Domingo, Abril 14: Ang Domingo ni Santa Maria sa Ehipto

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, sa tono sa semana

Tropar sa Patron sa Templo

Tropar ni Santa Maria sa Ehipto, Tono 8
Ang imahe sa Dios sa matuod gipreserbar diha kanimo, oh inahan,
tungod kay ikaw mikuha sa krus ug nagsunod kang Kristo.
Sa ingon, gitudloan mo kami sa pagsalikway sa unod, kay kini mahanaw,
apan sa pag-atiman sa kalag, tungod kay kini walay kamatayon.
Busa ang imong espiritu, oh santos nga inahan Maria sa Ehipto,
nalipay uban sa mga anghel!

Kontak sa Pagkabanhaw, sa tono sa semana

Kontak sa Patron sa Templo

Kontak ni Santa Maria sa Ehipto, Tono 3
Bisan ikaw kaniadto usa ka makasasala nga babaye,
pinaagi sa paghinulsol ikaw nahimong usa ka pangasaw-onon ni Kristo.
Nakab-ot nimo ang kinabuhi sa mga anghel,
ug gipildi nimo ang mga demonyo pinaagi sa hinagiban sa krus.
Busa, oh labing-mahimayaong Maria,
ikaw usa ka pangasaw-onon sa gingharian sa Dios.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Tono 8, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Ang pagbasa gikan sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Mga kaigsoonan, si Kristo ingon nga miabot nga usa ka labawng pari sa maayong mga butang nga moabot, pinaagi sa usa ka mas daku ug mas hingpit nga taber- nakulo, dili binuhat sa mga kamot, nga ang buot isulti, dili niini nga tinukod: Ni pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga nati sa baka, apan pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo siya misulod sa makausa ngadto sa balaan nga dapit, nga nakabaton sa dayon nga katubsanan alang kanato. Kay kon ang dugo sa mga toro ug sa mga kanding, ug ang mga abo sa usa ka baye nga nating baka nga gipisikpisik sa dili hinlo, nagabalaan ngadto sa pagputli sa unod, unsa ka labaw pa nga ang dugo ni Kristo, kinsa pinaagi sa dayon nga Espiritu mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, maghinlo sa inyong konsensya gikan sa pa- tay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios?

Sa wala pa ang pagtoo miabot, kita gipailalum sa balaod, gisi- rad-an ngadto sa pagtoo nga sa ulahi igapadayag. Tungod niini ang balaod mao ang atong magtutudlo sa pagdala kanato ngadto ni Kristo, aron kita pagamata- rungon pinaagi sa pagtoo. Apan human nga ang pagtoo miabot, kita dili na ilalum sa usa ka magtutudlo. Kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo Jesus. Kay ingon sa kadaghan kaninyo nga gibunyagan ngadto kang Kristo, nagsul-ob kamo kang Kristo. Walay Judeo ni dili-Judeo, walay ulipon o gawasnon, walay lalaki o babaye: kay kamong tanan usa, diha ni Kristo Jesus. Ug kon kamo iya ni Kristo, nan kamo mga kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.  (Heb. 9:11-14; Gal. 3:23-29)

Aleluya, Tono 8, Salmo 94:1,2

  • Dali kamo, magmaya kita ngadto sa Ginoo; kita magasinggit sa Dios nga atong Manluluwas.
  • Kita moduol atubangan sa iyang presensya nga may pasalamat, ug singgit og mga pagdayeg ngadto kaniya.

Ang pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos

Niadtong panahona si Jesus midala sa napulo ug duha, ug misugod sa pagsulti kanila unsa ang mga butang nga mahitabo gayud ngadto kaniya, nga nagaingon, “Tan-awa, kita nagtungas paingon sa Jerusalem; ug ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga pangulong pari, ug ngadto sa mga escriba; ug sila mohukom pagsilot kaniya ngadto sa kamatayon, ug motugyan kaniya ngadto sa mga tawo sa kanasoran. Ug sila mobugalbugal kaniya, ug molatigo kaniya, ug moluwa nganha kaniya, ug mopatay kaniya: ug sa ikatulo ka adlaw siya mabuhi pag-usab.”

Ug si Jacobo ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, nanuol ngadto kaniya, nga nagaingon, “Magtutudlo, kami buot nga ikaw gayud mobuhat alang kanamo sa bisan unsa nga among tinguhaon.” Ug siya mitubag, “Unsa ang buot ninyo nga buhaton ko gayud alang kaninyo?”

Sila miingon ngadto kaniya, “Itugot nganhi kanamo nga kami unta molingkod, ang usa sa imong tuo nga kamot, ug ang usa sa imong wala nga kamot, sa imong himaya.”

Apan si Jesus miingon ngadto kanila, “Kamo wala masayud unsa ang inyong gipangayo: makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong giimnan? ug magpabunyag pinaagi sa bunyag nga ako nabunyagan?” Ug sila miingon ngadto kaniya, “Kami makahimo.”

Ug si Jesus miingon ngadto kanila, “Kamo tinuod makainom sa kopa nga akong giimnan; ug sa bunyag nga ako nabunyagan kamo usab pagabunyagan. Apan sa paglingkod sa akong tuo nga kamot ug sa akong wala nga kamot dili akoa ang paghatag; apan kini igahatag ngadto kanila alang sa kang kinsa kini giandam.”

Ug sa diha nga ang napulo nakadungog niini, sila misugod sa hilabihan nga pagkasuko kang Jacobo ug ni Juan. Apan si Jesus mitawag kanila ngadto kaniya, ug nagaingon ngadto kanila, “Kamo nahibalo nga sila nga giila nga modumala ibabaw sa mga Hentil nagpakaagalon ibabaw kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagagamit og awtoridad nganha kanila. Apan ang ingon niini dili mahitabo diha kaninyo: apan si bisan kinsa nga buot mahimong daku diha kaninyo, mahimo nga inyong alagad; ug bisan kinsa diha kaninyo nga buot mahimong pinakalabaw, mahimo nga sulugoon sa tanan. Kay bisan ang Anak sa Tawo mianhi dili aron alagaran, apan sa pag-alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan.”

Niadtong panahona usa sa mga Fariseo mihangyo kaniya nga siya mokaon uban kaniya. Ug siya misulod sa balay sa Fariseo, ug milingkod aron sa pagkaon. Ug, tan-awa, usa ka babaye sa syudad, nga usa ka makasasala, sa diha nga siya nasayud nga si Jesus milingkod aron sa pagkaon diha sa balay sa Fariseo, midala og usa ka sudlanan nga alabastro sa pahumot nga haplas ug mitindog sa iyang tiilan sa likod niya nga nagahilak, ug misugod sa paghugas sa iyang mga tiil pinaagi sa mga luha, ug mipahid kanila pinaagi sa mga buhok sa iyang ulo, ug mihalok sa iyang mga tiil, ug midihog kanila pinaagi sa pahumot nga haplas.

Karon sa diha nga ang Fariseo nga nagdapit kaniya nakakita niini, siya misulti sulod sa iyang kaugalingon, nga nagaingon, “Kining tawhana, kon siya usa pa ka profeta, nasayud unta kinsa ug unsa nga matang sa babaye kini nga nagahikap kaniya: kay siya usa ka makasasala.” Ug si Jesus nga nagatubag miingon ngadto kaniya, “Simon, ako may isulti unta nganha kanimo.” Ug siya nagaingon, “Magtutudlo, isulti.”

“Dihay usa ka tigpahulam nga adunay duha ka nakautang: ang usa nakautang og lima ka gatos ka denario, ug ang usa kalim-an. Ug sa diha nga sila walay ikabayad, siya sa dayag mipasaylo kanilang duha. Busa sultihi ako, kinsa kanila ang pinakalabaw nga mohigugma kaniya?” Si Simon mitubag ug miingon, “Ako naghunahuna nga siya, kang kinsa siya nagpasaylo og pinakalabaw.” Ug siya mitubag ngadto kaniya, “Ikaw sa matarung nakahukom.”

Ug siya milingi ngadto sa babaye, ug miingon ngadto ni Simon, “Nakita mo ba kini nga babaye? Ako misulod sa imong balay, ikaw wala mihatag kanako og tubig alang sa akong mga tiil: apan siya nakahugas sa akong mga tiil pinaagi sa mga luha, ug mipahid kanila pinaagi sa mga buhok sa iyang ulo. Ikaw wala nagahatag kanako og halok: apan kini nga babaye sukad sa panahon nga ako misulod wala mihunong sa paghalok sa akong mga tiil. Ang akong ulo wala nimo dihogi pinaagi sa lana: apan kini nga babaye nakadihog sa akong mga tiil pinaagi sa pahumot nga haplas. Tungod niini ako mag-ingon nganha kanimo, Ang iyang mga sala, nga daghan, napasaylo; kay siya nahigugma og daku: apan kaniya nga diyotay ang gipasaylo, ang ingon diyotay ang paghigugma.” Ug siya miingon ngadto sa babaye, “Ang imong mga sala napasaylo na.”

Ug sila nga nanglingkod aron sa pagkaon uban kaniya nagsugod sa pagsulti sulod sa ilang mga kaugalingon, “Kinsa kini nga nagapasaylo usab sa mga sala?” Ug siya miingon ngadto sa babaye, “Ang imong pagtuo nakaluwas kanimo; lakaw nga kalinawon.” (Marcos 10:32-45; Lucas 7:36-50)

Ang Awit ngadto sa Theotokos (Imbis sa “Angay og matarong…”)
Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo, oh puno sa grasya!
Ang katilingban sa mga anghel, ug ang tawhanong kaliwat.
Oh santos nga templo ug espirituhanong paraiso,
ang himaya sa mga birhen,
nga gikan kinsa ang Dios gipakatawo ug nahimong usa ka bata.
Siya ang atong Dios sa wala pa ang katuigan;
Gihimo niya ang imong lawas nga usa ka trono,
ug ang imong tagoangkan gihimo niya nga mas lapad kay sa kalangitan.
Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo,
oh puno sa grasya: Himayaon ka!