Ang Domingo ni San Gregorio Palamas

Sa Bisperas

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Unom ka bersikulo sa Tono sa semana

Tone 2: Unsang mga himno sa pagdayeg ang atong kantahon,
sa pagtahud sa santos nga obispo Gregorio?
Siya ang trumpeta sa teolohiya,
ang nagadilaab nga mga ngabil sa grasya,
ang pinili nga sudlanan sa Espiritu,
ang dili-matarog nga haligi sa Simbahan,
ang dakong kalipay sa gipuy-ang yuta,
ang suba sa kaalam, ang kandelero sa kahayag,
ang nagasidlak nga bituon nga nagsidlak sa tanang mga binuhat. (2x)

Unsang mga purongpurong sa pag-awit
ang atong ilubid alang sa santos nga obispo?
Siya ang manlalaban sa matuod nga pagsimba,
ang kaaway sa pagkadili-diosnon,
ang hugot nga tigpanalipod sa pagtuo,
ang talagsaong giya ug magtutudlo,
ang maayong tonohong alpa sa Espiritu,
ang dila nga bulawan,
ang tuburan nga nagaagay sa pag-ayo alang sa mga matuohon,
ang bantugan ug kahibulongan nga si Gregorio.

Unsaon kanatong mga nagpuyo dinhi sa yuta
ang pagdayeg sa santos nga obispo Gregorio?
Siya ang magtutudlo sa Simbahan,
ang tigpahibalo sa Kahayag nga wala binuhat,
ang batid sa langitnong mga misteryo sa Trinidad,
ang dayandayan sa kinabuhi sa mga monghe,
bantugang managsama sa paglihok ug pagpamalandong,
ang garbo sa Tesalonica.
Ug karon nagpuyo siya sa langit
uban sa gamhanan ug mahimayaong martir nga si Demetrio,
kansang mga relikya nagaagay sa balaang lana.

Tono 6: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Oh makatulong bulahan nga santo,
labing balaan nga amahan, maayong magbalantay,
disipulo ni Kristo nga Punoang Magbalantay.
Sama kaniya ikaw naghatag sa imong kinabuhi alang sa imong karnero.
Pinaagi sa imong mga pagpataliwala,
O Amahang Gregorio nga naghupot sa Dios,
hinaut nga gihatagan ang among mga kalag sa dakong kaluoy.

Theotokion sa Tono sa semana

Aposticha

Upat ka bersikulo sa Tono sa semana

Tone 8: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Ang imong dila mabantayon diha sa pagtulon-an.
Kini nagsulti sa mga dunggan sa atong mga kasingkasing,
Ug nagapukaw sa mga kalag sa mga katapolan.
Ang imong mga pulong gihatag sa Dios;
kini usa ka hagdanan nga naggiya kanato
gikan sa yuta ngadto sa langit.
Oh Gregorio, garbo sa Tesalonica,
pagpataliwala sa walay paghunong
sa atubangan ni Kristo nga atong Dios
nga kaming mga nagadungganan kanimo
malamdagan sa langitnong kahayag. 

Tone 8: Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Theotokion sa Pagkabanhaw sa sama nga Tono

Ang Mga Tropar

Kong may Bilar:

Maghimaya ka, oh Birheng Theotokos,
Maria, puno sa grasya;
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an,
ug bulahan ang bunga sa imong tiyan,
kay gipaanak mo ang Manluluwas sa among mga kalag. (3x)

Apan kong Bisperas lang:

Ang Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Ang Tropar ni San Gregorio Palamas, Tono 8
Oh Gregorio, mamumuhat og katingalahan,
kahayag sa tinuod nga pagtuo,
suporta ug magtutudlo sa Simbahan,
Ang dayandayan sa mga monghe ug dili-mabuntog nga tigpanalipod sa mga teologo,
garbo sa Tesalonica ug magwawali sa grasya,
Iampo mo kami nga walay hunong nga maluwas ang among mga kalag.

Theotokion sa Pagkabanhaw sa samang Tono
Alang sa among kaayohan, ikaw napakatawo sa Birhen,
ug giantus mo ang paglansang sa krus, oh Matarung.
Gibuntog mo ang kamatayon pinaagi sa kamatayon,
ug isip Dios, gipadayag mo ang pagkabanhaw.
Ayaw kami isalikway, kay giumol mo kami sa imong mga kamot.
Ipakita ang imong gugma sa tawhanong kaliwat, oh Maloloy-on.
Dawata ang mga pag-ampo sa Theotokos nga alang kanamo,
ug luwasa ang katawhan nga nagalaum diha kanimo nga among Manluluwas!


Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 2
Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga patay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Ang Tropar sa Templo

Ang Tropar ni San Gregorio Palamas, Tono 8
Oh Gregorio, mamumuhat og katingalahan,
kahayag sa tinuod nga pagtuo,
suporta ug magtutudlo sa Simbahan,
Ang dayandayan sa mga monghe ug dili-mabuntog nga tigpanalipod sa mga teologo,
garbo sa Tesalonica ug magwawali sa grasya,
Iampo mo kami nga walay hunong nga maluwas ang among mga kalag.

Ang Kontak sa Templo

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Kontak ni San Gregorio Palamas, Tono 8
Santos ug balaang instrumento sa kaalam,
malipayong trompeta sa teolohiya,
Diha sa usa ra ka pag-uyon kami magdayeg kanimo
oh Gregorio kay diosnon ang imong mga pulong.
Tungod kay ikaw amg usa ka hunahuna nga nagbarog atubangan sa Unang Hunahuna
giyahi ang among mga hunahuna ngadto kaniya, oh amahan,
aron kami managsinggit kanimo: Pagmaya, magwawali sa grasya.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Kontak sa Ikaduhang Dominggo sa Kwaresma, Tono 4
Ang panahon sa mga hiyas karon miabut na,
ug ang Maghuhukom anaa sa pultahan.
Dili kita maglangaylangay diha sa atong mga sala,
apan magbangon, ug magtuman sa Puasa,
nga naghalad og luha, paghinulsol, ug paglimos;
ug magtu-aw kita: Ang among mga sala
labaw pa kay sa balas sa dagat;
apan, Manluluwas sa tanan,
pasayloa ang matag usa kanamo,
aron makadawat kami sa dili-madunot nga korona.

Prokimenon, Tono 5, Salmo 11:7,1

  • Ikaw, oh Ginoo, ang magpanalipod kanamo, ug magbantay kanamo gikan niining kaliwatan, hangtod sa kahangtoran.
  • Luwasa ako, Ginoo, kay ang tawo nga diosnon nahurot.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol SanPablo ngadto sa mga Hebreohanon

Mga kaigsoonan, nag-ingon ang kasulatan ngadto sa Anak sa Dios: Ikaw, Ginoo, diha sa sinugdan nagpahiluna sa patukoranan sa kalibutan; ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot. Sila mangahanaw; apan ikaw magapabilin; ug silang tanan mangadaan sama sa usa ka bisti; ug sama sa bisti ikaw magpilo kanila, ug sila mangausab: apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong katuigan dili mapopos. Apan ngadto ni kinsa ba sa mga anghel miingon siya sa bisan unsa nga panahon, Lingkod sa akong tuo nga kamot, hangtud nga ako maghimo sa imong mga kaaway nga imong tumbanan? Dili ba silang tanan nagaalagad nga mga espiritu, gipadala sa pag-alagad alang kanila kinsa mahimo nga mga manununod sa kaluwasan? Busa kita kinahanglan nga mohatag og mas mainiton nga pagmatngon ngadto sa mga butang nga atong nadungog, basin sa bisan unsa nga panahon kita motugot kanila nga moagi. Kay kon ang pulong nga gisulti sa mga anghel nagpadayon, ug ang matag kalapasan ug pagka masinupakon nakadawat sa matarung nga balos sa ganti.  Unsaon nato sa paglingkawas, kon kita dili manumbaling sa mao ka daku nga kaluwasan; nga sa una gisugdan sa pagpamulong sa Ginoo, ug gipamatuod nganhi kanato pinaagi kanila nga nakadungog kaniya.

Kay ang usa ka labaw nga pari nahimo nga atoa, kinsa balaan, walay sala, dili mahugaw, bulag gikan sa mga makasasala, ug gihimo nga labaw pa kay sa mga langit; kinsa wala nagakinahanglan nga adlaw-adlaw, sa paghalad sa sakripisyo, sama niadtong mga labaw nga pari, una alang sa iyang kaugalingon nga mga sala, ug unya alang sa ila sa mga tawo: kay kini iyang gibuhat sa makausa, sa diha nga siya mihalad sa iyang kaugalingon. Kay ang balaod nagahimo sa mga tawo nga mga labaw nga pari nga adunay kahuyang; apan ang pulong sa panumpa, nga diha na sukad pa sa balaod, nagahimo sa Anak, kinsa gibalaan sa kahangturan. Karon sa mga butang nga among gikapamulong kini mao ang kinatibuk-an: Kita adunay usa ka labaw nga pari, kinsa gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Halangdon diha sa mga langit; usa ka Ministro sa balaang dapit, ug sa tinuod nga templo, nga gitukod sa Ginoo, ug dili sa tawo. (Hebreohanon 1:10-2:3; 7:26-8:2)

Aleluya, Tono 2, Salmo 19:1,9

  • Hinaut ang Ginoo maminaw kanimo sa panahon sa kasamok; hinaut ang ngalan sa Dios ni Jacob manalipod kanimo.
  • Luwasa ang Hari, oh Ginoo, ug patalinghugi kami, sa diha nga kami magatawag kanimo.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos

Niadtong panahona mibalik si Jesus sa Capernaum. Mikaylap ang balita nga anaa siya sa balay. Ug dihadiha daghan ang nagtigom pagtingob, nga tungod niana wala nay dapit sa pagdawat kanila, wala, bisan pa diha duol sa pultahan: ug siya miwali sa pulong ngadto kanila. Ug sila miadto ngadto kaniya, nga nagadala sa usa ka nagsakit sa paralisis, nga giyayongan sa upat. Ug sa diha nga sila dili makaduol ngadto kaniya tungod sa duot sa katawhan, sila mitangtang sa atop sa dapit nga iyang nahimutangan: ug sa diha nga sila nakaguba na niini, ilang gipaubos ang higdaanan diin ang nagsakit sa paralisis naghigda. Sa diha nga si Jesus nakakita sa ilang pagtoo, siya miingon ngadto sa nagsakit sa paralisis, Anak, ang imong mga sala gipasaylo na. Apan dihay pipila sa mga escriba nga nagalingkod didto, ug nangatarungan diha sa ilang mga kasingkasing: Ngano nga kining tawhana nagsulti sa ingon og mga pasipala? kinsa ba ang makapasaylo sa mga sala gawas sa Dios lamang? Ug sa walay langan sa diha nga si Jesus nakasabot diha sa iyang espiritu nga sila sa ingon nangatarungan sulod sa ilang mga kaugalingon, siya miingon ngadto kanila, Ngano nga nangatarungan kamo niini nga mga butanga diha sa inyong mga kasingkasing? Hain ba niini ang labing sayon isulti ngadto sa nasakit sa paralisis, Ang imong mga sala gipasaylo na; o sa pagsulti, Bangon, ug alsaha ang imong higdaanan, ug lakaw? Apan aron kamo masayud nga ang Anak sa tawo adunay gahum dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala: Siya nagaingon ngadto sa nasakit sa paralisis: Ako mag-ingon nganha kanimo, Bangon, ug alsaha ang imong higdaanan, ug adto sa imong padulngan ngadto sa imong balay. Ug dihadiha siya mibangon, mialsa sa higdaanan, ug milakaw sa atubangan nilang tanan; nga tungod niana silang tanan nahingangha, ug naghimaya sa Dios, nga nagaingon, Kami wala nakakita niini sa ingon nga paagi.

Miingon ang Ginoo: Ako mao ang pultahan: pinaagi kanako kon si bisan kinsa nga tawo mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogawas, ug makakaplag sa masibsib. Ang kawatan wala nagaanhi, apan aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglaglag: Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Ako mao ang maayong magbalantay: ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Apan siya nga sinuholan, ug dili mao ang magbalantay, si kinsa dili tag-iya sa mga karnero, nakakita sa lobo nga nagaabot, ug nagabiya sa mga karnero, ug nagakalagiw: ug ang lobo nagadakop kanila, ug nagapatibulaag sa mga karnero. Ang sinuholan nagakalagiw, tungod kay siya usa ka sinuholan, ug wala nagaatiman sa mga karnero. Ako mao ang maayong magbalantay, ug nakaila sa akong mga karnero, ug nailhan sa mga ako. Maingon nga ang Amahan nakaila kanako, bisan sa ingon ako nakaila sa Amahan: ug ako magatugyan sa akong kinabuhi alang sa mga karnero. Ug ako adunay laing mga karnero, nga dili sakop niini nga toril: ako usab kinahanglan modala kanila, ug sila maminaw sa akong tingog; ug aduna unyay usa ka panon, ug usa ka magbalantay. (Marcos 2:1-12; Juan 10:9-16)

Ang Awit ngadto sa Theotokos (Imbis sa “Angay og matarong…”)

Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo, oh puno sa grasya!
Ang katilingban sa mga anghel, ug ang tawhanong kaliwat.
Oh santos nga templo ug espirituhanong paraiso,
ang himaya sa mga birhen,
nga gikan kinsa ang Dios gipakatawo ug nahimong usa ka bata.
Siya ang atong Dios sa wala pa ang katuigan;
Gihimo niya ang imong lawas nga usa ka trono,
ug ang imong tagoangkan gihimo niya nga mas lapad kay sa kalangitan.
Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo,
oh puno sa grasya: Himayaon ka!