Salmo 151

Kining salmo gisulat ni David, apan gawas sa gidaghanon. Sa dihang iyang gipatay si Goliath sa panagsangka.

1 Ako ang labing gamay taliwala sa akong mga igsoon, ug ang kamanghuran sa panimalay sa akong amahan. Nag-atiman ako sa mga karnero sa akong amahan.
2 Ang akong mga kamot nagtukod sa usa ka instrumento; ang akong mga tudlo nagduyog sa usa ka alpa.
3 Ug kinsa ang mopahibalo niini sa akong Ginoo? Ang Ginoo mismo mao ang naminaw.
4 Siya ang nagpadala sa iyang sinugo, ug nagkuha kanako gikan sa mga karnero sa akong amahan; ug gidihogan ako sa lana diha sa iyang pagdihog.
5 Gwapo ug taas ang akong mga igsoon, apan ang Ginoo wala mahimuot kanila.
6 Miadto ako aron makigkita sa langyaw, ug nagtunglo siya kanako pinaagi sa iyang mga dios-dios.
7 Apan gikuha ko ang iyang kaugalingong espada ug gilunggoan ko siya, sa ingon nagsalindot sa kaulawan gikan sa mga anak sa Israel.