Bukha kanako ang mga ganghaan sa paghinulsol,
oh Maghahatag sa Kinabuhi,
kay sa buntag ang akong espiritu nagapangita sa imong balaang templo:
nga nagdala sa templo sa akong lawas nga nahugawan.
Apan sa imong kalooy limpyo kini
pinaagi sa imong matinud-anong kapuangod ug imong kaluoy.