Awit 7

Ang Pag-Ampo sa Tulo ka Balaang mga Ulitawo (Daniel 3:26-56)

Dayegon ka, oh Ginoong Dios sa among mga amahan, ug angayang himayaon ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran!

Kay ikaw matarung sa tanan nimong gibuhat kanamo; ug ang tanan mong mga buhat mga matuod: ug ang imong mga dalan matarung man, ug nga ang imong mga paghukom mga matuod.

Ug ang mga paghukom sa kamatuoran imong gibuhat diha sa tanang mga butang nga imong gipakita kanamo, ug sa balaang syudad sa among mga amahan, nga Jerusalem; kay sa pagkamatuod kag hustisya gidala mo ang tanan niining mga butang kanamo tungod sa among mga sala.

Kay nakasala kami, ug nakalapas nga nagabiya gikan kanimo, ug sa tanang mga buhat diin nakasala kami sa hilabihan. Ug wala kami magpatalinghug ang imong mga sugo, ni magtuman, ni magbuhat sumala sa imong kasugoan kanamo; aron nga kami mamaayo.

Ug ang tanan nimong gibuhat kanamo, ug ang tanan nimong gidala nganhi kanamo, gibuhat mo diha sa matuod nga paghukom. Gitugyan mo kami sa mga kamot sa mga kaaway, mga tawong walay balaod; sa kamot sa hari nga dili makiangayon, ang labing bangis sa tibuok kalibotan.

Ug karon, dili mi makabukas sa among baba. Mao kini ang kaulaw ug badlong alang sa imong mga alagad ug kadtong nagsimba kanimo.

Ayaw kami itugyan sa bug-os, tungod sa imong balaang ngalan, ni isalikway ang imong kasabotan. Ayaw itungina namo ang imong kaluoy; tungod ni Abraham, imong hinigugma, ni Isaac, imong alagad, ug ni Israel, ang imong santos.

Miingon ikaw kanila nga imong padaghanon ang ilang kaliwatan ingon sa mga bitoon sa kalangitan ug sa mga balas sa kabaybayonan.

Kay, oh Ginoong Agalon, nahimo mi karon nga labing gamay sa tanang nasod sa tibuok kalibotan, ug gipaubos sa tibuok kalibotan karong adlawa tungod sa among mga sala.

Karong panahona, nawad-an mi og hari, o propeta, o pangulo. Dili mi makahalad kanimo og halad nga sinunog, ni sakripisyo, ni insenso. Wala mi sa dapit diin makahatag mi nimo sa unang abot sa among mga tanum, aron makakaplag mi sa kaluoy.

Hinuon, diha sa mahinulsulon nga kalag, ug sa espiritu sa pagkamapainubsanon dawaton unta kami; ug sama sa tinagpulo ka libo nga tambok nga mga nating karnero, dawata ang atong sakripisyo sa atubangan nimo karong adlawa, ug himoa nga kini ipahigayon sukad karon sa atubangan nimo; kay walay kaulaw niadtong nagasalig kanimo.

Karon kami nagasunod kanimo sa tibuok namong kasingkasing, ug nahadlok kami kanimo, ug kami nangita sa imong nawong; ayaw kami itugyan sa kaulawan.

Apan buhaton unta kanamo ang sumala sa imong malumong puangod ug sumala sa kadaghan sa imong kaluoy.

Luwasa kami sumala sa imong mga buhat nga katingalahan, aronĀ  mahimayaon ang imong ngalan, oh Ginoo.

Ug himoa nga ang tanan kanila mangalibog nga makadaot sa imong mga alagad. Maulawan unta sila ug mawad-an sa ilang gahom, ug dugmoka ang ilang kusog.

Ug ipakita kanila nga ikaw ang Ginoo, ang bugtong Dios, ug himayaon sa tibuok kalibutan.

Ug ang mga sulogoon sa hari, kinsa nagpaghulog sa tulo ka ulitawo sulod sa hudno, wala mohunong sa pagpainit sa hudno uban sa lana, alkitran, pabilo ug mga sanga sa kahoy.

Mao nga mibusikad ang kalayo hangtod sa baynte ka metros, ug miulbo, ug misunog sa mga Kaldeo nga nagalirong.

Apan ang Anghel sa Ginoo mikunsad aron pagkuyog kang Azarias ug sa mga kauban niya sa hudno, ug gipalayas niya ang siga sa kalayo gikan sa hudno.

Miabot ang kabugnaw nga sama sa hangin ug gabon; ug ang kalayo wala makatandog kanila, ni magdala sa bisan unsang kadaot, ni makahasol kanila.

Unya ang tulo, ingon nga gikan sa usa ra ka baba, nagdayeg ug nagpasalamat ug naghimaya sa Dios diha sa hudno, nga nag-ingon:

Para sa walo ka bersikulo

Dayegon ka, Ginoo, Dios sa among mga amahan, labing-dalayegon ug simbahon hangtod sa kahangtoran.

Dayegon ang balaan nga ngalan sa imong himaya, labing-dalayegon ug simbahon hangtod sa kahangtoran.

Para sa unom ka bersikulo

Dayegon ka diha sa templo sa imong balaang himaya, ikaw nga labing-dalayegon ug simbahon hangtod sa kahangtoran.

Dayegon ka nga nagtan-aw sa kahiladman, ikaw nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin, labing-dalayegon ug simbahon hangtod sa kahangtoran.

Para sa upat ka bersikulo

Dayegon ka diha sa trono sa imong gingharian, labing-dalayegon ug simbahon hangtod sa kahangtoran.

Dayegon ka sa halapad nga kalangitan, labing-dalayegon ug simbahon hangtod sa kahangtoran.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.