga maluya nagbakus diha sa gahum.

Sila nga nangabusog sa tinapay nag-antus sa pagkawala, ug ang mga gigutom mibiya sa yuta; kay ang babaye nga apuli nag-anak sa pito ka bata, ug ang babaye nga dato sa mga anak nahuyang.

Ang Ginoo ang nagakuha ug nagahatag sa kinabuhi sa tawo.Siya ang nagabutang kanila didto sa Hades ug ang nagabayaw sa itaas.

Ang Ginoo mohimo sa tawo nga kabus, ug magapadato: Siya magapaubos sa tawo, siya usab magabayaw.

Siya magabangon sa kabus gikan sa abug, iyang gituboy ang timawa gikan sa ilang kawalad-on, aron sa pagpalingkod kanila uban sa mga mga halangdon sa katawhan; sila makapanunod sa trono sa himaya.

Para sa walo ka bersikulo

Gihatag niya ang pag-ampo sa nag-ampo; gipanalanginan niya ang mga tuig sa mga matarong,

Kay dili pinaagi sa iyang kaugalingong kusog molabaw ang kusgan; pahuyangon sa Ginoo ang iyang kaaway. Balaan man ang Ginoo.

Para sa unom ka bersikulo

Ayaw ipasigarbo ang tawong manggialamon sa iyang kaalam; ayaw ipasigarbo ang tawong kusgan sa iyang kusog; ayaw ipasigarbo ang tawong adunahan sa iyang mga bahandi.

Apan ang nagahimaya, pahimayaa siya kay siya nakabaton ug salabutan sa pag-ila sa Ginoo, kinsa naghimo sa paghukom ug pagkamatarong sa taliwala sa yuta.

Para sa upat ka bersikulo

Nagkayab ang Ginoo ngadto sa kalangitan, ug nagpadalogdog, ug iyang hukman ang mga kinatumyan sa yuta; kay matarong man siya.

Ug magahatag siya og kusog sa atong mga hari, ug magabayaw sa gahum sa iyang dinihogan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hantod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.