Ang Domingo sa Krus

Sa Bisperas

Ginoo, mituaw ako

Unom ka bersikulo sa Tono sa semana

Tono 5:Suminaw ka, oh krus sa Ginoo!
Lamdagi ang mga kasingkasing
niadtong mga nagpasidungog kanimo!
pinaagi sa gugma nga gibubo sa Dios,
magagakos kami kanimo,
kay ikaw lamang ang paglaum sa kalibutan.
Pinaagi kanimo ang among mga luha nahanaw,
Ang mga lit-ag sa kamatayon nawagtang,
ug kita nagbalhin ngadto sa walay-katapusang kalipay.
Pinaagi sa krus, oh Ginoo,
ibutyag ang imong katahum kanamo
Tabangi ang imong mga alagad
kinsa nangayo sa kalooy diha sa pagtoo!
Hatagi kami sa mga bunga sa pagpuasa!

Pagmaya, oh krus nga nagahatag-kinabuhi:
madan-ag nga paraiso sa Simbahan,
ang kahoy sa dili-madunoton!
Nakabaton ka alang kanamo sa kalipay
sa himaya nga walay katapusan.
Pinaagi kanimo, gipapahawa ang panon sa mga demonyo;
ang mga kwayir sa mga Anghel nagmaya ug nagsadya;
ang panon sa mga matuuhon nagpundok ug nagsaulog.
Oh dili-mabuntog nga hinagiban, dili-maputol nga kuta,
kadaugan sa mga Kristianong Orthodox ug garbo sa mga pari,
pinaagi sa pagsunod kanimo
mahimo unta namong mga saksi sa Pasyon
ug sa Pagkabanhaw ni Kristo nga among Dios.

Pagmaya, oh Krus nga naghupot sa kinabuhi:
ang dili-mabuntog nga hinagiban sa pagkamatarung,
ang ganghaan sa Paraiso, ang pagpanalipod sa mga matuohon!
Ang Krus mao ang gahum sa Simbahan,
diin nawagtang ang pagkamadunoton,
diin nahugno ang gahum sa kamatayon.
nga pinaagi niini ang gahum sa kamatayon nahugno.
Ang Krus nagabayaw kanato gikan sa yuta ngadto sa langit.
Ang Krus mao ang kaaway ni Satanas.
Ang Krus mao ang himaya sa mga martir.
Ang Krus mao ang dalangpanan sa kaluwasan,
ug naghatag sa kalibutan og dakong kaluoy.

Dali, oh Adan ug Eva,
ang among unang mga ginikanan,
nahulog mo gikan sa balaang himaya
pinaagi sa kasina sa mamumuno sa tawhanong kaliwat.
Pait lang ang kalipay sa bunga niadtong karaang kahoy;
apan tan-awa, ang gipasidunggang kahoy sa krus nagkaduol!
Pagdali ug paggakos niini sa kalipay,
nga nagatuaw diha sa pagtuo:
Ikaw ang among panabang, oh labing bililhon nga Krus!
Sa pagkaon sa imong bunga nagdawat kami sa dili-madunoton!
Gipahiuli kami pag-usab sa Paraiso,
nga nagadawat sa dakong kaluoy!

Tono 3: Himaya… Buot mo nga ipasig-uli ang tanang tawo ngadto sa kinabuhi,
busa gitugot mo ang paglansang sa krus.
Oh Kristo nga atong Dios,
diha sa imong mainiton nga gugma alang sa tawo,
imong gigamit ang krus sama sa usa ka bolpen,
ug ang tinta mao ang imong dugo,
diin gipirmahan mo ang pagbaod sa among kaluwasan.
Ang mga pagtintal nag-atake kanamo,
apan dili unta kami mobiya kanimo pag-usab!
Maluoy ka sa imong mga katawhan,
kinsa nawad-an sa paglaum,
oh mainantuson nga Ginoo!
Bangon ug pakig-away sa imong mga kaaway
diha sa imong madaugon nga gahum!

Karon…

Unsaon nga dili kita mahibulong,
oh labing-gipasidungog nga Inahan?
Kay, walay lalaki, ikaw nanganak diha sa unod
sa Anak kinsa mao ang Dios ug ang Tawo.
Siya gipanganak sa Amahan nga walay inahan sa wala pay katuigan.
Gitipigan niya ang kahingpitan sa matag kinaiyahan
nga walay kausaban, walay pagsagol, walay kabulag;
apan sa bug-os nagbantay siya sa mga hiyas sa matag kinaiyahan.
Oh Rayna ug Birheng Inahan,
pangamuyo kaniya sa pagluwas sa mga kalag|
namong mga nagasugid sumala sa tinuod nga pagtuo
nga ikaw mao ang Theotokos.

Lity

Ang mga bersikulo sa templo

Tono 5: Himaya… Karon…

Sa pagkakita kanimo, ang Maglalang ug Magbubuhat sa tanan,
kinsa nagbitay nga hubo didto sa Krus,
ang tanang binuhat mikurog sa pagkahadlok, ug mibakho.
Gitago ang kahayag sa adlaw, ug ang yuta milinog;
ang mga bato nabuak, ug ang tabil sa Templo nagisi.
Ang mga patay mibangon gikan sa ilang mga lubong,
ug ang mga panon sa mga anghel natingala,
nga nag-ingon: Oh kahibulongan!
Gihukman ang Maghuhukom ug nag-antus siya,
nga nagtugot niini alang sa kaluwasan ug pagbag-o sa kalibutan.

Aposticha

Upat ka bersikulo sa Tono sa semana

Tono 4: Himaya… Karon…

Gipildi sa mapainubsanon nga si David ang iyang mga kaaway
pinaagi sa imong panabang, oh Ginoo.
Karon tabangi ang imong katawhan nga Orthodox;
ipakita kanamo ang imong gahum sama sa imong gihimo sa karaan,
unya ang among mga kaaway masayud nga ikaw mao ang Dios!
Ug magmadaugon kami, kay kami naglaum kanimo.
Pinaagi sa kanunayng pagpangamuyo sa imong kabing-putli nga Inahan,
ihatag kanamo ang imong dakung kaluoy.

Ang mga Tropar

Kong may Bilar:

Maghimaya ka, oh Birheng Theotokos,
Maria, puno sa grasya;
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an,
ug bulahan ang bunga sa imong tiyan,
kay gipaanak mo ang Manluluwas sa among mga kalag. (3x)

Apan kong Bisperas lang:

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Tropar sa krus, Tono 1
Ginoo, luwasa ang imong katawhan
ug panalangini ang imong panulondon.
Ihatag ngado sa mga Orthodox
ang kadaugan batok sa mga kaaway.
Ug pinaagi sa imong krus,
bantayi ang imong katilingban.

Theotokion sa Pagkabanhaw sa samang Tono
Sa dihang si Gabriel naghatag sa mensahe kanimo, oh Birhen,
ang Magtutudlo nagdawat og unod diha kanimo.
Ikaw mao ang balaang Arka nga gihisgutan sa matarung nga si David.
Sa imong tagoangkan gidala ang Magbubuhat
ug ikaw nahimong mas lapad kay sa kalangitan.
Himaya kaniya nga mipuyo diha kanimo;
himaya kaniya nga gipakatawo gikan kanimo;
himaya kaniya nga nagpagawas kanato diha sa imong pagpanganak.


Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Ang Tropar sa krus, Tono 1
Ginoo, luwasa ang imong katawhan
ug panalangini ang imong panulondon.
Ihatag ngado sa mga Orthodox
ang kadaugan batok sa mga kaaway.
Ug pinaagi sa imong krus,
bantayi ang imong katilingban.

Kontak sa Krus, Tono 4
Sa imong kaugalingon kabubut-on ikaw gibayaw sa krus.
Ihatag ang imong mga kaluoy sa bag-ong nasod nga ganaa ang imong ngalan.
Palipaya ang Orthodox mga Kristohanon pinaagi sa imong gahum,
naghatag kanila sa kadaugan ibabaw sa mga kaaway,
nagtugyan kanila sa dili-mabuntog nga tropeyo, ang imong hinagiban sa kalinaw

Imbis sa “Santos Dios,” Kantahon:
Sa imong kus nagayukbo kami oh Manlkuluwas;
ug sa imong balaang pagkabanhaw
nagahimaya kami. (3x)

Himaya… karon… ug sa imong balaang pagkabanhaw nagahimaya kami.

Sa imong krus nagayukbo kami oh Manlkuluwas;
ug sa imong balaang pagkabanhaw
nagahimaya kami.

Prokimenon, Tono 6, Salmo 27:9,1

  • Ginoo, luwasa ang imong katawhan; ug panalangini ang imong panulondon.
  • Ako nagtu-aw kanimo, Ginoo; oh akong Dios, ayaw pagpakahilum ngadto kanako.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Mga kaigsoonan, sa atong nakita kini nga kita adunay labaw nga pari, nga misaka ngadto sa kalangitan, si Jesus ang Anak sa Dios, kita angay magkupot sa kalig-on sa atong gitoohan. Kay kita walay labaw nga pari nga dili matandog uban sa pagbati sa atong mga kahuyang; apan sa tanang bahin gitintal sama kanato, apan walay sala. Busa manuol kita nga maisogon ngadto sa trono sa grasya, aron kita makaangkon og kalooy, ug makakaplag og grasya sa pagtabang sa panahon sa panginahanglan. Kay ang matag labawng pari gikuha gikan sa taliwala sa mga tawo girodinahan alang sa mga tawo sa mga butang nga may kalabutan sa Dios, aron siya maghalad sa mga gasa ug mga sakripisyo alang sa mga sala: Kinsa makahimo sa pagbaton og kalooy nganha sa mga walay kahibalo, ug nganha kanila nga nahisalaag sa dalan; tungod kay siya mismo usab gilibotan sa kahuyang. Ug pinaagi sa katarungan nga gumikan niini siya gikinahanglan, ingon nga alang sa mga tawo, mao man usab alang sa iyang kaugalingon, sa paghalad alang sa mga sala. Ug walay tawo nga nagakuha niini nga pasidungog ngadto sa iyang kaugalingon, apan siya nga gitawag sa Dios, sama kaniadto ni Aaron. Mao man usab si Kristo nga wala naghimaya sa iyang kaugalingon aron mahimo nga usa ka labaw nga pari; apan siya nga miingon ngadto kaniya: Ikaw mao ang akong Anak, karong adlawa ako nag-anak kanimo. Sumala sa iyang ginaingon usab sa lain nga dapit: Ikaw usa ka pari hangtud sa kahangturan subay sa laray ni Melkisedek. (Heb 4:14-5:6)

Aleluya, Tono 1, Salmo 73:2,12

  • Hinumdumi ang imong katilingban nga imong gitubos sa kakaraanan.
  • Ang Dios mao ang atong Hari sa kakaraanan; nabuhat siya og kaluwasan diha sa kinataliwad-an sa yuta.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos

Niadtong panahona, nakapatawag si Jesus sa katawhan ngadto kaniya uban sa iyang mga tinun-an usab, siya miingon ngadto kanila, “Si bisan kinsa nga mosunod kanako, itugot kaniya nga modumili sa iyang kaugalingon, ug mopas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako. Kay si bisan kinsa nga moluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini; apan si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod ug alang kanako ug sa maayong balita, mao ang moluwas niini. Kay unsa ang maginansya sa usa ka tawo, kon siya makaangkon sa tibuok kalibutan, ug mawala ang iyang kaugalingon nga kalag? O unsa man ang ikahatag sa usa ka tawo bugti sa iyang kalag? Busa si bisan kinsa ang magakaulaw kanako ug sa akong mga pulong dinhi niining mapanapawon ug masal-anon nga kaliwatan; siya usab sa Anak sa tawo igakaulaw, sa diha nga siya nagaabot diha sa himaya sa iyang Amahan uban sa balaang mga anghel.” Ug siya miingon ngadto kanila: “Adunay pipila kanila nga nagtindog dinhi, nga dili makatilaw sa kamatayon, hangtod sila makakita sa gingharian sa Dios nga moabot uban sa gahum.” (Mar 8:34-9:1)

Ang Awit ngadto sa Theotokos (Imbis sa “Angay og matarong…”)

Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo, oh puno sa grasya!
Ang katilingban sa mga anghel, ug ang tawhanong kaliwat.
Oh santos nga templo ug espirituhanong paraiso,
ang himaya sa mga birhen,
nga gikan kinsa ang Dios gipakatawo ug nahimong usa ka bata.
Siya ang atong Dios sa wala pa ang katuigan;
Gihimo niya ang imong lawas nga usa ka trono,
ug ang imong tagoangkan gihimo niya nga mas lapad kay sa kalangitan.
Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo,
oh puno sa grasya: Himayaon ka!