Ang Pag-Ampo ni San Eprem

Ginoo ug Agalon sa akong kinabuhi, kuhaa gikan kanako ang espiritu sa pagbuhat nga walay hinungdan, sa pagkawalay paglaum, sa pagkamahigumaon sa gahum, sa pag sulti nga walay pulos. Paghapa.

Apan ihatag hinuon kanako nga imong alagad, ang espiritu sa pagpugon sa akong kaugalingon, sa pagkamapaubsanon, sa pagkamapailubon, ug sa gugma. Paghapa.

Oo, Ginoo ug Hari, itugot kanako nga makita ang akong kaugalingong mga kalapasan ug dili sa paghukom sa akong igsoon. Kay dalayegon ka hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Paghapa.

12 ka pagyukbo: Ginoo, hinloi ako nga makasasala.

Basahon ang tanan nga pag-ampo, dayon ang katapusang paghapa.