Psalm English Cebuano
3 A psalm of David. When he fled from the face of Absalom his son, in the wilderness. Usa ka salmo ni David sa dihang mikagiw siya gikan sa panagway ni Absalom nga iyang anak, didto sa kamingawan.
4 For the end: a song of David among the psalms. Para sa katapusan: awit ni David, uban sa mga salmo.
5 For the end: a psalm of David for her who obtained the inheritance. [the heiress] Para sa katapusan: ang salmo ni David alang sa babayeng nakadawat sa panulundun.
6 For the end: a psalm of David among the hymns for the eighth day Para sa katapusan: ang salmo ni David uban sa mga huni alang sa ikawalong adlaw.
7 A psalm of David, which he sang to the Lord concerning the words of Cush, the son of Benjamin. Usa ka salmo ni David, nga iyang giawit sa Ginoo mahitungod sa mga pulong ni Kush, nga anak ni Benhamin.
8 For the end: a psalm of David concerning the winepresses. Para sa katapusan: ang salmo ni David, mahitungod sa mga pigsanan ug ubas
9 For the end: a psalm of David concerning the hidden things of the son. Para sa sa katapusan: ang  salmo ni David mahitungod sa mga tinagong butang  sa anak nga lalake.
11 For the end: a psalm of David for the eighth day. Para sa katapusan: ang  salmo ni David alang sa ikawalong adlaw.
15 A pillar of inscription of David. Usa ka haligi nga sinulat ni David.
16 A prayer of David. Ang pag-ampo ni David
17 For the end, a psalm for David the child of the Lord: what he spoke to the Lord. The words of this song, in the day wherein the Lord delivered him out of the hands of all his enemies, and out of the hand of Saul; and he said: Para sa katapusan, usa ka salmo alang kang David, nga anak sa Ginoo: kung unsa ang gisulti niya sa Ginoo. Ang mga pulong niining alawiton, sa adlaw sa dihang giluwas siya sa Ginoo gikan sa kamot sa tanang niyang kaaway, ug gikan sa kamot ni Saul. Ug miingon siya:
21 For the end: a psalm of David concerning help that comes in the morning. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David mahitungod sa tabang nga moabut sa kabuntagon.
23 A psalm of David, on the first day of the week. Usa ka salmo ni David sa unang adlaw sa semana.
26 A psalm of David. Before he was anointed. Usa ka salmo ni David. Sa wala pa ang iyang pagdihog
28 A psalm of David: at the processional of the tabernacle. Usa ka salmo ni David: diha sa prosisyon sa tabernaculo.
29 For the end: a canticle psalm at the dedication of the house of David. Para sa katapusan: usa ka salmong kalantahon diha sa paghalad sa balay ni David.
30 For the end: a psalm of David. In time of sudden fear. Para sa katapusan: Salmo ni David diha sa panahon sa kalit nga kahadlok
31 A psalm of David, for instruction. Usa ka salmo ni David, alang sa pahimangno.
33 A psalm of David.When he changed his countenance before Abimelech, and was dismissed, and went away. Usa ka salmo ni David, sa dihang iyang giusab ang iyang panagway atubangan kang Ahimelech, ug unya gibuhian, ug dayon mikagiw.
35 For the end: A psalm of David the child of the Lord. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David, nga anak sa Dios.
37 A psalm of David, for remembrance of the sabbath. Usa ka salmo ni David: alang sa handumanan sa adlaw nga igpapahulay.
38 For the end: a song of David for Jeduthun. Para sa katapusan: usa ka awit ni David alang kang Jeduthun.
41 For the end: for the instruction to the sons of Korah. Para sa katapusan: alang sa pahimangno sa mga anak nga lalaki ni Kora.
43 For the end: a psalm for instruction to the sons of Korah. Para sa katapusan: usa ka salmo sa pahimangno sa mga anak nga lalaki ni Kora.
44 For the end: concerning those verses that are to be alternated, for instruction to the sons of Korah. A song concerning the beloved one. Para sa katapusan: mahitungod niadtong mga bersikulo nga i-puli puli, alang sa pahimangno sa mga anak nga lalaki ni Kora. Usa ka alawiton mahitungod sa usa ka hinigugma.
45 For the end: a psalm of David. Concerning hidden things, for the sons of Korah. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David. Mahitungod sa mga tinagu-ang butang, alang sa mga anak nga lalaki ni Kora.
46 For the end: a psalm concerning the sons of Korah. Para sa katapusan: usa ka salmo mahitungod sa mga anak nga lalaki ni Kora.
47 A psalm of a song for the sons of Korah, for the second day of the week. Usa ka salmo sa awit alang sa mga anak nga lalaki ni Kora, alang sa ikaduhang adlaw sa semana.
48 For the end: a psalm for the sons of Korah. Para sa katapusan: usa ka salmo alang sa mga anak nga lalaki ni Kora.
50 For the end: a psalm of David, when Nathan the prophet came to him. When he had gone in unto Bathsheba, the wife of Uriah. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David, sa dihang si Nathan nga propeta miadto kaniya. Human sa iyang pagsulod ngadto kang Bathsheba, ang asawa ni Urias.
51 For the end: concerning the instruction by David. When Doeg the Idumean came, and declared to Saul, and said to him: David has come to the house of Abimelech. Para sa katapusan: mahitungod sa gipanudlo ni David. Sa dihang si Doeg nga Edomhanon miabot, ug mipahibalo kang Saul ug miingon: Si David miadto  sa balay ni Ahimelech.
52 For the end: concerning Mahalath. Concerning instruction by David. Para sa katapusan: mahitungod kang Mahalath. Bahin sa gipahimangno ni David.
53 For the end: among the hymns of instruction by David. When the Ziphites came, and said to Saul: behold, is not David hidden with us? Para sa katapusan: uban sa mga himno sa gipahimangno ni  David, sa dihang ang mga taga-Ziph miabot, ug miingon kang Saul: Pamati, wala ba si David nagtago uban kanamo?
54 For the end: among the hymns of instruction by David. Para sa katapusan: uban sa mga himno sa gipahimangno ni David
55 For the end: concerning the people distant from the holies*; for a pillar inscription, by David, when the Philistines took him in Gath. [*holy places; sanctuaries] Para sa katapusan: mahitungod sa katawhan nga halayo sa balaang mga lugar, sa usa ka haliging sinulat ni David, sa dihang ang mga Palistino midakup kaniya didto sa Gath.
56 For the end: destroy not. By David; for a pillar inscription. When he fled from the presence of Saul to the cave. Para sa katapusan: Ayaw gub-a. Usa ka haliging sinulat ni David sa dihang mikagiw siya gikan sa presensya ni Saul ngadto sa langub.
57 For the end: destroy not. By David, for a pillar inscription. Para sa katapusan: Ayaw gub-a. Usa ka haliging sinulat ni David
58 For the end: destroy not. A pillar inscription by David. When Saul sent and watched his house to slay him. Para sa katapusan: ayaw gub-a. Usa ka haliging sinulat ni David, sa dihang si Saul nagpadala ug nani-id sa iyang balay aron patyon siya.
59 For the end: concerning those verses that are to be alternated; for the pillar inscription of David, for instruction: when he had burned Mesopotamia of Syria and Syrian Sobal, and Joab had returned and had smitten Edom, twelve thousand in the Valley of Salt. Para sa katapusan: Mahitungod sa mga bersikulo nga igapuli-puli. Alang sa haliging sinulat ni David, aron sa pagpanudlo. Sa dihang gisunog niya ang Mesopotamia sa Sirya, ug ang Sirya nga Sobal, ug si Joab mibalik ug mihampak kang Edom, napulo’g duha ka libo sa Walog sa Asin.
60 For the end: among the hymns of David. Para sa katapusan: uban sa mga himno ni David.
61 For the end: a psalm of David concerning Jeduthun. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David mahitungod kang Jeduthun .
62 A psalm of David. When he was in the wilderness of Judea. Usa ka salmo ni David, sa dihang tua siya didto sa kamingawan sa Judea.
64 For the end: a psalm of David, a song sung by Jeremiah and Ezekiel and the captive people when they were about to depart. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David, awit nga gikanta nila ni Jeremias ug Ezequiel ug sa binihag nga mga tawo, sa dihang hapit na sila mibiya.
65 For the end: a song of a psalm, of the resurrection. Para sa katapusan: awit sa usa ka salmo, sa pagkabanhaw.
66 For the end: among the hymns. A song of a psalm, of David. Para sa katapusan: uban sa mga himno. Usa ka awit sa salmo ni David.
67 For the end: a song of a psalm, of David. Para sa katapusan: awit sa usa ka salmo ni David.
68 For the end: concerning those verses that are to be alternated. A psalm of David. Para sa katapusan: Mahitungod  sa mga bersikulo nga paga puli-pulihon. Usa ka salmo ni David.
69 For the end: (of David). In remembrance. That the Lord may save me. Para sa katapusan: Sa handumanan. Nga ang Ginoo magaluwas unta kanako.
70 A psalm of David. Of the sons of Jonadab and the first that were taken away captive. Usa ka salmo ni David, sa mga anak nga lalaki ni Jonadab ug sa unang mga sinikup nga binihag.
71 A psalm for Solomon. Usa ka salmo alang kang Solomon.
74 For the end: do not destroy. A psalm of a song for Asaph. Para sa katapusan: ayaw gub-a. Salmo sa usa ka awit alang kang Asap.
75 For the end: among the hymns. A psalm for Asaph, a song for the Assyrian. Para sa katapusan: uban sa mga himno. Usa ka salmo alang kang Asaf, usa ka awit para sa mga Assyriano.
76 For the end: a psalm for Asaph concerning Jeduthun. Para sa katapusan: usa ka salmo alang kang Asaf, mahitungod kang Jeduthun.
79 For the end: concerning those verses that are to be alternated. A testimony for Asaph; a psalm concerning the Assyrian. Para sa katapusan: Mahitungod niadtong  mga bersikulo nga paga puli-pulihon. Usa ka pagpamatuod alang kang Asaf, usa ka salmo mahitungod sa Assyriano.
80 For the end: a canticle psalm for Asaph concerning the winepresses. Para sa katapusan: usa ka salmong alawiton alang kang Asaf mahitungod sa mga pigsanan sa ubas.
83 For the end: concerning the winepresses; A psalm for the sons of Korah. Para sa katapusan: mahitungod sa mga pigsanan sa ubas. Usa ka salmo alang sa mga anak nga lalaki  ni Kora.
84 For the end: a psalm for the sons of Korah. Para sa katapusan: usa ka salmo alang sa mga Anak nga lalaki ni Kora.
85 A prayer of David. Usa ka pag-ampo ni David.
86 A psalm of a song for the sons of Korah. Usa ka salmo sa awit  alang sa mga Anak nga lalaki ni Kora.
87 A psalm of a song for the sons of Korah. For the end: concerning the response of Mahalath. For instruction for Heman the Israelite. Usa ka salmo sa awit alang sa mga anak nga lalaki ni Kora. Para sa katapusan: mahitungod sa tubag ni Mahalath. Aron sa panudlo kang Heman nga Israelita.
88 Concerning instruction; for Etham the Israelite. Mahitungod sa pahimangno kang Etam nga Israelita.
89 A prayer of Moses, the man of God. Usa ka pag-ampo ni Moises nga tawo sa Dios.
91 A psalm of a song, for the day of the sabbath. Usa ka salmo  sa awit, alang sa adlaw sa igpapahulay.
92 A song of praise on the day before the Sabbath, by David: When the earth was first inhabited. Usa ka awit sa pagdayeg sa adlawng besperas sa Igpapahulay ni David: Sa dihang ang yuta unang gipuy-an.
93 A psalm of David, for the fourth day of the week. Usa ka salmo ni David, alang sa ikaupat nga adlaw sa semana.
95 When the temple was built after the captivity. A song of David Sa dihang gitukod ang templo human sa pagkabihag. Usa ka alawiton ni David.
96 A psalm of David. When the land was restored to him. Usa ka salmo ni David. Sa dihang ang yuta nahiuli ngadto kaniya.
99 A psalm for a thank-offering. Usa ka Salmo sa pagpasalamat.
101 A prayer of the poor man. When he was despondent, and poured out his supplication before the Lord. Usa ka pag-ampo sa kabus nga tawo. Sa dihang siya magul-anon, ug mibubo sa iyang pag-ampo sa atubangan sa Ginoo.
136 A psalm for David By Jeremiah, in the captivity. Usa ka salmo alang kang David gikan ni Jeremias, sa pagkabinihag.
137 Of David. Of Haggai and Zachariah. Usa ka salmo nila ni David, ni Haggeo ug Zacarias.
141 An instruction by David. When he was in the cave praying. Usa ka pahimangno ni David; sa dihang anaa siya sa langub nag-ampo.
142 A psalm of David. When his son Absalom pursued him. Usa ka salmo ni David. Sa dihang ang iyang anak nga si Absalom naggukod kaniya.
143 A psalm of David. Concerning Goliath. Usa ka salmo ni David, mahitungod kang Goliat.
144 A hymn of praise, of David. Usa ka alawiton sa pagdayeg, ni David
10, 12, 13, 18, 19, 20, 39, 40, 63, 108, 138, 139 For the end: a psalm of David. Para sa katapusan: usa ka salmo ni David.
104-135 Alleluia. Aleluya.
119-133 A song of ascents. Usa ka alawiton sa mga tungason
14, 22, 24, 42, 97, 98, 100, 109, 140 A psalm of David. Usa ka salmo ni David.
145-148 Alleluia. A psalm of Haggai and Zachariah. Aleluya. Usa ka salmo nila ni Haggeo ug Zacarias.
25, 27, 32, 34, 36, 102, 103 A psalm of David. Usa ka salmo ni David.
49, 72, 78, 81 A psalm for Asaph. Usa ka salmo alang kang Asaf.
73, 77 A psalm of instruction for Asaph. Usa ka salmo sa pahimangno alang kang Asaf.
82, 107 A song of a psalm for Asaph. Usa ka awit sa salmo alang kang Asaf.
90, 94 A song of praise, of David. Usa ka alawiton sa pagdayeg, ni David.