Ang Domingo sa Pagpalayas gikan sa Paraiso

Sa Bisperas

Ginoo, mituaw ako

Unom ka bersikulo sa Tono sa semana

Tono 6: Upat ka bersikulo sa Triodion (The Lord my Creator…)

Tono 6: Himaya…  (Triodion: Adam sat before Paradise…)

Karon… Theotokion sa Tono sa semana

Aposticha

Upat ka bersikulo sa Tono sa semana

Himaya… (Triodion: The sun hid…)

Karon… Theotokion sa sama nga Tono

Ang mga Tropar

Kong may Bilar

Maghimaya ka, oh Birheng Theotokos,
Maria, puno sa grasya;
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an,
ug bulahan ang bunga sa imong tiyan,
kay gipaanak mo ang Manluluwas sa among mga kalag. (3x)

Apan kong Bisperas lamang:

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Himaya… Karon…

Theotokion sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Tropar sa Templo

Glory…

Kontak sa Templo

Both now…

Kontak gikan sa Triodion

Prokimenon, Tono 8

  • Fulfill the vows…

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma

Mga kaigsoonan…

(Rom 13:11-14:4)

Aleluya, Tono 7

  • It is good to give praise…

Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Miingon ang Ginoo…

(Mat 6:14-21)