Ang Domingo sa Katapusang Paghukom

Sa Bisperas

Ginoo, mituaw ako

Unom ka bersikulo sa Tono sa semana.

Tono 6: Oh matarong nga Maghuhukom sa tawhanong kaliwat,
moanhi ka aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay,
ginalingkod sa imong trono sa himaya,
ug giubanan sa imong mga anghel.
Ang matag tawo mobarog nga mahadlokon sa imong atubangan,
nga nagkurog sa suba nga kalayo
nga nagdagayday didto sa imong trono,
Ang matag usa naghulat nga makadungog sa paghukom nga angay kaniya.
Niadtong makalilisang nga adlaw kaloy-i usab kami, oh Kristo.
Iisip kami nga takus sa kaluwasan,
Kay, ingon kaming mga walay kapuslanan,
modangup kami kanimo,
Oh mapuangoron ug maloloy-ong Ginoo!

Ang mga libro pagabuksan
ug ang mga binuhatan sa tanang mga tawo mabutyag.
Diha sa walog sa mga luha madungog ang pagkagot sa ngipon,
Ang mga makasasala magbakho sa kawang,
samtang sila mobiya ngadto sa walay katapusan nga silot.
Matarong ang imong mga paghukom, oh labing gamhanan nga Ginoo.
Nangamuyo kami kanimo, kinsa puno sa kalumo ug kapuangod:
Kaloy-i kami nga nag-awit kanimo, oh labing maloloy-on nga Dios.

Ang trumpeta motingog ug ang mga lubnganan pagaablihan.
Ang tanang katawhan mobangon diha sa pagpangurog.
Ang mga matarung magakalipay, nga nagdawat sa ilang ganti
apan ang mga dautan mobiya ngadto sa walay katapusan nga kalayo 
diha sa pagbakho ug kalisang.
Oh Ginoo sa himaya, kaloy-i kami!
Iisip kami uban niadtong nahigugma kanimo, oh Ginoo,
kay ikaw lamang ang maloloy-on!

Nagakurog ako sa kahadlok
kong maghunahuna ako nianang makalilisang nga adlaw;
Nagahilak ako samtang ginakabig ko ang kangitngitan
nga dili gayud makakita og kahayag,
“diin ang ilang ulod dili mamatay, ug ang kalayo dili mapalong.”
Ang pag-antus niadtong nagsalikway kanimo dili gayud matapos.
Luwasa ako, ang imong labing walay kapuslanan nga sulugoon,
oh Maghuhukom nga matarung,
Kay ang imong kaluoy ug kapuangod ang bugtong nakong paglaum.

Tono 8: Himaya…

Sa dihang ang mga trono giandam na
ug ang mga mga libro gibuksan na,
Ang Dios magalingkod sa trono sa hukmanan.
Pagkahadlok niining panan-awa!
Sa dihang ang mga anghel nagbarug ug ang suba sa kalayo nag-agay,
Unsa ang atong buhaton,
kinsa nahinukman na sa daghan natong kasal-anan,
Samtang atong madungog si Kristo nga nagtawag sa mga matarung
ngadto sa gingharian sa iyang Amahan,
ug kita nakadungog kaniya nga nagpadala sa mga dautan ngadto sa walay katapusan nga kalaglagan?
Kinsa taliwala kanato ang makalahutay nianang makalilisang nga paghukom?
Pagdali nganhi kanamo, oh Mahigugmaon sa katawhan ug Hari sa uniberso:
Ihatag kanamo ang grasya sa paghinulsol sa wala pa ang katapusan
ug kaluy-i kami!

Karon…

Theotokion sa Tono sa semana.

Aposticha

Upat ka bersikulo sa Tono sa semana.

Tono 8: Himaya…

Alaut ka, oh ngitngit nga kalag ko!
Ang imong kinabuhi namansahan sa pagkadautan ug pagkatapulan;
Tungod sa imong walay-pagkagad wala ka makabalaka sa paghunahuna sa kamatayon.
Nagpasagad gyud ikaw!
Unsaon nimo pagkalagiw sa makalilisang nga hunahuna
niadtong adlaw sa paghukom?
Kanus-a nimo mausab ang imong paagi sa pagkinabuhi?
Nianang adlawa ang tanan nimong mga sala mobarog batok kanimo:
Unya unsa man ang imong tubag?
Ang imong mga buhat magahukom kanimo;
ang imong mga binuhatan magabutyag sa imo.
Ang panahon haduol na, oh kalag ko.
Balik ka sa maayo ug mahigugmaong Manluluwas!
Pangamuyo kaniya nga pasaloon
ang imong kadautan ug kahuyang, ug pagtuaw diha sa pagtuo:
“Ako nakasala, Ginoo; Nakasala ako batok kanimo!
Apan nahibal-an ko nga ikaw ang Mahigugmaong sa katawhan.
O maloloy-on nga Magbalantay,
tawga ako aron mahupay sa imong malungtarong presensya
sa imong tuo nga kamot!”

Tono 8: Karon…

Oh Birhen nga dili minyo,
sa dili-matukib nga paagi
imong gipakatawo ang Dios sa unod.
Oh inahan sa labing hataas nga Dios,
dawata ang mga paghangyo sa imong mga alagad.
Oh walay ikasaway,
itugot ang paghinlo sa mga kalapasan sa tanan.
Dawata ang among petisyon,
ug pag-ampo nga kaming tanan maluwas.

Ang mga Tropar

Kong may Bilar

Maghimaya ka, oh Birheng Theotokos,
Maria, puno sa grasya;
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an,
ug bulahan ang bunga sa imong tiyan,
kay gipaanak mo ang Manluluwas sa among mga kalag. (3x)

Apan kong Bisperas lamang:

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Himaya… Karon…

Theotokion sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana

Tropar sa Templo

Glory…

Kontak sa Templo

Both now…

Kontak gikan sa Triodion, Tono 1:
Sa imong himayaong pag-anhi sa yuta, oh Kristong Dios,
ang bug-os nga kalibutan mangurog.
Ang katawhan dad-on sa suba sa kalayo
sa atubangan sa imong makalilisang hukmanan.
Ablihi ang mga libro ug ipadayag ang mga tinago.
Niadtong adlawa luwasa ako gikan sa kalayo nga dili-mapalong.
Iisip ako nga takus sa pagbarug sa imong tuong kamot,
oh labing-matarong nga Maghuhukom.

Prokimenon, Tono 3, Salmo 146:5,1

  • Daku ang atong Ginoo, ug sa gahum nga dili hitupngan; ug ang iyang salabutan walay kinutoban.
  • Dayega ang Ginoo; kay maayo man ang pag-awit ug mga pagdayeg; Hinaut nga ang pagdayeg matam-is sa atong Dios.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Taga-Corinto

Mga kaigsoonan, ang pagkaon wala nagahimo kanato nga mas ikahinangop sa Dios: kay dili, nga kon kita mokaon, kita mas maayo; ni, kon kita dili mokaon, nga kita mas dautan. Apan pagmatngon basin sa bisan unsa nga paagi kini nga kagawasan ninyo mahimong kapandolan ngadto kanila nga mga huyang. Kay kon adunay tawo nga makakita kanimo nga adunay kahibalo nga naglingkod aron mokaon diha sa templo sa diosdios, dili ba ang konsensya niya nga huyang magmaisogon sa pagkaon niadtong mga butang nga gipanghalad ngadto sa mga diosdios. Ug pinaagi sa imong kahibalo ang huyang nga igsoon malaglag, nga tungod sa kang kinsa si Kristo namatay? Apan sa diha nga kamo nakasala tungod niini batok sa mga igsoon, ug nakasamad sa ilang huyang nga konsensya, kamo nakasala batok ni Kristo. Tungod niini, kon ang pagkaon maghimo sa akong igsoon nga masilo, ako dili mokaon og unod samtang ang kalibutan nagalungtad, basin ako maghimo sa akong igsoon nga masilo. Dili ba ako usa ka Apostol? Dili ba ako gawasnon? Wala ba ako nakakita ni Jesus Kristo nga atong Ginoo? Dili ba kamo ang akong nahimo diha sa Ginoo? Kon ako dili man usa ka apostol ngadto sa uban, apan sa walay duhaduha ako nganha kaninyo: kay ang silyo sa akong pagka-apostol mao kamo diha sa Ginoo.  (1 Cor 8:8-9:2)

Aleluya, Tono 8

  • Dali kamo, manag-awit kita sa Ginoo! Maghugyaw kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong Manluluwas.
  • Moduol kita kaniya aron pagpasalamat, ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdayeg!

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Miingon ang Ginoo: “Sa diha nga ang Anak sa tawo moabot diha sa iyang himaya, ug ang tanang balaan nga mga anghel uban kaniya, unya siya molingkod sa trono sa iyang himaya. Ug sa atubangan niya pagatigo mon ang tanang mga nasud. Ug siya magalain kanila sa usa gikan sa lain, sama sa pastol nga nagabahin sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. Ug siya mopahiluna sa karnero sa iyang tuo nga kamot, apan ang mga kanding sa wala.

Unya ang Hari moingon ngadto ka nila nga anaa sa iyang tuo nga kamot, ‘Duol, kamo nga mga gipanalangin sa akong Amahan, panunda ang ginghari an nga giandam alang kaninyo gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan; kay ako gigutom, ug kamo miha tag kanako sa makaon; ako giuhaw, og kamo mihatag kanako og mainom; ako usa ka dumuduong, ug kamo mipada yon kanako; hubo, ug kamo mibisti kanako; ako nagsakit, ug kamo miduaw kana ko; ako nabilanggo, ug kamo miadto kanako.’

Unya ang mga matarung motubag kaniya, nga nagaingon, ‘Ginoo, kanus-a kami nakakita kanimo nga gigutom, ug mipakaon kanimo? o giuhaw, ug mihatag kanimo og mainom? Kanus-a kami nakakita kanimo nga usa ka dumuduong, ug mipadayon kanimo? o hubo, ug mibisti kanimo? O kanus-a kami nakakita kanimo nga nagsakit, o nabilanggo, ug miadto kanimo?’

Ug ang Hari motubag ug moingon ngadto kanila, ‘Sa pagkatinuod ako magingon nganha kaninyo: tungod kay kamo nakahimo niini ngadto sa usa sa abing ubos niining akong kaigsoonan, kamo nakahimo niini nganhi kanako.’

Unya siya moingon usab ngadto kanila nga anaa sa wala ng kamot, ‘Pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa walay kataposang kalayo, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay ako gigutom, ug kamo wala mihatag kanako og pagkaon; ako giuhaw, ug kamo wala mihatag kanako og mainom. Ako usa ka dumuduong, ug kamo wala mipadayon kanako; hubo, ug ka mo wala mibisti kanako; nagsakit, ug nabilanggo, ug kamo wala miduaw kanako.’

Unya sila usab motubag kaniya, nga nagaingon, ‘Ginoo, kanus-a kami na kakita kanimo nga gigutom, o giuhaw, o dumuduong, o hubo, o nagsakit, o nabilanggo, ug wala mialagad nganha kanimo?’

Unya siya motubag kanila, nga nagaingon, ‘Sa pagkatinuod ako magi ngon nganha kaninyo: Tungod kay wala ninyo kini gihimo ngadto sa usa sa labing ubos kanila, wala ninyo kini gihimo kanako.’
Ug kini sila mopaingon ngadto sa walay kataposang silot: apan ang mga matarung ngadto sa kinabuhing dayon.”  (Mat 25:31-46)