Salmo 136

Gikanta human sa Polyleos sa mga Domingo sa pag-andam sa Kwaresma

Haduol sa mga suba sa Babilonia, didto kami nanaglingkod, ug nanaghilak kami sa nahinumdum kami sa Siyon. Aleluya.

Sa ibabaw sa mga tangbo didto sa kinataliwad-an niini gipamitay namo ang among mga alpa. Aleluya.

Kay didto, sila nga mingdala kanamo nga mga binihag, nanagpangayo kanamo ug mga awit, ug sila nga nanagsakit kanamo nanagpangayo kanamo ug kalipay, nga nagaingon: Awiti kami og usa sa mga awit sa Siyon. Aleluya.

Unsaon namo sa pag-awit sa alawiton sa Ginoo sa yuta nga dili amo? Aleluya.

Kong mahikalimot ako kanimo, oh Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot ang iyang pagkabatid. Aleluya.

Papilita ang akong dila sa alingagngag sa akong baba, kong ako dili mahinumdum kanimo; kong ang Jerusalem dili ko palabihon ibabaw sa akong dakung kalipay. Aleluya.

Hinumdumi, Ginoo, batok sa mga anak sa Edom ang adlaw sa Jerusalem; nga nanag-ingon: Gun-oba siya, gun-oba siya, bisan hangtod ngadto sa mga patukoranan niana. Aleluya.

Oh anak nga babaye sa Babilonia, ikaw nga pagalaglagon: Malipayon siya nga magabalus kanimo ingon sa imong pagtagad kanamo. Aleluya.

Bulahan siya nga magakuha ug magasalibay sa imong mga kabataan batok sa bato. Aleluya.