Awit 8

Ang Awit sa Balaang Tulo ka Ulitawo  (Daniel 3:57-88)

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong tanang gibuhat sa Ginoo: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga anghel sa Ginoo, ug kalangitan sa Ginoo: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong katubigan ibabaw sa kalangitan, ug tanang mga gahum sa Ginoo: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, adlaw ug bulan, ug kabitoonan sa langit: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo,  ulan ug yamog, ug tanang kahanginan: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kalayo ug kainit, tingtugnaw ug ting-init: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo,  yamog ug niyebe, yelo ug kabugnaw: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, yelo ug niyebe, mga kilat ug kapanganoran: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, oh adlaw ug gabii, kahayag ug kangitngit: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran.

Dayega ninyo ang Ginoo, oh kalibutan, kabukiran ug kabungtoran, ug tanang mga tanum nga moturok sa tibuok kalibutan.

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga tinubdan sa tubig, kadagatan ug kasapaan, mga balyena ug kaisdaan: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong kalanggaman sa langit, mga mananap nga ihalas ug tanod: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga anak sa tawo. Oh Israel, dayega ang Ginoo: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Para sa walo ka bersikulo

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong kaparian sa Ginoo, ug tanang mga alagad sa Ginoo: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga espiritu ug kalag sa mga matarong, mga santos ug mapaubsanon og kasingkasing: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Para sa unom ka bersikulo

Dayega ninyo ang Ginoo, oh Ananias, Azarias ug Misael: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga apostoles, mga propeta, ug mga martir sa Ginoo: Awita siya ug himayaa siya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Para sa upat ka bersikulo

Magdayeg kita sa Ginoo, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga naga-awit ug nagahimaya kaniya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran

Magdayeg, magpasalamat, ug maghimaya kita sa Ginoo nga naga-awit ug nagahimaya kaniya sa kinatas-an hangtod sa kahangtoran.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hantod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.