Unsa ba ang Simbahang Orthodox?

Kini mao ang pinaka-karaan ug pinaka-una nga simbahang Kristiyano. Apan tungod sa kakulang sa kahibalo, bag-o kini sa pandungog sa kadaghanang mga tawo sa Pilipinas.

Ang mga sakop sa Simbahang Orthodox sa tibuok kalibotan dili moubos sa 250 ngadto na sa tulo ka gatus ka milyon, ug kini mao ang ikaduhang pinakadakong simbahan sa tibuok kalibotan, segunda sa Simbahang Romano Katoliko.

Ang pulong orthodox nagkahulugan og “hustong pagtuo” gigamit aron mailhan ang matuod nga tinuohan nga tinuod nagsunod sa mga pagtuo ug mga gimbuhaton nga gitukod mismo ni Kristo ug gitudlo sa mga apostoles.

Ang Simbahang Orthodox mao ang pinaka-una ug orihinal nga Kristiyanong Simbahan, ang simbahan nga gitukod mismo ni Ginoong Jesus kristo ug ang kaagi niini gisulat diha sa Bag-ong Kasabotan. Ang iyang kasaysayan mahimong subayon nga walay putol pabalik kang Kristo ug sa iyang 12 ka mga apostoles. Sulod sa duha ka libo ka tuig iyang gipadayon ang mao ra gihapon nga pagtuo ug binuhatan nga wala kuhai ug wala dugangi.

Ang Simbahan sa Roma, kanhing sakop sa Simbahang Orthodox apan nibulag ug nipahawa niadtong tuig 1054 tungod sa iyang tuyo nga ipatuman ang iyang bag-ong hinimo-himo o inimbento nga mga doktrina (pananglitan: papism, filioque ug uban pa).

Unya paglabay sa lima ka gatus ka tuig, ang mga Protestante pod nibulag ug nihawa gikan sa Simbahan sa Roma, ug sukad sa ilang paghawa wala nay undang ang ilang pagkabungkag-bungkag, pagkabahin-bahin ug wala pagsinabtanay.

Apan luyo niining tanan, ang Simbahang Orthodox nagpabilin nga mao ra gihapon, kanunay matinud-anon sa matuod nga pagpanudlo ni Kristo.

Karon ang Iyang apostoliko nga mga doktrina, pagsimba ug estruktura nagpabiling intak. Kanunay gipahayag sa Simbahang Orthodox nga kining maong simbahan mao ang buhing lawas ni Jesus kristo. Gani ang Simbahang Orthodox mao ang naghimo ug naghatag nato sa Biblia nga atong nailhan ron.

Unsa may gituohan sa mga Kristiyanong Orthodox?

Daghan sa ato nasayud nga naay mas labaw, mas gamhanan ug dili masabtan nga mga butang dinhi sa kalibutan. Apan gamay ra nakabalo nga dili ni usa ka butang nga material kondili usa ni ka espiritual nga persona; ang persona sa Ginoo nga Siya mismo nag-ingon “Ako mao Ako”. Tungod ini, kinahanglan ta makig-istorya sa atong Ginoo; kay ang tinuod nga mutuo sa Ginoo dili lang taman sa sulti nga “Naay Dios”, kondili, siya aduna usab maayong relasyon sa Ginoo kay makig-istorya man siya pirmi sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo kada adlaw.

Unsa man ang Ginoo? Ang Ginoo naa nato kanunay hangtod sa kahangturan. Naa ang Ginoo sa tanan natong gibuhat. Nasayud Siya sa tanan ug mabuhat Niya ang tanan sigon sa Iyang balaang kabubut-on. Siya ra ang Ginoo ug wala nay lain pang ginoo gawas kaniya. Siya ang usa ka Dios nga naay tulo ka persona, ang Amahan nga magbubuhat sa tanan, ang Anak nga manluluwas sa tanan ug ang Balaang Espiritu ang Maghahatag sa kinabuhi. Siya ang gabuhat sa tanan apil sa pinaka-una nga magtiayon, nga gigikanan natong tanan. Gihimo Niya ang tanang butang dili tungod kay kinahanglan Niya ang Iyang mga gipangbuhat, gibuhat Niya ang tanang maayo tungod kay Siya ra may naay gahom nga makahatag ug kinabuhi sa tanang mga butang (Buhat 17:25). Apan ang pinakaimportante sa tanan, sa Ginoo ra nagagikan ang tanang kaayo, pagkasantos ug tinuod nga gugma. Siya ang matarong nga maghukom sa tanan natong gipangbuhat (Roma 2:6)

Giunsa man kita pag-atiman sa Ginoo? Nahitabo ba sa imong kinabuhi nga ang tanang butang maayo kaayo nga murag naay nitabang kanimo bisan wala kay gibuhat nga bisag unsa, o dili kaha nga naay mga dagko kaayong mga kalisdanan nga mibabag nimo pero naay gaprotektar kanimo aron dili ka masayop? Kining tanan gapakita sa paghigugma sa Ginoo kanatong tanan apil bisan gani kadtong mga wala makaila Kaniya. Tungod Kaniya, ang tanang hitabo sa atong kinabuhi adunay hinungdan ug dili kay aksidente ra.

Unsa may atong katungdanan sa atong pagkinabuhi? Gihimo ta sa Ginoo aron mahimo tang mga balaan. Gitagaan tag higayon sa pagpili kung kita ba dapig sa Ginoo ug batukan ang sala, o kaha, dapig ba kita sa sala ug batukan ta ang Ginoo, diha sa atong mga gipangbuhat kada adlaw nga gihatag kanato sa Ginoo samtang buhi pa ta. Ang atong pagpili karon sa atong pagkinabuhi mao ang basihan kon asa ta paingon inig kamatay nato.

Gitagaan tag duha ka gasa sa Ginoo. Una, gitagaan ta Niya og kaugalingong kabubut-on ug wala ta Niya gihimo nga mga uto-uto, aron magsunod-sunod ra sa Iyahang gusto. Buot ang Ginoo nga pinaagi sa atong kaugalingon kabubut-on pilion ta ang katarong ug dili tungod kay nahadlok ra ta nga masilotan Niya. Buot Siya nga maghigugmaay ta, apan dili nato masinatian ang tinuod nga paghigugmaay kondili ipaagi sa atong kaugalingong kabubut-on, kay sa paghigugma mahimo ra man pilion kung kinsa atong higugma-on. Ikaduha, Gitagaan ta sa Ginoo ug konsensiya aron matabangan ta unsaon nato pagkabalo sa balaan Niyang kabubut-on, aron makit-an nato ang kalahian kung unsay maayo ug dili maayo, ug mapahinumduman ta pirmi nga muabot ang panahon nga kitang tanan moatubang Kaniya sa adlaw sa paghukom.

Asa man gikan ang dautan? Kon naay mangutana: Kung ang gahimo kanato mao ang Ginoo nga labing-matarong sa tanan, asa man gikan ang kahugaw, kasakit ug tanang mga dautan sa atong kalibutan? Mao ning tubag: Ang Ginoo gahimo sa tanang maayo, mga tawo, anghel ug uban pa. Walay dautan, kasakit ug kamatayon kaniadto. Apan tungod sa pipila Niya ka mga binuhat nga misupak sa Iyang balaang kabubut-on ug gasalikway sa Iyang gihatag nga maayong kinabuhi, nahimo ang dautan. Kung tan-awon nato og maayo ang tanan sa atong palibot, makit-an nato nga ang dautan nagikan pirmi sa sayop nga gipangbuhat sa mga tawo, ang tanang kasaypanan nagikan sa pagpili sa pagbuhat og dautan. Ang pagsalikway sa balaang kabubut-on sa atong Ginoo maoy hinungdan sa tanang dautan. Sila si Adan ug Eba, tungod sa ilang pagsalikway sa kabubut-on sa Ginoo maoy nakadala sa dautan sa kalibutan ug kitang tanan nga ilang mga anak, nakakat-on sab unsaon pagsalikway sa kabubut-on sa Ginoo, maoy hinungdan nga daghang mga kalisdanan atong natagamtaman sa pagka-karon.

Unsay atong gidangatan sa atong pagsalikway sa kabubut-on sa Ginoo? Nabantayan ba nato unsa kita kadali makakat-on og mga sayop nga binuhatan? Ug lisod para nato ang pagbuhat ug matarong? Kini tungod kay mga anak kita sa pinakaunang mga tawo nga mipili sa sayop nga mga binuhatan ug nisupak sa balaang kabubut-on sa Ginoo, mao nga nasulat ‘Kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw?’ (Job 14:4). Ang hinungdan nganong pilion man sa tawo ang sayop tungod kay mao man kini atong nasunod sa pinakaunang mga tawo, ug tungod sab ini, kita sab natakdan sa mga kasakit ug kamatayon tungod sa sala. Kini dili ra sala sa atong mga ginikanan, ato sab ning mga sala kon pili-on nato nga makasala kada adlaw.

Unsa may gibuhat sa Ginoo bahin ani nga panghitabo? Ang Ginoo miingon “Ako walay kalipay sa kamatayon sa tawong dautan, apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan og mabuhi” (Ezekiel 33:11). Mao nga bisan wala ta nagbuhat sa matarong ug wala magsubay sa balaang kabubut-on sa Ginoo, Siya wala mitalikod kanato, gitagaan ta Niya ug laing paagi unsaon pagpildi ang sala ug kamatayon.

Unsa may buhaton nato aron makadaug ta batok sa sala? Kung adunay gubat, ang lider o hari magpabilin ra sa luyo ug magsige lang siya og mando unsay angay buhaton sa iyang mga sundalo. Ang atong Ginoo dili ingon niini. Siya mismo ninaog gikan sa langit, nahimong tawo ug nakig-uban nato og niingon “Ayaw kamo kabalaka, akoy mag-una ninyo aron makadaog mo sa sala”. Mao ning gibuhat sa atong Ginoo. Ang Iyang bugtong Anak Iyang gipadala, nahimong tawo pareha nato, ug pinaagi sa Iyang kamatayon sa krus, gitagaan ta Niya ug kadaugan sa sala ug kamatayon, ug gitagaan ta og kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan.

Giunsa man sa pagpakatawo sa Ginoo? Kita dili mahimong Dios, apan ang atong Ginoo mipadala sa iyang bugtong Anak aron magpakatawo, kay mabuhat sa Ginoo ang tanan pinaagi sa Iyang gahum. Wala mawala ang iyang pagka-Dios dihang nahimo Siyang tawo. Gihiusa Niya ang duha ka personalidad nga mao ang pagkatawo ug pagka-Dios, hinungdan nga Siya nahimong Dios nga matuod ug tawo nga matuod, sama sa atong lawas ug kalag. Ang pagkatawo sa Ginoo mao nga ang atong Ginoong Jesus kristo.

Unsa may pasabot ini? Ang pulong “Jesus s” nagkahulugan og “Manluluwas”. Gitawag Siyang Jesus s tungod kay Siya maoy atong manluluwas ug Siya sab ang naghiusa kanato sa Dios Amahan. Ang pulong “Kristo” nagpasabot og “Pinili”. Kaniadto, nagtuo ang mga tawo nga ang mga hari “pinili sa Ginoo”, busa mao kini ang kahulugan sa pulong Kristo, kay Siya may Hari sa tibuok kalibutan ug Siya ang Hari sa tanang kalangitan.

Giunsa man Niya sa pagmatuod sa Iyang ngalan? Pananglitan naay usa ka tawo nga tungod sa iyang sayop nga mga binuhatan daghan naglagot niya unya nangita sila ug mopatay kaniya. Unya dihang pusilon na unta siya naay usa ka tawo nga nisakripisyo sa iyang kaugalingon, ug siya ang napusilan kay iya mang gisalo ang bala aron dili mapusilan ang tawo nga nakasala. Sama sab ini ang gibuhat sa atong Ginoo alang natong tanan. Bisan nga kita ang angay sakiton, Siyay miangkon sa tanan natong mga sala ug Iyang gihatag ang Iyang kaugalingon aron maluwas tang tanan. Hinuon dili kinahanglan nga luwason ta Niya pareho sa tawo nga nibabag sa iyang kaugalingon aron dili mapusilan ang tawo nga gustong patyon sa ubang mga tawo. Kay tungod sa Iyang gugma kanato Iyang gihatag ang Iyang kaugalingon ngadto sa krus aron maluwas ta. Tungod ini, Siya ra ang atong tinuod nga manluluwas.

Ang biblia miingong, “Ang Dios gugma” (1 Juan 4:8). “Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini kay Siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato” (1 Juan 3:16). Mao nga nahitabo ang propesiya ni Propeta Isaias daghan nang mga tuig ang nakalabay bahin sa krus sa atong Ginoong Jesus kristo: “Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo” (Isaias 53:5). Isip usa ka tawo, namatay Siya sa krus, isip tinuod nga Dios, nabanhaw Siya. Mao nga sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya aron ipakita kanato ang Iyang pagdaog sa kamatayon ug sa sala, ug aron ipakita kanato ang hustong dalan ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan.

Unsa may gisulti sa Biblia bahin sa atong Ginoong Jesus kristo? Isip tinuod nga Anak sa Dios, si Jesus kristo miingon “Anak ako sa Dios” (Juan 10:36), “Ang nagapasidungog kanako mao ang Akong Amahan, ang inyong giingon nga mao ang inyong Dios”. (Juan 8:54), “Ang tanan nga ginahuptan sa Amahan, kini ako…” (Juan 16:15), “Ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan” (Juan 14:9), “Ako ug ang Amahan usa ra” (Juan 10:30). Kining tanan gipamatud-an sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Jesus kristo samtang dinhi pa Siya sa yuta kaniadto ug hangtod karon naghatag gihapon Siya og mga milagro sa tanang moampo Kaniya.

Unsaon man pagpamatuod ani? Tanang gituohan sa Simbahang Orthodox mapamatud-an sa daghang paagi. Pananglitan, naay gisudlan og yawa, mga ungo ug mga dautang espiritu nga manghadlok, pangurus dayon ug litoka ang “Ginoong Jesus kristo, Anak sa Dios, maluoy ka kanako nga makasasala”. Kalit mopahawa ang yawa tungod ining gamhanan nga pag-ampo ug pangurus sa imong kaugalingon. Tanang dautan mopahawa ug walay mahimo kung imo nang isulti ang ngalan sa Ginoong Jesus kristo. Kung pananglitan, tintalon ka sa yawa nga maghikog kay daghan na kaayo kag problema nga murag wala nay kapuslanan imong panginabuhi, pangurus dayon ug balik-balika og sulti kining maong pag-ampo “Ginoo, pinaagi sa Imong Anak nga si Jesus kristo, luwasa ako gikan niining kalisod”, ug makit-an nimo nga mopahawa ang yawa nga gatintal nimo. Kay ang Ginoo nisaad nato nga “Ug bisan unsay inyong pangayuon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini, aron ang Amahan kapasidunggan diha sa Anak” (Juan 14:13).

Unsaon man nato pag-apil sa Iyang panon? Ang atong Ginoo nagsulti kanato: “Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako” (Juan 14:6). Busa, kon buot ta nga moadto sa Amahan, adto ta moagi sa dalan nga giablihan sa atong Ginoong Jesus kristo, aron kita mahiusa sa Amahan.

Si Jesus kristo miingon: “Pagatukuron ko ang akong simbahan, ug ang mga gahum sa kamatayon dili makabuntog niini” (Mateo 16:18). Ang tanang tawo nga moapil sa panon sa Dios Amahan mao ang simbahan. Sila mahimong bag-o ug balaang tawo tungod kay gipili man nila ang dalan nga gihimo sa atong Ginoong Jesus kristo aron makapaduol sa Dios Amahan, Siya nagtukod sa tinuod nga Simbahan kaniadto pang unang siglo, ang maong simbahan mao ang Simbahang Orthodox. Kaniadtong ika-11 nga siglo, ang Romano Katoliko nibiya sa Simbahang Orthodox ug daghan silang mga gidugang nga mga doktrina ug nagbutang sila sa ilang mga kaugalingong doktrina, kini usab hinungdan nga niadtong ika-16 nga siglo, ang Protestante nibiya ug nibulag sab sa Romano Katoliko ug nagtukod sa ilang kaugalingon tinuohan nga layo na kaayo sa mga gipangtudlo sa mga Apostoles. Tungod sa daghang gikuha ug gidungag, kining maong mga relihiyon, wala na nagpabilin sa tinuod nga pagtuo sa mga Apostoles, kay nag-iyahay na man sila og buhat bisan unsay ilang gustong mga pamaagi sa pagtuo. Apan ang mga gitudlo sa mga Apotoles giprotektahan sa Simbahang Orthodox sukad kaniadto og hangtod sa pagkakaron, wala gibag-o sa Simbahang Orthodox ang mga gitudlo sa atong Ginoo sa Iyang mga Apostoles kaniadto hangtod sa pagkakaron, mao nga ang Simbahang Orthodox lamang ang makit-an nato nga tinuod nga Simbahan, nga hangtod karon nagpabilin sa sakto nga pagtuo gikan gayud kang Kristo ug sa Iyang mga Apostoles.

Ang tanang tawo nga mopaduol sa Dios Amahan pinaagi sa Simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesus kristo dawaton Niya, ug mahimo silang mga anak sa Dios ug igsuon ni Kristo. Ang simbahan maoy pamilya sa Dios. Bisag kinsa makaapil sa pamilya sa Dios bisan nagkalain-lain og edad, sekswalidad, ug nasyonalidad. Tanan giimbetaran sa kamatouran. Apan, makasulod lang ang usa ka tawo sa Simbahan pinaagi sa bunyag. Apan ang bunyag sinugdanan pa lamang sa pagpaduol sa Ginoo. Kitang tanan gitawag sa Ginoo aron mahimo tang mga santos. Ang santos mao ang usa ka tawo nga nagsubay sa mga lagda sa atong Ginoo ug naghigugma sa Ginoo sa maayo nga pagtuo ug pagkinabuhi. Sa atong pakighiusa kang Kristo, kitang tanan pwede mahimong mga santos, kay mapildi man nato ang sala, maglikay ta sa buhat nga dautan ug mag buhat kita og matarong tungod sa atong paghigugma kang Kristo ug sa atong isigkatawo.

Kung gibati nato nga gikapuyan na ta sa atong panginabuhi, mao ni mga resulta sa atong pagkinabuhi nga makakasala nga mibabag sa atong kalag aron dili ta mapaduol sa atong Ginoo. Ang atong Ginoong Jesus kristo ray makahatag nato ug tinuod nga kaluwasan gikan sa atong mga kasaypanan nga maoy hinungdan sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi nga gikan sa yawa.

Ang yawa magsige ug tintal sa mga tawo nga wala na tay mahimo aron maayo ug maluwas ta; nga wala nay kaluwasan ug naay mga sala nga dili mapasaylo. Dako ni nga bakak. Samtang buhi pa ang usa ka tawo, naay pamaagi aron maluwas kung tinuod gyud nga mangita siya og kaluwasan ug magbag-o sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagpaubos.

Unsa may paninglon kanato sa katapusan? Human sa kamatayon, hukman ta sa Ginoo sa atong gibuhat nga maayo ug dili maayo. Ang Ginoo ray tinuod nga gigikanan sa tanang maayo ug sa tinuod nga kalipay. Kung layo ta sa Ginoo, tanang kasakit moabot kanato. Apan kadtong mga tawo nga nipili sa pagbuhat og matarong samtang buhi pa sila, kadtong mga naningkamot og maayo nga makakaplag sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesus kristo dinhi sa yuta, ang simbahang Orthodox, sila kuyog sa Ginoo ngadto sa kalipay nga walay katapusan. Apan kadtong mga mipili nga magpakabuhi sa sala ug wala naningkamot pagsulod sa simbahang Orthodox, mangadto sa pikas nga dapit kung asa wala ang Ginoo ug puno sa kasakit nga walay katapusan. Kay kini nasulat ‘Ayaw kamo palimbong; ang Dios dili mabiaybiay, kay bisan unsay igapugas sa tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon’ (Galasya 6:7).

Inig kamatay nato, wala nay laing pamaagi. Apan ang Ginoo mihatag nato sa tanang mga pamaagi aron maluwas ta samantang buhi pa ta.

Ang tinuod ug personal nga relasyon sa Ginoo mao ang kinabuhi nga puno ug kalipay ug kaayuhan kay nakadaog batok sa sala.

Ang pagsimba sa Simbahang Orthodox

Ang pagsimba sa Orthodox nga Kristohanon, gikuha sa mga basahon gikan sa kasulatan, gikan sa Daan ug Bag-ong Kasabotan ug gibasi sa pagsimba nga gihimo sa templo sa Daang Kasabotan ug sa langitnong pagsimba nga mabasa diha sa Pinadayag.

Ang among mga gimbuhaton naka-sentro sa Dios – dili sa atong tawhanong kalipay o katagbawan, kondili, sa pagsimba gayud sa Dios.

Ang among pagsimba puno sa paghinolsol, pagpasalamat ug pagdayeg. Gihimo namo tanan aron mahimong matahom ang among pagsimba – Ang Exodo 25 ug 26 nagsulti nato nga ang templo sa pagsimba dunay bulawan, plata, borda, insenso, kampanilya, ug dihog: Ang Pinadayag 4 nagsulti sab nato nga ang langitnon nga pagsimba dunay bulawan, trono, korona, puting bisti, kristal ug insenso. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa kasulatan atong mabasa nga ang paagi sa pagsimba sa Dios perpekto ug matahom. Kini maoy gisunod sa pagsimba nga Orthodox.

Sa Exodo 25:18-20 nagsugo ang Dios nga maghimo og ikon o hulagway sa mga kerubin sulod sa tabernakulo, unya ang 3 Mga Hari 6:27-35 nagpamatuod nga naa ning maong mga ikon o hulagway sa templo sa Dios nga gitukod ni Solomon, samtang si propeta Ezekiel nakakita sa mga ikon o hulagway sa mga kerubin sa usa ka panan-awon sa langitnong templo (Ez. 41:17-18). Ang Simbahang Orthodox usab naay mga ikons o mga hulagway. Dili lang sa mga kerubin- tungod kay sa Bag-ong Kasabotan, ang “Pulong” nahimong may lawas ug kay nahimong tawo, si Kristo makita ug ikahulagway, ang Iyang Inahan nailhan nga labing-putli ug labaw kaysa mga kerubin, samtang ang mga santos nahimong sama ni Kristo ug nahiusa sa Dios.

Kini maoy hinungdan nga naa sab tay mga ikon. Ug si Kristo mismo maoy naghatag nato sa Iyang unang ikon, diha sa puting tela nga gitrapo sa iyang nawong diin nilakra ang iyang nawong; kini nga panapton giampingan ug gihipos karon didto sa Turin.

Ang tanang henerasyon sa mga Orthodox nga Kristohanon nagtahod sab sa Balaang Birhen Maria, kay siya mismo nagsulti sa iyang kaugalingon nga nag-ingon: “Sukad karon ang tanang henerasyon magtawag nako nga bulahan ” (Lukas 1:48). Apan dili nato siya tawgon nga co-redeemer o kaha co-mediator, o walay sala, ang ato lang tuohan nga siya labing santos ug putli nga babaye sa kasaysayan, ug makatabang siya nato, kon ato siyang hangyuon, sama sa iyang pagtabang sa bag-ong kinasal didto sa Cana sa Galilea.