Ode 5

Ang Pag-Ampo ni IsaiasĀ (Isaias 26:9-20)

Sa kaadlawon ang akong espiritu mahagmata alang kaninyo, oh Dios, kay ang imong kasugoan mao ang usa ka kahayag dinhi sa yuta

Tun-a ang kamatarong, kamong mga namuyo sa yuta.

Ang tawo nga dili-diosnon nahurot. Dili siya makakat-on sa pagkamatarong sa ibabaw sa yuta; dili siya mobuhat sa kamatuoran. Himoa nga gikuha ang dili diosnon aron nga dili niya makita ang himaya sa Ginoo.

Ginoo, gibayaw sa itaas ang imong kamot, ug kini wala mahibaloi kanila; apan sa diha nga sila makaamgo niini, sila makaulawan.

Pagadakpon sa selos ang usa ka katawhan nga wala matudloi; ug karon ang kalayo maglamon sa mga kaaway.

Oh Ginoo nga among Dios, hatagi kami og kalinaw, kay ikaw ang nagtugot kanamo sa tanang butang.

Oh Ginoo nga among Dios, pagpanag-iya kanamo; Ginoo, wala kami masayod sa bisan kinsa gawas kanimo; nagasangpit kami sa imong ngalan.

Apan ang mga minatay dili makakita sa kinabuhi, ni sila mapabarog sa mga mananambal; busa gidala mo kanila, ug gilaglag kanila, ug gikuhaan mo kanila ang tanan nilang mga lalake.

Dugangi ang mga kadautan nganha kanila, oh Ginoo; dalha ang dugang mga kadautan ngadto niadtong mga mapahitas-on dinhi sa yuta.

Ginoo, sa kagul-anan nahinumdum ako kanimo; diha sa gamay nga kasakit, anaa ang imong pagbadlong kanamo.

Para sa walo ka bersikulo.

Ug ingon sa usa ka babaye nga mabdos ug hapit na manganak, ug nagsinggit diha sa iyang kasakit, mao man kami ngadto sa imong hinigugma, tungod sa kahadlok kanimo, Ginoo.

Kami nanamkon ug nag-antus sa kasakit sa pagkatawo, ug nagpaanak; ang hangin sa imong kaluwasan among gipanganak dinhi sa yuta.

Para sa unom ka bersikulo.

Dili kami mapukan; apan ang mga pumoluyo sa yuta mangapukan.

Mabanhaw ang mga patay, ug ang mga anaa sa mga lubnganan mapabangon, ug sila nga anaa sa ilalum sa yuta magmalipayon;

Para sa upat ka bersikulo.

Kay ang yamog nga gikan kanimo mao ang pag-ayo kanila, apan ang yuta sa mga makasasala mapukan.

Dali, akong katawhan, sumulod mo sa inyong mga lawak ug siraha ang inyong mga pultahan: tagoi ang inyong kaugalingon sa diyutay nga panahon, hangtod nga ang kasuko sa Ginoo moagi.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hantod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.