Awit 9

Ang pag-ampo sa Theotokos (Luke 1:46-55)

Ang akong kalag nagapadaku sa Ginoo.

Ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas;

Kay gitamud niya ang ubos nga kahimtang sa iyang sulugoong babaye; kay tan-awa, sukad karon ang tanang mga kaliwatan magatawag kanako nga bulahan.

Kay siya nga makagagahum nagbuhat kanako og dagkung mga butang; ug balaan ang iyang ngalan.

Ug ang iyang kalooy anaa kanila nga nahadlok kaniya gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

Siya nagpakita og kusog uban sa iyang bukton; siya nagpatibulaag sa mga mapagarbohon sa panghunahuna sa ilang mga kasingkasing.

Siya nagpaubos sa mga gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug nagpataas kanila nga ubos og kahimtang.

Siya nakabusog sa gigutom pinaagi sa maayong mga butang; ug ang adunahan iyang gipalakaw nga walay dala.

Mitabang siya kang Israel nga iyang ulipon, sa paghinumdom sa iyang kalooy;

Sumala sa iyang gisulti ngadto sa atong mga amahan, ngadto ni Abraham, ug ngadto sa iyang kaliwatan sa kahangtoran.

Ang pag-ampo sa Zacharias, ang Amahan sa Mag-uuna (Lucas 1:68-79)

Dalayegon ang Ginoong Dios sa Israel; kay siya miduaw ug mitubos sa iyang katawhan.

Para sa napulo ug duha ka bersikulo

Ug miisa sa usa ka sungay sa kaluwasan alang kanato sa kabanayan ni David nga iyang ulipon.

Ingon sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang balaang mga profeta, gikan pa sa pagsugod sa kalibutan.

Para sa napulo ka bersikulo

Aron kita maluwas gikan sa atong mga kaaway, ug gikan sa kamot sa tanan nga nagdumot kanato;

Sa pagtuman sa kalooy nga gisaad ngadto sa atong mga amahan, ug sa paghinumdom sa iyang balaang kasabotan.

Para sa walo ka bersikulo

Ang panumpa nga iyang gisaad ngadto sa atong amahan nga si Abraham

Nga siya mohatag nganhi kanato, nga kita ingon nga giluwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway makaalagad kaniya nga walay kahadlok, diha sa pagkabalaan ug pagkamatarung sa iyang atubangan, sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi.

Para sa unom ka bersikulo

Ug ikaw, bata, paganganlan ka nga profeta sa Labing Hataas: kay ikaw magauna sa atubangan sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan;

Sa paghatag sa kahibalo sa kaluwasan ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala, tungod sa malomong kalooy sa atong Dios.

Para sa upat ka bersikulo

Nga pinaagi niini ang kaadlawon gikan sa kahitas-an miduaw kanato,

Sa paghatag sa kahayag ngadto kanila nga naglingkod diha sa kangitngit ug diha sa landong sa kamatayon, sa pagtultol sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa kalinaw.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.